Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 ZASADY SPORZĄDZANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH RB-70 Joanna WIZNER.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 ZASADY SPORZĄDZANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH RB-70 Joanna WIZNER."— Zapis prezentacji:

1 1 ZASADY SPORZĄDZANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH RB-70 Joanna WIZNER

2 2 1)Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103). 2)Rozkaz Nr 82 Szefa IWsp SZ z dn. 30 marca 2012 r. w sprawie realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2012 roku. 3)Wytyczne Szefa Finansów Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych z dn. 11 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad realizacji planu finansowego Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2012 roku. Obowiązki podległych Szefowi IWsp SZ dysponentów III˚ w zakresie sprawozdawczości o zatrudnieniu i wynagrodzeniach regulują: Rb-70

3 1)Sprawozdanie Rb-70 sporządza się w systemie SFINKS i przesyła: a)W formie pliku elektronicznego – na adres place.iwspsz@finanse.mil.pl, b)W formie dokumentu (bez pisma przewodniego) – na adres Szefostwa Finansów Inspektoratu Wsparcia SZ: ul. Dwernickiego 1 85-915 BYDGOSZCZ 3 Sporządzanie sprawozdania: Rb-70

4 4 Program SFINKS i jego aktualizacje dostępne są na stronie: www.kalif.diit.mon.gov.pl  Finanse  Programy  SIK  SI SFINKS – WJS i RSZ Sporządzanie sprawozdania: Rb-70

5 5 Prawidłowo wygenerowany plik rb70n_00XXXX_00_2012_K.db XXXX – numer ewidencyjny wojskowej jednostki budżetowej; K – numer kwartału;

6 Prawidłowo wygenerowany plik

7 7 Wzór sprawozdania stanowi załącznik 29 do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej: Rb-70

8 8

9 9 1.Sprawozdania jednostkowe są sporządzane przez kierowników jednostek organizacyjnych na podstawie ksiąg rachunkowych. 2.Sprawozdania jednostkowe sporządza się w złotych i groszach. 3. Kierownicy jednostek są obowiązani sporządzać sprawozdania rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno rachunkowym. 4.Nieprawidłowości w sprawozdaniach powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań łącznych lub zbiorczych. 5.Sprawozdania należy sporządzać w sposób czytelny i trwały. Podpisy na sprawozdaniu składa się odręcznie na każdym formularzu w miejscu oznaczonym. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniem i nazwiskiem osoby podpisującej. Rb-70 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej :

10 10 6. Sprawozdanie sporządza się w liczbie egzemplarzy równej liczbie jednostek, którym mają być złożone, powiększonej o egzemplarz przeznaczony do akt jednostki sporządzającej sprawozdanie. 7. Kierownicy jednostek sporządzający sprawozdania w formie elektronicznej zachowują na dowolnym nośniku elektronicznym kopie tych sprawozdań. 8. Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych sporządzający sprawozdania są obowiązani do terminowego przekazywania sprawozdań odbiorcom sprawozdania. Rb-70 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej :

11 11 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej : Rb-70 9. Dane w sprawozdaniu wykazuje się: 1)w zakresie planu – w kwotach wynikających z planu finansowego jednostki, po uwzględnieniu zmian dokonanych w trybie ustawy o finansach publicznych; 2)w zakresie wykonania – narastająco od początku roku do końca okresu sprawozdawczego lub, w przypadkach określonych w sprawozdaniach, według stanu na określony dzień.

12 12 1.Sprawozdanie jednostkowe Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach sporządzają, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjno-prawnych kierownicy: 1)jednostek budżetowych 020; 2)uczelni publicznych w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia. 2.Rodzaj zadania: 1)A – podstawowa działalność jednostki organizacyjnej, 2)B – osoby zatrudnione do prac interwencyjnych i robót publicznych Dysponent IIIº przesyła tylko jedno sprawozdanie łącznie za siebie i jednostki jemu podporządkowane. Rb-70 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa:

13 „Dysponenci IIIº” sporządzają sprawozdania dla wszystkich zatrudnionych według statusu zatrudnienia; w odrębnych pozycjach należy wymienić oddzielnie: 01 – osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagradzania; 03 – członków korpusu służby cywilnej; 09 – sędziów i prokuratorów; 14 – nauczycieli. 13 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa : Rb-70 Kol. 8 – Status zatrudnienia W zakresie pracowników – Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14 –

14 14 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa : Rb-70 Kolumny 9– Plan po zmianach wykazuje się zatrudnienie jednostki, na które jednostka sprawozdawcza otrzymała wynagrodzenia osobowe – niekoniecznie jest to zatrudnienie bazowe (NAKŁADKA WOG). W zakresie pracowników – Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14 – Tylko w przypadku likwidacji jednostki lub przekształcenia zatrudnienie wykazuje się w ujęciu średniorocznym.

