Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura OOŚ w prawie polskim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura OOŚ w prawie polskim"— Zapis prezentacji:

1 Procedura OOŚ w prawie polskim

2 Ustawa z r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) Weszła w życie r. 2

3 Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć
Prawo polskie

4 Kluczowe akty prawne w procesie inwestycyjnym
ŚRODOWISKO Ustawa z r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) Weszła w życie r. Ustawa z r. - Prawo ochrony środowiska Ustawa z r. o ochronie przyrody – podstawa do prowadzenia procedury w zakresie oceny oddziaływania na obszary Natura 2000 LOKALIZACJA Ustawa z r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym podstawa do wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Ustawa z r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tzw. „spec - ustawa” drogowa) UWAGA! Ważna zmiana: ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie (spec-ustawy) – weszła w życie 10 września 2008 r. – podstawa wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Ustawa z dnia r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym – podstawa do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady Ustawa z r. o transporcie kolejowym – podstawa do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej Ustawa z r. o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 – podstawa do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć EURO 2012 Ustawa z r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego - podstawa do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji lotniska użytku publicznego BUDOWA Ustawa z r. - Prawo budowlane podstawa do wydania pozwolenia na budowę 4

5 Niezgodność prawa z prawem WE (1)
Komisja Europejska wszczęła procedurę o naruszenie prawa wspólnotowego Zakwestionowany system ooś w Polsce Wymogi w zakresie zezwolenia na inwestycję Zgłoszenia (brak procedury dla niektórych kategorii przedsięwzięć). Uprawnienia organizacji ekologicznych 5

6 Niezgodność prawa z prawem WE (2)
Development consent KE zrzucała niezgodność z: Art. 1 ust. 2 dyrektywy Prawo polskie nie zawiera definicji „zezwolenia na inwestycję i nie uwzględnia wymogów przewidzianych dla tej definicji. Strona polska wskazywała, że odpowiednikiem development consent jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i nie ma potrzeby definiowania bo byłby to błąd idem per idem. KE – development consent należy rozumieć zgodnie z orzeczeniem ETS w sprawie C-290/03, pkt. 45 Jest to pojęcie wspólnotowe, wchodzące w wyłączny zakres stosowania prawa wspólnotowego, a takie terminy należy „w zasadzie nadać całej Wspólnocie niezależną i jednolitą wykładnię, którą należy ustalić przy uwzględnieniu kontekstu przepisu i celu, jakiemu służą dane uregulowania” (C-290/03, pkt.40 i 41) 6

7 Niezgodność prawa z prawem WE (3)
Czyli DŚU choć formalnie nie nazywa się w ten sposób – jest traktowana jako development consent Czy spełnia kryteria z dyrektywy EIA? KE – w Polsce faktycznie mamy do czynienia z procesem wieloetapowym: DŚU oraz Pozwolenie na budowę 7

8 Niezgodność prawa z prawem WE (4)
DŚU określa parametry do uwzględnienia projektu budowlanego, a projekt wykonuje się po uzyskaniu DŚU. Nie można określić wszystkich skutków dla środowiska ETS – jeżeli oddziaływania na środowisko nie można określić na wczesnym etapie, ocenę należy przeprowadzić na etapie późniejszym (pozwolenie na budowę) ale dawny art. 46 ust. 3 Poś stanowił, że ocenę sporządza się jednokrotnie! Wykonawca na etapie DŚU może nie wiedzieć o niektórych skutkach i nie dostarczyć organowi właściwych informacji wymaganych przez art. 5 ust. 3 dyrektywy! 8

9 Czy jesteśmy lojalni? „(…) zgodnie z wersją POŚ, która obowiązywała przed wprowadzeniem poprawek ustawą z dnia 18 maja 2005 r., zobowiązania dotyczące oceny oddziaływania na środowisko musiały być spełniane na etapie pozwolenia na budowę (uchylony art. 46 ust. 4 pkt 2 POŚ). Takie rozwiązanie było bardziej zgodne z zapisami dyrektywy niż obecny system”. Działanie takie stanowi naruszenie art. 10 w powiązaniu z art. 249 Traktatu WE. 9

