Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dostosowana do skali biznesu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dostosowana do skali biznesu"— Zapis prezentacji:

1 Dostosowana do skali biznesu

2 System enova enova kompleksowo wspiera wszystkie procesy zachodzące w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Za poszczególne funkcjonalności odpowiadają osobne moduły, które harmonijnie ze sobą współpracują dzięki jednej bazie danych. System jest elastyczny – klient sam decyduje, z których funkcjonalności chce korzystać. W razie potrzeb zawsze możliwa jest rozbudowa systemu. Oprogramowanie enova to nowoczesne połączenie bogatej funkcjonalności i możliwości dostosowywania rozwiązań do indywidualnych potrzeb. System ułatwia pracę zarówno firmom działającym w jednej lokalizacji, jak i wielooddziałowym przedsiębiorstwom o rozproszonej strukturze. Wdrożenie enova przynosi korzyści dla całej firmy – zarówno prezesów i kadry zarządzającej, jak i szeregowych pracowników.

3 Wybierz enova, jeśli: Szukasz kompleksowego systemu albo chcesz rozbudować system już funkcjonujący, szczególnie jeśli należy on do klasy ERP. Działasz na polskim rynku i potrzebujesz systemu świetnie zorientowanego w polskich realiach. Potrzebujesz optymalnego rozwiązania, które łatwo zmodyfikować, kiedy zmienią się przepisy lub potrzeby firmy. Spodziewasz się, że interfejs systemu będzie przyjazny i intuicyjny w obsłudze. Oczekujesz, że system sam będzie podejmował proste decyzje i podsuwał rozwiązania trudnych problemów. Cenisz możliwość bezpośredniego kontaktu z kompetentnym serwisem. Szanujesz pieniądze przeznaczone na inwestycje i wybierasz produkty o najlepszej jakości w rozsądnej cenie.

4 Z systemu enova korzystają:
Prezes, Dyrektor Sprzedaży, Dyrektor Marketingu, Dyrektor Logistyki, Dyrektor Finansowy, Dyrektor HR, Dyrektor Produkcji, Dyrektor Działu Obsługi Klientów, Główny Księgowy, Sprzedawca, Analityk, Magazynier, Kasjer. System enova z powodzeniem funkcjonuje w ponad 6500 firmach i instytucjach. Sprawdza się nawet u najbardziej wymagających klientów, dlatego z tym większą pewnością można go polecić każdej firmie i organizacji.

5 Klienci enova

6 moduły enova

7 enova Handel

8 Fakturowanie, ewidencja środków pieniężnych dokumentów oraz kontrahentów
Program ewidencjonuje dokumenty handlowe (faktury sprzedaży i zakupu, w tym faktury zaliczkowe, wewnętrzne UE, faktury do paragonu, paragony, faktury korygujące), towary oraz usługi. Moduł Ewidencji Środków Pieniężnych dostarcza informacji o stanie rozrachunków z kontrahentami i stanie finansowym przedsiębiorstwa w oparciu o zarejestrowane dokumenty związane z płatnościami. Ewidencja kontrahentów przechowuje dane o partnerach handlowych, bankach i urzędach (dane teleadresowe, NIP, formy i terminy płatności oraz rabat). Rozliczenia pomagają na bieżąco śledzić stan rozrachunków z kontrahentami (dodatkowo: opcje naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu). Ewidencja rozrachunków walutowych wyposażona jest w tabelę kursów oraz funkcję automatycznej ewidencji różnic kursowych bieżących i statystycznych na koniec roku.

9 Magazyny i zamówienia Program ewidencjonuje towary, produkty i usługi (także receptury) oraz rejestruje ich przepływy w relacjach ilościowych i wartościowych. Dokumenty: przyjęcie do magazynu, wydanie z magazynu, przesunięcie międzymagazynowe, rozchód/przychód wewnętrzny, inwentaryzacja, strata, nadwyżka oraz dokumenty inwentaryzacji. Wydruki: stan magazynu na dowolny dzień, cenniki, zestawienia obrotów magazynowych wg kontrahentów, towarów i dokumentów. Zamówienia – funkcjonują samodzielnie lub są powiązane z dokumentami sprzedaży, zakupu lub magazynowymi. Generator zamówień – enova posiada wbudowany mechanizm generowania zamówień do dostawców.

