Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Już w latach 80-tych w województwie nowosądeckim rozpoczęto działania, które miały na celu walkę „podziemną” z reżimem komunistycznym. W nocy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Już w latach 80-tych w województwie nowosądeckim rozpoczęto działania, które miały na celu walkę „podziemną” z reżimem komunistycznym. W nocy."— Zapis prezentacji:

1 Już w latach 80-tych w województwie nowosądeckim rozpoczęto działania, które miały na celu walkę „podziemną” z reżimem komunistycznym. W nocy z 12 na 13 grudnia 1981r. w Polsce wprowadzono stan wojenny. W radiu i telewizji transmitowano przemówienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego o podjęciu decyzji wprowadzenia stanu wojennego. Rewizja drogowa w czasie stanu wojennego

2 Gen. Wojciech Jaruzelski ogłasza w telewizji wprowadzenie stanu wojennego

3 Wojsko zablokowało dojazdy do miast, przerwało połączenia telefoniczne, zamknięto porty, lotniska, przejścia graniczne. Internowani zostali działacze „Solidarności”. Na liście internowanych i przesłuchiwanych znalazł się również obecny wójt gminy Ochotnica Dolna Kazimierz Konopka. Internowani działacze opozycji

4 Wójt gminy Ochotnica Dolna Kazimierz Konopka

5 Kazimierz Konopka był przewodniczącym „Solidarności” w Zakładzie Transbud w Krakowie i członkiem Komitetu koordynacyjnego w rejonie województwa nowosądeckiego. Za swoją działalność został zwolniony z pracy. W wyniku nacisków Sekretarza Partii dyrektor Zakładu Transbud został zmuszony do pozbawienia pracy Kazimierza Konopki. Wszystkie zdjęcia, które dokumentowały działalność Kazimierza Konopki zostały zabrane przez milicję i SB. W 1984r. wysłano Kazimierza Konopkę do Iraku.

6 Postępująca liberalizacja polityczno-ustrojowa w latach 80-tych sprzyjała powrotowi do koncepcji samorządu terytorialnego jako efektywnej metody zarządzania lokalnego. W latach 80-tych prowadzono burzliwe dyskusje na temat tego czy należy przekształcić dotychczasowe rządy narodowe w jednostki samorządu terytorialnego, czy też lepiej powrócić do systemu II Rzeczpospolitej i wprowadzić terenowe organy administracji rządowej i samorządowej. Powrót do samorządu terytorialnego stał się możliwy dopiero po „ okrągłym stole”, częściowo demokratycznych wyborach do parlamentu (4 czerwca 1989r.) oraz utworzeniu rządu Tadeusza Mazowieckiego.

7 Obrady okrągłego stołu

8 Tadeusz Mazowiecki

9 W ostatnich dniach grudnia 1989r
W ostatnich dniach grudnia 1989r. parlament zmienił ustawę zasadniczą i stworzył konstytucyjną podstawę przywrócenia samorządu terytorialnego i jego udziału w sprawowaniu władzy publicznej, a następnie wiosną 1990r. na mocy przyjętego pakietu ustaw przywrócono w Polsce samorząd lokalny na poziomie gminy. Od tego momentu samorząd terytorialny stał się rzeczywistym podmiotem życia społeczno-gospodarczego. Konstytucyjne utrwalenie i rozwinięcie zasad ustawodawstwa o samorządzie terytorialnym nastąpiło w tzw. Małej Konstytucji.

