Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Struktura prezentacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Struktura prezentacji"— Zapis prezentacji:

1 Struktura prezentacji
Historia powstania zakładu Zainteresowania naukowo-badawcze Wykaz wykładów zgłoszonych do informatora SGH Certyfikat analityka statystycznego SAS Projekty badawcze – aktualne i planowane w których biorą udział pracownicy zakładu: Prace opublikowane i planowane do publikacji Skład osobowy zakładu Krótka charakterystyka projektów

2 Historia powstania zakładu

3 Historia powstania zakładu

4 Historia powstania zakładu

5 Historia powstania zakładu

6 Historia powstania zakładu

7 Historia powstania zakładu

8 Zainteresowania naukowo-badawcze
Badania i analizy empiryczne, aplikacyjne Badania przekrojowe i retrospektywne, Badania panelowe i kontekstowe bazy danych Badania jakościowe w odniesieniu do procesów społecznych (w tym demograficznych) ekonomicznych Badania mechanizmu przyczynowości, interakcji i współzależności odniesione do procesów społecznych w tym demograficznych), ekonomicznych, Ocena ryzyka z wykorzystaniem ww. metod i modeli do rynków ubezpieczeniowych, finansowych, telekomunikacyjnych – szerzej w zastosowaniach biznesowych.

9 Zainteresowania naukowo-badawcze
Metody i modele Modele i metody analizy historii zdarzeń, Modele makro- i mikro-symulacyjne, Metody i modele analizy wielopoziomowej. Metody i modele badań jakościowych

10 Wykaz wykładów zgłoszonych do informatora SGH
[5005] Analiza historii zdarzeń w demografii i naukach społecznych [ ] Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS [6984] Analiza rynków finansowych, ubezpieczeniowych i telekomunikacji metodami ilościowymi [ ] Contemporary Demography (SMA) [ ] Demografia [ ] Demografia rodziny [ ] Demografia społeczna Europy [ ] Metody statystyczne

11 Wykaz wykładów zgłoszonych do informatora SGH
[5270] Modelowanie cyklu życia rodziny i jednostki [ ] Regresja logistyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS [ ] Statystyka (część I) [ ] Statystyka (część II) [ ] Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS [ ] Wielowymiarowa analiza statystyczna z wykorzystaniem narzędzi SAS [ ] Zaawansowane metody analizy statystycznej z wykorzystaniem narzędzi SAS [7076] Zastosowanie Systemu SAS w biznesie (w instytucjach bankowych i ubezpieczeniowych, w przedsiębiorstwie)

12 Certyfikat analityka statystycznego SAS

13 Certyfikat analityka statystycznego SAS

14 Aktualnie realizowane
Projekty badawcze – aktualne i planowane w których biorą udział pracownicy zakładu: Aktualnie realizowane Grant KBN ( ), nr 2H02B : Przemiany zachowań reprodukcyjnych w Polsce i ich konsekwencje dla tworzenia i rozpadu rodzin, związków i gospodarstw domowych. Badanie panelowe – II.etap. Cultural and Psychological Aspects of Fertility Decision _making: Capital Cities in Poland, Bulgaria and Hungary ( ). Projekt kierowany przez Laurę Bernardi, Independent Research Group on the Culture of Reproduction, Max-Planck Institute for Demographic Research, Rostock, Niemcy. Female Migration Vision – project finansowany z UE, koordynowany przez Fondazione G.Brodolini w Rzymie, Włochy.

15 Aktualnie realizowane cd.
Projekty badawcze – aktualne i planowane w których biorą udział pracownicy zakładu: Aktualnie realizowane cd. Research Project No s05 "Estonian population development: recent transformation and societal sustainability" time frame Współpraca międzynarodowa z Estonią. Współpraca z Projektem Gender and Generation Programme, koordynowanym przez Population Activity Unit, Economic Commission for Europe, UN , Genewa – grant nr N /0078 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Projekt Międzynarodowy: Reconciling Work and Welfare in Europe. RECWOWE Network of Excellence. Priority 7- Citizens and governance in a knowledge based society. Sixth Framework Programme. Projekt PZU Życie.

