Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„ Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i działalność naukowa „ Ewa Frątczak, SGH.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„ Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i działalność naukowa „ Ewa Frątczak, SGH."— Zapis prezentacji:

1 „ Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i działalność naukowa „ Ewa Frątczak, SGH

2 Struktura prezentacji:
Historia powstania zakładu Zainteresowania naukowe i badawcze Proces dydaktyczny, w tym „SAS Certyfikat” Badania naukowe Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)

3 1. Historia powstania zakładu
Zmieniające się paradygmaty w naukach społecznych i ekonomicznych wymuszają rozwój i dostosowania zarówno badań empirycznych jak i metod analiz. Wymagają rozwoju nowych teorii bądź reinterpretację teorii już istniejących do oceny zmian zjawisk i procesów. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom podjęto prace nad powołaniem w ramach Instytutu Statystyki i Demografii Zakładu Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych. Zakład został powołany Uchwałą nr 118 Senatu SGH z dnia 24 maja 2006 roku. Prezentacja składa się z dwóch części: pierwsza omawia aktualnie realizowany proces dydaktyczny , w tym program Certyfikatu – Analityk Statystyczny SAS; druga – zamieszcza przegląd aktualnie realizowanych projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych.

4 1. Historia powstania zakładu

5 1. Historia powstania zakładu

6 1. Historia powstania zakładu

7 1. Historia powstania zakładu

8 1. Historia powstania zakładu

9 1. Historia powstania zakładu

10 2. Zainteresowania naukowe i badawcze
Zainteresowania badawcze (badania i analizy  empiryczne, aplikacyjne) pracowników Zakładu to: Badania przekrojowe i retrospektywne, Badania panelowe i kontekstowe bazy danych Badania jakościowe w odniesieniu do procesów społecznych (w tym demograficznych) ekonomicznych Badania mechanizmu przyczynowości, interakcji i współzależności odniesione do procesów społecznych (  tym demograficznych), ekonomicznych, Ocena ryzyka z wykorzystaniem ww. metod i modeli do rynków ubezpieczeniowych, finansowych, telekomunikacyjnych – szerzej w zastosowaniach biznesowych. Analizy w kontekście cyklu życia, szeroko definiowane (w tym cyklu życia jednostki i rodziny, karier równoległych). Zakres zainteresowań naukowo-badawczych pracowników Zakładu w zakresie metod i modeli łączy podejście ilościowe i jakościowe. Połączenie metod ilościowych i jakościowych jest niezwykle efektywne w przypadku studiowania złożonych wielowymiarowych i wielopoziomowych zjawisk i procesów oraz ich przebiegu i uwarunkowań.

11 2. Zainteresowania naukowe i badawcze
Zainteresowania naukowe pracowników Zakładu w zakresie metod i modeli to:  Modele i metody analizy historii zdarzeń,  Modele makro – symulacyjne i modele mikro-symulacyjne,  Metody i modele analizy wielopoziomowej.  Metody i modele badań jakościowych

12 Pracownicy i osoby współpracujące z ZAHZiAW
mgr. Urszula Gach dr Aneta Ptak- Chmielewska mgr Urszula Zwierz mgr Marek Pęczkowski mgr Monika Mynarska dr Wioletta Grzenda mgr Dorota Stala Iga Sikorska

13 Wykaz wykładów zgłoszonych do informatora SGH
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Wykaz wykładów zgłoszonych do informatora SGH Studia jednolite [ ] Analiza historii zdarzeń w demografii i naukach społecznych [ ] Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS [6984] Analiza rynków finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacji metodami ilościowymi [ ] Contemporary Demography [ ] Demografia [ ] Demografia rodziny [5270] Modelowanie cyklu życia rodziny i jednostki [ ] Metody statystyczne Studia dwustopniowe [ ] Statystyka [ ] Metody statystyczne I [ ] Metody statystyczne II [ ] Zastosowanie Systemu SAS w biznesie (w instytucjachbankowych i ubezpieczeniowych, w przedsiębiorstwach)

14 Współpraca SGH – SAS Institute Polska
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Współpraca SGH – SAS Institute Polska Od 1994 roku Szkoła Główna Handlowa posiada licencję Systemu SAS. Pierwsza umowa licencyjna dotyczyła wersji 6.11. W roku akademickim 2005/2006 wdrożona została wersja 9.1. W okresie ponad 10 lat zmienił się również charakter dostarczanego przez SAS Institute oprogramowania. Oprócz podstawowych rozwiązań, którymi uczelnia dysponowała w latach 90-tych licencja została poszerzona o szereg modułów regulujących prace w środowisku rozproszonym takich jak CONECT, ACCESS i SHARE. Uczelnia posiada również oprogramowanie SAS do: - analiz statystycznych SAS ® Enterprise Guide, - tworzenia hurtowni danych SAS® Warehouse Administrator, - analiz miningowych SAS ® Enterprise Miner, - analizy rachunku kosztów działań SAS® ABC Based Management.

