Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Działalność ekonomiczno - finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Działalność ekonomiczno - finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Działalność ekonomiczno - finansowa

2 Sprawozdanie finansowe Spółdzielni obejmuje:
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., który po stronie aktywów i pasywów wskazuje kwotę ,89 zł. Rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazującego nadwyżkę bilansową netto w wysokości ,11 zł. Dodatkowe informacje i objaśnienia. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym. Rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego r. o kwotę ,65 zł.

3 Podstawowe wielkości bilansu, które charakteryzują działalność Spółdzielni na dzień 31.12.2013 r.
W grupie aktywów: majątek trwały netto w tym: budynki i budowle nakłady inwestycyjne należności długoterminowe majątek obrotowy Zapasy materiałowe Należności i roszczenia Środki pieniężne Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe W grupie pasywów: Fundusze zasadnicze Rezerwa na świadczenia pracownicze Zobowiązania długoterminowe – kredyty i pożyczki mieszkaniowe Zobowiązania długoterminowe – kredyty termomodernizacyjne Zobowiązania krótkoterminowe Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe ,67 zł ,56 zł ,38 zł ,68 zł ,68 zł 36.050,77 zł ,56 zł ,89 zł ,95 zł ,33 zł ,76 zł ,69 zł ,07 zł ,79 zł

4 Przychody i koszty ogółem prowadzonej przez Spółdzielnię działalności
wg rachunku zysków i strat w 2013 roku: Przychody ze sprzedaży produktów Przychody z tytułu wytworzenia świadczeń na potrzeby własne Przychody ze sprzedaży materiałów Pozostałe przychody operacyjne Przychody finansowe Koszty działalności operacyjnej Pozostałe koszty operacyjne Rozliczenia międzyokresowe (rezerwy) Nadwyżka przychodów nad kosztami gzm Zysk brutto Podatek od osób prawnych Zysk netto ,62 zł ,83 zł 6.448,30 zł ,34 zł ,33 zł ,86 zł ,57 zł (-) ,41 zł (-) ,47 zł ,11 zł ,00 zł ,11 zł

5 Propozycja podziału nadwyżki bilansowej netto w kwocie 2.170.549,11 zł
(w tym 100, zł na wyposażenie placów zabaw) 35.400,00 zł 87.440,15 zł ,00 zł

6 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Walne Zgromadzenie 2014 Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa


Pobierz ppt "Działalność ekonomiczno - finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google