Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie projektem informatycznym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie projektem informatycznym"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie projektem informatycznym
Prowadzący: dr inż. Bogdan Trawiński Wykład 2 Studium wykonalności Oparty na: Sommerville I.: Inżynieria Oprogramowania Wykładach znalezionych w Internecie Instrukcji POIG

2 Studium wykonalności Definicja
Celem przygotowania Studium Wykonalności jest wieloaspektowa analiza opłacalności inwestycji, dzięki czemu inwestor otrzymuje informacje na temat opłacalności realizacji projektu. Studium Wykonalności ma na celu dostarczyć wszelkich danych niezbędnych do podjęcia decyzji inwestycyjnej, zarówno samemu inwestorowi, jak i instytucji finansującej, która na jego podstawie dokonuje oceny inwestycji. W związku z tym Studium Wykonalności obejmuje wszelkie aspekty rynkowe, techniczne, finansowo- ekonomiczne oraz  środowiskowe.

3 Studium wykonalności Zawiera szczegółową analizę i ocenę wykonalności projektu — czy wobec istniejących ograniczeń (czas, zasoby) problemy określone w założeniach projektowych są wykonalne? Analiza obejmuje celowość projektu, np. czy nowy system rzeczywiście będzie skuteczniejszy od aktualnie istniejącego. A może istniejący system jest wart modernizacji w całości lub w części? Zawiera dyskusję możliwych wariantów, wskazuje wariant optymalny w aktualnie analizowanych warunkach. Zawiera komplet informacji niezbędnych do podjęcia ostatecznej decyzji o realizacji projektu przez inwestora.

4 Studium wykonalności Instrukcja przygotowania studium wykonalności
Wg POIG Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka: Warszawa,16 czerwca 2008 r.

5 Studium wykonalności Wg POIG
W procesie przygotowania inwestycji istotną rolę odgrywa początkowy etap analiz, do których należy między innymi Studium Wykonalności (ang. Feasibility study). Analizy wstępne pozwalają na ocenę zasadności realizacji inwestycji, możliwości jej przeprowadzenia i późniejszej eksploatacji oraz wybór najlepszej opcji inwestycyjnej. Opracowanie Studium Wykonalności jest warunkiem koniecznym aplikowania o dotację ze środków unijnych.

6 Studium wykonalności Wg POIG Celem Studium Wykonalności jest:
jasne zdefiniowane potrzeb odbiorców projektu; wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu; wstępne określenie zakresu przedsięwzięcia oraz jego kluczowych parametrów; oszacowanie nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji oraz źródeł pokrycia nakładów inwestycyjnych; analiza zasadności realizacji projektu ze względu na potrzeby grupy docelowej. <<Instrukcja i jej Spis treści >>

7 Studium wykonalności Wikipedia
Feasibility Study is an evaluation and analysis of the potential of the proposed project which is based on extensive investigation and research to give full comfort to the decisions makers. Feasibility studies aim to objectively and rationally uncover the strengths and weaknesses of an existing business or proposed venture, opportunities and threats as presented by the environment (SWOT analysis), the resources required to carry through, and ultimately the prospects for success.

8 Studium wykonalności Wikipedia
In its simplest terms, the two criteria to judge feasibility are cost required and value to be attained. As such, a well-designed feasibility study should provide a historical background of the business or project, description of the product or service, accounting statements, details of the operations and management, marketing research and policies, financial data, legal requirements tax obligations. Generally, feasibility studies precede technical development and project implementation.

9 Studium wykonalności Wikipedia Five common factors - TELOS
The acronym TELOS refers to the five areas of feasibility: Technical, Economic, Legal, Operational, Scheduling.

10 Studium wykonalności Definicja wg Information Resources Management Division Studium wykonalności to kontrolowany proces identyfikacji problemów klientów, obejmujący: określenie celów, opis bieżącej sytuacji oraz pożądane rozwiązania, a także ocenę kosztów i korzyści związanych z kilkoma wariantami rozwiązań.

11 Studium wykonalności Cele wg Information Resources Management Division
zapewnić ustrukturalizowaną metodę spojrzenia na problem, zidentyfikować cele, ocenić alternatywy i wspomóc wybór najlepszego rozwiązania, wzmóc przekonanie, że wybrane działanie jest najlepszym rozwiązaniem problemu, uwiarygodnić, że wnioskowane projekty mogą być, powinny być i będą zrealizowane.

