Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Szczecin, 29 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Szczecin, 29 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane."— Zapis prezentacji:

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Szczecin, 29 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stan wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.09.2009 r.

3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Stopień wykorzystania alokacji 2007-2013

4 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VI

5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VII

6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu VIII

7 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Wartość podpisanych umów w stosunku do alokacji 2007-2013 dla Priorytetu IX

8 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie zachodniopomorskim Stan na dzień 30.06.2009 r.

9 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Formy wsparcia w ramach PO KL 2007-2008 (na podstawie sprawozdania rzeczowego za I półrocze 2009 r.) PriorytetFormy wsparcia Liczba osób objętych wsparciem Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich - szkolenia podnoszące kwalifikacje, - wsparcie psychologiczno-doradcze, - pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, - staże/praktyki zawodowe, subsydiowanie zatrudnienia. 15 740 Priorytetu VII Promocja integracji społecznej - kursy i szkolenia, - wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne, - rozwój partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju ekonomii społecznej. 8 521 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki - szkolenia dla osób zatrudnionych o niskich kwalifikacjach, - promocja i wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, - szkolenie i doradztwo dla pracowników uczelni i jednostek naukowych, - stypendia doktoranckie specjalistyczne. 3 804 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, - wdrożenie nowych, innowacyjnych form nauczania i oceniania, - tworzenie ośrodków wychowania przedszkolnego, - wsparcie istniejących ośrodków wychowania przedszkolnego, - studia podyplomowe dla nauczycieli. 2 514 + 44 gminy objęte wsparciem w ramach oddolnych inicjatyw

10 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Liczba osób objętych wsparciem w ramach komponentu regionalnego PO KL* PriorytetKobietyMężczyźniOgółem Priorytet VI8 6287 11215 740 Priorytet VII6 3952 1268 521 Priorytet VIII2 3151 4893 804 Priorytet IX1 5579572 514 SUMA18 89511 68430 579 sprawozdanie rzeczowe za I półrocze 2009 r. *Źródło: sprawozdanie rzeczowe za I półrocze 2009 r.

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Dokumentacja konkursowa - najważniejsze informacje

12 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek musi zostać przygotowany za pomocą aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych. GWA jest dostępny na stronie: www.generatorwnioskow.efs.gov.pl oraz www.pokl.wup.pl/pliki w zakładce Generator Wniosków Aplikacyjnychwww.generatorwnioskow.efs.gov.pl www.pokl.wup.pl/pliki Po wydrukowaniu wniosku osoba(y) upoważniona(e) do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do projektodawcy (wymieniona(e) w punkcie 2.6 wniosku) musi(szą) złożyć swój własnoręczny podpis w części V Oświadczenie. Przy podpisie należy złożyć pieczęć imienną osoby podpisującej wniosek oraz pieczęć instytucji składającej wniosek. W przypadku nie posiadania pieczęci imiennej należy złożyć czytelny podpis oraz pieczęć instytucji. Dodatkowo, jeśli projektodawca jest jednostką sektora finansów publicznych, jej skarbnik/główny księgowy musi złożyć na wniosku kontrasygnatę. Jeśli projekt jest realizowany w partnerstwie konieczne jest jego podpisanie w części V Oświadczenie przez wszystkich partnerów.

13 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Wniosek należy dostarczyć w 2 egzemplarzach papierowych (tj. oryginał oraz kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem lub 2 oryginały) oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD/DVD zapisany w formacie XML). W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób.

14 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Na etapie składania wniosku o dofinansowanie projektu wymagany jest jeden załącznik tj. dokument określający sytuację finansową projektodawcy (oraz w przypadku składania projektu w partnerstwie również dokument określający sytuację finansową partnera). W przypadku działalności powyżej 1 roku załącznik dotyczy ostatniego zamkniętego roku obrotowego. W przypadku działalności poniżej 1 roku załącznik zawiera informacje za okres od dnia rozpoczęcia działalności do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. Załącznik finansowy może być złożony w formie 2 oryginałów. W przypadku gdy nie są składane 2 oryginały, lecz kserokopia, wówczas należy ją potwierdzić za zgodność z oryginałem wraz z podaniem daty potwierdzenia. Potwierdzenia za zgodność z oryginałem mogą dokonać wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób. Wzór załącznika finansowego jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.2 )