10 Zgłoszenia Zgodnie POŚ, w przypadku niektórych przedsięwzięć budowlanych (np.. Roboty na nadbrzeżach, regulacja rzek, przebudowy dróg i torów kolejowych) nie było wymagane pozwolenie na budowę (art. 29 i 31 ust. 1 UPrBud) Wykonawca musi uzyskać DŚU i dokonać zgłoszenia Organ ma 30 dni na zgłoszenie sprzeciwu – jeżeli nie wniesie – tzw. milcząca zgoda Zgodnie z orzecznictwem ETS, milcząca zgoda nie może być zgodna z wymogami dyrektywy gdyż wymagane jest przeprowadzenie postępowania przed dokonaniem oceny. Każdy projekt powinien być oceniany indywidualnie! 10

11 Zainteresowana społeczność
Nieuzasadnione ograniczenie pojęcia z.s. do osób mających interes prawny lub obowiązek. Utrudnienia dla organizacji ekologicznych restrykcyjne warunki – organ dopuszcza jeżeli: Dana organizacja działa na obszarze, na którym ma być zlokalizowane przedsięwzięcie Złożyła swoje uwagi w ciągu 21 dni od dnia otrzymania wiadomości o możliwości składania W praktyce decyduje siedziba organizacji; Takie utrudnienia nie dotyczą innych członków zainteresowanej społeczności 11

12 Zakres obowiązywania ustawy
Ustawa określa: zasady i tryb postępowania w sprawach: udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie, ocen oddziaływania na środowisko, transgranicznego oddziaływania na środowisko; zasady udziału społeczeństwa w ochronie środowiska; organy administracji właściwe w sprawach OOŚ 12

13 Nowe prawo – podstawowe założenia
Dostosowanie do dyrektyw EIA i Siedliskowej w związku z zarzutami KE Wyodrębnienie przepisów do nowej ustawy dla celów łatwiejszego stosowania Uspójnienie definicji z dyrektywami Pojęcie „Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia” (KIP) Udział społeczeństwa: Uszczegółowienie zakresu i sposobu powiadamiania społeczeństwa, sposobu zapoznawania się z dokumentacją sprawy i składania uwag i wniosków Podawanie informacji bezpośrednio a nie za pośrednictwem publicznego wykazu danych o dokumentach (zarzut dot. „informowania”) oraz bez zbędnej zwłoki Likwidacja barier proceduralnych dla organizacji ekologicznych (odpowiedź na zarzut KE „zainteresowana społeczność”) – zrównanie praw ze stronami postępowania; możliwość wniesienia skargi do sądu nawet jeżeli nie brała udziału w postępowaniu Utworzenie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (GDOŚ) 13

14 Pojęcie zezwolenia na inwestycję po nowemu
Uzyskanie zezwolenia na inwestycję jest w Polsce jest dwuetapowe (decyzja środowiskowa i pozwolenie na budowę) Wszystkie wymagania dyrektywy OOŚ muszą być spełnione na obu etapach Wprowadzenie powtórnej OOŚ – na etapie Pozwolenia na budowę Decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej (wprowadzonej „spec-ustawą drogową”) 14

15 Decyzja środowiskowa po nowemu
Uzyskanie decyzji powinno nastąpić przed wystąpieniem z wnioskiem o decyzję warunkującą realizację przedsięwzięcia; Przedsięwzięcie - rozumie się przez to zamierzenie budowlane lub inną ingerencję w środowisko polegającą na przekształceniu lub zmianie sposobu wykorzystania terenu, w tym również na wydobywaniu kopalin; przedsięwzięcia powiązane technologicznie kwalifikuje się jako jedno przedsięwzięcie, także jeżeli są one realizowane przez różne podmioty; 15

16 Decyzja środowiskowa po nowemu
Wiążąca dla organów wydających kolejne decyzje dla przedsięwzięcia; Nowość! konieczność uzyskania przed decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz przed decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej Będzie określać konieczność przeprowadzenia powtórnej oceny na etapie pozwolenia na budowę 16

17 Nowe prawo – podstawowa OOŚ
OOŚ dla I i II grupy Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Ocena wpływu na obszar Natura 2000 (III grupa) W ramach postępowania w sprawie wydania decyzji zezwalającej ostatecznie na podjęcie działalności w stosunku do danego przedsięwzięcia Likwidacja zgłoszeń Wszystkie przedsięwzięcia z I, II lub III grupy będą musiały uzyskać pozwolenie na budowę! 17