12 Usytuowanie studium wykonalności w procesie wytwarzania oprogramowania

13 Procesy inżynierii wymagań (3)
Określanie i analizowanie wymagań Studium wykonalności Specyfikowanie wymagań Zatwierdzanie wymagań Raport o wykonalności Model systemu Wymagania użytkownika i wymagania systemowe Dokumentacja wymagań ©Ian Sommerville 2000: Inżynieria oprogramowania. Rozdziały 5 i 6.

14 ©Ian Sommerville 2000: Inżynieria oprogramowania. Rozdziały 5 i 6.
Studium wykonalności Studium wykonalności decyduje czy warto wykonać system Krótkie, skumulowane opracowanie, odpowiadające na pytania: Czy system przyczyni się do realizacji celów organizacji? Czy system może być stworzony przy użyciu dostępnych technologii w ramach określonego budżetu i ograniczeń czasowych? Czy system może być zintegrowany z istniejącymi systemami, które już wdrożono? Wynikiem studium jest raport, który zaleca albo nie zaleca kontynuacji procesu inżynierii wymagań i tworzenia systemu ©Ian Sommerville 2000: Inżynieria oprogramowania. Rozdziały 5 i 6.

15 Przeprowadzenie studium wykonalności
Określenie i zebranie informacji a następnie napisanie raportu Pytania, które powinny być zadane Co się stanie jeśli system nie powstanie? Jakie problemy aktualnie występują? Jak system pomoże w ich rozwiązaniu? Jakie będą problemy z integracją? Jakie nowe technologie są potrzebne? Jakie umiejętności? Co system musi wspomagać, a czego nie? ©Ian Sommerville 2000: Inżynieria oprogramowania. Rozdziały 5 i 6.

16 Studium wykonalności Studium wykonalności to jeden z rodzajów studiów przedprojektowych: Studium możliwości — wstępna ocena wykonalności projektu i poziomu jego efektywności finansowej. W wypadku negatywnej oceny wykonalności przedsięwzięcia, opracowanie studium możliwości pozwala uniknąć wyższych kosztów związanych ze szczegółową analizą i oceną wykonalności. Studium wykonalności — charakteryzuje się większą niż w przypadku studium możliwości dokładnością, zawiera szczegółową analizę i ocenę wykonalności projektu. Studium pomocnicze — to np. analiza rynkowa dla zamierzonego projektu, analiza stanu prawnego czy finansowego istotnego dla projektu.

17 Studium wykonalności Cel - zdefiniowanie problemu i zbadanie możliwości rozwiązania go dzięki zastosowaniu nowego systemu, który mógłby być dostarczony wystarczająco szybko i kosztować niezbyt dużo. W fazie tej analitycy: pobieżnie badają sytuację problemową, oceniają jej istotność oraz zakres przedsięwzięcia szacują, czy planowany system jest wykonalny pod względem technicznym, ludzkim, kosztowym i jakie może przynieść korzyści dla organizacji może być sugerowanych kilka alternatywnych rozwiązań. Wszystko to powinno być wykonane bardzo ogólnie i w krótkim czasie

18 Studium wykonalności Oszacowania muszą być prowizoryczne – dopóki nie ma ustalonej specyfikacji, nie da się precyzyjnie ocenić zakresu (i związanego z tym czasu i kosztów) przyszłych prac. Celem powstającego raportu jest dostarczenie decydentom (np. komitetowi sterującemu) informacji, pozwalających na zadecydowanie, czy warto jest kontynuować prace. Jeżeli zapadnie decyzja o rezygnacji z dalszych prac, to poniesione do tej pory koszty są niewielkie.

19 Studium wykonalności a zarządzanie projektem

20 Studium wykonalności a zarządzanie projektem

21 Studium wykonalności Może zawierać: Wykonalność techniczną projektu.
Wykonalność organizacyjną. Wykonalność ekonomiczną Zgodność projektu z prawem i normami. Analizę ryzyka.

22 Wykonalność techniczna
Studium wykonalności Wykonalność techniczna Stan aktualny Analiza stanu aktualnego i funkcjonujących rozwiązań. Analiza aktualnych technologii i standardów, analiza stanu wiedzy dziedzinowej. Inne uwarunkowania techniczne. Potrzeby i wymagania Analiza potrzeb i wymagań wobec systemu. Analiza zakładanych funkcji systemu. Wymagania technologiczne i jakościowe. Proponowane rozwiązania Warianty rozwiązania (my opracowujemy 3). Główne etapy i ramowy harmonogram. Osiągalność technologii i zasobów.