15 Współpraca SGH – SAS Institute Polska
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Współpraca SGH – SAS Institute Polska The SAS Academic Intelligence Award Podczas corocznej konferencji użytkowników SAS "SAS Forum International" w Kopenhadze w czerwcu 2004 r. Szkoła Główna Handlowa, otrzymała nagrodę SAS Academic Intelligence Award Nagroda została wręczona osobiście przez założyciela i prezesa SAS Institute dr Jima Goodnighta. Podczas europejskiej konferencji SAS Forum International organizowana jest specjalna sesja poświęcona prezentacji najciekawszych projektów badawczych przygotowanych przez studentów. Wśród laureatów znaleźli się również studenci SGH. W 2004 roku był nim Przemysław Piotrowski a w 2006 Krzysztof Stępień (więcej informacji na stronach internetowych). Inne formy współpracy ( np. Dzień SAS’a na SGH, ulotki, główna strona SGH - informacja o Certyfikacie SAS, seminaria kół naukowych, itd..)

16 Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH POROZUMIENIE zawarte w dniu 22 luty 2005 roku w Warszawie pomiędzy Szkołą Główną Handlową, Al. Niepodległości 164, Warszawa, NIP , zwaną dalej Uczelnią, reprezentowaną przez: Prof. dr hab. Marek Rocki – Rektor SGH a SAS Institute Sp. z o.o., ul. Gdańska 27/31, Warszawa, NIP zwaną dalej Spółką, reprezentowaną przez: Alicję Wiecką – Prokurenta, Dyrektora Zarządzającego.

17 Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH

18 Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Certyfikat Analityk Statystyczny SAS w SGH Certyfikat analityka statystycznego SAS WZÓR

19 Podstawy do otrzymania Certyfikatu
Otrzymanie Certyfikatu Analityk Statystyczny SAS wymaga zaliczenia 210 godz. programu zajęć o tematyce „Statystyczna analiza danych z wykorzystaniem narzędzi SAS”. Program obejmuje 60 godzin wykładu oraz 150 godzin laboratorium komputerowego z następujących przedmiotów: Przetwarzanie danych w SAS– 30h Metodologia tworzenia hurtowni danych SAS– 30h Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS– 15h Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS– 15h Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS– 30h Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS– 15h Analiza i prognozowanie szeregów czasowych z wykorzystaniem narzędzi SAS– 30h Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS-45h (Uogólnione modele liniowe, Modele mieszane , Modele z ukrytymi zmiennymi, Analizy wielopoziomowe).

20 Zajęcia wchodzące w skład Certyfikatu
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Zajęcia wchodzące w skład Certyfikatu [ ,02] Przetwarzanie danych – SAS – 30 godz. [ ] Metodologia tworzenia hurtowni danych – SAS – 30 godz. [ ] Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15 godz. [ ] Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15 godz. [ ] Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS – 15 godz. [ ] Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS – 30 godz. [ ] Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS godz. [ ] Analiza szeregów czasowych z systemem SAS – 30 godz.

21 Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS

22 Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS Projekt 1. ANALIZA STRUKTURY 1.Cel i zakres analizy 2. Wizualizacja rozkładów empirycznych 3. Kompleksowa analiza struktury pojedynczego rozkładu empirycznego 4. Porównawcza analiza struktury dwóch cech statystycznych 5. Pozostałe zagadnienia ( np. analiza wartości nietypowych (odstających), standaryzacja wartości cechy) 6. Aneks – omówienie procedur i formuł Projekt 2. ROZKŁADY TEORETYCZNE Projekt 3. WNIOSKOWANIE STATYSTYCZNE Projekt 4. ANALIZA WARIANCJI Projekt 5. ANALIZA KORELACJI I REGRESJI Projekt 6. ANALIZA SZEREGÓW CZASOWYCH Projekt 7. WIELOWYMIAROWA ANALIZA STATYSTYCZNA- TEORIA I PRAKTYKA

