Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych 28.02.2012 Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof Klimkiewicz@comarch.com.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych 28.02.2012 Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof Klimkiewicz@comarch.com."— Zapis prezentacji:

1 Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych
Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof

2 Agenda Comarch – CRM & Marketing Solutions Metodologia PMI
Proces wytwarzania oprogramowania na przykładzie systemów lojalnościowych Zarządzanie w zespołach rozproszonych Rola Project Managera Rola Analityka i Projektanta Rola programisty i testera Projekt w różnych strefach czasowych - problemy i zagrożenia Różnice kulturowe - zagrożenie czy szansa?

3 CRM & Marketing Solutions
Comarch Loyalty Management Comarch Campaign Management Comarch Smart Analytics

4 Comarch – gdzie jesteśmy na świecie
Obsługa klientów z biur w ponad 20 krajach na 4 kontynentach + aktualnie otwiera się oddział w Kanadzie

5 Centra produkcji systemów lojalnościowych

6 Nasi klienci - rozwiązania na całym świecie

7 Metodologia PMI - główne obszary
Inicjacja Identyfikacja i analiza wymagań Wymagania biznesowe oraz koszty Planowanie projektu HLC – High Level Concept Planowanie (analiza i projekt techniczny) Struktura organizacyjna oraz kreowanie zespołu Kick-off meeting Warsztaty Potwierdzenie wymagań biznesowych, identyfikacja krytycznych procesów i ryzyka Harmonogram projektu Projekt techniczny – core functionality. Realizacja (wdrażanie, testowanie i wdrażanie) Dostosowywanie aplikacji Konfiguracja interfejsów testy i instalowanie aplikacji Kontrola Kamienie milowe Reagowanie – zmiany w projekcie Sposoby komunikacji Eskalacja Ryzyka i zarządzania jakością Zakończenie Go-live Zakończenie działań w ramach projektu Podsumowanie wyników Zdobyte doświadczenia

8 Struktura projektu Steering Committee Project Management Team
Members of steering committee COMARCH Members of steering committee Client Project Management Team Project Manager COMARCH Project Manager Client Workgroups (COMARCH + Client) Business Processes Configuration Integration Installation Training Testing

9 Komitet Sterujący – zakres odpowiedzialności
Zapewnienie zasobów i wyznaczenie PM’a Eskalacji problemów oraz ryzyka własne Zalecenie działań w sprawie zmian Punkt początkowy eskalacji dla Project Managerów Steering Committee Members of steering committee COMARCH Members of steering committee Client

10 Kierownictwo projektu - zakres odpowiedzialności
Dostawa wymaganych produktów Planowanie, kontrola - monitorowanie Zarządzanie planem projektu - harmonogram Zarządzanie przepływem informacji Reakcja na nowe oczekiwania Zarządzanie ryzykiem i problemami Zarządzanie uzgodnionych działań w ramach uzgodnionych terminach Project Management Team Project Manager COMARCH Project Manager Client

11 Zespół projektowy

12 Fazy ​​projektu

13 Wykorzystywane sposoby komunikacji
Formalna Protokoły ze spotkania Raport ze statusu projektu Protokół uzgodnień Protokół zdawczo-odbiorczy Inne Nieformalna - między kierownikami projektów a liderami grup roboczych Telekonferencje (status projektu) Spotkania/Dyskusje między ekspertami obu stron

14 Narzędzia komunikacji – zespoły rozproszone
Warsztaty u klienta Konferencje Telekonferencje WebEx Wymiana dokumentów Repozytorium dokumentów – SourceSafe, Subversion Fax & Mail Monitoring problemów Open issues log Support ITIL best practises JIRA ITIL® (ang. Information Technology Infrastructure Library) - kodeks postępowania (best practices) dla działów informatyki. Zbiór zaleceń, jak efektywnie i skutecznie oferować usługi informatyczne. Subversion (znany również jako SVN) – system kontroli wersji,

15 Praca zespołowa - cechy
Współdziałanie czyli zorganizowane działanie zmierzające do realizacji wspólnego celu Współpraca Współpartnerstwo Możliwość i chęć udzielenia sobie pomocy Możliwość łączenia zawodów i specjalności Możliwość pełnienia funkcji w zależności od kwalifikacji , umiejętności , zdolności , aktualnych możliwości (chęci) Zbiorowa odpowiedzialność za rezultaty pracy Po co jest tworzony zespół?