16 Projekty badawcze – aktualne i planowane w których biorą udział pracownicy zakładu:
Wielodyscyplinarne studium zmian „Rodziny i Generacje” – panel I. Kontekstowa baza danych. Projekt Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr rejestracyjny N /00/78 przyznany decyzją Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 0078 /H03/2006/31. Okres: IX.2006 – VIII.2008. Planowana do nawiązania współpraca z : Centre for Multilevel Modelling University of Bristol oraz Department of Anthropology Chapel Hill University, North Carolina.

17 Prace opublikowane i planowane do publikacji

18 Prace opublikowane i planowane do publikacji

19 Prace opublikowane i planowane do publikacji

20 Prace opublikowane i planowane do publikacji

21 Skład osobowy zakładu Dr hab., prof. SGH Ewa Frątczak Dr Aneta Ptak-Chmielewksa Mgr inż. Urszula Gach-Ciepiela Mgr Kamil Sienkiewicz

22 Aneta Ptak-Chmielewska
Absolwentka: Szkoła Główna Handlowa na kierunku MISI i FIB 1998 Doktorat: KAE SGH 2004 asystent w ISiD 2004 – obecnie adiunkt ISiD Zainteresowania badawcze Zastosowanie metod statystycznych w ekonomii i demografii, analizy dożycia, modelowanie procesów równoległych, analizy wielopoziomowe Zajęcia dydaktyczne Studia Licencjackie: Statystyka I i Statystyka II Studia Magisteskie: Metody Statystyczne Studia Zaoczne: Statystyka I i Statystyka II

23 Najważniejsze publikacje
E. Frątczak, A. Ptak-Chmielewska, Formuła Bongaarts-Feeneya. Zastosowania dla Polski, Studia Demograficzne nr 2(136), s Warszawa 1999. A. Ptak-Chmielewska, Analizy wielopoziomowe w naukach społecznych, Zeszyty Naukowe Sekcji Analiz Demograficznych, KND, PAN, nr 2/2000, SGH, Warszawa. A. Ptak-Chmielewska, Studia trzech karier równoległych w demografii z wykorzystaniem modelu ryzyk konkurencyjnych, Studia Demograficzne 2(144)2003. W. Kozłowski, A. Ptak-Chmielewska, G. Zyśk, Wstęp do analizy klas ukrytych, Zeszyty Naukowe, Sekcji Analiz Demograficznych KND, PAN, nr 8/2003, SGH, Warszawa. A. Ptak-Chmielewska, Stan, struktura i dynamika ludności Polski według prognozy przygotowanej przez GUS za lata oraz według prognozy ONZ za lata w Raporcie Rządowej Rady Ludnościowej: Sytuacja demograficzna Polski 2003, Warszawa 2004. A. Ptak-Chmielewska, Studia karier równoległych kobiet w Polsce przed okresem transformacji systemowej. Analiza oparta na danych badań retropsektywnych z 1988 i 1991 roku z wykorzystaniem modeli analizy parametrycznej i semiparametrycznej, Studia Demograficzne Nr 2/2005.

24 Plan rozwoju naukowego
Pogłębienie wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu zaawansowanych metod analizy demograficznej z uwzględnieniem metod analizy historii zdarzeń, metod analizy wielopoziomowej oraz zaawansowanych metod analizy statystycznej z uwzględnieniem metod statystyki wielowymiarowej; Zastosowanie zaawansowanych metod analizy statystycznej w demografii (regresja logistyczna, metody analizy dyskryminacyjnej itd.); Zastosowanie metod analizy demograficznej, zwłaszcza analizy historii zdarzeń w ekonomii ze szczególnym wskazaniem bankowości; Poszerzenie zainteresowań z dziedziny demografii o m.in. takie zagadnienia jak demografia biznesu jako nowa ścieżka badań w Polsce W węższym zakresie badania własne z zagadnień związanych z bieżącą działalnością naukową; Uczestnictwo w badaniach podejmowanych w Zakładzie AHZiAW jak również w ISiD; Uczestnictwo w projektach międzynarodowych; Złożenie grantu habilitacyjnego

