Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedury oceny oddziaływania na środowisko

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedury oceny oddziaływania na środowisko"— Zapis prezentacji:

1 Procedury oceny oddziaływania na środowisko
prof. Marek Górski Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Łódzki Wydział Prawa i Administracji © MAREK GÓRSKI

2 Podstawy prawne ustawa z grudnia 2000 r.
ustawa Prawo ochrony środowiska ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (d.u.o.ś.) (Dz.U ) © MAREK GÓRSKI

3 OBOWIĄZEK PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA SŁUŻĄCEGO OCENIE WPŁYWU REALIZACJI PROJEKTU DOKUMENTU LUB ZAMIERZANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO © MAREK GÓRSKI

4 RODZAJE PROCEDUR PROCEDURA OCENY STRATEGICZNEJ
ocena skutków wykonania dokumentów PROCEDURA OCENY INDYWIDUALNEJ ocena skutków realizacji przedsięwzięć PROCEDURA OCENY TRANSGRANICZNEJ ocena skutków transgranicznych dokumentów lub przedsięwzięć realizowanych w kraju dokumentów lub przedsięwzięć realizowanych za granicą © MAREK GÓRSKI

5 © MAREK GÓRSKI

6 PROCEDURA OCENY STRATEGICZNEJ
Projekty dokumentów podlegające procedurze (art.46) - projekt koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju, projekty studiów i planów zagospodarowania przestrzennego projekty strategii rozwoju regionalnego, 1 © MAREK GÓRSKI

7 projekty polityk, strategii, planów lub programów we wskazanych dziedzinach, opracowywane przez organy administracji  wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko projekty polityk, strategii, planów lub programów innych niż wymienione w pkt.1 lub 2,  jeżeli realizacja postanowień tych polityk, strategii, planów lub programów może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. 2 3 screening © MAREK GÓRSKI

8 ELEMENTY PROCEDURY STRATEGICZNEJ OOS
1 uzgodnienie zakresu prognozy z dyr.ochrony środowiska i organem PIS (art.53 - scoping) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko zapewnienie udziału społeczeństwa uzyskanie opinii dyrektora o.ś. I organu PIS wprowadzenie do treści uwarunkowań wynika-jących z prognozy, opinii i ewentualnie ze złożonych wniosków (art.55) dołączenie do projektu „podsumowania” (informacji o wykorzystaniu uzgodnień, opinii, udziału społeczeństwa oraz o częstotliwości przeprowadzenia monitoringu realizacji) przekazanie dokumentu organom opiniującym 2 3 4 5 6 7 © MAREK GÓRSKI

9 © MAREK GÓRSKI

10 PROCEDURY INDYWIDUALNEJ OOS Procedura podstawowa
Procedura uzupełniająca Procedura „naturowa” PRZEPROWADZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA ZWIĄZANEGO Z WYDANIEM OKREŚLONEJ DECYZJI (WYRAŻAJĄCEJ ZGODĘ NA REALIZACJĘ) © MAREK GÓRSKI

11 PROCEDURA PODSTAWOWA decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przeprowadzana w ramach procedury związanej z wydaniem art.61.1 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach © MAREK GÓRSKI

12 DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ
PROCEDURA PODSTAWOWA OBOWIĄZEK UZYSKANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ art.59.1 dotyczy (może dotyczyć) PLANOWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ MOGĄCYCH ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO © MAREK GÓRSKI

13 art.3.13 PRZEDSIĘWZIĘCIE zamierzenie budowlane lub inna ingerencja w środowisko polegająca na – przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin, przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty © MAREK GÓRSKI

14 MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ
przedsięwzięcia MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO DWa rodzaje – mogące zawsze znacząco oddziaływać – procedura ooś obligatoryjna (§ 2.1 rozporządzenia – 43 kategorie) „przedsięwzięcia kwalifikowane” mogące potencjalnie znacząco oddziaływać – procedura fakultatywna : obowiązek może być nałożony (§ 3.1 rozporządzenia - 92 kategorie) „przedsięwzięcia fakultatywne” © MAREK GÓRSKI

15 przedsięwzięcia MOGĄCE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Dz.U © MAREK GÓRSKI

16 przedsięwzięcia MOGĄCE POTENCJALNIE ZNACZĄCO ODDZIAŁYWAĆ NA ŚRODOWISKO
Obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowis-ko, lub brak takiego obowiązku (63.2), stwierdza postanowieniem organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach uwzględniając screening kryteria kwalifikowania- art.63.1 ustawy PRZEPROWADZENIE OCENY OBLIGATORYJNE – WYMAGANY OBSZAR O.U. (63.3) © MAREK GÓRSKI