23 Wykonalność organizacyjna
Studium wykonalności Wykonalność organizacyjna Analiza struktury organizacyjnej i przygotowania merytorycznego realizatora projektu. Analiza stanu aktualnego oraz potencjalnych zmian organizacyjnych podmiotu dla którego dedykowane są wyniki projektu. Analiza możliwych problemów związanych ze zmianami organizacyjnymi (zwolnienia, przyjęcia, przeszkolenie, problem związków zawodowych).

24 Wykonalność ekonomiczna
Studium wykonalności Wykonalność ekonomiczna Analiza kosztów i zysków. Wpływ na główne środki wypracowywania zysku. Projekt a poprawa zyskowności działania. Typowe źródła kosztów: Koszt prac projektowych. Koszty przygotowania systemu. Koszty rozruchu systemu. Koszty bieżące utrzymania systemu.

25 Zgodność z prawem i normami
Studium wykonalności Zgodność z prawem i normami Czy projektowany system jest zgodny z prawem i innymi regulacjami (np. system podatkowy, kodeks handlowy)? Czy system nie naruszy istniejących norm i regulacji lub czy jego wdrożenie nie doprowadzi do takich naruszeń? Określenie ewentualnego naruszenia Jakie zmiany prawne mogą zakłócić projekt i działanie systemu i w jakim stopniu?

26 Studium wykonalności Analiza ryzyka
Ryzyko ekonomiczne — oszacowanie prawdopodobieństwa uzyskania zakładanych korzyści ekonomicznych. Ryzyko organizacyjne — oszacowanie prawdopodobieństwa domknięcia realizacji projektu w zakładanej dla projektu strukturze organizacyjnej, z uwzględnieniem misji organizacji oraz jej interakcji z otoczeniem. Ryzyko techniczne — oszacowanie prawdopodobieństwa domknięcia realizacji projektu w zakładanej infrastrukturze technicznej w zakresie sprzętu, połączeń telekomunikacyjnych, środowisk realizacyjnych i ustalonych metod projektowania.

27 Studium wykonalności Raport wykonalności

28 Raport wykonalności w ramach Projektu
Studium wykonalności Raport wykonalności w ramach Projektu Raport studium wykonalności powinien zawierać: Założenia realizacji studium. Opis stanu istniejącego. Wymagania dla systemu. Propozycje rozwiązania systemu — 3 warianty. Analiza porównawcza wariantów i wnioski Wymagana analiza SWOT dla każdego wariantu. Strategia i wstępny harmonogram wytworzenia/pozyskania systemu. Wstępna ocena ryzyka. Koszty i zyski. Uwarunkowania prawne.

29 Studium wykonalności Raport wykonalności

30 Analiza SWOT (1) SWOT – jedna z najpopularniejszych heurystycznych technik analitycznych, służąca do porządkowania informacji. Bywa stosowana we wszystkich obszarach planowania strategicznego jako uniwersalne narzędzie pierwszego etapu analizy strategicznej. Np. w naukach ekonomicznych jest stosowana do analizy wewnętrznego i zewnętrznego środowiska danej organizacji, (np. przedsiębiorstwa), analizy danego projektu, rozwiązania biznesowego itp.

31 Analiza SWOT (2) Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanej informacji o danej sprawie na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): S (Strengths) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego obiektu, W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego obiektu, O (Opportunities) – szanse: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu szansę korzystnej zmiany, T (Threats) – zagrożenia: wszystko to co stwarza dla analizowanego obiektu niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. Wreszcie - informacja, która nie może być poprawnie zakwalifikowana do żadnej z wymienionych grup, jest w dalszej analizie pomijana jako nieistotna strategicznie.

32 Analiza SWOT (3) Informacja strategiczna, posegregowana według opisanych kryteriów na cztery grupy, jest następnie zapisywana w czterodzielnej macierzy strategicznej, w której lewa połowa zawiera dwie kategorie czynników pozytywnych a prawa - dwie kategorie czynników negatywnych. Interpretacje (wzajemnie wykluczające się ujęcia): mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne; mocne strony i słabe strony to cechy stanu obecnego, a szanse i zagrożenia, to spodziewane zjawiska przyszłe. mocne strony i słabe strony to czynniki zależne od nas (te, na które mamy wpływ planistyczny i zarządczy), a szanse i zagrożenia, to czynniki obiektywne, na które nie mamy bezpośredniego wpływu sprawczego.

33

34 Analiza SWOT (3)

35 Analiza SWOT (3)

36 Preferowany sposób przedstawienia analizy SWOT w Studium Wykonalności

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zarządzanie projektem informatycznym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google