Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1.zwiększenie efektywności oraz poprawa standardów działań publicznych służb zatrudnienia, 2.zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy, 3.niewystarczająca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1.zwiększenie efektywności oraz poprawa standardów działań publicznych służb zatrudnienia, 2.zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy, 3.niewystarczająca."— Zapis prezentacji:

1

2 1.zwiększenie efektywności oraz poprawa standardów działań publicznych służb zatrudnienia, 2.zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy, 3.niewystarczająca liczba pracowników UP w stosunku do dużej liczby bezrobotnych, 4.konieczność poszerzenia współpracy UP z OPS i organizacjami pozarządowymi, 5.zapewnienie szerszego dostępu do instrumentów aktywizacyjnych, 6.ułatwienie łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, 7.zwiększenie roli samorządu województwa w polityce rynku pracy, 8.szersze włączenie partnerów społecznych w projektowanie i monitorowanie działań.

3 1.zmiana algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy; 2.uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy od efektów i standardów działania urzędów pracy; 3.zwiększenie roli samorządu województwa w polityce rynku pracy; 4.redefinicja zadań centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy, 5.zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy (Rady Rynku Pracy, WKDS).

4 1.grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne; 2.pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej; 3.trójstronne umowy szkoleniowe; 4.poręczenia udzielane przez BGK w ramach środków Fundusz Pracy 5.programy regionalne.

5 1.profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym; 2.zlecanie działań aktywizacyjnych; 3.współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin; 4.reforma sieci EURES; 5.elastyczność stosowania usług i instrumentów rynku pracy.

6

7

8 1.nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy - bony szkoleniowe, - bony stażowe, - bony zatrudnieniowe, - bony na zasiedlenie; 2.ułatwienie zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę.

9 1.wsparcie pracodawców zatrudniających długotrwale bezrobotnych w wieku 50+; 2.utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego: dofinansowanie kosztów: określania potrzeb szkoleniowych u pracodawcy, kształcenia i szkolenia pracowników, egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających kompetencje, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych dla podjęcia kształcenia lub pracy w danym zawodzie, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu.

10 Powiat jeleniogórski/Jelenia Góra Projekt: „Partnerstwo dla pracy”. Powiat kłodzki Projekt: „Partnerstwo dla pracy”. Powiat ząbkowicki Projekt: „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Powiat wałbrzyski/Wałbrzych Projekt: „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Powiat lubański Projekt: „Partnerstwo dla pracy”.

11 Partnerstwo dla pracy – kalendarium 27.11.2012 Zaakceptowanie projektu pilotażowego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej 07.01.2013 Ogłoszenie przetargu przez DWUP 08.03.2013 Otwarcie ofert /wpłynęło 8 ofert/ Rozpiętość oferowanej ceny jednostkowej: 8 998 – 10 000 zł/os. Rozpiętość oferowanego wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej: 35% - 72% Rozpiętość oferowanego wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu: 50% - 74% 28.03.2013Rozstrzygnięcie przetargu Konsorcjum: WYG International Sp. z o.o., WYG Consulting, Sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (cena jedn.: 10 000 zł, wsk. skuteczności zatr.: 45%, wsk. utrzymania w zatr.: 74%) 24.04.2013 Podpisanie umowy o świadczenie usług 09.05.2013Podpisanie umowy o współpracy /PUP/ 24.05.2013Oficjalne uruchomienie „ośrodków aktywizacji” 31.07.2013Podpisanie aneksu do umowy o świadczenie usług KRYTERIA OCENY OFERT 1.Cena za jednego uczestnika /20%/, 2.Oferowany wskaźnik zatrudnienia /18%/, 3.Oferowany wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu /12%/, 4.Proponowane metody i narzędzia pracy z uczestnikami pilotażu /25%/, 5.Proponowane formy i metody współpracy z pracodawcami /25%/.

12 Analiza danych z przeprowadzonego bilansu otwarcia: Średni okres pozostawania uczestnika projektu bez pracy – 7 lat Grupy doceloweDolnośląskie Długotrwale bezrobotni50% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11% Powyżej 50 roku życia31% Niepełnosprawni8% 62% uczestników projektu nie wyraziło zainteresowania pracą na zmiany 60% uczestników nie zna języka obcego 70% uczestników nie posiada prawa jazdy 86% uczestników nie potrafi korzystać z komputera 40% uczestników wskazuje na kłopoty zdrowotne 45% uczestników znajduje się w przedziale wiekowym 50 – 59 lat 70% uczestników posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe Partnerstwo dla pracy

13 Osoby, które zgłosiły się u dostawcy usług w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w ramach województwa (ogółem) 1058 osoby długotrwale bezrobotne527 kobiety powracające rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka114 osoby powyżej 50 r. ż332 osoby niepełnosprawne85 Osoby mające sporządzony bilans otwarcia (ogółem)1056 osoby długotrwale bezrobotne527 kobiety powracające rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka114 osoby powyżej 50 r. ż330 osoby niepełnosprawne85 Osoby mające sporządzony bilans aktywizacyjny (ogółem)1020 osoby długotrwale bezrobotne509 kobiety powracające rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka111 osoby powyżej 50 r. ż319 osoby niepełnosprawne81 Osoby, które zostały wyrejestrowane z tytułu podjęcia zatrudnienia (ogółem)521 osoby długotrwale bezrobotne286 kobiety powracające rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka79 osoby powyżej 50 r. ż134 osoby niepełnosprawne22 Osoby, które zostały wyrejestrowane z tytułu podjęcia zatrudnienia w wyniku działań dostawcy usług (ogółem) 492 osoby długotrwale bezrobotne273 kobiety powracające rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka76 osoby powyżej 50 r. ż126 osoby niepełnosprawne17

14 LataOgółemw tym: algorytmEFS 2013217.161,3114.268,6102.892,7 2014234.867,569.301,4165.566,1 Wzrost/spadek 2014/2013 17.706,2-44.967,262.673,4 Wzrost/spadek8,1%-39,5%60,1% Kwoty środków Funduszu Pracy przyznane dla Dolnego Śląska w latach 2013-2014 /w tys. zł/

15 Do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie; ocena racjonalności gospodarki środkami FP; opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji; opiniowanie kryteriów podziału środków FP dla samorządów powiatowych danego województwa oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków FP będących w dyspozycji samorządu województwa; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie; opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

16 Monika Kwil-Skrzypińska Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "1.zwiększenie efektywności oraz poprawa standardów działań publicznych służb zatrudnienia, 2.zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy, 3.niewystarczająca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google