Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień do emisji Warszawa, r. Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych Monika Sekuła Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

2 Plan prezentacji Przydziały uprawnień Derogacje
Redukcje przydziałów uprawnień Korekty uprawnień

3 Przydziały uprawnień do emisji na lata 2013-2020
Podstawa prawna: Art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady Wytyczne do decyzji (GD1-GD9) Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/448/UE) Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2010/2/UE)

4 Generalne zasady przydziałów uprawnień
Główny rozdział uprawnień poprzez aukcję. Malejący przydział bezpłatnych uprawnień. Brak przydziału na produkcję energii elektrycznej Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji oparty o benchmark (wskaźnik emisyjności dla produktu, ciepła, paliwa) i historyczny poziom aktywności w odpowiednim okresie odniesienia

5 Ogólny wzór wyliczenia przydziału
Ostateczny przydział uprawnień do emisji określany jest według wzoru: P = HAL × BM x CL x CSCF HAL – historyczny poziom aktywności lub BM – benchmark CL – współczynnik narażenia na ucieczkę emisji: 1 lub 0,8-0,3 CSCF – międzysektorowy współczynnik korygujący (CSF, CF)

6 Wstępne przydziały 2012 r.

7 Przydziały uprawnień dla energetyki na lata 2013-2020 – derogacje (1)
Podstawa prawna: Art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Decyzja Komisji z r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE K(2011) 1983 Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) Decyzja Komisji z dnia r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej C(2012) 4609 final Decyzja Komisji z dnia r. Pomoc Państwa – Polska Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej C(2013) 6648 final

8 Przydziały uprawnień dla energetyki na lata 2013-2020 – derogacje (2)
Przydział dla instalacji wytwarzających energię elektryczną na produkcję energii na rok 2013: uprawnienia Przydział ex-post po przedstawieniu zweryfikowanego sprawozdania rzeczowo-finansowego i wykazaniu odpowiednich kwot pokrywających wartość przydzielonych uprawnień Nie podlega redukcji wynikającej z art. 23 decyzji KE 2011/278/UE

9 Redukcja przydziału uprawnień do emisji
Benchmarki produktowe, na ciepło lub paliwo – jak dla gazu, Sektory nienarażone na ucieczkę emisji, w tym ciepło: 80% w 2013 r.: 30% w 2020 r. 0% w 2027 r. Sektory narażone na zjawisko ucieczki emisji: 100% w latach Wytwórcy energii elektrycznej (derogacje art. 10c): 70% w 2013 r. 0% w 2020 r. Międzysektorowy współczynnik korygujący lub Współczynnik liniowy

10 Międzysektorowy współczynnik korygujący
Redukcja w ciągu 8 lat wynosi średnio 11,59% na podstawie decyzji 2013/448/UE Rok Współczynnik korygujący [%] 2013 94,272151 2014 92,634731 2015 90,978052 2016 89,304105 2017 87,612124 2018 85,903685 2019 84,173950 2020 82,438204

11 Współczynnik korygujące
Rok 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 CL [%] 100,00 non-CL [%] 80,00 72,86 65,71 58,57 51,43 44,29 37,14 30,00 LF [%] 98,26 96,52 94,78 93,04 91,30 89,56 87,82 CSCF [%] 94,272151 92,634731 90,978052 89,304105 87,612124 85,903685 84,17395 82,438204 Średnio Redukcja o CL [%] 100,00 non-CL [%] 55,00 45 LF [%] 93,91 6,09 CSCF [%] 88,414625 11,59

12 Średnia redukcja w okresie 2013-2020
Średnia redukcja dla instalacji spalającej węgiel, nienarażonej na ucieczkę emisji, bez uwzględnienia gospodarstw domowych Korekta ze względu na wskaźnik na produkcję ciepła ok. 50% Korekta ze względu na nienarażenie na ucieczkę emisji 55% Korekta ze względu na współczynnik korygujący 88,41% Łącznie ok. 76%

13 Mechanizm korekty Zwiększenie przydziału Zmniejszenie przydziału
nowo wybudowane zwiększenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r. Zmniejszenie przydziału zmniejszenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r. częściowe zaprzestanie działalności zaprzestanie działalności Rozdział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy „first come, first served” - według kolejności zgłoszeń

