Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień do emisji Warszawa, r. Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych Monika Sekuła Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

2 Plan prezentacji 2 Przydziały uprawnień Derogacje Redukcje przydziałów uprawnień Korekty uprawnień

3 Przydziały uprawnień do emisji na lata Podstawa prawna: Art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Decyzja Komisji 2011/278/UE z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie ustanowienia przejściowych zasad dotyczących zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji w całej Unii na mocy art. 10a dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady – Wytyczne do decyzji (GD1-GD9) Decyzja Komisji z dnia 5 września 2013 r. dotycząca krajowych środków wykonawczych w odniesieniu do przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji gazów cieplarnianych zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (2013/448/UE) Decyzja Komisji z dnia 24 grudnia 2009 r. ustalająca, zgodnie z dyrektywą 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, wykaz sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2010/2/UE) 3

4 Generalne zasady przydziałów uprawnień Główny rozdział uprawnień poprzez aukcję. Malejący przydział bezpłatnych uprawnień. Brak przydziału na produkcję energii elektrycznej Przydział bezpłatnych uprawnień do emisji oparty o benchmark (wskaźnik emisyjności dla produktu, ciepła, paliwa) i historyczny poziom aktywności w odpowiednim okresie odniesienia 4

5 Ogólny wzór wyliczenia przydziału Ostateczny przydział uprawnień do emisji określany jest według wzoru: P = HAL × BM x CL x CSCF HAL – historyczny poziom aktywności lub BM – benchmark CL – współczynnik narażenia na ucieczkę emisji: 1 lub 0,8-0,3 CSCF – międzysektorowy współczynnik korygujący (CSF, CF) 5

6 Wstępne przydziały 2012 r. 6

7 Przydziały uprawnień dla energetyki na lata – derogacje (1) Podstawa prawna: Art. 10c dyrektywy 2003/87/WE Decyzja Komisji z r. w sprawie metodologii przejściowego przydziału instalacjom wytwarzającym energię elektryczną bezpłatnych uprawnień do emisji na mocy art. 10c ust. 3 dyrektywy 2003/87/WE K(2011) 1983 Wytyczne w zakresie nieobowiązkowego stosowania art. 10c dyrektywy 2003/87/WE (2011/C 99/03) Decyzja Komisji z dnia r. dotycząca wniosku zgłoszonego przez Polskę na podstawie art. 10c ust. 5 dyrektywy 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu przejściowego przydziału bezpłatnych uprawnień do emisji na modernizację wytwarzania energii elektrycznej C(2012) 4609 final Decyzja Komisji z dnia r. Pomoc Państwa – Polska Odstępstwo na podstawie art. 10c dyrektywy 2003/87/WE w sprawie handlu emisjami – bezpłatne uprawnienia dla wytwórców energii elektrycznej C(2013) 6648 final 7

8 Przydziały uprawnień dla energetyki na lata – derogacje (2) Przydział dla instalacji wytwarzających energię elektryczną na produkcję energii na rok 2013: uprawnienia Przydział ex-post po przedstawieniu zweryfikowanego sprawozdania rzeczowo- finansowego i wykazaniu odpowiednich kwot pokrywających wartość przydzielonych uprawnień Nie podlega redukcji wynikającej z art. 23 decyzji KE 2011/278/UE 8

9 Redukcja przydziału uprawnień do emisji Benchmarki produktowe, na ciepło lub paliwo – jak dla gazu, Sektory nienarażone na ucieczkę emisji, w tym ciepło: 80% w 2013 r.: 30% w 2020 r. 0% w 2027 r. Sektory narażone na zjawisko ucieczki emisji: 100% w latach Wytwórcy energii elektrycznej (derogacje art. 10c): 70% w 2013 r. 0% w 2020 r. Międzysektorowy współczynnik korygujący lub Współczynnik liniowy 9

10 Międzysektorowy współczynnik korygujący Redukcja w ciągu 8 lat wynosi średnio 11,59% na podstawie decyzji 2013/448/UE 10 RokWspółczynnik korygujący [%] , , , , , , , ,438204

11 Współczynnik korygujące 11 Rok CL [%]100,00 non-CL [%]80,0072,8665,7158,5751,4344,2937,1430,00 LF [%]100,0098,2696,5294,7893,0491,3089,5687,82 CSCF [%]94, , , , , , , , ŚrednioRedukcja o CL [%]100,000 non-CL [%]55,0045 LF [%]93,916,09 CSCF [%]88, ,59

12 Średnia redukcja w okresie Średnia redukcja dla instalacji spalającej węgiel, nienarażonej na ucieczkę emisji, bez uwzględnienia gospodarstw domowych Korekta ze względu na wskaźnik na produkcję ciepła ok. 50% Korekta ze względu na nienarażenie na ucieczkę emisji 55% Korekta ze względu na współczynnik korygujący 88,41% Łącznie ok. 76% 12

13 Mechanizm korekty Zwiększenie przydziału – nowo wybudowane – zwiększenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r. Zmniejszenie przydziału – zmniejszenie zdolności produkcyjnych po 30 czerwca 2011 r. – częściowe zaprzestanie działalności – zaprzestanie działalności Rozdział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy „first come, first served” - według kolejności zgłoszeń 13

14 Nowo wybudowane instalacje Instalacje, dla których uzyskano zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i rozpoczęły normalną działalność po dniu 30 czerwca 2011 r. Określenie daty „rozpoczęcia normalnej działalności” jest konieczne do określenia daty, od której prowadzący instalację ma dwanaście miesięcy na wystąpienie z wnioskiem o przydział uprawnień do emisji z unijnej rezerwy Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW 14