18 Nowe prawo – podział przedsięwzięć
I grupa Mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko II grupa Mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko III grupa Inne niż z I lub II grupy – jeżeli mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000

19 Podstawowe elementy procedury oceny oddziaływania na środowisko
Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko (dla I grupy) lub Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia (dla II i III grupy – screening), Postanowienie organu o zakresie raportu (dot. grupy I) lub Postanowienia o konieczności sporządzenia raportu i jego zakresie (dot. grupy II i III) lub postanowienia o braku takiej konieczności (dot. grupy II i III) – po uzyskaniu opinii Uzgodnienie i uzyskanie opinii warunków środowiskowych realizacji przedsięwzięcia z właściwymi organami ochrony środowiska i państwowej inspekcji sanitarnej. Przeprowadzenie udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, Podanie informacji o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W toku OOŚ – należy uwzględnić ocenę wpływu planowanego przedsięwzięcia na obszary Natura 2000 oraz ocenę oddziaływania przedsięwzięcia w kontekście transgranicznym. 19

20 Złożenie wniosku (1) Na wniosek (zasada) z urzędu (wyjątek – scalenie i wymiana gruntów) Złożenie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z: I GRUPA Raportem OOŚ lub Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o określenie zakresu raportu (art. 69 ust. 1) SCOPING Ustalenie zakresu następuje po wydaniu opinii: a) RDOŚ b) Państwową Inspekcją Sanitarną (odpowiednio Wojewódzkim lub Powiatowym Inspektorem) Ustalenie zakresu raportu OOŚ jest obowiązkowe gdy przedsięwzięcie może oddziaływać transgranicznie Forma określenia zakresu raportu OOŚ – postanowienie! Ustalenie zakresu raportu jest obowiązkowe gdy przedsięwzięcie może oddziaływać transgranicznie Forma – postanowienie Zawieszenie postępowania – do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu 20

21 Złożenie wniosku (2) II GRUPA – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia (art. 3 ust. 1 pkt 5) - dokument zawierający podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu, w szczególności dane o: a) rodzaju, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia, b) powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania i pokryciu nieruchomości szatą roślinną, c) rodzaju technologii, d) ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, e) przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii, f) rozwiązaniach chroniących środowisko, g) rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, h) możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, i) obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia; 21

22 Scoping – ustalenie zakresu raportu (art. 69-70)
INWESTOR Organ wł. DŚU Postanowienie ustalające zakres raportu 30 dni Postanowienie o zawieszeniu postępowania opinia organ PIS 14 dni opinia RDOŚ 14 dni brak zażalenia! Zażalenie (ale po co???)! 22

23 Screening – II grupa – art. 63 (1)
Obowiązek przeprowadzenia OOŚ dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia OOŚ. Obowiązek przeprowadzenia OOŚ na środowisko stwierdza się obligatoryjnie, jeżeli możliwość realizacji przedsięwzięcia, jest uzależniona od ustanowienia obszaru ograniczonego użytkowania W postanowieniu o obowiązku raportu, organ określa jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

24 Kryteria screeningu – art. 63 ustawy OOŚ (2)
Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia Usytuowanie przedsięwzięcia Rodzaj i skala możliwych oddziaływań 24

25 Screening (3) – uwarunkowania Organ wydając postanowienie o obowiązku OOŚ uwzględnia:
1) rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie, wykorzystywania zasobów naturalnych, emisji i występowania innych uciążliwości, ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii; 2) usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem: możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające: obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszary wybrzeży, obszary górskie lub leśne, obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych, obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody, obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, gęstość zaludnienia,. obszary przylegające do jezior,, uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej; 3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z: zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać, transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze, wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej, prawdopodobieństwa oddziaływania, czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania.