15 15 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa : Rb-70 Kolumna 10 – Przeciętne wykonanie w okresie sprawozdawczym wykazujemy przeciętną liczbę zatrudnionych w przeliczeniu na pełnozatrudnionych w okresie sprawozdawczym i obliczamy: dodając przeciętne liczby zatrudnionych, w tym także na zastępstwo, w poszczególnych miesiącach roku, które upłynęły od początku roku do końca okresu sprawozdawczego i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę tych miesięcy W zakresie pracowników – Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14 –

16 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa : 16 Rb-70 1. Przeciętną liczbę zatrudnionych w danym miesiącu oblicza się, dodając połowę stanu zatrudnionych na początku miesiąca, stan zatrudnionych w 15 dniu miesiąca oraz połowę stanu w ostatnim dniu miesiąca; otrzymaną sumę dzieli się przez 2. 2. Do stanu zatrudnionych nie wlicza się osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych. kolumna 10 - w zakresie pracowników – Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14 –

17 17 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa : Rb-70 Kol. 11 – Stan na koniec okresu sprawozdawczego wykazuje się liczbę zatrudnionych w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego w przeliczeniu na pełnozatrudnionych – należy pamiętać, że nie wlicza się osób będących na urlopach bezpłatnych, wychowawczych, macierzyńskich oraz zasiłkach chorobowych § 20 pkt 10 (przywołuje pkt 9 lit. b). UWAGA ! Kol. 9 – kol. 11 wykazujemy bez przecinka, stosując zasady matematyczne – po przecinku 5 i więcej zaokrąglamy w górę, do 5 zaokrąglamy w dół. W zakresie pracowników – Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14 –

18 Rb-70 18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dn. 03.02.2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej - instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa : WYNAGRODZENIA – Plan po zmianach Kol. 12 – Osobowe/uposażenia, Kol. 13 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14: §404 -w pełnej wysokości §§ 401, 402, 403  w pełnej wysokości - łącznie z nagrodami jubileuszowymi, odprawami emerytalno-rentowymi i ekwiwalentami za niewykorzystany urlop Kol. 12Kol. 13 wykazuje się wysokość wynagrodzeń osobowych i dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 19 Rb-70 WYNAGRODZENIA – Wykonanie Kol. 14 – Osobowe/uposażenia, Kol. 15 – Dodatkowe wynagrodzenie Status zatrudnienia 01, 03, 09, 14: §404 -wydatki w ujęciu brutto §§ 401, 402, 403 -wydatki w ujęciu brutto Kol. 14 Kol. 15 wykazuje się wykonanie wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego od początku roku do końca okresu sprawozdawczego (nie uwzględnia się wypłat wynagrodzeń finansowanych z PFRON oraz Funduszu Pracy). W kolumnach 14 i 15 kwoty wynagrodzeń powinny być ujmowane w wysokości zgodnej z kwotami brutto list płac i nie mogą przekraczać planu w kolumnach 12 i 13.

20 12345678910121113 20 Rb-70 Kol. 4 – Wynagrodzenia /Jeżeli system sygnalizuje błąd, należy koniecznie poprawić kolumnę 14 przed wypełnieniem załącznika/ Kol. 7Kol. 10 + Kol. 13 - = = Kol. 4 załącznika Kol. 14 sprawozdania

21 12345678910121113 21 Rb-70 Zrealizowane wydatki wg sprawozdania finansowego zgodność z cz. 2 – zestawienie z realizacji wydatków budżetowych Kol. 5

22 22 Rb-70 Zgodność sprawozdań

23 12345678910121113 23 Zobowiązania bieżącego roku – nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne zgodność z kwotą zobowiązań §§ 401, 402, 403 w sprawozdaniu Rb-28 Kol. 8

24 24 Rb-70 Zgodność sprawozdań

25 25 Rb-70 zgodność z kwotą zobowiązań §§ 401, 402, 403 w sprawozdaniu Rb-28 Zgodnie z wytycznymi Szefa Finansów IWsp SZ razem z Rb-70 należy przesłać kwotowe i opisowe wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy sprawozdaniami Rb-70 i Rb-28 płatni na 10-go 14 mln a 1,2 mln

