Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przedmiot: Ekonomika Leku Wymiar godzin: 15 Rodzaj zajęć: seminarium Sala: 111 Col. Universum Prowadzący: dr n. farm. Anna Kijewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przedmiot: Ekonomika Leku Wymiar godzin: 15 Rodzaj zajęć: seminarium Sala: 111 Col. Universum Prowadzący: dr n. farm. Anna Kijewska."— Zapis prezentacji:

1 Przedmiot: Ekonomika Leku Wymiar godzin: 15 Rodzaj zajęć: seminarium Sala: 111 Col. Universum Prowadzący: dr n. farm. Anna Kijewska

2 Organizacja zajęć: Zajęcia trwają 2*45 minut (bez przerwy). Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalna jest 1 nieobecność, która musi zostać usprawiedliwiona oraz materiał zaliczony. Usprawiedliwienie oraz zaliczenie ustne nieobecności musi nastąpić w ciągu tygodnia od dnia ustania przyczyny nieobecności. Przekroczenie tego terminu wywoła skutek w postaci uznania nieobecności za nieusprawiedliwioną. Kolejne nieobecności nieusprawiedliwione i na zaliczone zgłaszane będą do Kierownika Katedry i Dziekanatu. Zajęcia kończą się zaliczeniem na ocenę. Zaliczenie przedmiotu: obecność, aktywność na zajęciach, oceny z kolokwiów dopuszczają do sprawdzianu wiedzy na ostatnich zajęciach – odpowiedzi na pytania otwarte.

3 Konsultacje: Wszelkie sprawy związane z zajęciami z Ekonomiki Leku, np.: usprawiedliwianie nieobecności, zaliczenie nieobecności, kłopoty ze zrozumieniem materiału itp. załatwia się na konsultacjach. Termin konsultacji: czwartek 12.30-13, pok. 125

4 Zagadnienia porządkowe: nie spóźniamy się na zajęcia, spóźnienie na zajęcia spowoduje konieczność uczestnictwa w zajęciach następnej grupy; przychodzimy na zajęcia w terminie przewidzianym planem, zmiana termin musi zostać ustalona z prowadzącym; bez uprzedniej zgody prowadzącego nie nagrywamy treści przekazywanych przez prowadzącego (Ustawa o prawie autorskim i innych prawach pokrewnych);

5 podczas trwania zajęć nie korzystamy z telefonów komórkowych; telefon powinien być schowany i wyłączony (a co najmniej ściszony); podczas trwania zajęć nie jemy i nie pijemy, nie żujemy gumy i nie podklejamy jej do stolików i krzeseł; podczas trwania zajęć nie korzystamy z urządzeń służących do odtwarzania muzyki; Zagadnienia porządkowe:

6 w czasie kolokwiów nie korzystamy ze ściąg albo innych form tzw. „niedozwolonej pomocy”. Każda próba ściągania albo korzystania z innych form „niedozwolonej pomocy” kończy się oceną niedostateczną z kolokwium bez możliwości poprawy; w czasie zajęć odzież wierzchnia (kurtki, płaszcze) pozostaje w szatni. Do sali wchodzimy w obuwiu miękkim. Zagadnienia porządkowe:

7 Program zajęć Harmonogram zajęć Pomoce do zajęć Strona internetowa: www.zzief.umlub.pl

8 podstawy farmakoekonomiki

9 Pojęcie zdrowia

10 10 RÓŻNE DEFINICJE POJĘCIA - ZDROWIE Definicja wg Hipokratesa – ojca medycyny europejskiej: ➲ Zdrowie – dobre samopoczucie, choroba – złe samopoczucie, zależą od równowagi między tym, co nas otacza, a nami. ➲ Zewnętrzna równowaga między człowiekiem a środowiskiem pozwala na stworzenie równowagi wewnętrznej.

11 11 RÓŻNE DEFINICJE POJĘCIA - ZDROWIE Definicja wg Kartezjusza – twórcy „mechanistycznego widzenia świata i człowieka”: organizm człowieka to skomplikowana, precyzyjna maszyna biologiczna. Stan choroby – to konieczność naprawienia uszkodzonej części.

12 12 RÓŻNE DEFINICJE POJĘCIA - ZDROWIE Wg WHO (1946 r.): ➲ „ Zdrowie – to kompletny, fizyczny, psychiczny i społeczny dobrostan, a nie tylko brak choroby lub kalectwa”. ➲ dynamiczna równowaga ➲ potencjał zdrowotny

13 13 RÓŻNE DEFINICJE POJĘCIA - ZDROWIE Zdrowie to zdolność do normalnego funkcjonowania organizmu, mając na względzie wszystkie jego organy i funkcje. Zdrowie to zdolność do adaptacji w zmieniającym się środowisku. Zdrowie to pewien potencjał fizyczny i psychiczny, dający możliwość rozwijania aktywności. Zdrowie to wyraz równowagi i harmonii możliwości fizycznych, psychicznych i społecznych człowieka.

14 14 ZDROWIE SPOŁECZEŃSTWA (ZBIOROWOŚCI) Podstawowe znaczenie przy ocenie zdrowotności społeczeństwa mają mierniki: ➲ negatywne (np. chorobowość, zachorowalność, średnie trwanie życia itp.) ➲ pozytywne – uwzględniające jakość życia

15 podstawy farmakoekonomiki

16 „Oszczędność to wielki dochód” Marcus Tilius Cicero (106-43 r.p.n.e.) Farmakoekonomika (pharmacoeconomics) jest to ekonomiczna ocena produktów farmaceutycznych, czyli leków. Oceną ekonomiczna nazywamy analizę porównawczą dwóch lub więcej alternatyw pod względem ich kosztów i wyników.

17 Historia farmakoekonomiki 1974r. - prof. Alan Williams z Uniwersytetu w Yorku - prekursor farmakoekonomiki - pierwsze wytyczne prawidłowej praktyki farmakoekonomicznej. 1987r. - Michael Drummond. – 10 punktów wytycznych praktyki farmakoekonomicznej. 1978r. - McGhen, Rowland i Bootman z Uniwersytetu Minnesota - pojęcia analizy koszty-korzyści i koszty- efektywność. Farmakoekonomika – termin pojawił się w literaturze dopiero w 1986r. Pierwszym krajem, który wprowadził obowiązek przeprowadzania oceny farmakoekonomicznej w przypadku ubiegania się o refundację danego leku była Australia.

