Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie mam jeszcze prawa do głosowania ?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie mam jeszcze prawa do głosowania ?"— Zapis prezentacji:

1 Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie mam jeszcze prawa do głosowania ?

2 Obywatel aktywnie uczestniczy w życiu publicznym. Głosuje na tych, którzy według niego najlepiej będą pracować dla pomyślności jego kraju, gminy, powiatu czy województwa. Może działać w partiach politycznych oraz różnych organizacjach. O to przykłady jak w różny sposób mogą działać obywatele :

3 Stowarzyszenia i fundacje Stowarzyszenie to dobrowolna organizacja, nienastawiona na zysk. Członkowie stowarzyszenia pracują w nim społecznie. Fundacje prowadzą działalność dobroczynną, naukową, edukacyjną itp. Działalność fundacji jest możliwa dzięki majątkowi przekazanemu przez założyciela – fundatora. Wolność tworzenia i działania stowarzyszeń jest jednym z podstawowych praw obywatelskich, które gwarantuje konstytucja. Do stowarzyszenia można należeć od 16 roku życia. Do założenia stowarzyszenia wystarczą 3 osoby. Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje mogą prowadzić działalność pożytku publicznego. Działalność ta polega na wykonaniu przez te organizacje zadań należących do zakresu władz publicznych ( gminy czy powiatu) takich jak pomoc społeczna, oświata, ekologia, opieka nad rodziną itp. Dzięki temu ludzie sami przejmują wyzwania dotyczące ich społeczności.

4 Petycje Nie wszystko da się zrobić własnymi siłami. Do załatwienia takich spraw, jak obniżenie chodników przy przejściach dla pieszych niezbędne jest działanie władz. Obywatele mogą skutecznie zwrócić uwagę polityków i urzędników na trapiące ich problemy. Czasami wystarczy telefon albo list. Jednak gdy to nie pomoże można sprawić by wiele osób podpisało się pod takim listem i powstanie petycja. Petycja jest to pisemne żądanie kierowane do urzędu, do władz podpisane przez grupę osób.

5 Pikiety i demonstracje Istnieją także ostrzejsze formy zwracania uwagi zwracania uwagi władzy na kłopoty ludzi : pikieta, demonstracja, wiec. W ostateczności mieszkańcy, gdy są bardzo rozczarowani poczynaniami władz gminy, powiatu lub województwa, mogą zorganizować referendum i zmienić władzę.

6 Wolontariat Bardzo wielu młodych ludzi pracuje jako wolontariusze. Praca wolontariuszy jest dobrowolna i bezpłatna. Aż 87% wszystkich organizacji pozarządowych współpracuje z wolontariuszami. Prowadzą oni zajęcia dla dzieci w świetlicach, wykonują prace biurowe, towarzyszą chorym w hospicjach, działają na rzecz ochrony środowiska, działają w ochotniczej straży pożarnej, jeżdżą w konwojach Polskiej Akcji Humanitarnej. Jakby nie patrzeć mają duży wpływ na kulturę i społeczeństwo.

7 Młodzieżowe Rady Gmin Młodzieżowa Rada Gminy to sposób na systematyczne działanie obywatelskie młodzieży w swojej społeczności. Działanie, które kształtuje kompetencje obywatelskie młodych ludzi, uczy ich jak podejmuje się ważne decyzje dla mieszkańców na poziomie lokalnym i pozwala współdecydować o sprawach ważnych dla młodzieży. Najważniejszym celem istnienia Młodzieżowej Rady Gminy jest zwiększenie zainteresowania i zaangażowania młodych ludzi sprawami publicznymi na poziomie lokalnym.

8 Organizacje pozarządowe Związek Harcerstwa Polskiego (ZHP) – największa polska organizacja harcerska, powstała 1 listopada 1918, z połączenia wszystkich wcześniej działających organizacji harcerskich i skautowych, z trzech zaborów. Jest wychowawczym, patriotycznym, dobrowolnym i samorządnym stowarzyszeniem otwartym dla wszystkich bez względu na pochodzenie, rasę czy wyznanie. Cele statutowe ZHP to: stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju człowieka, kształtowanie osobowości człowieka odpowiedzialnego, upowszechnianie w społeczeństwie takich wartości jak: wolność, prawda, sprawiedliwość, demokracja, samorządność, równouprawnienie, tolerancja i przyjaźń, umożliwienie nawiązywania kontaktów międzyludzkich ponad wszelkimi podziałami, propagowanie wiedzy na temat przyrody, ekologii oraz kształtowanie potrzeby kontaktu z przyrodą.

9 Budżet partycypacyjny Budżet partycypacyjny to proces, w trakcie którego mieszkańcy decydują o wydatkowaniu części budżetu dzielnicy lub miasta. Najpierw mieszkańcy zgłaszają propozycje zadań/projektów, które następnie zostaną poddane pod głosowanie wszystkich mieszkańców. Tym samym mieszkańcy współtworzą budżet miasta współdecydując o określonej puli środków publicznych. Poprzez budżet partycypacyjny oddaje się mieszkańcom prawo do bezpośredniej decyzji. Zwiększamy w ten sposób udział mieszkańców w procesie zarządzania miastem

10 Podsumowanie Podsumowując naszą prezentację uważamy, że dzisiaj młodzież posiada wiele możliwości wpływania na życie publiczne i wprowadzania zmian. Są to nie tylko wybory i referenda, mamy również, a może przede wszystkim, coraz większy wpływ na działanie wspólnot lokalnych, możemy ubiegać się o fundusze unijne dla wspólnot lokalnych, brać udział w planowaniu budżetów partycypacyjnych, zakładać lokalne stowarzyszenia, działać w wolontariacie. Aby tworzyć dzisiaj aktywne społeczeństwo obywatelskie trzeba tylko chcieć!


Pobierz ppt "Jakie są możliwości działania/włączenia się jeśli nie mam jeszcze prawa do głosowania ?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google