26 Screening (4) – art. 64 i 65 – opinie co do obowiązku raportu
Organy opiniujące uwzględniając łącznie uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, wydają opinię co do potrzeby przeprowadzenia OOŚ, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby – co do zakresu raportu Opinię wydaje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 KPA stosuje się odpowiednio (skarga na bezczynność). Organ główny Postanowienia o obowiązku raportu lub braku obowiązku wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art. 35 § 5 i art. 36 KPA stosuje się odpowiednio (skarga na bezczynność). Na postanowienie o obowiązku raportu, przysługuje zażalenie. Uzasadnienia postanowień, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu postanowień. Postanowienia o obowiązku raportu lub braku obowiązku wydaje się po zasięgnięciu opinii: 1) regionalnego dyrektora ochrony środowiska; 2) organu inspekcji sanitarnej (Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny – gł. przedsięwzięcia liniowe) oraz Państwowy Powiatowy - pozostałe. Organ zasięgający opinii przedkłada: 1) wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2) kartę informacyjną przedsięwzięcia; 3) wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; nie dotyczy to opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

27 Screening - kwalifikacja do przeprowadzenia oceny (4)
opinia organ PIS 14 dni Brak potrzeby przeprowadzenia oceny brak zażalenia! Organ wł. DŚU POSTANOWIENIE 30 DNI Uzasadnienie! Obowiązek przeprowadzenia oceny + ustalenie zakresu raportu opinia RDOŚ 14 dni zażalenie! Uzasadnienie! 27

28 Decyzja środowiskowa (1)
Wydanie decyzji środowiskowej następuje przed uzyskaniem (dołącza się do wniosku o wydanie): 1) decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych 2) decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę obiektów jądrowych – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane; 3) decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu; 4) koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóż kopalin– Prawo geologiczne i górnicze; 5) decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny – Prawo geologiczne i górnicze; 6) pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – wydawanego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne; 7) decyzji ustalającej warunki prowadzenia robót polegających na regulacji wód oraz budowie wałów przeciwpowodziowych, a także robót melioracyjnych, odwodnień budowlanych oraz innych robót ziemnych zmieniających stosunki wodne na terenach o szczególnych wartościach przyrodniczych, zwłaszcza na terenach, na których znajdują się skupienia roślinności o szczególnej wartości z punktu widzenia przyrodniczego, terenach o walorach krajobrazowych i ekologiczntarlisk, zimowisk, przepławek i miejsc masowej migracji ryb i innych organizmów wodnych – wydawanej na podstawie ych, terenach masowych lęgów ptactwa, występowania skupień gatunków chronionych oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 8) decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz. U. z 2003 r. Nr 178, poz. 1749, z późn. zm.20)); 9) decyzji o zmianie lasu na użytek rolny – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435, z późn. zm.21)); 10) decyzji o ustaleniu lokalizacji drogi publicznej – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721, z późn. zm.22)); decyzji o ustaleniu lokalizacji linii kolejowej decyzji o ustaleniu lokalizacji autostrady decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięć Euro 2012 decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie lotniska użytku publicznego (od r.)

29 Decyzja środowiskowa (2)
Złożenie wniosku powinno nastąpić nie później niż przed upływem 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna; może ulec wydłużeniu o 2 lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej decyzji „budowlanych”, wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

30 Decyzja środowiskowa (3) – wymagane dokumenty
I grupa raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, lub w przypadku gdy wnioskodawca wystąpił o ustalenie zakresu raportu w trybie art. 71 – kartę informacyjną przedsięwzięcia; II grupa – kartę informacyjną przedsięwzięcia; Poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie; W przypadku przedsięwzięć dot. koncesji górniczej oraz zezwolenia na wydobywanie kopalin prowadzonych w granicach przestrzeni niestanowiącej części składowej nieruchomości gruntowej, zamiast kopii mapy ewidencyjnej – mapę sytuacyjno – wysokościową sporządzoną w skali umożliwiającej szczegółówe przedstawienie przebiegu granic terenu, którego dotyczy wniosek, oraz obejmującą obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie Dla przedsięwzięć, dla których organem prowadzącym postępowanie jest RDOŚ – wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony, albo informację o jego braku; Nie dotyczy to wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla drogi publicznej, dla linii kolejowej o znaczeniu państwowym, dla przedsięwzięć Euro 2012 oraz dla przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin. Raport i KIP przedkłada się w trzech egzemplarzach, wraz z ich zapisem w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