10 Cennik Moduł przechowuje informacje w postaci kartotek towarowych, produktowych, recepturowych i usługowych. Karta towarowa zawiera dane o nazwie towaru i dostawcy oraz przechowuje wiele rodzajów numerów (kodów) identyfikacyjnych, jednostki, stawkę VAT, definiuje wartość narzutu i marży odpowiednio dla cen hurtowej i detalicznej itp. Ceny Definiowane poprzez narzut, marżę, różnego rodzaju cechy kontrahenta i towaru Wyliczane automatycznie (wartości brutto i netto) Tworzone dla kontrahenta, grupy towarów Mechanizm udzielania rabatów grupowych oraz indywidualnych. Mechanizmy grupowej przeceny kwotowej lub procentowej. Marżownik – mechanizm (opcjonalnie) wymuszający zmiany cen sprzedaży w przypadku zmian cen zakupu.

11 Transakcje zagraniczne
Faktury zakupowe z UE (transakcje WNT) Intrastat transakcje zakupu spoza UE (Import) Faktury sprzedaży do UE (transakcje WDT) Faktury sprzedaży poza UE (eksport)

12 Urządzenia fiskalne Należą do nich:
System współpracuje z wybranymi typami urządzeń zewnętrznych. Należą do nich: drukarki fiskalne, klawiaturowe i programowalne czytniki kodów, inwentaryzatory/kolektory danych, urządzenia mobilne dla handlowców. Istnieje możliwość odpłatnej integracji z innymi urządzeniami. Zazwyczaj prace takie trwają kilka miesięcy.

13 enova księgowość

14 Podstawowe funkcje Przeglądanie sald i obrotów kont syntetycznych i analitycznych oraz zapisów na kontach za dowolny okres. Dziennik pozwala tworzyć zapisy księgowe wg jednego dziennika lub subdzienników, które grupują dekrety dokumentów danego typu, na przykład: sprzedaż czy wyciągi bankowe. Ewidencja Środków Pieniężnych służy do prowadzenia raportów kasowych za dowolny okres oraz do ewidencjonowania wyciągów bankowych. Dodatkowo istnieje opcja naliczania odsetek oraz drukowania not odsetkowych, ponagleń zapłaty, potwierdzeń salda i poleceń przelewu. Program prowadzi również ewidencję rozrachunków walutowych. Zestawienia księgowe oferują możliwość zdefiniowania bilansu firmy, rachunku wyników i innych zestawień. Wielopoziomowy plan kont zawiera funkcję analityk słownikowych z możliwością kopiowania i importu z arkusza Excel.

15 Dokumenty Dokumenty generowane automatycznie
Różnice kursowe – naliczanie różnic kursowych dla rozrachunków prowadzonych w walutowych obcych. Różnice magazynu walut – naliczanie różnic kursowych od własnych środków. Różnice statystyczne – automatyczna wycena rozrachunków na dzień bilansowy. Zamykanie kont –  mechanizm przeksięgowania przychodów i kosztów na wynik finansowy oraz bilans otwarcia – przenoszenie sald kont. RMK – ewidencja kosztów rozliczanych w czasie, generowanie odpisów w wybranych odstępach czasowych. Dokumenty ewidencji: Sprzedaż, Zakup, PKE, Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT należny, Faktura wewnętrzna nabycia UE VAT naliczony, Faktura importowa, Wyciąg bankowy, Raport kasowy, SAD, Bilans otwarcia. Dokumenty rozliczeniowe: Potwierdzenia sald, Wezwania do zapłaty, Noty odsetkowe, Kompensaty, Cesje, Rozliczenie zaliczek.