18 dlaczego powstała farmakoekonomika? czynniki odpowiedzialne za wzrost nakładów na ochronę zdrowia: „defensive medicine” demografia epidemiologia postęp techniczny i rozwój cywilizacji rosnące koszty administracji inflacja rosnące wymagania pacjentów sytuacja finansowa każdego systemu ochrony zdrowia jest sytuacją niedoboru

19 ekonomia medycynafarmacja farmakoekonomika ekonomika ochrony zdrowia ekonomia

20 rola analizy farmakoekonomicznej rejestracja leków regulacja cen leków refundacja leków i procedur medycznych szpitalne listy leków – receptariusze udział w konstruowaniu wytycznych terapeutycznych działania marketingowe

21 NIE MOŻNA UDOWODNIĆ WARTOŚCI EKONOMICZEJ LEKU BEZ DOWODÓW NA JEGO SKUTECZNOŚĆ KLINICZNĄ

22 skuteczność bezpieczeństwo opłacalność lek

23 praktyczne zastosowanie farmakoekonomiki optymalne wykorzystanie ograniczonych zasobów finansowych ochrony zdrowia wybór najefektywniejszych programów zdrowotnych właściwa alokacja wydatków na leczenie wiarygodna ocena programów profilaktyki zdrowotnej rozwijanie polityki ochrony zdrowia w danym regionie odpowiednio do warunków epidemiologicznych i potrzeb społecznych prowadzenie rachunku kosztów w ochronie zdrowia

24 ograniczenia farmakoekonomiki jest tylko jednym z narzędzi przy podejmowaniu decyzji nie da się udowodnić wartości ekonomicznej leku bez dowodów na jego skuteczność kliniczną jest kosztowna trudne jest pogodzenie perspektywy międzynarodowej z uwarunkowaniami poszczególnych państw

25 teoria i rzeczywistość nowa dziedzina nauki duże zainteresowanie problemami trudno dostępna literatura fachowa mało osób rozwijających wiedzę w tym kierunku brak szerokiej świadomości na temat znaczenia i zastosowania analizy farmakoekonomicznej niewystarczająca ilość badań farmakoekonomicznych prowadzonych w oparciu o polskie dane

26 26 Systemy ochrony zdrowia Podstawowe modele systemów ochrony zdrowia

27 27 SYSTEM OCHRONY ZDROWIA ➲ Systemem ochrony zdrowia nazywa się całość działań, których podstawowym zadaniem jest: ➲ promowanie ➲ poprawa ➲ zachowanie dobrego stanu zdrowia członków populacji

28 OTOCZENIE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA reformy zmienne środowisko prawne ograniczenia finansowe podwyższanie jakości usług medycznych niezadowolenie społeczne cele polityczne (krótkoterminowe) SYSTEM OCHRONY ZDROWIA leki planowanie podejmowanie decyzji kontrolowanie zarządzanie/ zarządzający racjonalna farmakoterapia farmakoekonomika

29 DECYZJE O ALOKACJI ŚRODKÓW obiektywna i wiarygodna informacja podejmowanie decyzjiterapia diagnostyka administracja/zarządzanie duża dynamika zmian

30 CELE SYSTEMU OCHRONY ZDROWIA poprawa stanu zdrowia populacji i promowanie społecznego dobrostanu zapewnianie dostępu równości w dostępie do opieki zdrowotnej zapewnianie mikro- i makroekonomicznej efektywności wykorzystania zasobów dbałość o skuteczność kliniczną dostarczanej opieki poprawa jakości opieki zdrowotnej i satysfakcji pacjentów zapewnienie długookresowej stabilności finansowej systemu

31 KONCEPCJA LALONDA 1) biologia człowieka (cechy wrodzone, dojrzewanie, starzenie się) – 20% 2) środowisko człowieka (socjalne, fizyczne i psychiczne) – 20% 3) styl życia (wzór konsumpcji, zatrudnienie, czynniki ryzyka zdrowotnego i zawodowego, sposób reakcji itp.) – 50% 4) system organizacji opieki zdrowotnej – 10%

32 KONCEPCJA DEVERA - system opieki zdrowotnej pochłania aż ok. 90% z całkowitych nakładów na ochronę zdrowia a ma tylko ok.10% wpływ na redukcję umieralności! - nakłady na kształtowanie stylów życia i edukacja zdrowotna pochłaniają zaledwie ok. 1,5% nakładów a mają ok. 40% wpływ na obniżenie umieralności - nakłady finansowe na ochronę środowiska naturalnego człowieka – 1,5%, posiadają ok. 20% potencjalny wpływ na redukcję umieralności - wydatki na biologię człowieka wynoszą ok. 7%, a dają ok. 30% potencjalnego wpływu na obniżenie umieralności ludzi

33 SYSTEMY OPIEKI ZDROWOTNEJ - PODSTAWY IDEOLOGICZNE 1. KONSERWATYWNY-LIBERALNY - WOLNORYNKOWY - LIBERTARIAŃSKI sprecyzowany przez Donabediana (w USA w 1971), i bliski poglądom Ronalda Reagana i Margaret Thatcher - DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ JEST CZĘŚCIĄ SYSTEMU SPOŁECZNEGO WYNAGRADZANIA 2. KOLEKTYWISTYCZNY- EGALITARNY- SOCJALIZUJĄCY pogląd Beveridge’a i Bevana twórców Brytyjskiej NHS - DOSTĘP DO OPIEKI ZDROWOTNEJ JEST PRAWEM JEDNOSTKI

34 PODSTAWOWE MODELE SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA Model ubezpieczeniowy typu Bismarcka - zasilany ze składek grupy pracowników i pracodawców: - PODSYSTEM PLURALISTYCZNYCH UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH - klasyczny system Bismarka - PODSYSTEM MONOPOLISTYCZNYCH UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH – system hybrydowy

35 PODSTAWOWE MODELE SYSTEMÓW OCHRONY ZDROWIA Model budżetowy (zaopatrzeniowy) - zasilany ze podatków typu PIT, CIT, VAT, cło, akcyza: - PODSYSTEM BEVERIDGE’A - PODSYSTEM SIEMASZKI

36 MODEL UBEZPIECZENIOWY BISMARCKA opiera się na ubezpieczeniach, których celem jest ochrona przed skutkami zdarzeń losowych, mogących być przyczyną pogorszenia sytuacji materialnej ubezpieczonego podstawowymi instytucjami ubezpieczenia są kasy chorych usługi zdrowotne finansowane są przez fundusze ubezpieczeniowe wysokość składek, zgodnie z zasadą solidarności, niezależna jest od dochodów i ryzyka kasy chorych zawierają kontrakty z publicznymi, bądź prywatnymi świadczeniodawcami na wykonanie usług na rzecz ubezpieczonego każdy ubezpieczony posiada polisę zapewniającą świadczenia finansowane w ramach posiadanego ubezpieczenia administracja państwowa nie ma wpływu na zarządzanie finansami kas

37 MODEL UBEZPIECZENIOWY HYBRYDOWY finansowanie z wielu źródeł podstawowymi instytucjami ubezpieczenia są kasy chorych obowiązkowe powszechne państwowe ubezpieczenia zdrowotne dla wszystkich obywateli zapewnia pełny dostęp do opieki zdrowotnej i obejmuje całość świadczeń zdrowotnych składka ubezpieczenia zdrowotnego jest obowiązkowa współpłatność od 0 do 100% średnio 30% zasada ustalania rocznego pułapu wydatków z kieszeni pacjenta na usługi zdrowotne silny interwencjonizm państwa