31 Raport OOŚ – art. 66 (1) 1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać: 1) opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności: a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji lub użytkowania, b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych, c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia; 2) opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody; 3) opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami; 4) opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia; 5) opis analizowanych wariantów, w tym: a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu alternatywnego, b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru; 6) określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko, w szczególności na: a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze, b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz, c) dobra materialne, d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków, e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

32 Raport OOŚ – art. 66 (2) 8) opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z: a) istnienia przedsięwzięcia, b) wykorzystywania zasobów środowiska, c) emisji; 9) opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko: a) określenie założeń do: – ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych, – programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego, b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia; 11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;

33 Raport OOŚ – art. 66 (3) 12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej; 13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej; 14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko; 15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem; 16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru; 17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport; 18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do każdego elementu raportu; 19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport; 20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

34 Raport OOŚ – art. 66 (4) Informacje, dot. wariantowania, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. W razie stwierdzenia możliwości transgranicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1-16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

35 Właściwość organów - (art. 75)
Regionalny DOŚ Z I grupy dotyczące: dróg, linii kolejowych, napowietrznych linii elektroenergetycznych, instalacji do przesyłu ropy naftowej, produktów naftowych, substancji chemicznych lub gazu, sztucznych zbiorników wodnych, przedsięwzięć realizowanych na terenach zamkniętych, przedsięwzięć realizowanych na obszarach morskich, zmiany lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny; lotnisk użytku publicznego (od r.) Starosta w przypadku scalania, wymiany lub podziału gruntów Wójt, burmistrz, prezydent miasta w przypadku pozostałych przedsięwzięć 35

36 Właściwość organów – przepisy kolizyjne
W przypadku przedsięwzięć: Na obszarach morskich – właściwość miejscową RDOŚ ustala się w odniesieniu do obszaru morskiego wzdłuż wybrzeża na terenie danego województwa Realizowanych przez gminę – wójt, burmistrz, prezydent na którego obszarze właściwości przedsięwzięcie jest realizowane Wykraczających poza obszar jednej gminy - wójt, burmistrz, prezydent na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z pozostałymi wójtami, burmistrzami, prezydentami miast Liniowych (drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne, rurociągi naftowe lub gazowe) lub sztucznych zbiorników wodnych – RDOŚ, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowane przedsięwzięcie, w porozumieniu z zainteresowanymi RDOŚ

37 Uprawnienia nadzorcze GDOŚ
W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez organy wydające decyzje OOŚ, GDOŚ kieruje wystąpienie, którego treścią może być w szczególności wniosek stwierdzenie nieważności tej decyzji. W przypadku skierowania wystąpienia, GDOŚ przysługują prawa strony w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu przed sądem administracyjnym. Ww. przepisy stosuje się odpowiednio do orzeczeń samorządowych kolegiów odwoławczych.

38 Wydanie decyzji – uzgodnienia i opinie
Dla wydania decyzji w przypadku pełnej procedury OOŚ jest wymagane: uzgodnienie z RDOŚ; zasięgnięcie opinii organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Forma – w drodze postanowienia; Treść uzgodnienia: Uzgodnienie realizacji i określenie warunków Przedstawienie stanowiska w sprawie konieczności przeprowadzenia OOŚ oraz transgranicznego w postępowaniu „budowlanym” Termin - 30 dni od dnia otrzymania dokumentów. Brak opinii oznacza brak zastrzeżeń. Do uzgodnienia i opinii, nie stosuje się przepisów art. 106 § 3, 5 i 6 KPA.