15 Znaczące zwiększenie zdolności produkcyjnej rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. (z wyjątkami) jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do zwiększenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10% Lub jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do wzrostu przydziału dla podinstalacji o ponad uprawnień do emisji rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem zmiany Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym dokonano zmiany 15

16 Znaczące zmniejszenie zdolności produkcyjnej rozpoczęcie zmienionej działalności nastąpiło po 30 czerwca 2011 r. (z wyjątkami) jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do zmniejszenia zdolności produkcyjnej, o co najmniej 10% Lub jedna lub więcej zmian fizycznych doprowadziło do spadku przydziału dla podinstalacji o ponad uprawnień do emisji rocznie, stanowiącego co najmniej 5% wstępnej rocznej liczby uprawnień do emisji, przyznanej bezpłatnie przed dokonaniem zmiany Zasady obliczenia liczby uprawnień oparte o podobne zasady jak w przypadku KŚW Przydział dostosowuje się od roku następującego po roku, w którym dokonano zmiany 16

17 Częściowe zaprzestanie działalności jedna z podinstalacji, zmniejszyła roczny poziom działalności w danym roku kalendarzowym o co najmniej 50% w porównaniu z „początkowym poziomem działalności” ORAZ, jeżeli dana podinstalacja równocześnie przyczynia się: do przyznania co najmniej 30% z ostatecznej całkowitej rocznej liczby uprawnień do emisji przydzielanych bezpłatnie dla instalacji LUB do przydziału ponad uprawnień do emisji [na rok] dla instalacji Zmniejszenie przydziału następuje od następnego roku, w którym miało miejsce zaprzestanie działalności lub od 1 stycznia 2013 r. jeśli częściowe zaprzestanie działalności miało miejsce przed tą datą. 17

18 Zmniejszenie/zwiększenie przydziału uprawnień do emisji 18 Poziom działalności DWspółczynnik korygujący D > 50% HALt1 25% HALt < D ≤ 50% HALt0,5 10% HALt < D ≤ 25% HALt0,25 D ≤ 10% HALt0 HAL t – historyczny poziom działalności

19 Całkowite zaprzestanie działalności (1) Instalacja zaprzestała działalności, gdy: Wygasło zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych, pozwolenie zintegrowane lub każda inna decyzja środowiskowa. Wycofano zezwolenia, o których mowa wyżej. Działalność instalacji jest niemożliwa z przyczyn technicznych. Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i nie może wznowić działalności. Instalacja nie działa, ale działała wcześniej i prowadzący nie może wykazać, że uruchomi działalność w ciągu 6 miesięcy (max. 18 miesięcy). ALE… 19

20 Całkowite zaprzestanie działalności (2) ALE… Nie ma zaprzestania działalności dla instalacji stanowiących rezerwę lub będących w gotowości, i: instalacja posiada zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych i inne wymagane pozwolenia, możliwe jest rozpoczęcie działalności instalacji bez wprowadzania fizycznych zmian, przeprowadzana jest regularna konserwacja instalacji. 20

21 Zmiany w działalności instalacji Art. 24 Decyzji Komisji 2011/278/UE Prowadzący instalacje mają obowiązek poinformować o wszelkich rzeczywistych lub planowanych zmianach w instalacji mających wpływ na przydział uprawnień, np.: – Zmiany zdolności produkcyjnej – Zmiany poziomu działalności – Zmiany w funkcjonowaniu instalacji do 31 grudnia każdego roku. Informacje składane poprzez formularz w Krajowej Bazie 21

22 Przydziały uprawnień na rok Ostateczne przydziały: uprawnień Korekta: uprawnienia Do wydania: uprawnień

23 Przydziały uprawnień na rok (niezatwierdzony) Ostateczne przydziały: uprawnień Korekta: uprawnień Do wydania: uprawnienia ALE zmiany przydziałów w związku ze zmianą decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę emisji 23

24 Wydanie uprawnień Zgłoszenie KŚW przez PL r. Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki r. Decyzje KE dot. wskaźników CCSF oraz SCUF odpowiednio 2013/448/UE oraz 2013/447/UE 5 wrzesień 2013 r. Decyzja KE odnośnie przydziałów dla energetyki ws. pomocy publicznej r. Oficjalne zgłoszenie wykazów do KE r. Decyzja KE ws. przydziałów np. podstawie art. 10a dyrektywy ? Projekty rozporządzeń do konsultacji r. – 10 dni konsultacji Pozostałe terminy? 24

25 Zmiana decyzji o sektorach narażonych na ucieczkę emisji Decyzja KOMISJI z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzje 2010/2/UE i 2011/278/UE w odniesieniu do sektorów i podsektorów uważanych za narażone na znaczące ryzyko ucieczki emisji (2014/9/UE) Konieczność przeliczenia przydziałów za rok 2014 Możliwe zwiększenie przydziałów uprawnień Prace nad decyzją na lata – publikacja pod koniec 2014 r. 25

26 Monika Sekuła Kierownik Zespołu Planów i Programów Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami Działalność KOBiZE jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Dziękuję 26


Pobierz ppt "Zarządzanie uprawnieniami do emisji CO 2 i rozliczenie uprawnień do emisji za 2013 r. oraz w latach następnych. Aspekty podatkowe i rachunkowe uprawnień."

Podobne prezentacje


Reklamy Google