25 Aneta Ptak-Chmielewska: działalność dydaktyczna
Poszerzenie oferty proponowanych przedmiotów o przedmioty z zakresu praktycznego zastosowania systemu SAS w bankowości; Prowadzenie zajęć z przedmiotów na ścieżce Analityk Systemu SAS i innych prowadzonych przez pracowników zakładu AHZiAW Kontynuacja uczestnictwa w różnych modułach przedmiotu: Metody Statystyczne; Kontynuacja nauczania statystyki na poziomie podstawowym na studiach dziennych i zaocznych; Docelowo prowadzenie seminariów licencjackich i magisterskich.

26 Urszula Gach-Ciepiela
abslowentka Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej od 2003 r. stanowisko asystenta w Instytucie Statystyki i Demografii, SGH Zainteresowania badawcze Zastosowanie metod statystycznych w demografii w szczególności metod analizy historii zdarzeń. Modele mikrosymulacyjne i modelowanie agent-based. Zajęcia dydaktyczne Statystyka - ćwiczenia SP, Metody Statystyczne - ćwiczenia SZ, Statystyka od podstaw z SAS – ćwiczenia SD, Najważniejsze publikacje E. Frątczak, U. Gach-Ciepiela, H. Babiker, Analiza Historii Zdarzeń, SGH 2005 U. Gach-Ciepiela, Modele mikrosymulacyjne, Zeszyty SAD

27 Plan rozwoju naukowego na lata 2007-2011
Prace związane z pisaniem rozprawy doktorskiej nt. edukacyjnej homogamii małżeństw i zastosowania modeli agent-based. Planowany termin otwarcia przewodu doktorskiego - grudzień Planowany termin ukończenia pracy - koniec 2008 roku; Nawiązanie współpracy międzynarodowej związanej z modelami mikrosymulacyjnymi i modelowaniem agent-based; Roczny pobyt za granicą związany z EDSD w okresie wrzesień czerwiec 2008; Prace nad publikacjami dydaktycznymi związanymi z uruchomieniem ścieżki Statystyczny Analityk SAS dotyczącymi zaawansowanych metod statystycznych; Analiza danych i prace nad publikacjami na bazie badania 2006; Współpraca przy projekcie SGH-PZU

28 Kamil Sienkiewicz 1998-2002 – Szkoła Główna Handlowa
Metody Informacyjne i Systemy Ilościowe – Max Planck Institute for Demographic Research od 2002 r. stanowisko asystenta w Instytucie Statystyki i Demografii, SGH Zainteresowania badawcze Zastosowanie metod statystycznych w demografii w szczególności metod analizy historii zdarzeń. Zajęcia dydaktyczne Statystyka - ćwiczenia, Metody Statystyczne – ćwiczenia, Statystyka od podstaw z wykorzystaniem narzędzi SAS, Analiza historii zdarzeń z wykorzystaniem narzędzi SAS. Najważniejsze publikacje Frątczak E., M.Pęczkowski, K.Sienkiewicz, K.Skaśkiewicz (2005), Podstawy statystyki z systemem SAS. Wersja 9.1, Instytut Statystyki i Demografii, SGH. Sienkiewicz K. (2004), Leaving the parental home in Poland, referat prezentowany na konferencji Population Association of America, Philadelphia 31-2 kwiecień 2005.