39 Uzgodnienia i opiniowanie
Tylko gdy jest przeprowadzana ocena oddziaływania na środowisko (raport)! Organ wł. DŚU Opinia organ PIS 30 dni Uzgodnienie RDOŚ 30 dni DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH brak zażalenia! brak zażalenia! 39

40 Uzgodnienie RDOŚ – (art. 77)
W uzgodnieniu RDOŚ: Uzgadnia realizację przedsięwzięcia i określa warunki Przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oraz postępowania transgranicznego w ramach decyzji „inwestycyjnej” W szczególności: brak danych o przedsięwzięciu lub przyrodzie oddziaływania skumulowane oddziaływania na obszary wymagające specjalnej ochrony, w tym Natura 2000 40

41 Wydanie decyzji (1) Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, biorąc pod uwagę: 1) wyniki uzgodnień i opinii, 2) ustalenia zawarte w raporcie OOŚ lub, jeżeli nie przeprowadzano OOŚ, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia; 3) wyniki postępowania z udziałem społeczeństwa, jeżeli zostało przeprowadzone; 4) wyniki postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało przeprowadzone. Właściwy organ wydaje decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach po stwierdzeniu zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jeżeli plan ten został uchwalony. Nie dotyczy to decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydawanej dla: drogi publicznej, linii kolejowej o znaczeniu państwowym, przedsięwzięć Euro 2012 oraz przedsięwzięć wymagających koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin.

42 Wydanie decyzji (2) – wariant inwestora a wariant dopuszczony do realizacji
Jeżeli z OOŚ wynika zasadność realizacji przedsięwzięcia w wariancie innym niż wnioskowany, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach: za zgodą wnioskodawcy wskazuje w decyzji wariant dopuszczony do realizacji lub, w razie braku zgody wnioskodawcy, odmawia zgody na realizację przedsięwzięcia.

43 Wydanie decyzji (3) - treść
W decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wydawanej po przeprowadzeniu OOŚ, właściwy organ: 1) określa: a) rodzaj i miejsce realizacji przedsięwzięcia, b) warunki wykorzystywania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich, c) wymagania dotyczące ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji „budowlanych”, w szczególności w projekcie budowlanym, d) wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zalicza­nych do zakładów stwarzających zagrożenie wystą­pienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, e) wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko; 2) w przypadku, o którym mowa w art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, stwierdza konieczność utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania; 3) przedstawia stanowisko w sprawie konieczności przeprowadzenia powtórnej OOŚ Organ stwierdza konieczność przeprowadzenia OOŚ w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji „budowlanych”, jeżeli posiadane na etapie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dane na temat przedsięwzięcia nie pozwalają wystarczająco ocenić jego oddziaływania na środowisko. 4) może nałożyć na wnioskodawcę: a) obowiązki dotyczące zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a także wykonania kompensacji przyrodniczej, b) obowiązek przedstawienia analizy porealizacyjnej. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

44 Wydanie decyzji (4) Grupa II - W przypadku gdy nie została przeprowadzona ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach właściwy organ stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia OOŚ Charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowi załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

45 Wydanie decyzji (5) - uzasadnienie
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wymaga uzasadnienia. Uzasadnienie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, niezależnie od wymagań wynikających z przepisów KPA, powinno zawierać: 1) w przypadku gdy została przeprowadzona OOŚ: a) informacje o przeprowadzonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa oraz o sposobie, w jaki zostały wzięte pod uwagę, i o zakresie, w jakim zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa, b) informacje, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: – ustalenia zawarte w raporcie OOŚ, – uzgodnienia RDOŚ oraz opinie inspekcji sanitarnej, – wyniki postępowania w sprawie transgranicznego, jeżeli zostało przeprowadzone, c) uzasadnienie stanowiska, dla przeprowadzenia powtórnej oceny; 2) w przypadku gdy nie została przeprowadzona OOŚ – informacje o uwarunkowaniach, uwzględnionych przy stwierdzaniu braku konieczności przeprowadzenia OOŚ. Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym uzgodnieniach i opiniach. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje „budowlane”

46 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Ocena oddziaływania na środowisko DŚU poprzedzona uzgodnieniem i opinią Określa warunki środowiskowe Brak oceny oddziaływania na środowisko DŚU bez uzgodnienia i opinii Stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny 46

47 Ponowna ocena (1) – wszczęcie postępowania
Wymóg ponownej oceny wynika z DŚU Na wniosek inwestora, który składa raport Na wniosek organu DI. Zmiany w stosunku do wymagań DŚU Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu + zakres zażalenie! Organ wł. do wydania decyzji inwestycyjnej otrzymuje raport 47

48 Ponowna ocena (2) - organy
Organy właściwe - w zakresie merytorycznym Regionalny DOŚ Organ wydający decyzję inwestycyjną – prowadzi postępowanie z udziałem społeczeństwa 48