17 DECYZJA O Ś.U. - właściwość
wójt, burmistrz lub prezydent miasta - w przypadku pozostałych (innych niż wskazane w art ) przedsięwzięć (kilka gmin – największy obszar), także na rzecz własnej gminy ewentualnie – reg.dyrektor, starosta, dyrektor RDLP – w przypadkach wskazanych ustawą (art ) © MAREK GÓRSKI

18 PROWADZI ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA DECYZJI O Ś.U.
PROCEDURA INDYWIDUALNEJ - PODSTAWOWEJ OOS PROWADZI ORGAN WŁAŚCIWY DO WYDANIA DECYZJI O Ś.U. © MAREK GÓRSKI

19 ELEMENTY PROCEDURY złożenie wniosku z raportem – PRZEDSIĘWZIĘCIA KWALIFIKOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA FAKULTATYWNE – screening i rozstrzygnięcie o obowiązku przeprowadzenia procedury (nałożenie obowiązku przedłożenia raportu i ustalenie zakresu - scoping) zapewnienie udziału społeczeństwa (art.79) uzgodnienie warunków decyzji o ś.u. z RDOŚ zasięgnięcie opinii organu sanitarnego (niektóre przedsięwzięcia - wskazane decyzje realizacyjne – ) © MAREK GÓRSKI

20 ZAPEWNIENIE UDZIAŁU SPOŁECZEŃSTWA
według zasad z działu III – podanie do publicznej wiadomości określonych zdarzeń proceduralnych prawo składania uwag i wniosków z obowiązkiem ich rozpatrzenia udział organizacji ekologicznych na prawach strony POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WYDANIA DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ BEZ PROCEDURY OOŚ – art. 31 kpa © MAREK GÓRSKI

21 SKUTKI PRZEPROWADZENIA
PROCEDURA INDYWIDUALNEJ- PODSTAWOWEJ OOS SKUTKI PRZEPROWADZENIA UKSZTAŁTOWANIE TREŚCI DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ODMOWA WYDANIA DECYZJI © MAREK GÓRSKI

22 © MAREK GÓRSKI

23 postępowania o wydanie decyzji
PROCEDURA OOS OBSZARY NATURA 2000 PROWADZI RDOŚ w ramach postępowania o wydanie decyzji © MAREK GÓRSKI

24 ZAKRES PROCEDURY (art.96)
przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia innego niż przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony na podstawie decyzji wymaganej przed realizacją (z art – w szczególności art.72) © MAREK GÓRSKI

25 PRZEBIEG PROCEDURY (1) art organ właściwy do wydania decyzji jest obowiązany do rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000 (screening) art.96.3 – jeżeli organ uznał taką możliwość wydaje postanowienie w sprawie nałożenia obowiązku przedłożenia RDOŚ (m.in.) wniosku o wydanie decyzji, karty informacyjnej przedsięwzięcia kopii mapy ewidencyjnej wyrysu z mpzp © MAREK GÓRSKI

26 PRZEBIEG PROCEDURY (2) art.97.1 – RDOŚ ocenia (screening) :
uwarunkowania z art. 63 ust.1 oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 (w szczególności skumulowane z innymi) art.96.2 – możliwe oddziaływanie  postanowienie o przeprowadzeniu procedury ooś, z obowiązkiem przedłożenia raportu, ustalając zakres (scoping) art.98.2 – RDOŚ występuje do organu o zapewnienie udziału społeczeństwa © MAREK GÓRSKI

27 PRZEBIEG PROCEDURY (3) art.96.5 – organ przekazuje RDOŚ zebrane uwagi i wnioski, RDOŚ je rozpatruje art.98.1 – RDOŚ przeprowadza ooś i wydaje postanowienie  uzgadniające warunki realizacji, jeżeli – przedsięwzięcie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na ten obszar albo zachodzą przesłanki z art.34 u.o.p. odmawiające uzgodnienia – jeżeli przedsięwzięcie może znacząco negatywnie oddziaływać na obszar Natura 2000 art.100 – postanowienie wiąże organ wydający decyzję © MAREK GÓRSKI

28 © MAREK GÓRSKI


Pobierz ppt "Procedury oceny oddziaływania na środowisko"

Podobne prezentacje


Reklamy Google