Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"— Zapis prezentacji:

1 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój

2 Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój
Cel strategiczny programu Podstawy prawne Założenia programu Podstawowe założenia edycji na rok 2012 Harmonogram NPPDL - edycja 2012 Kwalifikowalność projektów Kwalifikowalność wydatków Dokumentacja aplikacyjna: wniosek o dofinansowanie z załącznikami Ocena wniosków o dofinansowanie (formalna i merytoryczna) Obszary oceny i punktacja Wybór projektów i procedura odwoławcza Zmiana listy zakwalifikowanych wniosków Zasady realizacji, rozliczenie i kontrola Miejsce i termin składania wniosków o dofinansowanie Punkt informacyjny

3 Cel strategiczny programu
Podniesienie poziomu i jakości życia społeczności lokalnych oraz zwiększenie efektywności instytucji publicznych, dzięki intensyfikacji rozwoju bezpiecznej, spójnej, funkcjonalnej i efektywnej infrastruktury drogowej, poprzez wsparcie działań samorządu gminnego i powiatowego na rzecz modernizacji i budowy dróg lokalnych o kluczowym znaczeniu dla zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego wspólnot samorządowych.

4 Podstawy prawne Ustawa o dochodach jst Ustawa o finansach publicznych
Prawo zamówień publicznych Ustawa o drogach publicznych Prawo budowlane Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania dotacji celowych dla jst na przebudowę, budowę lub remonty dróg powiatowych i gminnych Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa Uchwała Rady Ministrów o ustanowieniu Programu Wieloletniego pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój

5 Założenia programu Realizacja w latach 2012-2015 - program czteroletni
Kontynuacja programu zrealizowanego w latach 200 mln zł rocznie z budżetu państwa w 2012 r. 3 mld zł z budżetu państwa w latach Równy podział środków pomiędzy gminy i powiaty Dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa do 30 %, lecz nie więcej niż: w 2012 do 1 mln zł do 3 mln zł

6 Podstawowe założenia edycji NPPDL na rok 2012
Na dofinansowane projektów realizowanych w Województwie Zachodniopomorskim przeznaczono kwotę zł Dofinansowanie projektów ze środków budżetu państwa w wysokości do 30 % wartości wydatków kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1 mln zł Do wydatków kwalifikowalnych realizacji zadania wlicza się wyłącznie wydatki poniesione w roku, na który została udzielona dotacja tj. 2012 Przedmiotem dofinansowania w roku budżetowym 2012, może być wyłącznie jeden projekt zgłoszony przez zarządcę drogi Wniosek zgłasza zarządca drogi (dla dróg powiatowych - zarząd powiatu, dla dróg gminnych – wójt, burmistrz, prezydent miasta) Zarządcy, między którymi przekazane zostało zarządzanie drogą w trybie porozumienia, o którym mowa w art. 19 ust. 4 ustawy o drogach publicznych zgłaszają wniosek jako współwnioskodawcy

7 Harmonogram II etapu NPPDL - edycja 2012
Ogłoszenie w Internecie o naborze wniosków w ramach programu wieloletniego na 2012 r. 7.09 – r. Nabór wniosków przez wojewodę na rok 2012 do r. Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisje wojewódzkie Ogłoszenie przez wojewodę wstępnych list rankingowych wniosków 14 dni od ogłoszenia listy rankingowej Zgłaszanie przez wnioskodawców zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych do r. Rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisje wojewódzką Ogłoszenie ostatecznych list rankingowych wniosków i przedłożenie do zatwierdzenia przez MSWiA do r. Zatwierdzenie list rankingowych na rok 2012 r. przez MSWiA do r. Zatwierdzenie przez MSWiA zmienionych list zakwalifikowanych wniosków do r. Realizacja zadań, wykorzystanie dotacji i ich rozliczenie przez jst do r. Przekazanie wojewodzie przez jst sprawozdań z wykorzystania dotacji

8 Kwalifikowalność projektów
W ramach Programu nie mogą być finansowane projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej oraz rezerwy subwencji ogólnej tworzonej w budżecie państwa na mocy art. 26 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz. 539). W szczególnie uzasadnionych przypadkach projekty mogą być współfinansowane z budżetów województw Wkład własny gminy lub powiatu, może obejmować środki pozyskane od innych podmiotów publicznych lub prywatnych, nie pochodzące z budżetu państwa ani budżetu Unii Europejskiej