10 Konstytucja

11 Stwierdzono w niej, że pojęcie samorząd terytorialny oznacza gminę jako podstawową formę organizacyjną życia publicznego. Uregulowano ustawowo zakres działania samorządu, jako zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców danego terytorium. Określono organy samorządowe i sposób ich powoływania. Samorząd otrzymał również prawo do posiadania mienia komunalnego oraz wyposażony został w dochody własne uzupełnione subwencjami, dotacjami z budżetu państwa. Sprawiło to, że stał się on swoistym podmiotem gospodarowania i polityki lokalnej, podejmującym decyzje na własny rachunek i odpowiedzialność. Faktyczne reaktywowanie samorządu terytorialnego w Polsce nastąpiło 27 maja 1990r. odbyły się wtedy w pełni demokratyczne wybory do rad gminnych. Samorząd ten w latach funkcjonował tylko na poziomie gminy. Gmina stała się jednostką zasadniczego podziału terytorialnego stopnia podstawowego, województwo natomiast jednostką podziału do wykonywania zadań administracji rządowej. Był to jednak dopiero początek przebudowy całej struktury administracji publicznej państwa.

12 Nowe warunki ustrojowe i gospodarcze Polski lat 90-tych stworzyły potrzebę kontynuacji reformy samorządowej w kierunku możliwie najszerszej decentralizacji władzy wykonawczej, czyli wykonywania usług publicznych samodzielnie i na własną odpowiedzialność nie tylko w wymiarze lokalnym ale też regionalnym. Chodziło o możliwość kreowania polityki regionalnej a nie bezpośrednie tylko zarządzanie służbami administracyjnymi. Od 1998 r. zaczął obowiązywać trójstopniowy podział terytorialny państwa. Od stycznia 1999r. jednostkami tego podziału stały się gminy, powiaty i województwa. Taki samorząd terytorialny stał się obligatoryjnym związkiem mieszkańców gmin, powiatów i województw, utworzonym dla realizowania zadań o charakterze lokalnym ( gminy, powiaty) i regionalnym (województwa). Miał on na celu zapewnić rozwój danego terenu i zaspokoić potrzeby zbiorowe ludności. Powiat nie jest w stosunku do gminy jednostką nadrzędną, a województwo nie sprawuje funkcji nadzorczej względem powiatu. Jednostki te działają niezależnie od siebie ale mogą i powinny ze sobą współpracować dla dobra mieszkańców tworząc związki o charakterze międzygminnym i międzypowiatowym dla wspólnego wykonywania zadań.

13 Nowy ustrój samorządowy nie jest hierarchiczny, więc powstałe struktury mogą się uzupełniać. Istota samorządu leży w jego społecznej autentyczności, która polega na tym, że mieszkańcy identyfikują się ze swoim samorządem lokalnym i biorą aktywny udział w jego działalności. Konsekwencją powołania samorządu terytorialnego jest istnienie w terenie, wielu samodzielnych ośrodków władzy publicznej oraz różnorodność sposobów jej działania i zaspokajania potrzeb ludności. Możliwość działalności samorządowej wyzwala wiele inicjatyw i twórczych pomysłów w skali lokalnej. Organy samorządu terytorialnego można uznać za podmioty szczególne, bo powiązane z określonymi społecznościami w skali lokalnej i regionalnej, które same poprzez wybranych przez siebie przedstawicieli je powołują i poprzez nie uczestniczą w sprawowaniu władzy publicznej na danym terytorium.

14 Chciałabym zwrócić uwagę, że rola samorządu nie sprowadza się tylko do wykonywania określonych zadań w strukturze państwa. Samorząd powinien być raczej postrzegany jako samorządząca się społeczność lokalna, w której kształtuje się współodpowiedzialność poprzez włączenie ludzi w procesy podejmowania decyzji odnoszących się do warunków ich życia.

15 Już Jan Paweł II w swojej encyklice „ Centesimus Annus” odniósł się do roli państwa względem społeczności lokalnej. Twierdzi on, że : „ Społeczność wyższego rzędu nie powinna ingerować w wewnętrzne sprawy społeczności niższego rzędu pozbawiając ją kompetencji ale raczej winna wspierać ją w razie konieczności i pomóc w koordynacji jej działań z działaniami innych grup społecznych, dla dobra wspólnego”

16 Stosując się do słów Jana Pawła II należałoby zadania publiczne powierzać wspólnocie terytorialnej niższego szczebla w takim zakresie w jakim jest ona w stanie wykonać je efektywnie. Takie rozwiązanie sprawia, że władze samorządowe znajdują się w bezpośredniej bliskości zainteresowanych mieszkańców co wzmacnia odpowiedzialność za prowadzoną działalność. Celem władz samorządowych stało się działanie w interesie społeczności lokalnych czy regionalnych.

