Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność ekonomiczno - finansowa. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność ekonomiczno - finansowa. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na."— Zapis prezentacji:

1 Działalność ekonomiczno - finansowa

2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę 130.970.976,89 zł. 3. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego nadwyżkę bilansową netto w wysokości 2.170.549,11 zł. 4. Dodatkowe informacje i objaśnienia. 5. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. 6. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2013 r. o kwotę 3.279.728,65 zł.

3 Podstawowe wielkości bilansu, które charakteryzują działalność Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r. I. W grupie aktywów: 1)majątek trwały netto w tym: a) budynki i budowle b) nakłady inwestycyjne c) należności długoterminowe 2)majątek obrotowy w tym: a) Zapasy materiałowe b) Należności i roszczenia c) Środki pieniężne d) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe II. W grupie pasywów: 1) Fundusze zasadnicze 2) Rezerwa na świadczenia pracownicze 3) Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki mieszkaniowe 4) Zobowiązania długoterminowe – kredyty termomodernizacyjne 5) Zobowiązania krótkoterminowe 6) Fundusze specjalne 7) Rozliczenia międzyokresowe 90.815.428,67 zł 82.665.497,56 zł 153.279,38 zł 1.894.182,68 zł 40.155.548,68 zł 36.050,77 zł 2.714.486,56 zł 37.405.010,89 zł - zł 97.110.037,95 zł 300.514,33 zł 4.740.495,76 zł 5.338.433 zł 11.131.295,69 zł 5.719.260,07 zł 6.630.939,79 zł

4 Przychody i koszty ogółem prowadzonej przez Spółdzielnię działalności wg rachunku zysków i strat w 2013 roku: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody z tytułu wytworzenia świadczeń na potrzeby własne Przychody ze sprzedaży materiałów Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Rozliczenia międzyokresowe (rezerwy) Nadwyżka przychodów nad kosztami gzm Zysk brutto Podatek od osób prawnych Zysk netto 62.275.459,62 zł 4.032.291,83 zł 6.448,30 zł 1.674.656,34 zł 1.012.231,33 zł 64.557.069,86 zł 936.923,57 zł (-) 31.636,41 zł (-) 727.362,47 zł 2.739.095,11 zł 568.546,00 zł 2.170.546,11 zł

5 Propozycja podziału nadwyżki bilansowej netto w kwocie 2.170.549,11 zł 697.708,96 zł (w tym 100,000.00 zł na wyposażenie placów zabaw) 450.000,00 zł 87.440,15 zł 35.400,00 zł 700.000,00 zł 200.000,00 zł

6 TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Walne Zgromadzenie 2014


Pobierz ppt "Działalność ekonomiczno - finansowa. Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans sporządzony na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google