49 Ponowna ocena (3) – przebieg postępowania
Organ wł. DI wniosek o uzgodnienie (ocenę) RDOŚ Wniosek do organu wł. DI o zapewnienie udziału społeczeństwa opinia organ PIS 30 dni RDOŚ –postanowienie uzgodnieniowe (ocena) - 45 dni: wniosek o DI DŚU raport uwagi i wnioski opinia PIS Organ wł. DI – właściwa procedura administr. brak zażalenia! brak zażalenia! Organ wł. DI – postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie DI do czasu zakończenia oceny 49

50 OOŚ w prawie budowlanym
Do podstawowych obowiązków projektanta należy opracowanie projektu budowlanego w sposób zgodny z ustaleniami określonymi w: decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (…) (art. 20 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) Przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę lub odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego właściwy organ sprawdza zgodność projektu budowlanego z (art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy PrBud) : ustaleniami mpzp albo wzizt oraz z wymaganiami ochrony środowiska w szczególności określonymi w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Decyzję o pozwoleniu na budowę właściwy organ przesyła niezwłocznie wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta albo organowi, który wydał (art. 38 ust. 1 ustawy PrBud): decyzję o wzizt, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach.  

51 Kwalifikacja przedsięwzięć

52 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 09.11.2004r. w sprawie
Przedsięwzięcia kwalifikujące się do OOŚ - akt wykonawczy związany z procedurą OOŚ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko UWAGA! – zmienione r. i r. 52

53 Uwarunkowania wg Rozporządzenia RM z 9 listopada 2004 r.:
Przy kwalifikacji przedsięwzięcia organ ma obowiązek uwzględniać: zapis § 2 ust. 2 oraz §3 ust. 2, dotyczący kryteriów mogących spowodować zaliczenie danego przedsięwzięcia do I lub II grupy. zapis § 4: parametry tego samego rodzaju, charakteryzujące skalę przedsięwzięcia i odnoszące się do przedsięwzięć tego samego rodzaju położonych na terenie jednego zakładu lub obiektu, istniejących lub planowanych, sumuje się. zapis § 5: Szczegółowymi uwarunkowaniami, związanymi z kwalifikowaniem przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, wymienionego w § 3, do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko są: 1) rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia (…) 2) usytuowanie przedsięwzięcia (…) 3) rodzaj i skala możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z zasięgu oddziaływania (…); transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze; wielkości i złożoności oddziaływania (…); prawdopodobieństwa oddziaływania; czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania. 53

54 Przykłady przedsięwzięć z Rozporządzenia RM z 9.11.2004 r. – I grupa
§ Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagają następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 6) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 220 kV, o długości nie mniejszej niż 15 km; 7) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 100 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz; 27) linie kolejowe wchodzące w skład transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości lub w skład transeuropejskiego systemu kolei konwecjonalnych, po których jest prowadzony ruch pociągów międzynarodowych; 28) lotniska o podstawowej długości pasa startowego nie mniejszej niż m; 29) autostrady i drogi ekspresowe z wyłączeniem ich remontu (…) 30) drogi krajowe oraz inne drogi publiczne o nie mniej niż czterech pasach ruchu, o długości nie mniejszej niż 10 km, niewymienione w pkt 29; z wyłączeniem ich remontu (…) 33) sztuczne zbiorniki wodne o pojemności nie mniejszej niż 10 mln m3; 38) instalacje oczyszczania ścieków przewidziane do obsługi nie mniej niż równoważnych mieszkańców; 39) instalacje do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych; 41) składowiska odpadów, niewymienione w pkt 39, mogące przyjmować nie mniej niż 10 ton odpadów na dobę; 54