17 W systemie zdecentralizowanym zasadniczym celem działalności władzy lokalnej jest identyfikacja i organizowanie zaspokajania zbiorowych potrzeb ludności tzn. reprezentowania przez nią interesów społeczności lokalnej i bezpośrednie działanie na rzecz danej społeczności poprzez realizację wynikających z tego zadań. Istotą samorządu jest więc zarząd sprawami publicznymi przez samych zainteresowanych Zmiany ustrojowo-polityczne doprowadziły do tego , że organy lokalne zostały wyposażone w istotne kompetencje do rozstrzygania spraw publicznych o zasięgu lokalnym. Oznacza to duży stopień samodzielności w podejmowaniu decyzji i czyni samorząd organizacją względnie niezależną.

18 Powstały Komitety wyborcze „Solidarność”, które wybrały swoich pewnych kandydatów do pierwszego prawdziwie wybranego samorządu lokalnego. W środowisku Ochotnicy panował wielki entuzjazm i nadzieja, że sami decydują o sobie. Istniały także obawy czy temu wszystkiego zdołają podołać. Pierwszym Przewodniczącym wolnego Samorządu lokalnego z ramienia „Solidarności” został wybrany dyrektor szkoły im Jana Pawła II w Ochotnicy Dolnej pan Leszek Wołek, który w tym trudnym okresie transformacji ustrojowej kierował pracami Samorządu lokalnego. Starał się godzić radykałów– rewolucjonistów (pan Jerzy Świetlik) , z ewolucjonistami, pragmatykami (pan Leon Maurer).

19 Pan Leszek Wołek Pan Jerzy Świetlik

20 Jak wspomina pan dyrektor Leszek Wołek był to bardzo trudny okres obfitujący w gorące dyskusje, debaty, spory nie tylko merytoryczne, ale ten trudny okres został pokonany i samorząd lokalny przyjął wizję, strategię, plan rozwoju, który kontynuowany jest do dzisiaj. Wójtem pierwszej kadencji Samorządu lokalnego został pan Sławomir Olszewski były naczelnik Gminy Ochotnica Dolna, który starał się wraz z Zarządem Gminy realizować powierzone zadania przez Radę Gminy. Generalnie rozbudzone oczekiwania radykalnych zmian społeczności lokalnej przerastały możliwości samorządu w sferze świadomości, mentalności jak i ekonomii, co w części społeczeństwa można było zauważyć (zniechęcenie, niezadowolenie) ale tak było, jest i będzie, że w demokracji, której się uczymy i budujemy nie wszystkich można zadowolić czy uszczęśliwić na siłę.

21 W wyniku, działalności samorządu doszło do poprawy warunków życia mieszkańców gminy Ochotnicy Dolna. Z inicjatywy wójta pana Kazimierza Konopki rozpoczęto budowę oczyszczalni, kanalizacji. Zwarzywszy na rozrzuconą zabudowę na terenie gminy Ochotnica Dolna zakres kolektora głównego wyniósł 160km.

22 Ponadto wybudowano 60 mostowych obiektów.
Budowa mostu w Ochotnicy Górnej Budowa mostu w Tylmanowej Most w Ochotnicy Dolnej – Młynne

23 Poprawiono nawierzchnię dróg
Ochotnica Górna Ochotnica Dolna

24 oraz rozpoczęto budowę chodników.
Chodnik w Ochotnicy Dolnej

25 Nadzór nad szkołami przejął samorząd
Nadzór nad szkołami przejął samorząd. Organ Prowadzący został upoważniony do podejmowania decyzji dotyczących m.in. tego jakie środki zostaną przeznaczone dla poszczególnych szkół.