9 Kwalifikowalność wydatków Wydatki kwalifikowalne
Poniesione zgodnie z prawem w 2012 r. Uwzględnione w programie inwestycji Nierozerwalnie związane z budową, przebudową i remontem drogi tj: roboty budowlane w pasie drogowym, w tym odwodnienie i oświetlenie drogi, punkty kontroli masy i nacisków osi pojazdów sprawowanie nadzoru autorskiego i nadzoru inwestorskiego inne, zgodne z przepisami dot. finansowania inwestycji ze środków budżetu państwa Ujęte w punkcie 11 i 13 wniosku o dofinansowanie (ujęte w wykazie wydatków kwalifikowalnych i opisane w STWiOR)

10 Kwalifikowalność wydatków Wydatki niekwalifikowalne
Budowa: sieci kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, oraz przyłączy do tych sieci przyłączy do sieci kanalizacji deszczowej wiat przystankowych, ekranów akustycznych i masztów fotoradarowych Budowa infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związanej z drogą Zakup fotoradarów Odzyskiwalny podatek VAT Opłaty z tytułu kar i odsetek

11 Dokumentacja aplikacyjna Wniosek o dofinansowanie – wymogi formalne
Złożony na obowiązującym wzorze Podpisany przez uprawnione osoby Kompletnie wypełniony Zawierający komplet wymaganych załączników Terminowo złożony: do dnia r. Na okres realizacji (kwalifikowalności wydatków): rok budżetowy 2012 Dotyczący budowy / przebudowy / remontu dróg Dotyczący drogi publicznej gminnej lub powiatowej (z jednym wyjątkiem) Złożony przez zarządcę drogi (zarząd powiatu, wójt, burmistrz, prezydent) Z wnioskowaną kwotą dofinansowania ≤ 1mln zł Z deklarowanym wkładem własnym ≥ 70% Bez udziału środków budżetu państwa i UE we wkładzie własnym Dokumentujący spełnienie wymogów prawnych

12 Dokumentacja aplikacyjna Załączniki do wniosku o dofinansowanie
Zgłoszenie/pozwolenie na budowę/zezwolenie na realizację inwestycji drogowej Umowa(y) o partnerstwie Porozumienie i uchwały w sprawie przekazania zarządzania drogą Mapa sytuacyjno – poglądowa obrazująca lokalizację odcinków dróg objętych zadaniem na tle sieci dróg lokalnych Dokumenty i informacje uzupełniające (przykładowe i nieobligatoryjne): Decyzje w zakresie ochrony środowiska (jeśli była wymagana) Pozwolenia wodnoprawne (jeśli było wymagane) Wyciąg z projektów planów rozwoju sieci drogowej Wyciąg z programu inwestycji, w tym analizy ekonomiczno-finansowej Odwołanie do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Opinia Policji w sprawie wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa ruchu Protokół szkód – dla dróg uszkodzonych w wyniku klęski żywiołowej

13 Ocena wniosków o dofinansowanie
Wnioski oceniane są przez komisję powołaną przez wojewodę, działającą na podstawie regulaminu, w składzie: 2 przedstawicieli Wojewody Zachodniopomorskiego 1 przedstawiciel Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego 1 przedstawiciel Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie 1 przedstawiciel Dyrektora Oddziału GDDKiA w Szczecinie Ocena formalna polega na sprawdzeniu wymogów określonych dla wniosku o dofinansowanie, a szczególnie dopełnienia przez wnioskodawcę wymogów, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w tym z przepisów budowlanych i dotyczących ochrony środowiska. Wnioskodawca może uzupełniać braki formalne zgłoszonego w terminie wniosku oraz prostować inne jego uchybienia. Ocena merytoryczna polega na opiniowaniu wniosku w ośmiu obszarach. Każdy z członków komisji przyznaje punkty indywidualnie, na piśmie. O miejscu na liście rankingowej decyduje średnia sumy przyznanych punktów (od 0 do 40 punktów). W przypadku równej ilości punktów o miejscu projektu na liście decyduje komisja.