29 Plan rozwoju naukowego na lata 2007-2011
Zakończenie pracy nad rozprawą doktorską nt. procesu opuszczania domu rodzinnego w Polsce – styczeń/luty 2006. Przygotowanie kontekstowej bazy danych do projekty Rodziny i generacje Prace nad publikacjami dydaktycznymi związanymi z uruchomieniem ścieżki Statystyczny Analityk SAS dotyczącymi zaawansowanych metod statystycznych; Analiza danych i prace nad publikacjami na bazie badania 2006; Zastosowanie metod analizy demograficznej, zwłaszcza analizy historii zdarzeń w ekonomii ze szczególnym wskazaniem bankowości;

30 PROJEKT PZU Projekt realizowany w ramach umowy między SGH a PZU Życie przez zespół w składzie: prof. dr hab. Ewa Frątczak mgr inż. Urszula Gach-Ciepiela mgr Dorota Stala Iga Sikorska

31 PROJEKT PZU Projekt realizowany jest w następujących etapach:
Analiza danych dostarczonych przez PZU Życie – na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego przez CBOS wśród klientów ubezpieczyciela Analiza danych o stanach i strukturach ludności Polski – na podstawie danych dotyczących całego społeczeństwa (m.in. na podstawie danych Narodowego Spisu Powszechnego) Porównanie wyników powyższych analiz – przeprowadzenie analizy zgodności odpowiednich rozkładów dla danych klientów PZU i całego społeczeństwa

32 Forma finalizacji projektu:
PROJEKT PZU Forma finalizacji projektu: Na podstawie podpisanej umowy realizacja projektu powinna zakończyć się stworzeniem ostatecznego raportu zawierającego wyniki prac na wszystkich etapach. Termin realizacji projektu: Umowa została podpisana w drugiej połowie lipca 2006 roku. Przewidywany termin oddania końcowego raportu – 30 listopada 2006.

33 Stopień zaawansowania prac:
PROJEKT PZU Stopień zaawansowania prac: Zamknięto etap pierwszy – analizę danych PZU. W wyniku prac nad tym etapem projektu powstał ponad 200-stronnicowy raport, będący częścią składową finalnego opracowania. Przewiduje się zamknięcie prac nad drugą częścią projektu najdalej w pierwszej połowie listopada. Trzeci etap projektu – porównanie rezultatów z wcześniejszych etapów oraz wyciągnięcie wniosków końcowych stanowić będzie ostatnią część prac, przypadającą na drugą część listopada.

34 RECWOWE Lista uczestników
Projekt: Reconciling between Work and Welfare in Europe. Network of Excellence Start: październik 2006 , realizacja okres 5 lat Koordynator: Denis Bouget (Maison de Sciences de l’Homme-Nantes). Koordynator ze strony polskiej: dr hab. Ewa Frątczak, prof.. SGH Lista uczestników 17 krajów EU: Belgia (2), Czechy (1) Dania (2), Finlandia (2), Francja (2), Niemcy (2), Grecja (1), Węgry (2), Włochy (1), Holandia (2), Norwegia (1), Polska (1), Słowenia (1), Hiszpania (1), Szwecja (1), Szwajcaria (2), Wielka Brytania (3). 2 kraje spoza EU: Norwegia i Szwajcaria.

35 Główny cel projektu Głównym celem projektu jest stworzenie nowej, długotrwałej, zintegrowanej sieci naukowców z Europy. Rozwój sieci ma na celu przezwyciężenie chronicznej fragmentacji i rozrzucenia istniejących badań w sferze rynku pracy i zatrudnienia z jednej strony i systemów opieki społecznej z drugiej strony. Stworzenie sieci umożliwi zintegrowanie badań w tych dziedzinach a nie rozwój w zupełnej izolacji jak dotychczas. Dodatkowym zadaniem jest udział w pogodzeniu z jednej strony europejskiego modelu socjalnego charakteryzującego się możliwością łączenia silnego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności z drugiej strony z zaangażowaniem w wysoki poziom i jakość zatrudnienia i opieki społecznej.