16 Grupy problemów zachodzących w zespole
Grupa I - czynności mające na celu określenie zadań , czynności motywujące , mobilizujące do działania Czynności mające na celu określenie zadań: podejmowanie inicjatyw poszukiwanie informacji pozyskiwanie informacji gromadzenie i przetwarzanie informacji diagnozowanie i analizowanie sytuacji diagnozowanie środków , sposobów i metod działania wyrażanie opinii o wszystkim ocena wszystkich i wszystkiego podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów Motywowanie i mobilizowanie: poszukiwanie kompromisu utrzymanie ładu w zespole wypracowanie norm , wzorców , standardów integrowanie członków zespołu - Wyznaczenie zadań - Nakłanianie do działania - Motywowanie do pracy

17 Grupy problemów zachodzących w zespole
Grupa II - wypracowanie ideologii i spójności grupy Wpływanie na zachowanie Kształtowanie zachowania Wpływa na pracę zespołu Wpływ na stopień odczuwanego przez członków zespołu zadowolenia , satysfakcji Miła atmosfera Wyznaczenie celu i wyjaśnienie zespołowi – po co to robimy i dlaczego (jakie korzyści z tego płyną) Pochwały za dobrze wykonane prace (najlepiej osobiście, gdyż może to wpłynąć na niezadowolenie wewnątrz grupy oraz współzawodnictwo)

18 Grupy problemów zachodzących w zespole
Grupa III - identyfikacja z grupą - akceptacja współpracowników zespołu , lidera zespołu , przyjęcie celów i zadań postawionych przed zespołem , warunki pracy , metody pracy Problem wyłonienia Lidera z pośród grupy dobrych specjalistów - Zazwyczaj na przełomie pewnego czasu lider „sam się kreuje” – łatwo zauważyć kto nim jest….

19 Zalety pracy zespołowej
Działanie, praca zespołowa pozwala uzyskiwać lepsze rezultaty niż praca jednostek Podniesienie wydajności pracy Stworzenie warunków do wykorzystania indywidualnych umiejętności w interesie zespołu Pozwala na wykonywanie każdemu członkowi zespołu tego co jest dla niego odpowiednie , dzięki temu wzrasta zadowolenie z pracy Zmniejsza się poczucie zależności od przełożonego Wzmacniają się więzy pomiędzy poszczególnymi członkami zespołu ( integracja) , grupa staje się całością Prowadzi do osłabienia fluktuacji a przez to obniża się koszty z tym związane Odciąża aparat kierowniczy od wykonywania zadań w miarę prostych , rutynowych , o niskim stopniu odpowiedzialności Umożliwia dokonanie korzystnego podziału pracy i daje możliwość wzajemnej pomocy , grupowego rozwiązywania problemów ; ułatwia , przyspiesza , udrażnia przepływ informacji i proces komunikowania się , wymianę doświadczeń , ułatwia pokonywanie różnic wynikających z indywidualnych postaw , umożliwia wspólne tempo pracy, uaktywnia proces wzajemnej kontroli i samokontroli . W zależności od umiejętności delegowanie pracy tak, aby była ona: Zrealizowana przez najlepszych członków zespołu Aby każda z osób uczestniczących miała możliwości wykazania się i samozadowolenia Poszerzanie więzi pomiędzy członkami zespołu poprzez delegowanie zadań, które są współzależne względem siebie Takie działanie powinno znaleźć swój finał: np. na imprezie integracyjnej po zakończeniu projektu

20 Potencjalne wady pracy zespołowej
Może prowadzić do konformizmu Może pojawić się w zespole lider - samozwaniec wymuszający na członkach grupy przyjęcie postaw negatywnych Zmusza do częściowej rezygnacji z własnych ambicji na rzecz norm i wartości funkcjonujących w zespole Zespół potrzebuje więcej czasu na podjęcie decyzji lub rozwiązanie danego problemu niż indywidualny pracownik Konformizm (pot. ulegający wpływom) (łac. conformo - nadaję kształt) – w psychologii społecznej to zmiana zachowania na skutek rzeczywistego, bądź wyobrażonego wpływu innych ludzi. Podporządkowanie się wartościom, poglądom, zasadom i normom postępowania obowiązującym w danej grupie społecznej. W tym rozumieniu jest to zmiana związana z faktem, że członek grupy miał początkowo inne zdanie czy inaczej się zachowywał niż grupa, a następnie je zmienił w kierunku zgodnym z oczekiwaniami grupy. Na ostatnie działanie – szybka reakcja PM w celu nieprzedłużania kwestii z tym związaniych.