38 MODEL BUDŻETOWY BEVERIDGE’A usługi zdrowotne świadczone są wszystkim obywatelom finansowane są z budżetu państwa państwowa organizacja służby zdrowia fundusze przekazywane placówce świadczącej usługi medyczne i mają pokryć ogólne koszty jej funkcjonowania państwo odpowiada za dostęp do usług zdrowotnych, który odbywa się dla wszystkich na jednakowych zasadach nadzór i kontrola nad sektorem ochrony zdrowia sprawowane są przez organa administracji państwowej

39 MODEL SIEMASZKI model ten obowiązywał w krajach socjalistycznych finansowanie ochrony zdrowia z budżetu państwa na zasadzie centralnego planowania państwowa organizacja świadczeń powszechny dostęp do świadczeń brak sektora prywatnego w ochronie zdrowia

40 MODEL REZYDUALNY (RYNKOWY) zwolnienie państwa z obowiązku zapewnienia obywatelom dostępu do świadczeń zdrowotnych usługi zdrowotne dla obywateli finansowane są z ubezpieczeń dobrowolnych dostęp do nich uwarunkowany jest stopniem zamożności konsumenta państwo zapewnia opiekę tylko osobom będącym w szczególnej potrzebie

41 41 ZADANIE Proszę dokonać porównania systemów opieki i ubezpieczeń zdrowotnych (klasycznego Bismarcka, modelu hybrydowego, Beveridge’a i Siemaszki) wg następujących kryteriów: - zasilanie - ubezpieczeni - płatnicy - koszyk usług

42 HIERARCHIA SYSTEMÓW POZIOM MAKSIUM UPAŃSTWOWIENIA 1. Model P.S.Z. – ZSRR i w zmodyfikowanej formie w b. PRL i innych krajach tzw. bloku socjalistycznego 2. N.H.S. TRUST – GB i kraje wspólnoty brytyjskiej oraz DK, I, E, GR, IR, P 3. Model samorządowy – interwencjonizm państwa – kraje skandynawskie 4. Modele pluralistyczne – protekcjonizm państwowy –D, A, F, Benelux, Japonia 5. Modele pluralistyczne - pełen leseferyzm – USA i częściowo CH POZIOM MINIMUM UPAŃSTWOWIENIA

43 UCZESTNICY SYSTEMU I WSPÓŁZALEŻNOŚCI Płatnik trzeciej strony ŚwiadczeniodawcaPacjent

44 WSPÓŁPŁACENIE Formy współpłacenia: dopłata całej sumy ponad kwotę finansowaną przez płatnika dopłata do określonej kwoty stała opłata za dany rodzaj świadczenia ustalony procentowy udział w koszcie świadczenia kwota dopłaty może też być zależna od dochodów

45 45 „DZIURA W PĄCZKU” Medicare refunduje: ➲ 75% wydatków na zakup leków na receptę o wartości od $250 (udział własny) do $2 250 rocznie ➲ 0 % wydatków od $2.250 do $5.100 rocznie ➲ 95 % wydatków powyżej $ 5.100 rocznie ➲ Uzasadnienie: zapewnienie dostępności leków dla ciężko chorych przy jednoczesnym zapobieganiu lekomanii

46 DOBRY SYSTEM OCHRONY ZDROWIA odpowiadanie społecznemu zapotrzebowaniu sprawiedliwy dostęp cechy dobrego systemu ochrony zdrowia efektywność innowacyjność/ nowoczesność poprawa i utrzymanie zdrowia populacji

47 WYDATKI NA ZDROWIE NA 1 MIESZKAŃCA W 2006 ROKU [USD]

48 WYDATKI NA ZDROWIE 2010 ROKU [%PKB] Źródło: OECD

49 WYDATKI NA ZDROWIE NA 1 MIESZKAŃCA W 2010 ROKU [USD] Źródło: OECD

50 WYDATKI NA LEKI NA 1 MIESZKAŃCA W 2006 ROKU [USD]

51 51 Systemy ochrony zdrowia Kształtowanie systemu ochrony zdrowia w Polsce

52 52 LECZNICTWO II RP (1918-1939) 1.Lecznictwo państwowe -wojskowe -kolejowe -PZH, N.N.K.d.W.z.E. 2. Lecznictwo samorządowe: -miejskie -sejmików powiatowych -związków samorządowych 3. Lecznictwo społecznych ubezpieczalni: -własne szpitale oraz przychodnie -lekarze domowi na kontraktach -szpitale kontraktowe 4. Lecznictwo pracowników monopoli: -przychodnie PPTT, PKO, BP, służb miejskich, funkcjonariuszy państwowych (policja, straże) 5. Lecznictwo filantropijne oraz organizacji wyższej użyteczności publicznej: -szpitale PCK -poradnie Towarzystwa Przeciwgruźliczego i Przeciwjagliczego 6. Lecznictwo prywatne oraz kongregacji religijnych: -gabinety lekarskie -sanatoria -szpitale -ośrodki zdrowia (tylko profilaktyka)

53 53 USTAWA SCALENIOWA Z 28.05.1933 KOMISJA ROZJEMCZA ZUS ZARZĄD ZUS FUNDUSZE ZUS Chorobowy &macierzyński Bezrobocia Wypadkowy & chorób zawodowych Emerytalny dla robotników Emerytalny dla pracownikó w umysłowych KOMISJA REWIZYJNA ZUS 67 UBEZPIECZALNI SPOŁECZNYCH - 1935 KONTRKTOWI LEKARZE DOMOWI KONTRAKTOWE & WŁASNE SZPITALE WŁASNE PRZYCHODNIE LEKARSKIE

54 54 STRUKTURA RADY ZUS W II RP 16 przedstawicieli przedsiębiorców W Radzie ZUS ogółem 32 osoby 8 rządu 16 przedstawicieli pracodawców 12 przedstawicieli pracowników fizycznych 4 przedstawicieli pracowników umysłowych 8 biznesu

55 55 POWOJENNY MODEL OCHRONY ZDROWIA W PRL (LATA 1948 - 1998) ➲ Po II wojnie światowej wprowadzony został scentralizowany model ochrony zdrowia, oparty na modelu Siemaszki. ➲ Za początek tego systemu przyjmuje się datę 29.11.1948 -datę uchwalenia ustawy o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia. ➲ W roku 1973 nastąpiła integracja pozioma (funkcjonalna i zarządcza) placówek lecznictwa w powiatach. Powstały Zespoły Opieki Zdrowotnej (ZOZ) z połączonych szpitali powiatowych, przychodni rejonowych i specjalistycznych, gminnych i wiejskich ośrodków zdrowia, stacji pogotowia ratunkowego i ośrodków pomocy społecznej.