16 Narzędzia Bufor księgowań to rodzaj notatnika, miejsce, w którym można dokonywać poprawek przed zatwierdzeniem dokumentów lub dekretów. Może on mieć kilka stanów, np.: dokument wprowadzony czy dokument do wyjaśnienia. Schematy księgowe pozwalają na automatyczne dekretowanie dokumentów na podstawie informacji zawartych na dokumencie. Budowane są przez użytkownika w oparciu o plan kont. Matryce upraszczają model rejestrowania dokumentów zakupu i sprzedaży. Import dokumentów do księgowości – na komputerach w firmie wykonywany jest eksport wybranych danych do pliku o ustalonym formacie, który następnie przenosi się do komputera w księgowości i z niego dokonywany jest import danych. Importowane formaty enova – enova (format XML) enova – CDN (format TXT CDN) CDN KH – enova (format TXT CDN) enova – inne programy (format XLS) enova – Fidelio (format TXT Fidelio)

17 Ewidencja VAT Ewidencja VAT pozwala:
Na podstawie zarejestrowanych dokumentów system automatycznie sporządza deklarację VAT-7 miesięczną lub kwartalną. Ewidencja VAT pozwala: rozliczać VAT metodą kasową i memoriałową, rozliczać podatek VAT od marży, rozliczać podatek VAT w okresie bieżącym i w innych okresach, ustalić podatek należny wg struktury zakupów, rozliczyć podatek naliczony wg udziału sprzedaży opodatkowanej w sprzedaży ogółem. Możliwość automatycznego przygotowywania korekt. Automatyczne sporządzanie i drukowanie deklaracji. Deklaracja VAT UE – wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów.

18 Księga Inwentarzowa Program ewidencjonuje zestawy środków trwałych, wartości niematerialne i prawne oraz wyposażenie (obiekty o wartości niewystarczającej do uznania ich za środek trwały). Obsługuje amortyzację: liniową, degresywną i jednorazową  oraz pozwala na ewidencję środków trwałych niepodlegających amortyzacji. Metody amortyzacji:  jednorazowe umorzenie, metoda liniowa. Program pozwala na prowadzenie terminarza zdarzeń związanych ze środkami trwałymi, takimi jak przeglądy czy legalizacje oraz wyceny. Pełen dostęp do odpisów i przeszacowań w ujęciu historycznym daje możliwość rozpoczęcia pracy z programem w dowolnym momencie roku i dowolnego ustawienia lat obrachunkowych. Rozliczanie ulg inwestycyjnych. Tworzenie dokumentów OT, LT.

19 enova Kadry Płace

20 Kadry Rozbudowana ewidencja osobowa pozwala na zapisywanie informacji takich jak: dane personalne, dane o członkach rodziny, zasady wynagradzania, indywidualne ustawienia obowiązkowych oraz dobrowolnych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, dane podatkowe. Mechanizm zapisów historycznych umożliwia zapamiętywanie istotnych modyfikacji – w programie pozostanie informacja o „starej” i „nowej” zawartości pola oraz dacie aktualizacji zapisu. Program pozwala na odwzorowanie złożonej struktury organizacyjnej firmy. Nieobecności Urlop wypoczynkowy – zaplanowany lub na żądanie, możliwość rozliczenia urlopów „na godziny” Zwolnienia lekarskie Automatyczne rozliczanie opieki nad członkami rodziny przy nieobecnościach dłuższych niż 14 dni Zmiana tytułu ubezpieczenia w trakcie miesiąca Automatyczne generowanie dwóch deklaracji RCA Logi zapisywane w wypłacie Korygowanie naliczonych nieobecności

21 Płace Moduł Płace pozwala nie tylko na rozliczanie etatów czy umów zleceń, lecz także pozwala na udzielanie długoterminowych pożyczek, zaliczek opodatkowanych i nieopodatkowanych na konto wypłaty. Umożliwia też realizację dodatkowych wypłat. Standardowe funkcje pozwalają m.in. na: ustalenie czasu pracy, zsumowanie elementów wynagrodzenia czy pomniejszenie wybranego składnika płacowego. Mechanizm cech daje dużą swobodę w definiowaniu składników wynagrodzenia, które mogą zależeć m.in. od czasu pracy, okresu nieobecności lub stażu pracy. Możliwe są także rozliczenia wielowalutowe.