15 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie c.d. Sposób przygotowania i składania wniosku: Załącznik określający sytuację finansową projektodawcy (partnera): Składana informacja określająca sytuację finansową powinna być opatrzona kontrasygnatą księgowego (wraz z pieczęcią) lub poświadczona przez osobę do tego upoważnioną. Jeśli jeden z egzemplarzy jest kopią, to poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wszystkie osoby, które podpisały wniosek albo co najmniej jedna z tych osób (dotyczy to również kopii załącznika partnera). Konieczne jest również podanie daty potwierdzenia. Jednostki sektora finansów publicznych są zwolnione z obowiązku składania załącznika określającego sytuację finansową.

16 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Składana informacja określająca sytuację finansową, w zależności od sposobu prowadzenia księgowości powinna być zatwierdzona w następujący sposób: a) w przypadku prowadzenia księgowości przez podmiot zewnętrzny: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną i firmy prowadzącej księgowość oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); b) w przypadku prowadzenia księgowości przez zatrudnionego księgowego: podpisem księgowego wraz z pieczęcią imienną oraz podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku); c) w przypadku prowadzenia księgowości samodzielnie przez projektodawcę/partnera: podpisem osoby (osób) upoważnionej (upoważnionych) do reprezentowania projektodawcy/partnera (zgodnie z punktem 2.6 wniosku);

17 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Uwaga! Wnioski nie umieszczone w kopertach (kartonach lub innych zabezpieczonych opakowaniach) oraz nieopisane nie będą przyjmowane. Do jednej koperty można włożyć tylko jeden segregator z wnioskiem o dofinansowanie. Należy zwrócić uwagę, iż umieszczenie oryginału wniosku i jego kopii w osobnych kopertach spowoduje nieprawidłowe zarejestrowanie wniosku oraz odrzucenie go na ocenie formalnej z powodu złożenia w jednym egzemplarzu.

18 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie WUP w Szczecinie w trakcie oceny wniosku posiłkuje się, oprócz dokumentów wchodzących w skład systemu realizacji PO KL, Podręcznikiem przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki W celu sprawdzenia, czy wniosek jest poprawny pod względem formalnym zaleca się użycie Listy sprawdzającej dla wnioskodawcy, będącej załącznikiem do Dokumentacji konkursowej. Dokument jest dostępny w ramach załączników do dokumentacji (załącznik nr 5.5.1)

19 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Należy zwrócić szczególną uwagę na wskazanie we wniosku rezultatów projektów, gdyż mają one decydujący wpływ na jego ocenę (można za nie uzyskać do 25 punktów). Dodatkowo w przypadku, gdy dwa projekty uzyskają taką samą liczbę punktów podczas oceny merytorycznej o pozycji na liście rankingowej, w pierwszej kolejności, zdecyduje liczba punktów uzyskana za rezultaty projektu. Przy wyznaczaniu rezultatów projektu pomocnym może być Podręcznik przygotowania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach PO KL oraz Instrukcja do wniosku o dofinansowanie. Dokumenty do pobrania na stronie www.pokl.wup.pl/plikiwww.pokl.wup.pl/pliki

20 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie W ramach konkursu 1/8.1.2/09 nie przewiduje się możliwości realizacji projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej oraz projektów z komponentem ponadnarodowym Uwaga! Jeśli projektodawca wypełniając wniosek o dofinansowanie zaznaczy (poprzez zaznaczenie tak w polach 1.10, 1.11, 1.12), że projekt ma charakter ponadnarodowy, innowacyjny bądź jest projektem z komponentem ponadnarodowym, to zostanie on odrzucony podczas oceny formalnej.

