Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

© MAREK GÓRSKI1 Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "© MAREK GÓRSKI1 Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji."— Zapis prezentacji:

1 © MAREK GÓRSKI1 Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji

2 © MAREK GÓRSKI2 Podstawy prawne  ustawa z grudnia 2000 r.  ustawa Prawo ochrony środowiska  ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (d.u.o.ś.) (Dz.U.199.1227)

3 © MAREK GÓRSKI3 OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA SŁUŻĄCEGO OCENIE WPŁYWU REALIZACJI PROJEKTU DOKUMENTU LUB ZAMIERZANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

4 © MAREK GÓRSKI4 RODZAJE PROCEDUR PROCEDURA OCENY STRATEGICZNEJPROCEDURA OCENY STRATEGICZNEJ –ocena skutków wykonania dokumentów PROCEDURA OCENY INDYWIDUALNEJPROCEDURA OCENY INDYWIDUALNEJ –ocena skutków realizacji przedsięwzięć PROCEDURA OCENY TRANSGRANICZNEJPROCEDURA OCENY TRANSGRANICZNEJ –ocena skutków transgranicznych dokumentów lub przedsięwzięć realizowanych w krajudokumentów lub przedsięwzięć realizowanych w kraju dokumentów lub przedsięwzięć realizowanych za granicądokumentów lub przedsięwzięć realizowanych za granicą

5 © MAREK GÓRSKI5

6 6 PROCEDURA OCENY STRATEGICZNEJ Projekty dokumentów podlegające procedurze (art.46) - projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju,projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty studiów i planów zagospodarowania przestrzennegoprojekty studiów i planów zagospodarowania przestrzennego projekty strategii rozwoju regionalnego,projekty strategii rozwoju regionalnego, 1

7 © MAREK GÓRSKI7 projekty polityk, strategii, planów lub programów we wskazanych dziedzinach, opracowywane przez organy administracji  wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowiskoprojekty polityk, strategii, planów lub programów we wskazanych dziedzinach, opracowywane przez organy administracji  wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt.1 lub 2,  jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt.1 lub 2,  jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 2 3

8 © MAREK GÓRSKI8 ELEMENTY PROCEDURY STRATEGICZNEJ OOS uzgodnienie zakresu prognozy z dyr.ochrony środowiska i organem PIS (art.53 - scoping) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zapewnienie udziału społeczeństwa uzyskanie opinii dyrektora o.ś. I organu PIS wprowadzenie do treści uwarunkowań wynika- jących z prognozy, opinii i ewentualnie ze złożonych wniosków (art.55) dołączenie do projektu „podsumowania” (informacji o wykorzystaniu uzgodnień, opinii, udziału społeczeństwa oraz o częstotliwości przeprowadzenia monitoringu realizacji) przekazanie dokumentu organom opiniującym 1 2 3 4 5 6 7

9 © MAREK GÓRSKI9

10 10 ►Procedura podstawowa ►Procedura uzupełniająca ►Procedura „naturowa” ►Procedura podstawowa ►Procedura uzupełniająca ►Procedura „naturowa” PRZEPROWADZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z WYDANIEM OKREŚLONEJ DECYZJI (WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA REALIZACJĘ)

11 © MAREK GÓRSKI 11 przeprowadzana w ramach procedury związanej z wydaniem art.61.1

12 © MAREK GÓRSKI 12 dotyczy (może dotyczyć) PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO art.59.1

13 © MAREK GÓRSKI 13 zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na –  przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu,  w tym również na wydobywaniu kopalin, przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty art.3.13

14 © MAREK GÓRSKI 14 DWa rodzaje –  mogące zawsze znacząco oddziaływać – procedura ooś obligatoryjna (§ 2.1 rozporządzenia – 43 kategorie) „przedsięwzięcia kwalifikowane”  mogące potencjalnie znacząco oddziaływać – procedura fakultatywna : obowiązek może być nałożony (§ 3.1 rozporządzenia - 92 kategorie) „przedsięwzięcia fakultatywne”

15 © MAREK GÓRSKI 15 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U.2010.213.1397

16 © MAREK GÓRSKI 16 Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowis- ko, lub brak takiego obowiązku (63.2), stwierdza postanowieniem organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając kryteria kwalifikowania- art.63.1 ustawy PRZEPROWADZENIE OCENY OBLIGATORYJNE – WYMAGANY OBSZAR O.U. (63.3)

17 © MAREK GÓRSKI 17 wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku pozostałych (innych niż wskazane w art.75.1.1-3) przedsięwzięć (kilka gmin – największy obszar), także na rzecz własnej gminywójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku pozostałych (innych niż wskazane w art.75.1.1-3) przedsięwzięć (kilka gmin – największy obszar), także na rzecz własnej gminy ewentualnie – reg.dyrektor, starosta, dyrektor RDLP – w przypadkach wskazanych ustawą (art.75.1-7)ewentualnie – reg.dyrektor, starosta, dyrektor RDLP – w przypadkach wskazanych ustawą (art.75.1-7)

18 © MAREK GÓRSKI 18 PROWADZI ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA DECYZJI O Ś.U.