55 Przykłady przedsięwzięć z Rozporządzenia RM z 9.11.2004 r. – II grupa
§ Sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko mogą wymagać następujące rodzaje przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 4) elektrownie konwencjonalne, elektrociepłownie lub inne instalacje do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej lub cieplnej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 3, o mocy cieplnej rozumianej jako ilość energii wprowadzonej w paliwie do instalacji w jednostce czasu przy ich nominalnym obciążeniu, nie niższej niż 25 MW, a przy stosowaniu paliwa stałego, w tym biomasy w rozumieniu przepisów o standardach emisyjnych z instalacji - nie niższej niż 10 MW; 5) elektrownie wodne o mocy nie niższej niż 2,5 MW; 6) instalacje wykorzystujące siłę wiatru do produkcji energii o całkowitej wysokości nie niższej niż 30 m, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 5; 7) stacje elektroenergetyczne lub napowietrzne linie elektroenergetyczne, o napięciu znamionowym nie niższym niż 110 kV, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 6; 8) instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne, emitujące pola elektromagnetyczne, których równoważna moc promieniowana izotropowo wynosi nie mniej niż 15 W, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 30 kHz do 300 GHz, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 7; 45) stocznie produkcyjne lub remontowe; 46) tartaki, stolarnie, instalacje do wyrobu płyt pilśniowych, płyt wiórowych, sklejek lub mebli; 47) trasy narciarskie, bobslejowe, wyciągi narciarskie oraz urządzenia towarzyszące; 48) stadiony dla nie mniej niż osób; 49) ośrodki wypoczynkowe lub hotele, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób, poza obszarami miejskimi wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 50) stałe pola kempingowe lub karawaningowe, umożliwiające pobyt nie mniej niż 100 osób; 51) parki rozrywki o powierzchni nie mniejszej niż 5 ha; 52) zespoły zabudowy: a) przemysłowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, b) usługowej na terenie o powierzchni nie mniejszej niż 2 ha, centra handlowe i usługowe o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha lub o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1 ha, wraz z towarzyszącą infrastrukturą; 55

56 Przykłady przedsięwzięć z Rozporządzenia RM z 9. 11. 2004 r
Przykłady przedsięwzięć z Rozporządzenia RM z r. – II grupa (2) 53) garaże lub parkingi samochodowe, lub zespoły parkingów, dla nie mniej niż 100 samochodów ciężarowych lub 300 samochodów osobowych; 54) linie kolejowe, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 27; 55) lotniska, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 28, lub lądowiska helikopterów; 56) drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 29 i 30, z wyłączeniem i remontu i przedsięwzięć polegających na budowie zjazdów z dróg publicznych (…) 57) linie tramwajowe, koleje napowietrzne lub podziemne - metro, kolejki linowe lub linie szczególnego charakteru, wraz z towarzyszącą infrastrukturą, używane głównie do przewozu pasażerów; 67) instalacje do spopielania zwłok - krematoria; 68) tory wyścigowe lub próbne dla pojazdów mechanicznych; 71) strzelnice; 72) instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców; 72a) sieci kanalizacyjne, którymi odprowadzane są ścieki, z wyłączeniem przyłączy odprowadzających ścieki z budynków 73) instalacje związane z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 39-41; 74) punkty do zbierania lub przeładunku odpadów, w tym złomu; 76) scalanie, wymiana lub podział gruntów rolnych, których obszar przekracza 300 ha, lub gruntów leśnych o powierzchni nie mniejszej niż 100 ha; 77) zmiana lasu lub nieużytku na użytek rolny, o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; 79) zalesienia o powierzchni powyżej 20 ha lub wylesienia terenów o powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, mające na celu zmianę sposobu użytkowania terenu; 56

57 Rozporządzenie OOŚ Art Rada Ministrów, uwzględniając możliwe oddziaływanie na środowisko przedsięwzięć oraz uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1, określi, w drodze rozporządzenia: 1) rodzaje przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 2) rodzaje przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko; 3) przypadki, gdy zmiany dokonywane w obiektach są kwalifikowane jako przedsięwzięcia, o których mowa w pkt 1 i 2. Art Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie (…) art. 51 ust. 8, ustawy zmienianej zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie (…) art. 60 niniejszej ustawy (…), jednak nie dłużej niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 2. Do czasu wydania przepisów, o których mowa w art. 60 niniejszej ustawy: 1) za przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 1 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; 2) za przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, określone w art. 59 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uważa się określone w dotychczasowych przepisach przedsięwzięcia mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być stwierdzony.


Pobierz ppt "Procedura OOŚ w prawie polskim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google