21 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne kryteria horyzontalne: 1.Zgodność z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi (w tym: polityką równych szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju) oraz prawodawstwem wspólnotowym Jak spełnić: zachowanie zasady równości szans; zapewnienie możliwość udziału w projekcie osobom niepełnosprawnym. Pomocne raporty: http://www.stat.gov.pl/gus/45_3748_PLK_HTML.htm http://www.psz.praca.gov.pl/_files_/publikacje/raport_aktywnosc1.zip http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PUBL_Kobiety_w_Polsce.pdf Pomocne strony internetowe: http://www.undp.org.pl/pl/index.php http://bezuprzedzen.org/ http://www.rownystatus.gov.pl/

22 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne c.d. kryteria horyzontalne: 2.Zgodność z prawodawstwem krajowym Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z prawodawstwem dotyczącym wnioskodawcy oraz realizowanych przez niego w projekcie działań. Zapisy wniosku muszą być w szczególności zgodne z prawem zamówień publicznych (dotyczy to podmiotów, które z godnie z ustawą prawo zamówień publicznych są zobowiązane do stosowania odpowiedniego trybu realizacji zamówienia publicznego) oraz zasadami udzielania pomocy publicznej. W przypadku realizacji niektórych typów projektów konieczne jest stosowanie odpowiednich odrębnych przepisów prawa. Jeśli projektodawca jest zobowiązany do wyboru partnera w sposób określony w art. 28a ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, to we wniosku o dofinansowanie w polu 3.5 zobowiązany jest umieścić informację na temat sposobu wyboru partnerów do projektu. W przypadku braku informacji, że partnerzy zostali wybrani prawidłowo, projekt może być uznany za niezgodny z tym kryterium horyzontalnym i odrzucony.

23 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Ogólne c.d. kryteria horyzontalne: 3. Zgodność ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL Jak spełnić: Projekt musi być zgodny z tym dokumentem w szczególności należy zwrócić uwagę, czy działania wpisują się w dany typ projektu (niektóre typy projektów są mocno sformalizowane i ich zakres regulują odpowiednie ustawy bądź rozporządzenia) oraz czy projekt skierowano do odpowiedniej grupy docelowej. W Szczegółowym Opisie Priorytetów PO KL określono również dopuszczalny poziom cross- financingu w projekcie, co także jest przedmiotem weryfikacji tego kryterium.

24 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Partnerstwo W przypadku projektów partnerskich realizowanych na podstawie umowy partnerskiej, podmiot (m.in. jednostki sektora finansów publicznych - szczegóły w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych) ubiegający się o dofinansowanie, dokonuje wyboru partnerów spoza sektora finansów publicznych z zachowaniem zasady przejrzystości i równego traktowania podmiotów, w szczególności jest zobowiązany do: ogłoszenia otwartego naboru partnerów w dzienniku ogólnopolskim lub lokalnym oraz w Biuletynie Informacji Publicznej; w ogłoszeniu powinien być wskazany termin co najmniej 21 dni na zgłoszenie partnerów; uwzględnienia przy wyborze partnerów: zgodności działania potencjalnego partnera z celami partnerstwa, oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa, doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze, współpracę z beneficjentem w trakcie przygotowania projektu; podania do publicznej wiadomości informacji o stronach umowy o partnerstwie oraz zakresu zadań partnerów.

25 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Zarządzanie Projektem W budżecie projektu obowiązkowe jest wykazanie zadania odnoszącego się do zarządzania projektem, o ile projektodawca planuje ponosić wydatki w tym zakresie. W zadaniu tym powinny być uwzględniane w szczególności koszty: wynagrodzenia koordynatora/kierownika projektu lub innej osoby mającej za zadanie koordynowania lub zarządzanie projektem; wynagrodzenia innego personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu np. specjalista ds. zamówień publicznych, pracownik ds. obsługi finansowej projektu (o ile nie wykonuje on zadań związanych z obsługą finansową podstawowej działalnością beneficjenta), pracownik ds. monitorowania projektu, itp.; związane z otworzeniem i prowadzeniem rachunku bankowego;

26 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie związane z ustanowieniem zabezpieczeń prawidłowej realizacji umowy; zakupu lub amortyzacji sprzętu lub wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do zarządzania projektem; działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją projektu (np. zakup materiałów promocyjnych i informacyjnych, zakup ogłoszeń prasowych); ewaluacji projektu; inne – o ile są bezpośrednio związane z koordynacją i zarządzaniem projektem.

