Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy
Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( z dnia 14 marca br., ogłoszona 12 maja br.) Najważniejsze zmiany maj 2014

2 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
GŁÓWNE CZYNNIKI wpływające na konieczność zmian w ustawie /założenia MPiPS/ zwiększenie efektywności oraz poprawa standardów działań publicznych służb zatrudnienia, zwiększenie elastyczności działania urzędów pracy, niewystarczająca liczba pracowników UP w stosunku do dużej liczby bezrobotnych, konieczność poszerzenia współpracy UP z OPS i organizacjami pozarządowymi, zapewnienie szerszego dostępu do instrumentów aktywizacyjnych, ułatwienie łączenia pracy z obowiązkami rodzinnymi, zwiększenie roli samorządu województwa w polityce rynku pracy, szersze włączenie partnerów społecznych w projektowanie i monitorowanie działań.

3 Poprawa efektywności urzędów pracy
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Poprawa efektywności urzędów pracy zmiana algorytmu ustalania kwot środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w województwie z uwzględnieniem efektów działań aktywizacyjnych urzędów pracy; uzależnienie środków na wynagrodzenia pracowników powiatowych urzędów pracy od efektów i standardów działania urzędów pracy; zwiększenie roli samorządu województwa w polityce rynku pracy; redefinicja zadań centrów informacji i planowania kariery zawodowej wojewódzkich urzędów pracy, zwiększenie roli partnerów społecznych w procesie zarządzania środkami Funduszu Pracy (Rady Rynku Pracy, WKDS).

4 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
Nowe narzędzia wspierające tworzenie miejsc pracy i powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, w tym dla powracających na rynek pracy po przerwie związanej z wychowaniem dziecka grant na telepracę i świadczenie aktywizacyjne; pożyczka z Funduszu Pracy na utworzenie miejsca pracy lub podjęcie działalności gospodarczej; trójstronne umowy szkoleniowe; poręczenia udzielane przez BGK w ramach środków Fundusz Pracy programy regionalne.

5 Poprawa jakości świadczonych usług
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Poprawa jakości świadczonych usług profilowanie pomocy udzielanej bezrobotnym; zlecanie działań aktywizacyjnych; współpraca powiatowych urzędów pracy i gmin; reforma sieci EURES; elastyczność stosowania usług i instrumentów rynku pracy.

6 Poprawa jakości świadczonych usług
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Poprawa jakości świadczonych usług

7 Poprawa jakości świadczonych usług
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Poprawa jakości świadczonych usług

8 Wspieranie pracodawców zatrudniających młodych pracowników
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Wspieranie pracodawców zatrudniających młodych pracowników nowe instrumenty wspierające zatrudnienie młodych ludzi na rynku pracy - bony szkoleniowe, - bony stażowe, - bony zatrudnieniowe, - bony na zasiedlenie; ułatwienie zdobycia stażu zawodowego poprzez refundację składek na ubezpieczenia społeczne za bezrobotnych podejmujących pierwszą pracę.

9 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
Inne rozwiązania wsparcie pracodawców zatrudniających długotrwale bezrobotnych w wieku 50+; utworzenie Krajowego Funduszu Szkoleniowego: dofinansowanie kosztów: określania potrzeb szkoleniowych u pracodawcy, kształcenia i szkolenia pracowników, egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających kompetencje, badań lekarskich i psychologicznych wymaganych dla podjęcia kształcenia lub pracy w danym zawodzie, ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków uczestników projektu.

10 Projekty pilotażowe realizowane na dolnym śląsku
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Projekty pilotażowe realizowane na dolnym śląsku Powiat lubański Projekt: „Partnerstwo dla pracy”. Powiat jeleniogórski/Jelenia Góra Projekt: „Partnerstwo dla pracy”. Powiat ząbkowicki Projekt: „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Powiat wałbrzyski/Wałbrzych Projekt: „Twoja Kariera – Twój Wybór”. Powiat kłodzki Projekt: „Partnerstwo dla pracy”.