21 Project Manager – rola Kierowania zespołem
Planowanie, kontrola - monitorowanie Zarządzanie planem projektu - harmonogram Zarządzanie przepływem informacji Reakcja na nowe oczekiwania Zarządzanie ryzykiem i problemami Tworzenie Karty Projektu Analiza Interesariuszy Przeprowadzenie spotkania inicjalizującego (Kick-off meeting) Tworzenie Planu Projektu Przygotowanie rekomendacji planów bazowych dla komitetu sterującego Monitorowanie postępów projektu i raportowanie postępu prac Wprowadzanie zmian w projekcie Przygotowanie i prowadzenie spotkania komitetu sterującego Zamknięcie Projektu - tworzenie raportu zamknięcia projektu

22 Project Manager – działania
Sformułowanie - określenie celów , które będą realizowane przez zespół Podział celów na zadania Dobór albo wybór sposobów działania Organizacja przebiegu działań Przekształcenie poszczególnym członkom zadań i motywowanie ich do pracy Kontrola tego co się dzieje w zespole Działania, jakie PM musi podjąć w trakcie tworzenia i realizacji projektu.

23 Rola PM'a – "pryzmat doświadczenia"
Zrównoważony Pewny siebie Dominujący charakter Przynaglający do działania Kieruje procesem działania Kieruje pracą zespołu Ustala cele i priorytety Wykorzystuje zdolności interpersonalne np. przy dyskusjach Koncentruje pracę zespołu na jego działaniach Łagodzi trudności Podtrzymuje zespół w działaniach Podejmuje szybko i stanowczo decyzje i konsekwentnie je realizuje Moje doświadczenie……

24 Rola Analityka i Projektanta
Analiza wymagań oraz udział w procesie wdrożenia aplikacji Prowadzenie analizy biznesowej, technicznej i systemowej u Klienta Projektowanie interfejsów wykorzystywanych do integracji z systemami zewnętrznymi Dokumentowanie prac analitycznych (UML, TOS, Use Cases) Projektowanie i kreacja scenariuszy testowych (Test Cases) UML (ang. Unified Modeling Language, czyli Zunifikowany Język Modelowania) – język formalny wykorzystywany do modelowania różnego rodzaju systemów, stworzony przez Grady Boocha, Jima Rumbaugha oraz Ivara Jackobsona, obecnie rozwijany przez Object Management Group TOS (Technical and Organizational Specification) – Technical Project.

25 Rola Programisty i Testera
Programista Podstawowym zadaniem programisty jest napisać w wyznaczonym terminie określony moduł, oczywiście najlepiej nie popełniając w nim żadnego błędu. W następnej kolejności przekazać go do niezależnych testów. Tester Proces testowy polega na kompleksowym sprawdzeniu jakości testowanego systemu, począwszy od zweryfikowania poprawności funkcjonalnej po sprawdzenie stopnia użyteczności i wygody w korzystaniu z aplikacji przez użytkownika. Programista: Otrzymuje od Analityka/PM zakres działań, funkcji które musi napisać zrealizować według konkretnych wytycznych. Tester: Otrzymuje: Informację od Analityka (potwierdzone przez klienta) na podstawie zaakceptowanych Use&Test Cases/ – o zakresie funkcjonalności Informację od programisty, że dana funkcjonalność została zrealizowana Przystępuje do działania, w rezultacie czego: Akceptuje ową funkcjonalność Przekazuje do poprawy wraz z odpowiednimi uwagami Uwaga: Zbyt duża i mała ilość błędów powoduje, iż testy nie zostały zbyt dobrze przeprowadzone

26 Proces testowania Testy modułowe - start na etapie dewelopmentu i obejmuje weryfikację poprawność kodu źródłowego Testy funkcjonalne - poszczególnych modułów systemu, Testy integracyjne – integracja systemu z systemami zewnętrznymi Testy akceptacyjne - kończące proces testowy, mające na celu całościową ocenę jakości systemu pod kątem poprawności działania i przystępności interfejsu użytkownika. Kluczem do sukcesu jest takie udokumentowanie i komunikowanie wymagań, by były one zrozumiałe dla odbiorców – programistów, którzy będą tworzyć kod systemu, oraz testerów, którzy będą produkowane rozwiązanie testować. Świadomość wagi procesu testowego jako elementu tworzenia projektu informatycznego staje się coraz bardziej powszechna pośród kierowników projektów czy dyrektorów działów produkcji w firmach programistycznych – JAKOŚĆ PRODUKTU

27 Zespół a różne strefy czasowe
It's complicated -6h +6h -2h +2h -1h +1h

28 Dziękuję


Pobierz ppt "Praca w międzynarodowych projektach na przykładzie wdrożeń systemów lojalnościowych 28.02.2012 Krzysztof Klimkiewicz Krzysztof Klimkiewicz@comarch.com."

Podobne prezentacje


Reklamy Google