Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień do emisji Warszawa, 19.02.2014 r. Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych Monika Sekuła Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

2 Plan prezentacji 2 Przydziały uprawnień Derogacje Redukcje przydziałów uprawnień Korekty uprawnień

3 Przydziały uprawnień do emisji na lata 2013-2020 Podstawa prawna: Art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Wytyczne do decyzji (GD1-GD9) Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/448/UE) Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2010/2/UE) 3

4 Generalne zasady przydziałów uprawnień Główny rozdział uprawnień poprzez aukcję. Malejący przydział bezpłatnych uprawnień. Brak przydziału na produkcję energii elektrycznej Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji oparty o benchmark (wskaźnik emisyjności dla produktu, ciepła, paliwa) i historyczny poziom aktywności w odpowiednim okresie odniesienia 4

5 Ogólny wzór wyliczenia przydziału Ostateczny przydział uprawnień do emisji określany jest według wzoru: P = HAL × BM x CL x CSCF HAL – historyczny poziom aktywności 2005-2008 lub 2009-2010 BM – benchmark CL – współczynnik narażenia na ucieczkę emisji: 1 lub 0,8-0,3 CSCF – międzysektorowy współczynnik korygujący (CSF, CF) 5

6 Wstępne przydziały 2012 r. 6

7 Przydziały uprawnień dla energetyki na lata 2013-2020 – derogacje (1) Podstawa prawna: Art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Decyzja Komisji z 29.03.2011 r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE K(2011) 1983 Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) Decyzja Komisji z dnia 13.7.2012 r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej C(2012) 4609 final Decyzja Komisji z dnia 22.01.2014 r. Pomoc Państwa – Polska Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej C(2013) 6648 final 7

8 Przydziały uprawnień dla energetyki na lata 2013-2020 – derogacje (2) Przydział dla instalacji wytwarzających energię elektryczną na produkcję energii na rok 2013: 66 066 814 uprawnienia Przydział ex-post po przedstawieniu zweryfikowanego sprawozdania rzeczowo- finansowego i wykazaniu odpowiednich kwot pokrywających wartość przydzielonych uprawnień Nie podlega redukcji wynikającej z art. 23 decyzji KE 2011/278/UE 8

9 Redukcja przydziału uprawnień do emisji Benchmarki produktowe, na ciepło lub paliwo – jak dla gazu, Sektory nienarażone na ucieczkę emisji, w tym ciepło: 80% w 2013 r.: 30% w 2020 r. 0% w 2027 r. Sektory narażone na zjawisko ucieczki emisji: 100% w latach 2013-2020 Wytwórcy energii elektrycznej (derogacje art. 10c): 70% w 2013 r. 0% w 2020 r. Międzysektorowy współczynnik korygujący lub Współczynnik liniowy 9

10 Międzysektorowy współczynnik korygujący Redukcja w ciągu 8 lat wynosi średnio 11,59% na podstawie decyzji 2013/448/UE 10 RokWspółczynnik korygujący [%] 201394,272151 201492,634731 201590,978052 201689,304105 201787,612124 201885,903685 201984,173950 202082,438204

11 Współczynnik korygujące 11 Rok20132014201520162017201820192020 CL [%]100,00 non-CL [%]80,0072,8665,7158,5751,4344,2937,1430,00 LF [%]100,0098,2696,5294,7893,0491,3089,5687,82 CSCF [%]94,27215192,63473190,97805289,30410587,61212485,90368584,1739582,438204 ŚrednioRedukcja o 2013-2020 CL [%]100,000 non-CL [%]55,0045 LF [%]93,916,09 CSCF [%]88,41462511,59

12 Średnia redukcja w okresie 2013-2020 Średnia redukcja dla instalacji spalającej węgiel, nienarażonej na ucieczkę emisji, bez uwzględnienia gospodarstw domowych Korekta ze względu na wskaźnik na produkcję ciepła ok. 50% Korekta ze względu na nienarażenie na ucieczkę emisji 55% Korekta ze względu na współczynnik korygujący 88,41% Łącznie ok. 76% 12

13 Mechanizm korekty Zwiększenie przydziału – nowo wybudowane – zwiększenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r. Zmniejszenie przydziału – zmniejszenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r. – częściowe zaprzestanie działalności – zaprzestanie działalności Rozdział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy „first come, first served” - według kolejności zgłoszeń 13