27 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.2/09

28 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Konkurs nr 1/8.1.2/09 jest konkursem otwartym realizowanym w trybie otwartym i prowadzony w ramach procedury przyspieszonego wyboru projektów. W konkursie otwartym nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły do zamknięcia konkursu. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać osobiście, kurierem lub pocztą do Wojewódzkiego Urzędu Pracy od 2 listopada 2009 r. do dnia zamknięcia konkursu (decyduje data wpływu wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy) w godzinach od 9.00 do 15.00 Szczecin - pokój nr 211 Z uwagi na charakter konkursu wnioski nie będą przyjmowane w Punkcie Konsultacyjnym EFS w Koszalinie.

29 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Procedura przyspieszonego wyboru projektów – szybka ścieżka Dofinansowanie projektu przyznawane jest zgodnie z kolejnością złożenia wniosku (ponownego złożenia poprawionego wniosku albo dokonania jego poprawy - w przypadku dokonania korekty/uzupełnienia na etapie oceny formalnej) wnioskom spełniającym minimum punktowe. W przypadku, gdy wniosek jest poprawny formalnie w ciągu 3 dni roboczych od daty zatwierdzenia Karty oceny formalnej umieszczany jest na Liście wniosków o dofinansowanie realizacji projektów konkursowych poprawnych pod względem formalnym i przekazanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr… z zastosowaniem procedury przyspieszonego wyboru projektów z dnia… W ramach tej procedury nie jest sporządzane pismo informujące Projektodawcę o pozytywnym wyniku oceny formalnej. Nie jest sporządzona lista rankingowa wniosków. W ramach tej procedury IP ma możliwość odstąpienia od poszczególnych, cząstkowych terminów kolejnych etapów oceny z zachowaniem ogólnej zasady dotrzymania terminu maksymalnie 30 dni roboczych od daty złożenia wniosku, do daty poinformowania projektodawcy o wynikach oceny oraz przyjęciu lub odrzuceniu wniosku o dofinansowanie.

30 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Alokacja 12 759 677,43 zł W tym: -wsparcie finansowe EFS: 10 845 725,82 zł -wsparcie finansowe krajowe: 1 913 951,61 zł

31 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Projekty muszą być skierowane bezpośrednio do następujących grup odbiorców: pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne; osoby, których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu; partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe); osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa); samorządy gospodarcze i zawodowe; jednostki samorządu terytorialnego; instytucje rynku pracy; społeczność lokalna; organizacje pozarządowe.

32 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna W ramach konkursu nr 1/8.1.2/09 pomoc publiczna może wystąpić Pomoc publiczna a efekt zachęty Jednym z warunków przyznania pomocy publicznej jest osiągnięcie efektu zachęty, który ma zagwarantować, że bez udzielonej pomocy publicznej projekt nie zostałby zrealizowany w danej formie lub w danym zakresie.

33 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Weryfikacja W przypadku pomocy na szkolenia przyznanej małym i średnim przedsiębiorstwom efekt zachęty zostanie osiągnięty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy został złożony przez beneficjenta pomocy do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu. W przypadku beneficjentów pomocy nie będących projektodawcami, lub w przypadku, gdy pomoc publiczna jest przyznawana beneficjentom pomocy nie wymienionym we wniosku (np.: szkolenia otwarte), przez wniosek o przyznanie pomocy należy rozumieć umowę o przystąpieniu do projektu szkoleniowego lub umowę o rozpoczęciu korzystania z usług doradczych, zawartą pomiędzy projektodawcą a beneficjentem pomocy. Przez projekt należy rozumieć każde przedsięwzięcie realizowane przez lub na rzecz beneficjenta pomocy objęte dofinansowaniem na podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym pomocy.

34 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Weryfikacja W przypadku dużych przedsiębiorstw przyznanie pomocy wywołuje efekt zachęty, jeśli wniosek o przyznanie pomocy, został złożony do właściwej instytucji przed rozpoczęciem realizacji projektu, a z dokumentacji niezbędnej do udzielenia pomocy wynika, że w rezultacie otrzymanej pomocy spełniony zostanie co najmniej jeden warunek: 1.całkowita kwota wydana przez przedsiębiorcę na projekt zostanie znacząco zwiększona; 2.rozmiar działań podejmowanych w ramach projektu zostanie znacząco zwiększony ; 3.nastąpi znaczne przyspieszenie realizacji projektu ; 4.zasięg projektu zostanie znacząco zwiększony. Przez projekt należy rozumieć każde przedsięwzięcie realizowane przez lub na rzecz beneficjenta pomocy objęte dofinansowaniem na podstawie umowy zawartej z podmiotem udzielającym pomocy.