14 Obszary oceny i punktacja
Bezpieczeństwo dróg: 0-10 pkt Spójność sieci dróg: 0-7 pkt Współpraca jst i pp przy budowie dróg: 0-5 pkt Odbudowa dróg po klęskach żywiołowych: 0-5 pkt Rozwój sieci dróg na obszarach wiejskich: 0-5 pkt Dostępność ośrodków gospodarczych: 0-3 pkt Dostępność instytucji publicznych: 0-3 pkt Realizacja zadań państwa dot. bezpieczeństwa obywateli : 0-2 pkt

15 Wybór projektów i procedura odwoławcza
Wnioski po przeprowadzeniu oceny, tworzą wstępną listę rankingową do której można wnieść zastrzeżenia Listy rankingowe obejmują wszystkie wnioski spełniające wymogi formalne Komisja sporządza arkusz oceny merytorycznej wniosków Komisja nie uwzględnia zastrzeżenia do wstępnej listy rankingowej wniesionego po terminie. Za wniesione w terminie uważa się zastrzeżenie, które zostało wniesione również przed ogłoszeniem wstępnej listy rankingowej wniosków Komisja uwzględnia zastrzeżenie dotyczące wniosku odrzuconego, jeśli zostały spełnione wymogi formalne wniosku. W tym przypadku komisja dokonuje oceny merytorycznej wniosku Łącznie z ostateczną listą rankingową wniosków ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podlega zweryfikowany arkusz oceny merytorycznej wniosków Wraz z listą zakwalifikowanych wniosków wojewoda przekazuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji kopie protokołów z prac komisji

16 Zmiana listy zakwalifikowanych wniosków
Projekty które nie uzyskały dofinansowania ujęte są na liście rankingowej W przypadku pojawienia się w trakcie realizacji programu oszczędności przetargowych, lub rezygnacji wnioskodawcy z udziału w programie, kolejne projekty, które uzyskały największą ilość punktów, będą ujmowane do dofinansowania, po potwierdzeniu udziału w programie przez wnioskodawcę i zatwierdzaniu przez MSWiA zmiany listy

17 Zasady realizacji Główne obowiązki Beneficjenta:
Realizacja projektu zgodnie z obowiązującym prawem, programem inwestycji, wnioskiem aplikacyjnym i umową o dofinansowanie Wykorzystanie środków własnych i dotacji oraz rozliczenie otrzymanej dotacji do końca roku 2012 Informowanie o oszczędnościach poprzetargowych Składanie sprawozdań miesięcznych Informowanie o występujących problemach i podjętych działaniach Złożenie sprawozdania końcowego i rozliczenia inwestycji

18 Rozliczenie i kontrola
Złożenie wniosku o płatność przez Beneficjenta po poniesieniu wydatków kwalifikowalnych w wysokości wkładu własnego na finansowanie projektu wynikającego z zawartej umowy o dofinansowanie Weryfikację wniosku o płatność przeprowadza WCFE ZUW Beneficjent może być wezwany do usunięcia nieprawidłowości lub udzielenia wyjaśnień Wypłata dotacji następuje w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku o płatność, lub 14 dni od poinformowania o usunięciu nieprawidłowości Kontrola na miejscu realizacji projektu będzie przeprowadzona zgodnie z procedurą określoną w umowie o dofinansowanie Wypłata dotacji może nastąpić przed przeprowadzeniem kontroli w miejscu realizacji projektu

19 Miejsce i termin składania wniosków
Wnioski o dofinansowanie należy składać w sekretariacie Wydziału Certyfikacji i Funduszy Europejskich, pokój nr 208 w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin Nieprzekraczalny termin składania wniosków: 5 października 2011 r. do godziny 15.30

20 Punkt informacyjny Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wały Chrobrego 4, Szczecin tel faks: strona internetowa: Michał Włochal – Dyrektor Wydziału Krzysztof Kierczuk – Kierownik Oddziału ds. ZPORR i Rozwoju Regionalnego Paweł Niemcewicz – st. insp. wojewódzki, tel Bogdan Dziembor – st. insp. wojewódzki, tel./faks


Pobierz ppt "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój"

Podobne prezentacje


Reklamy Google