56 56 LATA 1989 – 1999 – III RP 1.1989-97 OKRES SPONTANICZNEGO ROZPADU STAREGO SYSTEMU ORAZ DYSKUSJI NAD NOWYM 2.ZARANIE REFORMY - USTAWA Z 06.02.1997 O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU ZDROWOTNYM, UCHWALONA ZA RZĄDÓW SLD/PSL Z INICJATYWY SOLIDARNOŚCI; ZASTĄPIŁA SYSTEM BUDŻETOWY SYSTEMEM UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH; DO KOŃCA RZĄDÓW SLD/PSL - „USTAWA MARTWA" 3.NOWELIZACJA W/W USTAWY Z 18.07.1998 USTAWY WPROWADZAJĄCEJ SYSTEM KAS CHORYCH POPRZEZ DOKONANIE OKOŁO 200 POPRAWEK

57 57 LATA 1999 – NADAL 4.WEJŚCIE W ŻYCIE 01.01.1999 SYSTEMU KAS CHORYCH (16+1) Ustawa z dnia 6 lutego 1997r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (zwana ustawą o puz) Budżetowy system finansowania zastąpiony został systemem budżetowo-ubezpieczeniowym, będącym modyfikacją systemu Bismarcka. Rolę funduszów ubezpieczeniowych pełniły kasy chorych, których utworzono razem 17.

58 58 LATA 1999 – NADAL 5. WEJŚCIE W ŻYCIE 01.04.2003 USTAWY O NFZ – Narodowym Funduszu Zdrowia – reforma służby zdrowia min. Łapińskiego Scentralizowany model NFZ pogłębił monopol państwa w dziedzinie ubezpieczeń zdrowotnych. Przekształcono 16 Regionalnych Kas Chorych w oddziały wojewódzkie NFZ, zaś Kasę dla Służb Mundurowych przekształcono w centralę NFZ. Zapisy ustawy o NFZ utrzymywały ubezpieczeniowy system finansowania opieki zdrowotnej oparty na solidaryzmie społecznym, równym i swobodnym dostępie ubezpieczonego do świadczeń oraz prawie wolnego wyboru świadczeniodawcy. Ubezpieczeni zachowywali dotychczasowe prawa, każdy członek kasy chorych stawał się członkiem ubezpieczonym w odpowiednim oddziale Funduszu.

59 59 LATA 1999 – NADAL W wyroku z dnia 7 stycznia 2004r. (sygn. K 14/03) Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjności Ustawy. Trybunał poddał gruntownej krytyce całą ustawę, szczególnie zarzucił systemowi opieki zdrowotnej 1) niefunkcjonalność, 2) brak koszyków (pakietów) usług dostępnych dla ubezpieczonych, 3) brak właściwego nadzoru nad systemem. Ocalał tylko system poboru składek. Trybunał ustalił datę końca funkcjonowania ustawy Łapińskiego na 31.12.2004, i nakazał przygotowanie nowych przepisów, w których będzie zawarte całościowe ujęcie zakwestionowanych problemów (pakiet ustaw i rozporządzeń). Nie wywiązanie się w terminie z nakazów Trybunału Konstytucyjnego groziło brakiem podstaw prawnych funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej.

60 60 ➲ Ustawa z dnia 6 lutego 1997 roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym - 1999 rok Kasy Chorych. ➲ Ustawa o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia – weszła w życie 1 kwietnia 2003r. ➲ Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - weszła w życie z dniem października 2004r. ➲ Ustawa czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o cenach – zmiany weszły w życie z dniem 12 sierpnia 2009r. ➲ Ustawa w sprawie refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2012 r. LATA 1999 – NADAL

61 61 LATA 1999 – NADAL 6. UCHYLENIE W/W USTAWY PRZEZ TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY w terminie do 31.12.2004, spowodowało wejście w życie 01.10.2004 NOWEJ USTAWY O NFZ - o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 7. OD 2005 FAZA KONCEPTUALIZACJI ZMIAN

62 koszty w opiece zdrowotnej

63 rodzaje kosztów koszty całkowite (TC) koszty stałe (FC) koszty zmienne (VC) + =

64 rodzaje kosztów koszt przeciętny – koszt całkowity podzielony przez liczbę dostarczonych jednostek koszt krańcowy – wzrost kosztów całkowitych spowodowany wzrostem kosztów koszt alternatywny – to co musi być poświęcone w celu zrobienia lub uzyskania czegoś innego

65 główne składniki kosztów w ochronie zdrowia koszt opieki zdrowotnej koszt administracji koszt leczenia następstw oraz skutków ubocznych czas i ból pacjenta oraz jego rodziny czas i niedogodności dostawcy usług

66 struktura kosztów w ochronie zdrowia bezpośrednie pośrednie – związane ze zmniejszoną produktywnością niemierzalne (niewymierne) – koszty związane z bólem i cierpienie. medyczne – związane bezpośrednio z leczeniem niemedyczne –inne koszty powstałe bezpośrednio w wyniku choroby lub jej leczenia koszty

67 dane farmakoepidemiologiczne

68 źródła danych o wynikach leczenia badania kliniczne badania kliniczno-ekonomiczne informatyczne bazy danych badania epidemiologiczne ocena jakości życia

69 badania kliniczne badania obserwacyjne badania kliniczno-ekonomiczne metaanalizy badania kontrolowane badania obserwacyjne badania randomizowane badania nierandomizowane

70 Przegląd systematyczny / metaanaliza

71 MEDLINE (PubMed, OVID), EMBASE, CENTRAL (The Cochrane Central Register of Controlled Trials) PsychoINFO Cancerlit i inne Bazy informacji medycznej

72 Skondensowana forma dokumentu Zawiera przetworzone i przystępne informacje Niektóre przeglądy (systematyczne) zawierają całość dostępnej informacji dotyczącej określonego tematu Dlaczego korzystamy z opracowań wtórnych (przeglądów)

73 Odnalezienie i uwzględnienie w analizie efektywności (lub ekonomicznej) WSZYSTKICH wiarygodnych badań klinicznych, które dotyczą zadanego tematu analizy Cel przegląd systematycznego

74 Etapy przeglądu systematycznego Zdefiniowanie problemu zdrowotnegoOkreślenie metodyki badań klinicznyStrategia wyszukiwania Przeszukanie baz danych i rejestrówOcena wiarygodności badań klinicznychOkreślenie przyczyn wykluczenia badańBadanie heterogenności poszczególnych badań Kompilacja danych

75 Strategia wyszukiwania Populacja ŁĄCZENIE ZBIORÓW Interwencja ŁĄCZENIE ZBIORÓW Wynik / efekt zdrowotny Schorzenie Stadium Wiek Choroby współistniejące I NIE Substancja Materiał Sprzęt Test diagnostyczny Dawka Postać Droga podawania Preparat Kointerwencje I NIE Pierwszorzędowe punkty końcowe: śmiertelność, chorobowość lub zapadalność, jakość życia Drugorzędowe punkty końcowe LUB