36 4 główne aspekty działania
Ustrukturyzowanie rozproszonych badań w zakresie rynku pracy i systemów opieki społecznej poprzez nowe wspólne pole działania. Zintegrowanie aktualnie działających naukowców rozproszonych w Europie poprzez budowanie infrastruktury wspólnych badań. Akumulowanie i promowanie wiedzy na temat związku pomiędzy pracą a systemem opieki społecznej – nowe badania. Dialog i wymiana wiedzy i rezultatów badań wynikających z nowych wspólnych działań, dialog ze środowiskiem naukowców, polityków, działaczy społecznych.

37 Polska P-22 Główni Uczestnicy:
Szkoła Główna Handlowa: Ewa Frątczak, Janina Jóźwiak, Irena E. Kotowska, Aneta Ptak-Chmielewska, Ewelina Słotwińska-Rosłanowska, Anna Matysiak, Monika Mynarska Uniwersytet Warszawski: Renata Siemieńska, Anna Domaradzka

38 Generation and GenderProgramme Instrumenty programu GGP
Badanie Generation and Gender Survey (GGS) – badanie Rodziny i Generacje – badanie co 3 lata , od 3 do 5 paneli na próbie tys. mieszkańców w wieku lat. 2. Contextual Data Base (CDB) – Kontekstowa baza danych , utworzenie i utrzymywanie KBD

39 Badanie GGS (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) SRUKTURA GGS KWESTIONARIUSZA GGS działów 1. Gospodarstwo domowe Struktura gospodarstwa domowego Warunki mieszkaniowe Wykształcenie

40 2. Dzieci Opieka nad dzieckiem Dzieci nie wpółzamieszkujące
Badanie GGS – Rodziny i Generacje (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 2. Dzieci Opieka nad dzieckiem Dzieci nie wpółzamieszkujące Pasierbowie Wnuki

41 Badanie GGS – Rodziny i Generacje
(moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 3. Związki małżeńskie/partnerskie i ich historia Aktualnie zamieszkujący wspólnie współmałżonek/partner Aktualnie nie zamieszkujący wspólnie współmałżonek/partner Zamiar tworzenia związku Historia związków małżeńskich/partnerskich Alimenty na dzieci, utrzymanie dzieci Alimenty na partnera

42 4. Organizacja gospodarstwa domowego i jakość związku
Badanie GGS – Rodziny i Generacje (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 4. Organizacja gospodarstwa domowego i jakość związku Zorganizowanie gospodarstwa domowego Podejmowanie decyzji Jakość związku

43 5. Rodzice i dom rodzinny Badanie GGS – Rodziny i Generacje
(moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 5. Rodzice i dom rodzinny Współzamieszkiwanie z rodzicami biologicznymi Pytania do osób, które mieszkają z biologicznym ojcem bez matki Pytania do osób, które mieszkają z biologiczną matką bez ojca Pytania do osób, które nie mieszkają z żadnym z biologicznych rodziców Podstawowe dane na temat obojga rodziców Ustalenie ścieżki wywiadu Współzamieszkiwanie rodziców Ojciec, jeśli rodzice nie mieszkają razem lub gdy matka nie żyje Matka, jeśli rodzice nie mieszkają razem lub gdy ojciec nie żyje Obydwoje rodzice, jeśli mieszkają razem Pytania do osób, które mieszkają z obydwojgiem biologicznych rodziców Bracia, Siostry, Dziadkowie Dom rodzinny w dzieciństwie Zamiary opuszczenia domu rodzinnego

44 6. Płodność Aktualna ciąża Płodność naturalna Zamiar posiadania dzieci
Badanie GGS – Rodziny i Generacje (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 6. Płodność Aktualna ciąża Płodność naturalna Zamiar posiadania dzieci

45 7. Zdrowie i samopoczucie
Badanie GGS – Rodziny i Generacje (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 7. Zdrowie i samopoczucie Ogólny stan zdrowia Higiena osobista Jednostkowe transfery pomocy Transfery pomocy emocjonalnej Kontrola nad sytuacją Samopoczucie