23 Zasady oceny projektów w ramach przedmiotów ścieżki SAS Certificate
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Zasady oceny projektów w ramach przedmiotów ścieżki SAS Certificate Każdy projekt oceniany jest w skali punktowej 0-20 pkt. Punkty według własnego uznania przyznaje osoba oceniająca projekt zgodnie z następującymi obszarami kryteriów: wartość merytoryczna - odpowiednio dobrana metoda analizy, właściwa interpretacja wyników, wnioski, pkt. oprogramowanie, SAS umiejętność wykorzystania narzędzi SAS - dobór odpowiednich formuł/procedur, omówienie kodu programu 0-6 pkt. estetyka projektu - układ graficzny pracy, plan projektu, tytuły tabel i wykresów, sposób prezentowania wyników – adekwatność wykresów0-4 pkt. wkład pracy własnej - użycie własnych zbiorów danych (poprawnie logicznych), użycie metody wykraczającej poza tematykę zajęć, dodatkowe komentarze, wnioski pkt. Łącznie 0-20 pkt. Przyznane punkty przeliczane są na ocenę w zależności od terminu dostarczenia pracy przez studenta osobie oceniającej pracę. Przeliczenie odbywa się według skali podanej studentom do wiadomości.

24 Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS

25 Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS CZ.I. Podstawy teoretyczne AHZ Co to jest analiza historii zdarzeń? Podstawowe pojęcia i zagadnienia badawcze analizy historii zdarzeń Rodzaje informacji i badań statystycznych oraz ich użyteczność w analizie historii zdarzeń Podstawowe miary stosowane w analizie historii zdarzeń Analiza historii zdarzeń jako proces stochastyczny Metody i modele stosowane w analizie historii zdarzeń Modele nieparametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji Metody i modele parametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji Metody i modele semi -parametryczne. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji Modele o czasie dyskretnym. Teoria oraz procedury estymacji i weryfikacji CZ.II. AHZ – przykłady aplikacji z wykorzystaniem: SAS, TDA, STATA

26 Prace w publikacji – podręczniki do Certyfikatu SAS
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Prace w publikacji – podręczniki do Certyfikatu SAS

27 Prace w publikacji – podręczniki do Certyfikatu SAS
3. Proces dydaktyczny, w tym Certyfikat SAS Prace w publikacji – podręczniki do Certyfikatu SAS ZAAWANSOWANE METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ Część I. Uogólnione modele liniowe Część II. Modele mieszane Część III. Analizy wielopoziomowe

28 4. Badania naukowe BADANIA STATUTOWE Rok 2005
Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Japonii (proces transformacji do poziomu bardzo niskiej płodności), temat nr 03/S/0009/05. Analizy modelowe z wykorzystaniem metod analizy historii zdarzeń do badania zmian procesów demograficznych w Polsce w oparciu o bieżącą sprawozdawczość oraz wyniki polskich badań retrospektywnych: 1991i 2001, temat nr 03/S/0010/05. Opracowanie podręcznika użytkownika dla II panelu Polskiego Badania Retrospektywnego 2004 (w wersji polskiej i angielskiej), temat nr 03/S/0011/05. Rok 2006 Satysfakcja życiowa, jakość życia, późne macierzyństwo - analiza porównawcza Polska-Szwecja: temat nr 03/S/0064/06. Kierownik badania: dr hab. Ewa Frątczak, prof. SGH. Temat badawczy składał się z dwóch projektów badawczych: Status rodzinny a subiektywne dobre samopoczucie. Porównania: Polska – Szwecja (Ewa Frątczak and Livia Olah) Późne macierzyństwo. Pierwsze urodzenia w starszym wieku w Szwecji i Polsce Ewa Frątczak and Livia Olah) Analizy porównawcze wybranych procesów demograficznych: Polska-Estonia (analizy opisowe i modelowe z wykorzystaniem badań retrospektywnych): temat nr 03/S/0065/06. Analizy ilościowe i jakościowe wybranych procesów demograficznych w Polsce w okresie transformacji: temat nr 03/S/0065/06. Rok 2007 Analizy ilościowe i jakościowe karier rodzinnych (procesu formowania i rozpadu rodzin w Polsce, procesu urodzeń) w Polsce w okresie transformacji. Temat nr 03/S/009/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. Przemiany płodności w Polsce i Japonii (proces transformacji do poziomu bardzo niskiej płodności). Temat nr 03/S/010/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. Regresja logistyczna – teoria, przykłady zastosowań. Temat nr 03/S/011/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak. Satysfakcja życiowa, jakość życia, późne macierzyństwo: analiza porównawcza Polska- Szwecja. Temat nr 03/S/019/07. Kierownik projektu Prof. dr hab. Ewa Frątczak.