76 Strategia wyszukiwania

77 Randomizacja Zaślepienie Utrata z okresu obserwacji i/lub okresu interwencji Analiza ITT (intension-to-treat) Inne elementy Ocena wiarygodności badań

78 Ocena w skali Jadad Pytanie Odpowiedź tak/nie Punktacja 1/0 Komentarz oceniającego Czy badanie opisano jako randomizowane? Czy badanie opisano jako podwójnie zaślepione? Czy podano informacje o utracie pacjentów z badania i okresu obserwacji? Czy dodać 1 punkt za podany opis randomizacji i właściwą metodę? Czy dodać 1 punkt za podany opis zaślepienia i właściwą metodę? Czy odjąć 1 punkt za niewłaściwą metodę randomizacji? Czy odjąć 1 punkt za niewłaściwą metodę zaślepienia? SUMA

79 Wnioski są bardziej wiarygodne i dokładne Jawne kryteria włączenia i wykluczenia ograniczają tendencyjność Duża ilość wiarygodnych w postaci skompilowanej Mogą zmniejszać opóźnienie wprowadzenia do praktyki Wyniki różnych badań mogą być porównane formalnie Można znaleźć przyczyny niejednorodności Ilościowe przeglądy systematyczne zwiększają precyzję wyników globalnych Zalety przeglądu systematycznego

80 Sprecyzowane jest pytanie badawcze Pełna strategia wyszukiwania Predefiniowane kryteria włączenia i wykluczenia dla pierwotnych badań klinicznych Krytyczna analiza włączonych badań Prawidłowa jakościowa i ilościowa synteza wyników włączonych do analizy badań klinicznych Przegląd jest systematyczny, jeżeli:

81 Metaanaliza Niektóre badania mogą być ważniejsze od pozostałych, więc dobre by było, żeby istniała metoda umożliwiająca sprawdzenie zbioru badań – to właśnie jest metaanaliza Metaanaliza to proces pozwalający na zwiększenie precyzji wnioskowania dzięki kumulacji wyników pojedynczych pierwotnych badań klinicznych

82 Przegląd systematyczny a metaanaliza Przeglądy Przeglądy systematyczne Metaanalizy

83 Istota metaanalizy polega na zsumowaniu danych źródłowych pochodzących z kilku eksperymentalnych badań klinicznych jest to badanie badań klinicznych

84 Po co opracowuje się metaanalizy? Niejednoznaczne wyniki badań klinicznych przeprowadzonych w podobnym obszarze Wzrost „mocy” wnioskowania statystycznego Zbliżenie populacji badanej do populacji ogólnej

85 Niezgodność pomiędzy badaniami Wyniki w postaci średnich Różnice w długości okresu obserwacji Porównywane są tylko czynniki publikowane. Kiedy meta-analiza jest niemożliwa

86 Kiedy wyłonimy już badania wiarygodne, należy zwrócić uwagę na istotność statystyczną i istotność kliniczną

87 Analiza wpływu na budżet (BIA)

88 Pytanie kliniczne /problem zdrowotny Identyfikacja świadczeniodawców Skuteczność Bezpieczeństwo Siła interwencji Analiza kosztów Zbieranie danych kosztowych Porównanie z innymi opcjami Analiza opłacalności (ekonomiczna)

89 Schemat oceny technologii medycznej Czy technologia jest efektywna? TAK NIE Czy technologia jest opłacalna? Koniec oceny! TAKNIE Analiza wpływu na budżet DECYZJA

90 Płatnik jest zainteresowany maksymalizacją efektywności leczenia, a przede wszystkim utrzymaniem tzw. dyscypliny budżetowej Analiza wpływu na budżet (BIA)

91 Stopień wypierania aktualnych refundowanych technologii opcjonalnych Zakres i szybkość zmian na rynku usług medycznych Wpływ na wykonywanie innych świadczeń medycznych (POZ, rehabilitacja) Wielkość populacji Konieczność dodatkowej diagnostyki Analiza wpływu na budżet (BIA)

92 wielkości populacji docelowej stopnia penetracji rynku stopnia refundacji leku średniej długości czasu stosowania X u przeciętnej pacjentki odsetka pacjentek wymagających przerwania terapii kosztu preparatu Analiza wpływu na budżet (BIA)

93 Transparentność Określenie perspektywy Wiarygodne źródła danych Relacje pomiędzy surogatami a pierwszorzędowymi punktami końcowymi Stopień penetracji rynku przez nową technologię Wpływ interwencji na populacje Konkretne wskazania Przedstawienie wyników Określenie prawdopodobieństw przesunięć w obrębie sektora opieki zdrowotnej Horyzont czasowy Analiza wrażliwości Wersja elektroniczna Analiza wpływu na budżet (BIA)

94  prawdopodobny wpływ decyzji na zmianę wydatków płatnika  charakter prognozy  Dwa rodzaje BIA  Uproszczona  Pełna Ocena opłacalności leku – zawsze relatywna (w porównaniu do …) Analiza efektywności Analiza opłacalności Analiza kosztów

95 20012010 Średni roczny koszt całkowity na 1 pacjenta – 1570 zł - Koszty bezpośrednie – 1152 zł Koszt konsultacji lekarskich – 42% Koszt hospitalizacji – 28,6% Koszt badań lab. i specjalistycznych - 15,5% Koszty farmakoterapii – 13,9% Koszty bezpośrednie – 2328 zł Koszt konsultacji lekarskich – 8,3% - Koszt badań lab. i dignostycznych – 2,7% Koszt farmakoterapii – 89% Koszty pośrednie – 418 zł- Przykład –koszty nadciśnienia tętniczego Paczkowska A., Wassel A., Nowakowska E. – Nadciśnienie tętnicze – znaczące obciążenie ekonomiczne dla budżetu ochrony zdrowia. Farmakoekonomika szpitalna, 17, 2011. Polska – 82 USD/mieszkańca USA – 88 USD/mieszkańca 12% chorych kontynuuje terapię hipotensyjną po pierwszym roku Wzrost wydatków z budżety państwa średnio o 873 USD/pacjenta Koszty związane z wizytami lekarskimi i hospitalizacji pacjentów z niekontrolowanym NT przewyższały o 9,3% i 28% wydatki na pacjentów z kontrolowanym NT

96 metody analizy farmakoekonomicznej

97 Zależności pomiędzy kosztami a konsekwencjami programów zdrowotnych koszty leczenia lekiem A są mniejsze niż lekiem B i jednocześnie lek A jest skuteczniejszy koszty leczenia lekiem A są większe niż lekiem B i jednocześnie lek A jest mniej skuteczny koszty leczenia lekiem A są większe niż lekiem B, ale lek A jest bardziej skuteczny koszty leczenia lekiem A są mniejsze niż lekiem B i jednocześnie skuteczność leczenia lekiem A jest mniejsza niż lekiem B