14 Nowo wybudowane instalacje Instalacje, dla których uzyskano zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i rozpoczęły normalną działalność po dniu 30 czerwca 2011 r. Określenie daty „rozpoczęcia normalnej działalności” jest konieczne do określenia daty, od której prowadzący instalację ma dwanaście miesięcy na wystąpienie z wnioskiem o przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW 14

15 Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. (z wyjątkami) jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do zwiększenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10% Lub jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do wzrostu przydziału dla podinstalacji o ponad 50 000 uprawnień do emisji rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem zmiany Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym dokonano zmiany 15

16 Znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. (z wyjątkami) jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10% Lub jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do spadku przydziału dla podinstalacji o ponad 50 000 uprawnień do emisji rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem zmiany Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym dokonano zmiany 16

17 Częściowe zaprzestanie działalności jedna z podinstalacji, zmniejszyła roczny poziom działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50% w porównaniu z „początkowym poziomem działalności” ORAZ, jeżeli dana podinstalacja równocześnie przyczynia się: do przyznania co najmniej 30% z ostatecznej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie dla instalacji LUB do przydziału ponad 50 000 uprawnień do emisji [na rok] dla instalacji Zmniejszenie przydziału następuje od następnego roku, w którym miało miejsce zaprzestanie działalności lub od 1 stycznia 2013 r. jeśli częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce przed tą datą. 17

18 Zmniejszenie/zwiększenie przydziału uprawnień do emisji 18 Poziom działalności DWspółczynnik korygujący D > 50% HALt1 25% HALt < D ≤ 50% HALt0,5 10% HALt < D ≤ 25% HALt0,25 D ≤ 10% HALt0 HAL t – historyczny poziom działalności

19 Całkowite zaprzestanie działalności (1) Instalacja zaprzestała działalności, gdy: Wygasło zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, pozwolenie zintegrowane lub każda inna decyzja środowiskowa. Wycofano zezwolenia, o których mowa wyżej. Działalność instalacji jest niemożliwa z przyczyn technicznych. Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i nie może wznowić działalności. Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i prowadzący nie może wykazać, że uruchomi działalność w ciągu 6 miesięcy (max. 18 miesięcy). ALE… 19

20 Całkowite zaprzestanie działalności (2) ALE… Nie ma zaprzestania działalności dla instalacji stanowiących rezerwę lub będących w gotowości, i: instalacja posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i inne wymagane pozwolenia, możliwe jest rozpoczęcie działalności instalacji bez wprowadzania fizycznych zmian, przeprowadzana jest regularna konserwacja instalacji. 20

21 Zmiany w działalności instalacji Art. 24 Decyzji Komisji 2011/278/UE Prowadzący instalacje mają obowiązek poinformować o wszelkich rzeczywistych lub planowanych zmianach w instalacji mających wpływ na przydział uprawnień, np.: – Zmiany zdolności produkcyjnej – Zmiany poziomu działalności – Zmiany w funkcjonowaniu instalacji do 31 grudnia każdego roku. Informacje składane poprzez formularz w Krajowej Bazie 21

22 Przydziały uprawnień na rok 2013 22 2013 Ostateczne przydziały: 64 627 537 uprawnień Korekta: 1 160 822 uprawnienia Do wydania: 63 466 715 uprawnień

23 Przydziały uprawnień na rok 2014 2014 (niezatwierdzony) Ostateczne przydziały: 64 627 537 uprawnień Korekta: 1 480 265 uprawnień Do wydania: 63 147 272 uprawnienia ALE zmiany przydziałów w związku ze zmianą decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę emisji 23

24 Wydanie uprawnień Zgłoszenie KŚW przez PL 30.09.2011 r. Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki 13.07.2012 r. Decyzje KE dot. wskaźników CCSF oraz SCUF odpowiednio 2013/448/UE oraz 2013/447/UE 5 wrzesień 2013 r. Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki ws. pomocy publicznej 22.01.2014 r. Oficjalne zgłoszenie wykazów do KE 24.01.2014 r. Decyzja KE ws. przydziałów np. podstawie art. 10a dyrektywy ? Projekty rozporządzeń do konsultacji 07.02.2014 r. – 10 dni konsultacji Pozostałe terminy? 24

25 Zmiana decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę emisji Decyzja KOMISJI z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2014/9/UE) Konieczność przeliczenia przydziałów za rok 2014 Możliwe zwiększenie przydziałów uprawnień Prace nad decyzją na lata 2015-2020 – publikacja pod koniec 2014 r. 25

26 Monika Sekuła Kierownik Zespołu Planów i Programów Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami monika.sekula@kobize.pl www.kobize.pl Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję 26


Pobierz ppt "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google