46 Badanie GGS – Rodziny i Generacje
(moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 8. Praca i dochody respondenta Pytania do osób będących na urlopie macierzyńskim, wychowawczym Pytania do osób bezrobotnych Pytania do studentów Pytania do emerytów Pytania do chorych lub trwale niepełnosprawnych Pytania do osób niepracujących , zajmujących się domem Pytania do osób będących w wojsku lub w służbach zastępczych Poprzednie zatrudnienie Pytania do osób odbywających służbę wojskową lub zastępczą służbę wojskową Pytania dla osób niepracujących Pytania do osób pracujących Dodatkowa praca lub działalność gospodarcza

47 Badanie GGS – Rodziny i Generacje
(moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 9. Działalność i dochody współmałżonaka/ partnera 10. Stan posiadania, dochody i transfery gospodarstwa domowego Stan posiadania gospodarstwa domowego Dochód ze źródeł innych niż zatrudnienie Całkowity dochód gospodarstwa Transfery pieniężne i spadki 11.Wartości i postawy

48 12. Obserwacje ankietera 13. Raport ankietera
Badanie GGS – Rodziny i Generacje (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) 12. Obserwacje ankietera 13. Raport ankietera

49 Moduły dodatkowe: 1. Narodowość i pochodzenie etniczne
Badanie GGS – Rodziny i Generacje (moduł podstawowy i moduły opcjonalne) Moduły dodatkowe: 1. Narodowość i pochodzenie etniczne 2. Uprzedni partnerzy 3. Zamiar zerwania związku 4. Mieszkanie

50 Kwestionariusz Główne zmienne objaśniane: Posiadanie dzieci Formowanie i rozpad rodzin Przejście do dorosłości Warunki życiowe Szeroki zakres zmiennych objaśniających Aktywność zawodowa, edukacja, dochód Wartości i normy Intencje Antykoncepcja Polityka dotycząca rodziny Organizacja gospodarstwa domowego Sieci kontaktów społecznych Dzieciństwo Zdrowie Historie związków i macieżyństwa Relacje płci Aspekt pokoleniowy

51 Próba do badania Wytyczne dotyczące losowania próby zostały opracowane przez osoby z Kanadyjskiego Urzędu Statystycznego Zespół Kanadyjski opracował tekst przewodnika, służy konsultacją dla innych krajów.

52 Próba do badania Diagram 1. Schemat badania panelowego – wiek respondentów objętych badaniem Źródło: M. Simard, Generations and Gender Survey Sample Design Guidelines. Study Design Group, Statistics Canada, Diagram 1, s.3.

53 Badania pilotażowe – doświadczenia zagraniczne
Badania pilotażowe zostały przeprowadzone: Francja – marzec 2004 Rosja – maj 2004 Niemcy, Bułgaria, Wielka Brytania – II. połowa 2004 Średni czas trwania wywiadu: ca 60 minut Pilotaż – Wielka Brytania : 150 respondentów w 6 miejscowościach ( 2 duże miasta, 2 miasta o średniej wielkości , 2 obszary wiejskie Udział w pilotażu brało 10 ankieterów Czas wywiadu (średni): 1godz. 15 minut 98% zaakceptowało udział w 2-gim panelu za 3 lata

54 Badania pilotażowe – doświadczenia polskie
Polski pilotaż: czerwiec 2006 5 województw, w każdym po 20 respondentów Rozkład respondentów według wieku i płci

55 Badania pilotażowe – doświadczenia polskie
Średni czas wypełniania ankiety 1,5 do 2 godzin Przykłady zrealizowanych wywiadów i odmów Wynik pilotażu: redukcja formularza o 25%.