98 Kiedy powinna być przeprowadzona analiza farmakoekonomiczna w każdej fazie badań np. nad lekiem, przed wprowadzeniem nowego programu zdrowotnego do realizacji najlepiej, gdy w badaniach klinicznych ocenia się skuteczność programu

99 klasyfikacja analiz farmakoekonomicznych analiza efektywności kosztów (CEA) ocena jakości życia (QoL assessment analiza minimalizacji kosztów (CMA) analiza kosztów choroby (CoI) analiza wydajności kosztów (CBA) badanie przepisywalności (prescription study) prospektywneretrospektywne analiza użyteczności kosztów (CUA)

100 etapy analizy farmakoekonimicznej zdefiniowanie problemu określenie i zdefiniowanie wszystkich alternatywnych metod terapeutycznych wyznaczenie perspektywy analizy określenie ram czasowych badania dobór odpowiedniego typu analizy identyfikacja kosztów i konsekwencji oraz określenie źródeł i wiarygodności danych dyskontowanie kosztów i konsekwencji analiza inkrementalna przedstawienie wyników analiza wrażliwości

101 analiza minimalizacji kosztów (CMA) mierzone efekty są zawsze jednakowe dla porównywanych alternatyw obrazuje tylko różnicę w kosztach koszty w jednostkach monetarnych efekty ta sama miara efektywności wynik identyczny wynik analizy terapia dominująca o mniejszym koszcie

102 analiza efektywności kosztów (CEA) koszty mierzone w jednostkach monetarnych efekty mierzone są w jednostkach naturalnych efekty są jednakowo wyrażone dla wszystkich porównywanych alternatyw wynik analizy prezentowany jest jako współczynnik kosztów do efektów

103 analiza efektywności kosztów (CEA) koszty w jednostkach monetarnych efekty w jednostkach naturalnych wynik analizy współczynnik (inkrementalny) koszt-efektywność

104 analiza efektywności kosztów (CEA) alternatywa mniej efektywna i bardziej kosztowna alternatywa mniej efektywna i mniej kosztowna alternatywa bardziej efektywna i bardziej kosztowna alternatywa bardziej efektywna i mniej kosztowna różnica w efektywności różnica w kosztach + +- - I II III IV

105 analiza wydajności kosztów (CBA) koszt i efekty mierzone są w jednostkach monetarnych mierzone efekty zazwyczaj są różne dla porównywanych alternatyw jest rzadko prowadzona jako niezależna analiza

106 analiza wydajności kosztów (CBA) koszty w jednostkach monetarnych efekty w jednostkach monetarnych wynik analizy korzyść/strata netto

107 analiza wydajności kosztów (CBA) metoda kapitału ludzkiego metoda ujawnionych preferencji metoda oceny warunkowej

108 analiza użyteczności kosztów (CUA) koszty mierzone są w jednostkach monetarnych miarą efektywności jest użyteczność – HYE, QALY efekty nie są koniecznie jednakowe dla obu porównywanych alternatyw

109 analiza użyteczności kosztów (CUA) koszty w jednostkach monetarnych efekty miary użyteczności odzwierciedlające preferencje wynik analizy współczynnik (inkrementalny) koszt-użyteczność (najczęściej koszt/QALY)

110 analiza użyteczności kosztów (CUA) preferencje podejmowanie decyzji ból sprawność fizyczna sprawność umysłowa funkcjonowanie społeczne oczekiwana długość życia lata życia skorygowane o jakość QALY chirurgia geriatria pediatria ginekologia medycyna ogólna onkologia

111 ocena jakości życia poczucie jednostki co do jej pozycji życiowej w ujęciu kulturowym oraz systemu wartości w którym ona żyje w odniesieniu do jej osiągnięć, oczekiwań, standardów i zainteresowań socjalny, fizjologiczny, psychiczny, intelektualny dobrostan danego człowieka definicja jakości życia wg WHO 1994

112 ocena jakości życia „Wytyczne” dotyczące badań jakości życia mówią, że kluczowe są trzy komponenty jakości życia: dobre samopoczucie/satysfakcja funkcjonowanie w rolach społecznych zewnętrzne warunki życia

113 poziomy oceny jakości życia ocena satysfakcji pacjenta ogólna ocena dobrostanu szczegółowa ocena w poszczególnych kategoriach punktacja użyteczności poziom 1 poziom 2 poziom 3 poziom 4

114 kwestionariusze oceny jakości życia ogólne EQ-5D SF-36 Child Health Questionnaire Quality of Well Being Scale (QWB) Nottingham Health Profile (NHP) Sickness Impact Profile (SIP) Health Ulility Index (HUI) KINDSCREEN szczegółowe Quality of Life Questionnaire in Osteoporosis (Oaliost) Asthma Quality of Life Questionnaire (AOLO) Chronic Heart Failure Questionnaire (CHO) Lung Cancer Symptom Scale (LCSS) Menopause – specific Quality of Life Questionnaire (MENQOL) Women’s Health Questionnaire (WHQ)

115 kwestionariusz EQ-5D Mobility I have no problems in walking about I have some problems in walking about I am confined to bed Self-Care I have no problems with self-care I have some problems washing or dressing myself I am unable to wash or dress myself Usual Activities (e.g. work, study, housework, family or leisure activities) I have no problems with performing my usual activities I have some problems with performing my usual activities I am unable to perform my usual activities Pain/Discomfort I have no pain or discomfort I have moderate pain or discomfort I have extreme pain or discomfort Anxiety/Depression I am not anxious or depressed I am moderately anxious or depressed I am extremely anxious or depressed

116 analiza kosztów choroby ocenie poddane zostają jedynie koszty związane z występowaniem i leczeniem danego schorzenia dostarcza informacji na temat rozkładu poszczególnych komponentów kosztów pozwala sformułować wnioski dotyczące obciążeń dla systemu opieki zdrowotnej i społeczeństwa jakie niesie ze sobą dane schorzenie z ekonomicznego punktu widzenia

117 analiza kosztów choroby koszty w jednostkach monetarnych efekty nie są brane pod uwagę wynik analizy podział na grupy kosztów

118 miejsce farmakoekonomiki w systemach refundacji państw Unii Europejskiej

119 farmakoekonomika w UE raport Grupy G-10 Medicines – rekomendacja z maja 2003 roku: postulat zwiększenia roli badania efektywności klinicznej oraz ocen ekonomicznych leków rozszerzenie kryteriów regulacyjnych – jakość, bezpieczeństwo, skuteczność – o obowiązek przeprowadzania ocen ekonomicznych leków oceny ekonomiczne leków odnoszą się do konkretnych warunków ekonomicznych krajów, gdzie takich analiz dokonywano i trudno jest je wprost przenosić na inne warunki, do innego kraju chęć rozwijania wspólnej, europejskiej wymiany doświadczeń i wyników ocen w celu zwiększenia trafności i odpowiedzialności decyzji refundacyjnych