29 4. Badania naukowe GRANTY
1.  Projekt badawczy ( ), nr 2H02B : Przemiany zachowań reprodukcyjnych w Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych. Badanie panelowe – II.etap. 2.  Projekt badawczy: Wielodyscyplinarne studium zmian „Rodziny i Generacje” – panel I. Kontekstowa baza danych. Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rejestracyjny N /00/78 przyznany decyzją Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0078 /H03/2006/31. Okres: IX.2006 – VIII.2008. 3. Projekt badawczy: Epidemiologia zagrożeń prokreacyjnych w Polsce- wieloośrodkowe, prospektywne badania kohortowe. Grant zamawiany MNiSzW, decyzja nr. K 140/P01/2007, Repro_PL, kierownik projektu: Prof. dr. hab. med. Wojciech Hanke, Instytut Medycyny Pracy im. J. Nofera w Łodzi. Uwarunkowania demograficzne i społeczno-ekonomiczne niskiej płodności i dzietności w Polsce- analizy opisowe i modelowe. Przeszłość, stan obecny, perspektywy. Diagnoza późnej płodności i dzietności- kohortowe badania prospektywne (ilościowe i jakościowe) czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych i zdrowotnych.

30 Międzynarodowe projekty badawcze
4. Badania naukowe Międzynarodowe projekty badawcze 1.    Cultural and Psychological Aspects of Fertility Decision making: Capital Cities in Poland, Bulgaria and Hungary. Projekt kierowany przez Laurę Bernardi, Independent Research Group on the Culture of Reproduction, Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Niemcy. 2.   Changing Family Structures and Reproductive Strategies After Socialism: An Interdisciplinary and Comparative Study” (under Research Proposal: New Investigators Twinning Program) sponsored by the USA National Science Foundation Project headed by prof. dr Michele Rivkin – Fish, Department of Anthropology, University of Kentucky, period: January 2005 – June 2006. 3.    Female Migration Vision – project finansowany z UE, koordynowany przez Fondazione G.Brodolini w Rzymie, Włochy , 2005 – 2006. 4.    Research Project No s05 "Estonian population development: recent transformation and societal sustainability" time frame Współpraca międzynarodowa z Estonią. 5.    Współpraca z projektem Gender and Generation Programme, koordynowanym przez Population Activity Unit, Economic Commission for Europe, UN , Genewa od roku 2003. 6.    Research Project: The Family in the Future – the Future of the Family: The gender story organized by the department of Sociology, Stockholm University & Institute for Future Studies, Stockholm headed by Prof. dr Livia Olah, Stockholm University, 2005 – 2007. 7.    Reconciling Work and Welfare in Europe.RECWOWE Network of Excellence. Priority 7- Citizens and governance in a knowledge based society. Sixth Framework Programme, Koordynacja  projektu ze strony polskiej. 8. Planowana do nawiązania współpraca z : Centre for Multilevel Modelling University of Bristol oraz Department of Anthropology Chapel Hill University, North Carolina.

31 SAS w badaniach naukowych
4. Badania naukowe SAS w badaniach naukowych Przygotowanie baz danych do analiz Analizy opisowe i modelowe z wykorzystaniem SAS Przykład: Polskie Badanie Retrospektywne 2001 „Zmiany w postawach i zachowaniach młodego i średniego pokolenia Polek i Polaków i ich wpływ na proces formowania związków, rodzin, gospodarstw domowych” – panel I, II