22 Deklaracje W opcji tej zebrano wszelkie deklaracje: podatkowe: PIT-4, 11, 8A, 8B, IFT-1, deklaracje ZUS: zgłoszeniowe ubezpieczonych: ZUA, ZIUA, ZZA, ZWUA, ZCZA, ZCNA, rozliczeniowe: DRA, RCA, RNA, RZA, RSA. Dane podatkowe: w jednym miejscu zgromadzone zostały wszystkie dane podatkowe. Koszty i ulga zapisywane są przy pomocy współczynników. Dane ubezpieczeniowe: ubezpieczenie zleceniobiorcy. Opcja dotyczy zleceniobiorców, którzy NIE SĄ jednocześnie pracownikami (na przykład studentów – nie płacimy składek – czy osób zatrudnionych w innych firmach z wynagrodzeniem równym co najmniej minimalnej płacy – płacimy tylko składkę na ubezpieczenie zdrowotne). Podstawy składek FP i FGŚP Podstawy składek ZUS: w tym miejscu odnotowujemy fakt przekroczenia 30-krotności, o ile nie wynika on wprost ze zgromadzonych danych o wypłatach. Rachunki bankowe: z pracownikiem związane może być więcej niż jedno konto bankowe. Dane historyczne: w formularzach nie pojawiają się zbędne dane. Ponadto enova współpracuje z Programem Płatnik – w formacie *.kdu można eksportować wszystkie deklaracje zgłoszeniowe i rozliczeniowe.

23 Opcje dodatkowe Dodatkowe możliwości Definiowalny system wydruków
Korekta deklaracji ZUS z tytułu przekroczenia 30-krotności Zwolnienie chorobowe w trakcie urlopu wypoczynkowego Sortowanie wypłat Umowy zlecenia: za okres (zamiast etatu), od brutto do netto Umowy ryczałtowe (warunkowe naliczanie zaliczki podatku/podatku, kosztów uzyskania, pomniejszania zaliczki podatku o naliczoną składkę na ubezpieczenie zdrowotne) Zajęcia komornicze, alimenty Definiowalny system wydruków Kalendarze pozwalają na: definiowanie indywidualnych rozkładów czasu pracy, odnotowanie odstępstw od założonego grafika, bezpośrednią współpracę z automatycznymi Rejestratorami Czasu Pracy (RCP). Operacje seryjne Dodawanie/przeliczanie limitów urlopowych Naliczanie deklaracji PIT-11/PIT-40 – grupowanie wg urzędów skarbowych Przeliczanie podatków i składek ZUS Automatycznie uzupełniane słowniki Aktualizacja danych Konfiguracja wczytywana z XML-a

24 Zadania specjalne e-Deklaracje Analizy Wielowymiarowe
Deklaracje PFRON dla ZPChr-ów Wczytywanie danych z arkuszy XLS/plików XML DLL-e – nowe możliwości na indywidualne zamówienie Klienta enovaNet Kadry Płace – zaawansowane i kompleksowe narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi. Pracownik z poziomu aplikacji może: składać wnioski urlopowe, przeglądać dane dotyczące czasu pracy, nadgodzin, wykorzystania urlopów, przeglądać kwoty wynagrodzeń, drukować paski wypłaty i roczną kartę wynagrodzeń. Taski

25 enova CRM

26 Podstawowe definicje Moduł CRM przeznaczony jest do gromadzenia i zarządzania informacjami o kontrahentach oraz rejestracji zdarzeń i zadań związanych z kontrahentami. Zdarzenia – pewne fakty, które zaszły w naszych relacjach z kontrahentem (np. notatka z rozmowy telefonicznej lub fakt otrzymania pisma od klienta). Zadania – sprawy, które należy załatwić – np.: spotkanie z klientem, wysłanie materiałów marketingowych itp.. Działania (zadania i zdarzenia) związane z jednym klientem i zmierzające do osiągnięcia określonego celu można łączyć w projekty. Natomiast grupa projektów związanych z wieloma klientami, ale mających wspólny cel może zostać połączona w kampanię.