35 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Pomoc publiczna w ramach Poddziałania 8.1.2: a. Pomoc publiczna na szkolenia Forma wsparcia: szkolenia dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu przedsiębiorstwa; b.Pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Forma wsparcia: doradztwo dla przedsiębiorców wspomagające proces zmiany profilu przedsiębiorstwa; c.Pomoc de minimis: Forma wsparcia: przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w tym wsparcie pomostowe w okresie do 6/ do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej (w tym finansowe wsparcie pomostowe, szkolenia oraz doradztwo) – stanowiące część programu outplacementowego.

36 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów: 1.Pomoc w tworzeniu partnerstw lokalnych z udziałem m.in. przedsiębiorstw, organizacji pracodawców, związków zawodowych, JST, urzędów pracy i innych środowisk mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą na poziomie lokalnym i wojewódzkim; 2.Wsparcie dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia wdrażania programów zwolnień monitorowanych (outplacement, w tym: szkoleń i poradnictwa zawodowego; poradnictwa psychologicznego; pomocy w zmianie miejsca pracy (np. jednorazowy dodatek relokacyjny/ mobilnościowy dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca zamieszkania); pomocy w znalezieniu nowej pracy (np. jednorazowy dodatek motywacyjny dla osoby, która uzyskała zatrudnienie w nowym miejscu za wynagrodzeniem niższym niż u dotychczasowego pracodawcy);

37 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Typy projektów cd.: wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie co najmniej jednego z następujących instrumentów: - (doradztwo indywidualne i grupowe) oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej, - przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości do wysokości 40 tys. PLN, - wsparcie pomostowe w okresie do 6 (lub do 12) miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej, obejmującej finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem i pomocą w efektywnym wykorzystywaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu); 3.Podnoszenie świadomości pracowników i kadr zarządzających modernizowanych firm w zakresie możliwości i potrzeby realizacji projektów wspierających procesy zmian poprzez szkolenia i doradztwo; 4.Szkolenia przekwalifikowujące i usługi doradcze w zakresie wyboru nowego zawodu i zdobycia nowych umiejętności zawodowych (w tym indywidualne plany działań i pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia); 5.Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorstw wspomagające proces zmiany profilu działalności przedsiębiorstwa.

38 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 1. Minimalna wartość projektu wynosi 200 tys. zł Jak spełnić: - dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.1 wniosku. 2. Maksymalny okres realizacji projektu: do 31 grudnia 2011 r. Jak spełnić: - dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 1.8 wniosku.

39 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 3. Beneficjent w okresie realizacji projektu prowadzi biuro projektu na terenie woj. zachodniopomorskiego, z dostępną pełną dokumentacją wdrażanego projektu (dokumentacja ta powinna dotyczyć dokumentów merytorycznych i finansowych związanych z realizowanym wsparciem) oraz z kluczowym personelem realizującym projekt (personel zarządzający projektem wskazany we wniosku). Dotyczy to również przechowywania dokumentacji projektu po zakończeniu jego realizacji. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.5 wniosku. Jeśli projektodawca posiada siedzibę na terenie woj. zachodniopomorskiego (wskazaną w punkcie 2.5 wniosku) to jest to wystarczające dla spełnienia kryterium.

40 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 4. Każdy z projektów oprócz zawiązania współpracy przewiduje utworzenie forum współpracy, jak i wypracowanie przez nie rezultatów w postaci strategii zarządzania zmianą gospodarczą. Kryterium dotyczy typu projektu nr 1. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.3 oraz 3.4 wniosku.

41 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 5.Grupę docelową w projekcie stanowią pracodawcy i pracownicy pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne prowadzący działalność gospodarczą zarejestrowaną na terenie woj. zachodniopomorskiego oraz partnerzy społeczni (organizacje pracodawców i związki zawodowe), osoby odchodzące z rolnictwa lub rybołówstwa (rybactwa), osoby których stosunek pracy wygasł lub został rozwiązany z przyczyn nie dotyczących pracownika w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, samorządy gospodarcze i zawodowe, JST, instytucje rynku pracy, społeczność lokalna, organizacje pozarządowe z terenu woj. zachodniopomorskiego. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.2 wniosku.