11 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
Partnerstwo dla pracy – kalendarium Zaakceptowanie projektu pilotażowego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej Ogłoszenie przetargu przez DWUP Otwarcie ofert /wpłynęło 8 ofert/ Rozpiętość oferowanej ceny jednostkowej: – zł/os. Rozpiętość oferowanego wskaźnika skuteczności zatrudnieniowej: 35% - 72% Rozpiętość oferowanego wskaźnika utrzymania w zatrudnieniu: 50% - 74% Rozstrzygnięcie przetargu Konsorcjum: WYG International Sp. z o.o., WYG Consulting, Sp. z o.o., Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (cena jedn.: zł , wsk. skuteczności zatr.: 45%, wsk. utrzymania w zatr.: 74%) Podpisanie umowy o świadczenie usług Podpisanie umowy o współpracy /PUP/ Oficjalne uruchomienie „ośrodków aktywizacji” Podpisanie aneksu do umowy o świadczenie usług KRYTERIA OCENY OFERT Cena za jednego uczestnika /20%/, Oferowany wskaźnik zatrudnienia /18%/, Oferowany wskaźnik utrzymania w zatrudnieniu /12%/, Proponowane metody i narzędzia pracy z uczestnikami pilotażu /25%/, Proponowane formy i metody współpracy z pracodawcami /25%/.

12 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
Partnerstwo dla pracy Analiza danych z przeprowadzonego bilansu otwarcia: Średni okres pozostawania uczestnika projektu bez pracy – 7 lat 62% uczestników projektu nie wyraziło zainteresowania pracą na zmiany 60% uczestników nie zna języka obcego 70% uczestników nie posiada prawa jazdy 86% uczestników nie potrafi korzystać z komputera 40% uczestników wskazuje na kłopoty zdrowotne 45% uczestników znajduje się w przedziale wiekowym 50 – 59 lat 70% uczestników posiada wykształcenie podstawowe i zawodowe Grupy docelowe Dolnośląskie Długotrwale bezrobotni 50% Kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka 11% Powyżej 50 roku życia 31% Niepełnosprawni 8%

13 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
Partnerstwo dla pracy Osoby, które zgłosiły się u dostawcy usług w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy w ramach województwa (ogółem) 1058 osoby długotrwale bezrobotne 527 kobiety powracające rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka 114 osoby powyżej 50 r. ż 332 osoby niepełnosprawne 85 Osoby mające sporządzony bilans otwarcia (ogółem) 1056 330 Osoby mające sporządzony bilans aktywizacyjny (ogółem) 1020 509 111 319 81 Osoby, które zostały wyrejestrowane z tytułu podjęcia zatrudnienia (ogółem) 521 286 79 134 22 Osoby, które zostały wyrejestrowane z tytułu podjęcia zatrudnienia w wyniku działań dostawcy usług (ogółem) 492 273 76 126 17

14 D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y
Kwoty środków Funduszu Pracy przyznane dla Dolnego Śląska w latach /w tys. zł/ Lata Ogółem w tym: algorytm EFS 2013 ,3 ,6 ,7 2014 ,5 69.301,4 ,1 Wzrost/spadek 2014/2013 17.706,2 ,2 62.673,4 Wzrost/spadek 8,1% -39,5% 60,1%

15 Wojewódzka rada rynku pracy
D o l n o ś l ą s k i W o j e w ó d z k i U r z ą d P r a c y Wojewódzka rada rynku pracy Do zakresu działania wojewódzkich rad rynku pracy należy m.in.: inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w województwie; ocena racjonalności gospodarki środkami FP; opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji; opiniowanie kryteriów podziału środków FP dla samorządów powiatowych danego województwa oraz opiniowanie opracowanych przez wojewódzkie urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków FP będących w dyspozycji samorządu województwa; składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w województwie; opiniowanie wojewódzkich kryteriów wydawania zezwoleń na pracę cudzoziemców; współpraca z wojewódzkimi komisjami dialogu społecznego, w szczególności w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia i rozwoju rynku pracy. W skład wojewódzkiej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez marszałka województwa spośród działających na terenie województwa wojewódzkich struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

16 Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy Monika Kwil-Skrzypińska
Dziękuję za uwagę Monika Kwil-Skrzypińska Dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy


Pobierz ppt "Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google