32 SAS w badaniach naukowych
4. Badania naukowe SAS w badaniach naukowych

33 Najważniejsze publikacje
5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje) Najważniejsze publikacje E. Frątczak, A. Ptak-Chmielewska, Formuła Bongaarts-Feeneya. Zastosowania dla Polski, Studia Demograficzne nr 2(136), s Warszawa 1999. A. Ptak-Chmielewska, Analizy wielopoziomowe w naukach społecznych, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, KND, PAN, nr 2/2000, SGH, Warszawa. A. Ptak-Chmielewska, Studia trzech karier równoległych w demografii z wykorzystaniem modelu ryzyk konkurencyjnych, Studia Demograficzne 2(144)2003. W. Kozłowski, A. Ptak-Chmielewska, G. Zyśk, Wstęp do analizy klas ukrytych, Zeszyty Naukowe, Sekcji Analiz Demograficznych KND, PAN, nr 8/2003, SGH, Warszawa. A. Ptak-Chmielewska, Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy przygotowanej przez GUS za lata oraz według prognozy ONZ za lata w Raporcie Rządowej Rady Ludnościowej: Sytuacja demograficzna Polski 2003, Warszawa 2004. Ptak-Chmielewska, Studia karier równoległych kobiet w Polsce przed okresem transformacji systemowej. Analiza oparta na danych badań retropsektywnych z 1988 i 1991 roku z wykorzystaniem modeli analizy parametrycznej i semiparametrycznej, Studia Demograficzne Nr 2/2005. E. Frątczak, U. Gach-Ciepiela, H. Babiker, Analiza Historii Zdarzeń, SGH 2005. U. Gach-Ciepiela, Modele mikrosymulacyjne, Zeszyty SAD. Frątczak E., M.Pęczkowski, K.Sienkiewicz, K.Skaśkiewicz (2005), Podstawy statystyki z systemem SAS. Wersja 9.1, Instytut Statystyki i Demografii, SGH. Sienkiewicz K. (2004), Leaving the parental home in Poland, referat prezentowany na konferencji Population Association of America, Philadelphia 31-2 kwiecień 2005.

34 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego (udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)
Wybrane publikacje

35 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego ( udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)
KONFERENCJE DATA I MIEJSCE PROGRAM KONFERENCJI /zakres szkolenia CHARAKTER UDZIAŁU MATERIAŁY PREZENTOWANE /otrzymane Otrzymane certyfikaty , Warszawa Forum Biznesowa SAS 2007 uczestnictwo bierne materiały od organizatorów , Warszawa Forum Technologii SAS 2007 3. 12 – , Warszawa RECWOWE – Reconciling Work and Welfare in Europe, Network of Excellence uczestnictwo w organizacji , Warszawa Praca zawodowa a obowiązki rodzinne – koneferncja organizowana przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową

36 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego ( udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)
SEMINARIA/szkolenia – , Kolonia (Niemcy) w ramach: Spring Seminar Koln 2007 „Topics In Advanced Categorical Data Analysis” Latent Class Analysis for Cros-Sectional and Longitudinal Data, L. M. Collins, S. T. Lanza (Penn State University) uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja papierowa i elektorniczna) Certyfikat Wzięcia Udziału w Spring Seminar 2007 2. 05 – , Kolonia (Niemcy) Extending the Latent Class Model: Latent Class, Log-Linear and Logit Models, A. McCutcheon (University of Nebraska) 3. 12 – , Kolonia (Niemcy) Causal Modelling with and without Latent Variables, J. A. Hagenaars, R. Luijkx (Tilbury University) – , Szkolenie on line (statistics.com) Generalized Linear Models, Joe Hilbe, James Hardin materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja elektorniczna)

37 5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego ( udział w szkoleniach, konferencjach, publikacje)
5. 20 – , Instytut Badań Demograficznych Max Planck w Rostocku (Niemcy) IMPRSD 119 „Mathematical Demography with Application to Humans and Nonhuman Species” - Summer School for Demographers uczestnik kursu (wykłady + laboratoria komputerowe) materiały otrzymane od organizatorów i wykładowców (wersja papierowa i elektorniczna) Certyfikat Uczestnictwa 6. 10 – , Uniwersytet w Bristolu, Centrum Modelowania Wielopoziomowego Introduction to Multilevel Modelling, Jon Rasbash materiały otrzymane od wykładowców (wersja papierowa; wersja elektroniczna dostępna na stronie internetowej) 7. 13 – , Uniwersytet w Bristolu, Centrum Modelowania Wielopoziomowego Multilevel Discrete-time Ewent. Historyk Analysis Workshop, Fiona Steele

38 Sekcja Analiz Demograficznych
5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego Sekcja Analiz Demograficznych Sekcja Analiz Demograficznych została powołana na posiedzeniu Prezydium Komitetu Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk 23 września 1999 roku. Jest trzecią obok Sekcji Demografii Medycznej i Sekcji Demografii Historycznej sekcją naukową działającą w ramach Komitetu Nauk Demograficznych Wydziału I Nauk Społecznych - Polskiej Akademii Nauk. Sekcją Analiz Demograficznych SAD prowadzą: prof. dr hab. Ewa Frątczak (kierownik sekcji) i prof. dr hab. Jolanta Kurkiewicz (z-ca kierownika sekcji).