14 Nowo wybudowane instalacje
Instalacje, dla których uzyskano zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i rozpoczęły normalną działalność po dniu 30 czerwca 2011 r. Określenie daty „rozpoczęcia normalnej działalności” jest konieczne do określenia daty, od której prowadzący instalację ma dwanaście miesięcy na wystąpienie z wnioskiem o przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW

15 Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej
rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. (z wyjątkami) jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do zwiększenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10% Lub jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do wzrostu przydziału dla podinstalacji o ponad 50 000 uprawnień do emisji rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem zmiany Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym dokonano zmiany

16 Znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej
rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. (z wyjątkami) jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10% Lub jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do spadku przydziału dla podinstalacji o ponad 50 000 uprawnień do emisji rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem zmiany Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym dokonano zmiany

17 Częściowe zaprzestanie działalności
jedna z podinstalacji, zmniejszyła roczny poziom działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50% w porównaniu z „początkowym poziomem działalności” ORAZ, jeżeli dana podinstalacja równocześnie przyczynia się: do przyznania co najmniej 30% z ostatecznej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie dla instalacji LUB do przydziału ponad 50 000 uprawnień do emisji [na rok] dla instalacji Zmniejszenie przydziału następuje od następnego roku, w którym miało miejsce zaprzestanie działalności lub od 1 stycznia 2013 r. jeśli częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce przed tą datą.

18 Zmniejszenie/zwiększenie przydziału uprawnień do emisji
Poziom działalności D Współczynnik korygujący D >50% HALt 1 25% HALt < D ≤ 50% HALt 0,5 10% HALt < D ≤ 25% HALt 0,25 D ≤ 10% HALt HAL t – historyczny poziom działalności

19 Całkowite zaprzestanie działalności (1)
Instalacja zaprzestała działalności, gdy: Wygasło zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, pozwolenie zintegrowane lub każda inna decyzja środowiskowa. Wycofano zezwolenia, o których mowa wyżej. Działalność instalacji jest niemożliwa z przyczyn technicznych. Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i nie może wznowić działalności. Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i prowadzący nie może wykazać, że uruchomi działalność w ciągu 6 miesięcy (max. 18 miesięcy). ALE…

20 Całkowite zaprzestanie działalności (2)
ALE… Nie ma zaprzestania działalności dla instalacji stanowiących rezerwę lub będących w gotowości, i: instalacja posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i inne wymagane pozwolenia, możliwe jest rozpoczęcie działalności instalacji bez wprowadzania fizycznych zmian, przeprowadzana jest regularna konserwacja instalacji.

21 Zmiany w działalności instalacji
Art. 24 Decyzji Komisji 2011/278/UE Prowadzący instalacje mają obowiązek poinformować o wszelkich rzeczywistych lub planowanych zmianach w instalacji mających wpływ na przydział uprawnień, np.: Zmiany zdolności produkcyjnej Zmiany poziomu działalności Zmiany w funkcjonowaniu instalacji do 31 grudnia każdego roku. Informacje składane poprzez formularz w Krajowej Bazie

22 Przydziały uprawnień na rok 2013
Ostateczne przydziały: uprawnień Korekta: uprawnienia Do wydania: uprawnień

23 Przydziały uprawnień na rok 2014
2014 (niezatwierdzony) Ostateczne przydziały: uprawnień Korekta: uprawnień Do wydania: uprawnienia ALE zmiany przydziałów w związku ze zmianą decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę emisji

24 Wydanie uprawnień Zgłoszenie KŚW przez PL 30.09.2011 r.
Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki r. Decyzje KE dot. wskaźników CCSF oraz SCUF odpowiednio 2013/448/UE oraz 2013/447/UE 5 wrzesień 2013 r. Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki ws. pomocy publicznej r. Oficjalne zgłoszenie wykazów do KE r. Decyzja KE ws. przydziałów np. podstawie art. 10a dyrektywy ? Projekty rozporządzeń do konsultacji r. – 10 dni konsultacji Pozostałe terminy?

25 Zmiana decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę emisji
Decyzja KOMISJI z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2014/9/UE) Konieczność przeliczenia przydziałów za rok 2014 Możliwe zwiększenie przydziałów uprawnień Prace nad decyzją na lata – publikacja pod koniec 2014 r.

26 Dziękuję Monika Sekuła Kierownik Zespołu Planów i Programów Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


Pobierz ppt "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google