56 Użyteczne strony internetowe: GGP

57 Użyteczne strony internetowe: GGP

58 Użyteczne strony internetowe: GGP

59 Kontekstowa Baza Danych
Część programu: Gender & Generation Program (GGP) Porównywalne zbiory danych kontekstowych na narodowym i regionalnym poziomie uzupełniające informacje pochodzące od respondentów Dane historyczne połączone z retrospektywną częścią GGS Umożliwia łączną analizę danych zebranych od respondentów (poziom mikro) w kontekście społecznych (poziom makro) Umożliwia porównawcze analizy mikro-makro interakcji

60 Kontekstowa baza danych - zawartość
Wskaźniki ekonomiczne Wskaźniki demograficzne Rynek pracy i zatrudnienie System emerytalny Instytucje urlopów wychowawczych Polityka i instytucje w wychowaniu dzieci Służba wojskowa i alternatywna do niej formy Bezrobocie System podatkowy Polityka i rynek mieszkaniowy Prawne regulacje dotyczące związków i rodziny System edukacyjny Zdrowie Opieka nad ludźmi starszymi System polityczny Kultura i wartości

61 Metoda Lista cech

62 Metoda Ścisła więź między CDB and GGS: „wybór właściwych tematów”
uzupełnienie Lista cech Badanie G&G Ścisła więź między CDB and GGS: „wybór właściwych tematów” Artykuł Martina Spielaura (2004) : The GGPCDB: Overview, Conceptual Framework and the Link to the GGS -> 16 topics

63 Metoda Teoria uzasadnienie uzupełnienie Lista cech Badanie G&G Identyfikacja kluczowych związków między dziedziną kontekstualną a zmiennymi zależnymi GGS: „wybór właściwych pytań" Festy (2001): Designing a Macro-Context for G&G indiv. Data Neyer (2003): G&G dimensions in welfare-state policies Spielauer (2004): The G&G CDB: Concepts and Content

64 Metoda Teoria uzasadnienie uzupełnienie użyteczna innowacyjność Lista cech Badanie G&G Metody analizy Użyteczność do analiz, wspomaganie metod innowacyjnych „na właściwym poziomie i głebi” Racioppi & Rivellini (2002) The contextual dimension in GGP: some methodological issues about data collection and sampling procedures

65 Metoda Wykonalność, dostępność, porównywalność Wstępna lista zmiennych
Teoria uzasadnienie uzupełnienie użyteczna innowacyjność Lista cech Badanie G&G Metody analizy wykonalność Dostępne dane Wykonalność, dostępność, porównywalność Wstępna lista zmiennych Doświadczenia z Bułgarii, Rosji i Austrii

66 Zmienne: Grupy, Zakres, Klasyfikacje
Dziedzina kontekstowa Ogólne wskaźniki demograficzne Ogólne wskaźniki ekonomiczne Rynek pracy System emerytalny Urlop macierzyński System i instytucje opieki nad dziećmi Służba wojskowa i alternatywna Bezrobocie System podatkowy Rynek mieszkaniowy Prawo System edukacyjny Zdrowie Opieka nad starszymi System polityczny Kultura i wartości Zachowania i relacje Urodzenia Związek Aktywność Przejście do dorosłości Prawne relacje Wspólne mieszkanie Władza i podejmowanie decyzji Organizacje pracy Opieka Zachowania Relacje Metody opisywanie polityki Wartości społeczne Aktorzy polityczni Administracja Miary pojedynczych polityk Finanse i wydatki Wpływ Cechy Wymiary danych Ryzyko Równość Prawo Agencje Czas Pieniądze Płeć Pokolenie Pojęcie Relacje Wymiary opieki społecznej Typ danych Normy statystyczne Normy i regulacje prawne System opieki społecznej Gospodarka Kultura Związek z danymi indywidualnymi Opieka nad starszymi System polityczny Kultura i wartości

67 Co znajduje się w bazie danych? - Domeny

68 Co znajduje się w bazie danych? - Domeny

69 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Struktura prezentacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google