26 12345678910121113 26 Zobowiązania ubiegłego roku – nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne zgodność z kwotą zobowiązań § 401, 402, 403 wykazaną w sprawozdaniu Rb-70 od początku roku do końca kwartału IV roku poprzedniego Kol. 11

27 27 Rb-70 Zgodność sprawozdań

28 Na 85 oddziałów gospodarczych poprawne sprawozdanie za I kwartał 2012 r. (za pierwszym razem) przesłały : 1620, 1636, 1656, 1710, 1903, 1906, 1911, 1922, 1923, 1928, 1949, 2121, 2123, 2216, 2232, 2318, 2634, 2742, 2906, 2911, 2981, 3443, 3444, 3810, 3906, 3911, 3912, 4110, 4121, 4154, 4211, 4901, 4902, 4903, 4905, 4908, 4909, 4912, 1924, 1933, 1939, 4953, 4954, 5130. 28 Rb-70

29 29 Informacje o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników wojska Joanna WIZNER

30 30 Rb-70 Informacja o faktycznym zatrudnieniu Kol. 5Kol. 8 = Kol. 9 + DRUK NA 31.03.2012 R.

31 31 Rb-70 Informacja o faktycznym zatrudnieniu Kol. 6Kol. 9 = Kol. 10 + DRUK OD II KWARTAŁU 2012 R. – WYTYCZNE….. Kolumny 7-10

32 32 Rb-70 Zgodność sprawozdania z informacjami

33 33 Rb-70 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu kol. 5 do kol. 16kol. 17 = Dotyczy pracowników

34 34 Rb-70 Zgodność sprawozdania z informacjami

35 35 Rb-70 Zgodnie z wytycznymi Szefa Finansów IWsp SZ informacje o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników przesyłamy w terminach obowiązujących dla Rb-70 – wyłącznie faxem na numer 417-632 Informacja o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników Dotyczy pracowników

36 36 Rb-70 UWAGI DO WYPEŁNIANIA INFORMACJI O FAKTYCZNYM I PRZECIĘTNYM ZATRUDNIENIU PRACOWNIKÓW Informacja o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników Dotyczy pracowników

37 37 Rb-70 Informacja o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników

38 38 Rb-70 Informacja o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników

39 39 Rb-70 Informacja o faktycznym i przeciętnym zatrudnieniu pracowników Zaokrąglony rozdział Poprawnie sporządzona informacja !!!

40 40 Rb-70 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu ? ? ? Wzór z 31 marca

41 41 Rb-70 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu ? ? ?

42 Podsumowanie za rozdział i grupę osobową Podsumowanie tylko za rozdział Jedna jednostka z jednym rozdziałem i jedna grupą osobową 1218, 1710, 1922, 1928, 2121, 2123, 2232, 2318, 2906, 3443, 4110, 4902, 4903, 4905, 4906, 4907, 4909, 4910, 4922, 4924, 4925, 4931, 4932, 4933, 4934, 4937, 4939, 4952. 1636, 1982, 2231, 2742, 2901, 3910, 4926, 4935, 4936, 4938, 4943, 4951. 1620, 1656, 1912, 2216, 2232, 2634, 2911, 2980, 2981, 3912, 4154, 4908, 4912, 4917, 4953, 4954, 5130. Na 85 oddziałów gospodarczych 42 Informacja o faktycznym zatrudnieniu pracowników

43 Podsumowanie za rozdział i status zatrudnienia Podsumowanie za rozdział Jedna jednostka z jednym rozdziałem i jednym statusem zatrudnienia 1218, 1903, 1922, 1928, 1949, 1982, 2121, 2123, 2232, 2318, 2742, 2901, 2906, 3301, 3444, 3810, 3910, 4121, 4902, 4903, 4906, 4907, 4909, 4910, 4922, 4924, 4925, 4932, 4934, 4936, 4937, 4938, 4939, 4940, 4952. 1923, 2231, 3443, 4933, 4935, 4943. 1620, 1656, 1912, 2216, 2232, 2634, 2911, 2980, 2981, 3912, 4154, 4908, 4912, 4917, 4953, 4954, 5130. Na 85 oddziałów gospodarczych 43 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu pracowników

44 44 Rb-70 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "1 ZASADY SPORZĄDZANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA O ZATRUDNIENIU I WYNAGRODZENIACH RB-70 Joanna WIZNER."

Podobne prezentacje


Reklamy Google