120 farmakoekonomika w UE postanowienie Komisji Europejskiej z 1 lipca 2003 roku: zmniejszenie różnic w cenach leków w państwach członkowskich zwiększenie integracji systemów refundacyjnych znalezienie alternatywnych sposobów kontroli wydatków na leki

121 regulacje prawne

122 Finlandia 1. wydatki na leki w latach 1990-1998 – wzrost o 10% rocznie 2. Dekret o Komisji Cen 1282/97 wniosek o refundację nowego leku musi zawierać szczegółową i wyczerpującą ocenę kosztów terapii oraz korzyści uzyskanych przez użycie tego leku w porównaniu z terapią alternatywną ocena ekonomiczna ma pokazać korzyści i słabe strony badanej terapii z punktu widzenia pacjenta i społeczeństwa cena nowego leku musi być zaakceptowana przez Komisję Cen działającą pod kontrolą Ministra Spraw Socjalnych i Zdrowia 3. w 1998 roku wzrost cen leków wyniósł mniej niż 1%, a wydatki na refundację wzrosły tylko o 2,1%

123 Portugalia 1993 – INFARMED (Instituto National de Farmacia e do Medicamento) – decyzje refundacyjneoparte na efektywności klinicznej i ekonomicznej 1999 – obowiązek przeprowadzania analiz farmakoekonomiczych w przypadku refundacji leku Uchwała Portugalskiej Rady Ministrów z listopada 2002 roku – „założenia (…) polityki lekowej opierające się na jakości, bezpieczeństwie oraz ocenie racjonalności klinicznej i ekonomicznej

124 Szwecja analizy farmakoekonomiczne zawsze wymagane przez RFV – Szwedzką Agencję Rządową odpowiedzialną za refundację preferowana metodologia CBA z perspektywy społecznej Szwedzka agencja SBU przeprowadzająca i interpretująca analizy farmakoekonomiczne ma doskonałą międzynarodową reputację

125 Irlandia negocjacje dotyczące cen nowych leków refundowanych oraz decyzji refundacyjnych pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a IPHA – Irish Pharmaceutical Healthcare Association od 1997 roku obowiązkowa ocena farmakoekonomiczna nowych leków refundowanych

126 Holandia leki przypisywane do grup – podobne wskazania terapeutyczne i działanie limity refundacyjne dla grup kryterium efektywności kosztowej (rekomendowane) od 2005 roku obowiązkowe dla wszystkich wniosków refundacyjnych

127 Wielka Brytania 1999 – National Institute for Clinical Excellence (NICE) Scotish Medical Consultant (SMC) na podstawie wyników analiz farmakoekonomicznych i badań klinicznych tworzą wytyczne dla lekarzy British National Formulary – leki zarejestrowane

128 Francja analiza farmakoekonomiczna zalecana Commision de Transparence wpływ decyzji na budżet

129 znaczenie farmakoekonomiki

130 analiza kosztów choroby możliwość uzupełnienia swojej wiedzy w zakresie potencjalnych i rzeczywistych następstw ekonomicznych choroby możliwość oddziaływania na zachowania pacjenta, czyli wpływ na zmianę wartości poszczególnych grup kosztów może zobowiązać pacjenta do lepszego przestrzegania zaleceń lekarza stoi pośrednio na straży finansów płatnika, oddziaływując na modyfikowanie ordynacji lekarskiej, która może odbywać się w oparciu o kryteria ekonomiczne

131 analizy farmakoekonomiczne dane określające opłacalność leczenia farmakologicznego w naturalny sposób uzupełniają informacje o skuteczności i bezpieczeństwie leku informacje czerpane z badań farmakoekonomicznych w prosty sposób mogą przełożyć się na skuteczność i koszty leczenia indywidualnego pacjenta może wytłumaczyć, jaka jest korzyść zdrowotna stosowanej przez pacjenta terapii i jaka jest cena uzyskania tej korzyści

132 ocena jakości życia ocena jakości życia swoim zasięgiem obejmuje nie tylko kwestie zdrowia w jego wymiarze fizycznym, ale także zwraca uwagę na sferę psychiki oraz wypełnianie ról społecznych oraz konsekwencje ekonomiczne informacje dotyczące oceny jakości życia uzupełnione wiedzą na temat działań niepożądanych, może mieć podstawowe znaczenie dla współpracy chorego z przedstawicielem ochrony zdrowia, w tym m.in. dla kontynuacji leczenia, przyjmowania odpowiednich dawek leku, śledzenia przebiegu choroby istnieją schorzenia, w których ocena jakości życia ma szczególne znaczenie pomiar zależnej od zdrowia jakości życia jest jednym ze sposobów oceny skuteczności leczenia oraz jego wpływu na przebieg choroby

133 etyka w farmakoekonomice relacje między efektywnością a równością dostępu czy i które grupy pacjentów mogą być faworyzowane na skutek założeń w analizie ekonomicznej czy jest równy dostęp do programu zdrowotnego przy jednakowych potrzebach czy spodziewana jest duża korzyść dla wąskiej grupy osób, czy korzyść mała, ale powszechna czy program zdrowotny stanowi odpowiedź na niezaspokojone dotychczas potrzeby grup społecznie upośledzonych czy program zdrowotny stanowi odpowiedź dla osób o największych potrzebach zdrowotnych, dla których nie ma obecnie dostępnej żadnej metody leczenia.

134 farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej według szacunków amerykańskich działania niepożądane leków odpowiedzialne są za 43,3% do 80% przyjęć na oddziały ratunkowe a ich koszt, może wynosić od 76,6 do 177,4 mld USD rocznie, z czego 70% stanowią koszty przyjęcia do szpitala. szacuje się, że 40% - 60% tych problemów udałoby się uniknąć dzięki prawidłowo prowadzonej opiece farmaceutycznej celem opieki farmaceutycznej jest najskuteczniejsza, najbezpieczniejsza i najdogodniejsza dla pacjenta farmakoterapia oraz ograniczenie zbędnych nakładów na ochronę zdrowia

135 farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej problem lekowy to każde niepożądane zdarzenie doświadczane przez pacjenta, związane ze stosowaniem leku oraz mo­gące się z jego zastosowaniem wiązać, wpływające lub mogące wpływać na efekt leczenia tego pacjenta niezażywanie leku mimo wskazania nieodpowiedni wybór leku zbyt mało właściwego leku zbyt dużo właściwego leku działania niepożądane interakcje brak wskazań do stosowania leku niezdyscyplinowanie pacjenta

136 farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej farmaceuta pracujący w aptece ogólnodostępnej jest ostatnim profesjonalnym konsultantem dla pacjenta przed zakupem przez niego produktu leczniczego w odniesieniu do pacjenta farmaceuta swoją postawą jest w stanie przyczynić się do zadowolenia z opieki i poprawy jakości życia w zakresie ekonomicznym farmaceuta może prezentować postawę prowadzącą do uniknięcia niepotrzebnego stosowania leków, zredukowania przypadków ich niewłaściwego stosowania, a co z tym idzie, do uniknięcia związanych z tym skutków zdrowotnych i ekonomicznych