26 Z inicjatywy Kazimierza Konopki utworzono pierwszą w powiecie niepubliczną szkołę znajdującą się w sołectwie Młynne. Plac zabaw obok szkoły.

27 Nie brakuje środków na dofinansowywanie szkoły
Nie brakuje środków na dofinansowywanie szkoły. Ścisła współpraca władzy samorządowej z rodzicami powoduje owocny rozwój szkoły.

28 Oprócz tego przy wszystkich szkołach na terenie gminy Ochotnica Dolna wybudowano sale gimnastyczne.
Sala gimnastyczna Ochotnica Dolna - Skrodne Sala gimnastyczna Ochotnica Dolna - Centrum

29 Ponadto w Ochotnicy Górnej-Ustrzyk wybudowano Orlik ( 1 boisko w powiecie). 20 maj 2009r.

30 Uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012 – 20 maj 2009
Otwarcia boiska i przecięcia wstęgi dokonał przybyły na tę uroczystość pan Mirosław Drzewiecki - Minister Sportu i Turystyki wraz z panią Różą Tchun – Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, panem Leszkiem Zegzdą – Wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego, panem Stanisławem Sorys – Wicewojewodą Małopolski oraz panem Kazimierzem Konopka – Wójtem Gminy Ochotnica Dolna.

31 Uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012 – 20 maj 2009

32 Uroczyste otwarcie boiska Orlik 2012 – 20 maj 2009

33 Szkoła na Brysiówce została przekształcona w szkołę dla dzieci z upośledzeniem umysłowym.
W wyniku działalności wójta pana Kazimierza Konopki dzieci te nie zostały wykluczone ze społeczności gminy Ochotnica Dolna. Mają możliwość kształcenia się, rozwoju i nie czują się odrzucone.

34 Oprócz tego na Ustrzyku rozpoczęto remont szkoły w celu utworzenia tam szkolnego schroniska młodzieżowego. Szkoła przed remontem Szkoła w trakcie remontu

35 Do przedsięwzięć władzy samorządowej gminy Ochotnica Dolna, które w najbliższym czasie zostaną zrealizowane można zaliczyć: utworzenie punktu informacji turystycznej, otworzenie wypożyczalni sprzętu sportowego na sezon lato-zima, budowę mostu i placu zabaw w Tylmanowej, budowę wyciągów w Ochotnicy Górnej oraz budowę drugiego boiska Orlik 2012 w Ochotnicy Dolnej. Zważywszy na to, że na terenie Ochotnicy działał oddział Lamparta została wysunięta koncepcja przez wójta o zgromadzeniu informacji znajdujących się w Archiwum na temat działań tego oddziału i utworzeniu Izby Pamięci Armii Krajowej w Ochotnicy.

36 Podsumowując, w wyniku przemian społeczno-gospodarczo -politycznych z lat 80-tych i 90-tych zostali dopuszczeni do głosu działacze „Solidarności” Na szczeblu gminnym pozwolono prowadzić działalność samorządową. W wyniku tej działalności nastąpił przyspieszony proces rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców gminy Ochotnica Dolna. Kolejna zmiana, która była rezultatem reform to zmiana świadomości społecznej, która polega na tym , że przeciętny mieszkaniec gminy wie, że może wybierać władze samorządowe i współdecydować o rodzajach przedsięwzięć realizowanych na terenie gminy Ochotnica Dolna. Przede wszystkim ma świadomość, że organy samorządowe powinny służyć mieszkańcom gminy dla dobra wspólnego. Należy dodać że twórcze pomysły wysuwane przez mieszkańców gminy Ochotnica Dolna są w pełni popierane i oczekiwane przez organy samorządowe tej gminy.


Pobierz ppt "Już w latach 80-tych w województwie nowosądeckim rozpoczęto działania, które miały na celu walkę „podziemną” z reżimem komunistycznym. W nocy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google