19 © MAREK GÓRSKI 19 ELEMENTY PROCEDURY ELEMENTY PROCEDURY złożenie wniosku z raportem – PRZEDSIĘWZIĘCIA KWALIFIKOWANEzłożenie wniosku z raportem – PRZEDSIĘWZIĘCIA KWALIFIKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA FAKULTATYWNE – screening i rozstrzygnięcie o obowiązku przeprowadzenia procedury (nałożenie obowiązku przedłożenia raportu i ustalenie zakresu - scoping)PRZEDSIĘWZIĘCIA FAKULTATYWNE – screening i rozstrzygnięcie o obowiązku przeprowadzenia procedury (nałożenie obowiązku przedłożenia raportu i ustalenie zakresu - scoping) zapewnienie udziału społeczeństwa (art.79)zapewnienie udziału społeczeństwa (art.79) uzgodnienie warunków decyzji o ś.u. z RDOŚuzgodnienie warunków decyzji o ś.u. z RDOŚ zasięgnięcie opinii organu sanitarnego (niektóre przedsięwzięcia - wskazane decyzje realizacyjne – 77.1.2)zasięgnięcie opinii organu sanitarnego (niektóre przedsięwzięcia - wskazane decyzje realizacyjne – 77.1.2)

20 © MAREK GÓRSKI 20 według zasad z działu III –według zasad z działu III – –podanie do publicznej wiadomości określonych zdarzeń proceduralnych –prawo składania uwag i wniosków z obowiązkiem ich rozpatrzenia –udział organizacji ekologicznych na prawach strony POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ BEZ PROCEDURY OOŚ – art. 31 kpa

21 © MAREK GÓRSKI 21 UKSZTAŁTOWANIE TREŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ODMOWA WYDANIA DECYZJI

22 © MAREK GÓRSKI 22

23 © MAREK GÓRSKI 23 PROWADZI RDOŚ w ramach postępowania o wydanie decyzji

24 © MAREK GÓRSKI 24 ZAKRES PROCEDURY (art.96) przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięciaprzed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia –innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, –które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony na podstawie decyzji wymaganej przed realizacją (z art. 96.2 – w szczególności art.72)na podstawie decyzji wymaganej przed realizacją (z art. 96.2 – w szczególności art.72)

25 © MAREK GÓRSKI 25 PRZEBIEG PROCEDURY (1) art. 96.1 - organ właściwy do wydania decyzji jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (screening)art. 96.1 - organ właściwy do wydania decyzji jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (screening) art.96.3 – jeżeli organ uznał taką możliwość wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia RDOŚ (m.in.)art.96.3 – jeżeli organ uznał taką możliwość wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia RDOŚ (m.in.) –wniosku o wydanie decyzji, –karty informacyjnej przedsięwzięcia –kopii mapy ewidencyjnej –wyrysu z mpzp

26 © MAREK GÓRSKI 26 PRZEBIEG PROCEDURY (2) art.97.1 – RDOŚ ocenia (screening) :art.97.1 – RDOŚ ocenia (screening) : –uwarunkowania z art. 63 ust.1 –oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (w szczególności skumulowane z innymi) art.96.2 – możliwe oddziaływanie  postanowienie o przeprowadzeniu procedury ooś, z obowiązkiem przedłożenia raportu, ustalając zakres (scoping)art.96.2 – możliwe oddziaływanie  postanowienie o przeprowadzeniu procedury ooś, z obowiązkiem przedłożenia raportu, ustalając zakres (scoping) art.98.2 – RDOŚ występuje do organu o zapewnienie udziału społeczeństwaart.98.2 – RDOŚ występuje do organu o zapewnienie udziału społeczeństwa

27 © MAREK GÓRSKI 27 PRZEBIEG PROCEDURY (3) art.96.5 – organ przekazuje RDOŚ zebrane uwagi i wnioski, RDOŚ je rozpatrujeart.96.5 – organ przekazuje RDOŚ zebrane uwagi i wnioski, RDOŚ je rozpatruje art.98.1 – RDOŚ przeprowadza ooś i wydaje postanowienie art.98.1 – RDOŚ przeprowadza ooś i wydaje postanowienie  uzgadniające warunki realizacji, jeżeli –uzgadniające warunki realizacji, jeżeli – –przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar –albo zachodzą przesłanki z art.34 u.o.p. odmawiające uzgodnienia – jeżeli przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000odmawiające uzgodnienia – jeżeli przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 art.100 – postanowienie wiąże organ wydający decyzjęart.100 – postanowienie wiąże organ wydający decyzję

28 © MAREK GÓRSKI 28


Pobierz ppt "© MAREK GÓRSKI1 Procedury oceny oddziaływania na środowisko prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google