42 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 6. Projekt dotyczy doradztwa dla przedsiębiorców, którego zakres nie pokrywa się z zakresem doradztwa dla przedsiębiorców, udzielanym w ramach Poddziałania 1.3.1 RPO WZ, który przewiduje wsparcie na doradztwo w zakresie planowania inwestycyjnego (m.in. opracowanie biznes planu inwestycji, studium wykonalności inwestycji, oceny wpływu inwestycji na środowisko, dokumentacji technicznej inwestycji) oraz doradztwo w zakresie jakości (m.in. wdrażanie, certyfikowanie i doskonalenie systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno – pomiarowej lub kwalifikacji personelu). Kryterium dotyczy typu projektu nr 5. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.3 wniosku.

43 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 7. Dodatki motywacyjne wypłacane uczestnikom projektu zostaną w co najmniej 70% skierowane do osób, które utraciły zatrudnienie w mikro -, małym lub średnim przedsiębiorstwie. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.3 wniosku. 8. Dodatki motywacyjne wypłacane są osobom, które dodatkowo zostały objęte co najmniej jedną z form wsparcia przewidzianą w ramach projektu: szkoleniami, poradnictwem zawodowym, poradnictwem psychologicznym, pośrednictwem pracy. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.3 wniosku.

44 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczegółowe kryteria dostępu (kryterium obligatoryjne): 9.Wartość dodatków motywacyjnych przyznanych uczestnikom nie przekracza 15% wartości projektu. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.3 wniosku. 10.Dodatki motywacyjne nie są wypłacane uczestnikom projektu, którzy utracili zatrudnienie w przedsiębiorstwach, których zwalniani pracownicy zostali objęci wsparciem w ramach Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji. Kryterium dotyczy typu projektu nr 2. Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.3 wniosku.

45 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 1.Wsparcie dla przedsiębiorstw (oraz ich pracowników) branży okrętowej oraz/lub firm kooperujących, przechodzących procesy adaptacyjne lub restrukturyzacyjne, zachodzące w wyniku zmian w sektorze stoczniowym w regionie. Waga punktowa: 11 pkt Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.1 lub/i 3.2 wniosku. 2.Projekt przygotowuje się do przekwalifikowania na zawody w branżach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju województwa określone w RSI m.in. związanych z sektorem usług turystycznych, transportowo-logistycznych, przetwórstwa rolno-spożywczego, przemysłu drzewno- meblarskiego, chemicznego, poligraficznego, komputerowego oraz ICT. Waga punktowa: 5 pkt Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.1 oraz 3.3 wniosku. Szczegółowe kryteria strategiczne (premia punktowa - kryterium fakultatywne):

46 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.Projekt zmierza do tworzenia partnerstw lokalnych mających na celu opracowanie i wdrażanie strategii przewidywania i zarządzania zmianą gospodarczą w gospodarce morskiej. Waga punktowa: 4 pkt Jak spełnić: dane dot. powyższego kryterium muszą zostać zawarte w części 3.1, 3.3 oraz 3.4 wniosku.

47 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Błędy formalne Dopuszczalne jest uzupełnienie lub korekta wniosku zawierającego błędy formalne dotyczące: złożenia niewłaściwego lub niewłaściwie podpisanego załącznika potwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy lub partnera; braku załącznika potwierdzającego sytuację finansową partnera; braku kontrasygnaty skarbnika/ głównego księgowego części V wniosku; nie podpisania wniosku w części V przez wszystkie osoby wskazane w polu 2.6; nie złożenia pieczęci instytucji w części V wniosku; nie podpisania oświadczenia w części V wniosku przez wszystkich partnerów projektu, jeśli jest więcej niż jeden partner w projekcie; braku poświadczenia lub niewłaściwe poświadczenie za zgodność z oryginałem kopii wniosku; podpisania oświadczenia w części V wniosku przez partnera/partnerów projektu w miejscu przeznaczonym na podpis projektodawcy.