137 farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej farmaceuta szpitalny najczęściej odgrywa główną rolę w ponoszeniu odpowiedzialności za błędy lekowe, ocenia korzyści i ryzyko związane z leczeniem, koordynuje plan leczenia pacjenta, nadzoruje wykorzystanie leku i organizację dostaw, co mieści się w zakresie usług farmacji klinicznej. Od strony farmakoekonomicznej oprócz oceny skuteczności terapii kontroluje poniesione wydatki farmaceuta szpitalny pracując w komitecie terapeutycznym konstruuje receptariusz szpitalny

138 farmakoekonomika w opiece farmaceutycznej nadzór farmaceuty nad pacjentem w domu coraz bardziej rozpowszechnione stosowanie technologii teleinformatycznych w medycynie w oparciu o Internet i sieć telefonii komórkowej sprawia, że taki sposób opieki nad pacjentem staje się coraz bardziej uzasadniony i kosztowo efektywny terapia monitorowana farmakoepidemiologia

139 farmakoekonomika w Internecie Internet wpisał się w zaspokajanie potrzeb profesjonalistów różnych dziedzin, w tym farmaceutów, lekarzy, ekonomistów, specjalistów od zarządzania i in., dotyczy to również wąskich i interdyscyplinarnych dziedzin wiedzy jak farmakoekonomika Internet cechuje praktycznie nieograniczona interdyscyplinarność

140 farmakoekonomika w Internecie www.farmakoekonomika.pl (Polskie Towarzystwo Farmakoekonomiczne) www.farmakoekonomika.pl www.ispor.org (International Society Pharmacoeconomics and Outcomes Research) www.ispor.org www.healtheconomics.org (International Health Economics Association) www.healtheconomics.org www.pharmacoepi.org (International Society for Pharmacoepidemiology) www.pharmacoepi.org www.scopet.com (European Union Pharmaceutical Regulatory Sector) www.scopet.com www.cmj.org.pl (Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) www.cmj.org.pl www.aotm.gov.pl (Agencja Oceny Technologii Medycznych) www.aotm.gov.pl Pubmed, Medline, Cochrane Library, HEED www.embase.com (EMBASE) www.embase.com www.ovid.com (OVID) www.ovid.com www.york.ac.uk (Database of Abstracts of Reviews of Effects) www.york.ac.uk

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy w analizie przedstawiono łącznie koszty i efekty usługi lub programu? Czy analiza obejmuje porównanie alternatywnych rozwiązań? Czy punkt widzenia analizy został określony i czy jest ona częścią szczególnego procesu podejmowania decyzji? Czy wyczerpująco opisano porównywane alternatywne metody postępowania (tj. czy można powiedzieć kto, komu, co, gdzie, i jak często) ? Czy pominięto jakieś ważne metody alternatywne? Czy przedstawiono dane dowodzące skuteczności analizowanych procedur?

154 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy dokonano tego na podstawie randomizowanego, kontrolowanego badania klinicznego? Jeśli tak, czy protokół badania odzwierciedla warunki spotykane w codziennej praktyce? Czy efektywność ustalono na podstawie przeglądu prac klinicznych? Czy dane z badań obserwacyjnych lub przypuszczenia posłużyły do oceny efektywności? Jeśli tak, jakie jest możliwe zniekształcenie wyników? Czy uwzględniono wszystkie istotne koszty i konsekwencje każdej procedury medycznej? Czy zakres był wystarczająco szeroki dla badanego zagadnienia? Czy obejmował wszystkie istotne punkty widzenia?

155 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy koszty i konsekwencje mierzono dokładnie, w odpowiednich jednostkach fizycznych? Czy przy pomiarach pominięto jakikolwiek z elementów badania? Jeżeli tak, czy oznaczało to, że ten element nie miał znaczenia dla dalszej analizy? Czy wystąpiły szczególne okoliczności utrudniające pomiar? Czy koszty i konsekwencje oszacowano wiarygodnie? Czy stosowano wartości rynkowe w celu oceny zmian oznaczających zysk środków lub stratę?

156 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy wybrano właściwy typ analizy? Czy w ocenie kosztów i konsekwencji programu zdrowotnego uwzględniono czas jego trwania? Czy szacowane na przyszłość koszty i konsekwencje dyskontowano do poziomu ich obecnych wartości? Czy wielkość dyskontowania była uzasadniona? Czy przeprowadzono inkrementalną analizę kosztów i konsekwencji badanych metod alternatywnych? Czy dodatkowe (inkrementalne) koszty jednej alternatywy w stosunku do drugiej porównano z dodatkowymi skutkami, korzyściami, poprawą jakości życia?

157 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy przeprowadzono właściwą analizę statystyczną, odpowiednią dla populacji porównywanych danych dotyczących kosztów i konsekwencji? Jeśli przeprowadzono analizę wrażliwości, czy uzasadniono zakres zastosowanych wartości (dla najważniejszych parametrów badania)? Czy na wyniki badania wpływały zmiany wartości (w obrębie założonego zakresu dla analizy wrażliwości lub w obrębie przedziału ufności dotyczącego stosunku kosztów do konsekwencji)? Czy przedstawienie i omówienie wyników badania obejmowało wszystkie zagadnienia ważne dla użytkowników?

158 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy wnioski analizy oparto na pewnym ogólnym wskaźniku lub stosunku kosztów do konsekwencji (np. współczynniku koszty/efektywność)? Jeśli, tak, czy zadano sobie pytanie o jego sens, czy też po prostu odwołano się do przyczyn fizycznych lub biologicznych? Czy wyniki badania porównano z wynikami podobnych badań? Jeśli tak, czy uwzględniono potencjalne różnice w zastosowanej metodologii?

159 Lista pytań służących ocenie analizy ekonomicznej Czy badanie odnosi się do innych ważnych czynników lub uwzględnia je w rozpatrywanym wyborze lub decyzji (np. rozkład kosztów i konsekwencji lub istotne zagadnienia etyczne)? Czy w badaniu omówiono problem zastosowania wyników, na przykład możliwość zaadaptowania wybranego programu przy obecnych trudnościach finansowych, czy omówiono możliwości wykorzystania „uwolnionych” środków w innych wartościowych programach?

160 Przykład – ocena analizy farmakoekonomicznej  Cel  Alternatywa do porównania  Perspektywa  Technika badawcza, specyfika danych  Źródło danych  Jednostka pomiaru  Dyskusja wyników  Analiza wrażliwości

161 podstawy farmakoekonomiki Dziękuję za uwagę dr n. farm. Mariola Drozd e-mail: mariola.drozd@umlub.pl


Pobierz ppt "Przedmiot: Ekonomika Leku Wymiar godzin: 15 Rodzaj zajęć: seminarium Sala: 111 Col. Universum Prowadzący: dr n. farm. Anna Kijewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google