27 Dodatkowe możliwości Pełne powiązanie CRM z innymi modułami enova – możliwość rozliczania i kontrola wykonania budżetu (np. na podstawie zarejestrowanych dokumentów handlowych). Funkcjonalność generowania opisów analitycznych – automatyczne powiązanie dokumentu z budżetami projektów wg dowolnie zdefiniowanych kluczy podziałowych. Możliwość wysyłania korespondencji seryjnej do wybranych kontrahentów wg automatycznie wypełnianych szablonów. Możliwość zainstalowania dodatku, który umożliwi eksportowanie i z programu Outlook 2007 bezpośrednio do enova. Dzięki możliwości przydzielania zadań i zdarzeń posz- czególnym operatorom programu w enova każdy użytkownik może przeglądać swoje zadania do wykonania na dany dzień, co znacząco ułatwia efektywne planowanie czasu pracy.

28 enova serwis Moduł Zlecenia serwisowe sprawdza się w firmach prowadzących warsztaty naprawcze oraz serwis pogwarancyjny sprzedawanych przez siebie towarów. Obsługa serwisowa w enova jest zorganizowana wokół urządzeń – dla każdego zlecenia serwisowego musi zostać określone serwisowane urządzenie (możliwość śledzenia historii napraw i przeglądów). Na podstawie określonych częstotliwości przeglądów i okresu gwarancyjnego enova sama generuje informacje o konieczności wykonania przeglądu serwisowego. Powiązanie urządzenia z kontrahentem – funkcja automatycznych powiadomień (osoba, która zleciła naprawę, może otrzymywać pocztą elektroniczną informację o zmianie statusu prowadzonego zlecenia). Możliwość wystawiania dokumentów handlowych i księgowych z poziomu zlecenia serwisowego oraz rejestrowania towarów pobranych z magazynu w celu przeprowadzenia naprawy. Możliwość wystawienia faktury za przeprowadzone usługi naprawcze.

29 enova wypożyczalnia Ewidencja przedmiotów/urządzeń
Moduł rejestruje działania związane z prowadzeniem wypożyczalni. Przydatny jest również do kontrolowania przepływów narzędzi lub materiałów wewnątrz firmy. Sprawdzi się też przy prowadzeniu biblioteki czy rejestrowaniu zbiorów muzealnych. Ewidencja przedmiotów/urządzeń System umożliwia prowadzenie ewidencji różnorodnych przedmiotów/urządzeń (np. książek, samochodów czy sprzętu budowlanego). Przedmiot może mieć przypisany swój własny, niepowtarzalny formularz. Urządzenia można wprowadzać pojedynczo lub seryjnie. Zasada funkcjonowania Możliwe jest definiowanie modeli i łączenie ich z konkretnymi urządzeniami. Każde ewidencjonowane urządzenie można wypożyczyć dowolnemu kontrahentowi. Na jednym wypożyczeniu da się zarejestrować wiele urządzeń, a każde z nich może zostać zwrócone w innym terminie. Istnieje możliwość automatycznego wyboru urządzeń wg wskazanego modelu. Z poziomu wypożyczenia można bezpośrednio wystawić fakturę, a enova sama wyliczy należność w oparciu o zapisane w systemie stawki, uwzględniając przy tym wszystkie systemy rabatowe zdefiniowane w module Handel. Wypożyczenia stanowią integralną część systemu klasy ERP gwarantują bardzo szeroki wachlarz zastosowań.

30 Soneta Sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-415 Kraków info@enova.pl
tel./faks


Pobierz ppt "Dostosowana do skali biznesu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google