48 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Najczęściej popełniane błędy merytoryczne w ramach konkursu nr 1/8.1.2/08

49 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.1 Uzasadnienie potrzeby realizacji projektu wsparcie szkoleniowe w podziałaniu 8.1.2 różni się co do celu i grupy docelowej od wsparcia oferowanego w ramach Poddziałania 8.1.1 brak kompleksowości wsparcia; niepoprawnie sformułowane cele, niezgodne z Poddziałaniem, nie wynikające z diagnozy i opisu problemu; brak rzetelnej diagnozy i uzasadnienia potrzeby realizacji projektu; brak odniesień diagnozy do problemów rynku lokalnego oraz samego przedsiębiorstwa, które zamierza uzyskać wsparcie; brak wykazania korelacji pomiędzy zidentyfikowanym problemem, a planowanym wsparciem;

50 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.2 Grupy docelowe projektu grupa niedostosowana do proponowanego wsparcia, nie wynikająca z diagnozy grupa przedstawiona w sposób ogólny, nie wskazujący na specyficzny charakter wnioskowanego wsparcia niewystarczający opis rekrutacji niespójność grupy z realizowanym typem projektu brak uzasadnienia liczebności grupy Należy wyraźnie wskazać w opisie grupy docelowej, w zależności od wybranego typu projektów, jakiej grupy pracowników dotyczy wsparcie.

51 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.3 Działania ogólny opis działań, bez wskazania terminów realizacji, miejsca realizacji, osób odpowiedzialnych; brak informacji na temat organizacji planowanych form wsparcia, np. częstotliwość szkoleń, godziny szkoleń; brak informacji o zakresie merytorycznym planowanych form wsparcia, np. główne punkty programu szkolenia, możliwe do uzyskania uprawnienia po szkoleniu; niespójność z harmonogramem i budżetem; brak informacji o wymiarze etatów zarówno kadry projektu, jak i kadry merytorycznej.

52 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.4 Rezultaty projektu wskazane rezultaty stanowią produkty określające jakie zadania będą realizowane w projekcie nieadekwatność do realizowanych działań brak trwałości rezultatów niespójność z celami projektu niedoprecyzowany sposób monitorowania rezultatów

53 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie 3.5 Potencjał wnioskodawcy i sposób zarządzania projektem brak metod i technik zarządzania oraz kwalifikacji osób pełniących kluczowe role w projekcie niejasny podział obowiązków i struktury zespołu projektowego niespójność danych dotyczących zaplecza technicznego z planowanymi wydatkami w projekcie ogólny opis roli partnera

54 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie IV Wydatki projektu brak spójności z opisanymi działaniami; brak zachowania relacji nakład/rezultat (zawyżone koszty jednostkowe, wysokie koszty zarządzania projektem); dublowanie kosztów pośrednich w kosztach bezpośrednich; błędne przyporządkowanie kosztów finansowanych w ramach cross – financingu; brak lub błędna metodologia wyliczenia kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla proponowanych kosztów pośrednich; brak uzasadnienia dla bardzo wysokich stawek wynagrodzeń, np. trenerów, wykładowców, zakupu sprzętu.

55 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Punkt Konsultacyjny EFS działa w godzinach: 9.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku Dodatkowych informacji udzielają: Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie ul. Mickiewicza 41 tel. 091 42 56 163/164 e-mail: pokl@wup.plpokl@wup.pl www.pokl.wup.pl oraz Punkt Konsultacyjny EFS Wojewódzki Urząd Pracy - filia Koszalin ul. Słowiańska 15a tel. 94 344 50 25/26 e-mail: poklkoszalin@wup.plpoklkoszalin@wup.pl www.pokl.wup.pl

56 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Instytucje, które pomogą Państwu przygotować projekt: Regionalny Ośrodek EFS w Szczecinie Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Stoisława 2 70-223 Szczecin tel. 091 432 93 13 e-mail: info_szczecin@roefs.plinfo_szczecin@roefs.pl www.szczecin.roefs.pl oraz Regionalny Ośrodek EFS w Koszalinie Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A ul. Przemysłowa 8 75-216 Koszalin tel. 094 343 26 33 e-mail: info_koszalin@roefs.plinfo_koszalin@roefs.pl www.koszalin.roefs.pl

57 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Spotkanie informacyjne Dokumentacja konkursowa Nr 1/8.1.2/09 Szczecin, 29 października 2009 r. Spotkanie współfinansowane."

Podobne prezentacje


Reklamy Google