39 Sekcja Analiz Demograficznych
5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego Sekcja Analiz Demograficznych Głównym zadaniem Sekcji Analiz Demograficznych jest organizowanie spotkań merytorycznych poświęconych szeroko rozumianym metodom analiz demograficznych, włączając najnowsze metody i techniki zarówno organizacji badań jak i metod analiz opisujących zjawiska i procesy demograficzne ich uwarunkowania i konsekwencje. Podstawą każdej prezentowanej metody w ramach spotkań SAD jest dokładny i gruntowny opis teoretyczny metody (metod) oparty na możliwie wszechstronnej i najnowszej literaturze wraz z prezentacją zastosowania teorii na danych empirycznych. Prezentacja nowych metod wymagać będzie od referentów zapoznania się ze stosowną literaturą i niemałego nakładu pracy. Dość często upowszechnienie nowej metody i jej zastosowanie wymagać będzie nakładu pracy związanego z zapoznaniem się ze stosownym programem lub pakietem komputerowym umożliwiającym dość sprawną aplikację modelu lub metody. Zatem działania mające na celu informację o programach komputerowych i organizowanie w przyszłości warsztatów szkoleniowych to jedno z kolejnych zadań SAD.     Ogranizatorom Sekcji i osobom prowadzącym SAD zależy na integracji środowiska demograficznego, w tym głownie młodych adeptów nauki wokół zagadnień szeroko rozumianych analiz demograficznych. Zebrania Sekcji Analiz Demograficznych mogą być również poświęcone prezentacji nowych twórczych metod analiz lub zastosowań metod (modeli) będących wynikami prac doktorskich lub habilitacyjnych ukończonych lub znajdujących się w fazie przygotowywania, na odpowiednim etapie.

40 Latająca Szkoła Demografii
5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego Latająca Szkoła Demografii Latająca Szkoła Demografii jest wieloletnim programem szkoleniowo-integracyjnym przeznaczonym dla młodych naukowców zajmujących się problematyką demograficzną. Program składa się z dwóch podstawowych segmentów.

41 Latająca Szkoła Demografii
5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego Latająca Szkoła Demografii SEGMENT I Segment pierwszy obejmuje działania skierowane do młodych pracowników ośrodków naukowych w Polsce. Przedsięwzięcia w ramach tego segmentu odbywają się w formule "wspólnego uczenia się", czyli na przykład w formie: seminariów naukowych, warsztatów, szkoleń, podczas których młodzi demografowie mogą wspólnie ćwiczyć, dyskutować oraz doskonalić swoje umiejętności merytoryczne oraz pracy w grupie. Tematyka owych spotkań obejmuje nie tylko problematykę demograficzną, ale także między innymi: ekonomiczną, socjologiczną, geograficzną itp. Wiedza ta ma pomóc młodym naukowcom w lepszym zrozumieniu skomplikowanych procesów społeczno-ekonomicznych. Do tej pory w ramach Latającej Szkoły Demografii odbyły się następujące przedsięwzięcia: Seminarium naukowe p.t.: „Procesy demograficzne w starzejących się społeczeństwach”, września 2004 roku, Dobczyce koło Krakowa Konferencja Naukowa p.t.: „Przemiany płodności i rodziny w okresie transformacji”, września 2005 roku, Palczew koło Warszawy Konferencja Naukowa p.t.: „Metodologia Badań Demograficznych”, maja 2006 roku, Zielonka koło Poznania Konferencja Naukowa: „Wpływ procesów demograficznych na kształtowanie stanu i struktury zasobów ludzkich - stan aktualny i perspektywy”, września 2007 roku, Niedzica

42 Latająca Szkoła Demografii
5. Wspomaganie procesu dydaktycznego i naukowego Latająca Szkoła Demografii SEGMENT II Segment drugi programu, to tzw. "Letnia Szkoła Demografii", która będzie odbywać się raz do roku w terminie wakacyjnym i trwać około dwa tygodnie. Uczestnikami tego przedsięwzięcia będą młodzi demografowie z różnych państw oraz ich opiekunowie naukowi. Zajęcia będą prowadzone przez międzynarodowy zespół składający się z czołowych demografów polskich i zagranicznych. W programie znajdą się między innymi: wykłady, warsztaty, szkolenia, wspólna praca w międzynarodowych zespołach oraz działalność propagująca "problemy demograficzne" wśród opinii publicznej (np. happening dot. konsekwencji starzenia się społeczeństw).

43

44 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "„ Zakład Analizy Historii Zdarzeń i Analiz Wielopoziomowych – proces dydaktyczny i działalność naukowa „ Ewa Frątczak, SGH."

Podobne prezentacje


Reklamy Google