Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 Na podstawie materiałów opracowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 Na podstawie materiałów opracowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE."— Zapis prezentacji:

1 PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 Na podstawie materiałów opracowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 Strategiczne kierunki przygotowań do 7.PR integracja Centrów Doskonałości w sieciach i przedsięwzięciach europejskich rozbudzenie aktywności badawczej i innowacyjnej polskiego przemysłu, wygenerowanie dużych inicjatyw technologicznych oraz wzmocnienie współpracy przedsiębiorstw na poziomie europejskim, szczególnie z europejskich platform technologicznych kształcenie młodych naukowców budowa środowiska organizacyjnego, prawnego i finansowego sprzyjającego podejmowaniu współpracy zagranicznej i pogłębianiu integracji europejskiej szeroka akcja informacyjno-szkoleniowa.

3 Integracja Centrów Doskonałości Zad. 1 Promocja CD przygotowanie przez KPK wydawnictwa promocyjnego o CD w Polsce promocja CD w Internecie uruchomienie grantów na przygotowanie projektów akcja dołączania do NoE (przeprowadzenie analizy istniejących 137 NoE) nawiązywanie współpracy pomiędzy centrami badawczymi (twinning, misje, wizyty) promocja CD poprzez PAN, uczelnie, stowarzyszenia i inne organizacje promocja CD przez PAIiIZ promocja zagraniczna CD poprzez Trójkąt Weimarski, PolSCA, IGLO przygotowanie CD do konkursu Research Potential

4 Integracja przemysłu Zad. 2 Współpraca PPT z ETP przygotowanie Programów Badań Strategicznych przez PPT na lata 2006-2010/13 aktywny udział w EPT - próba umieszczenia naszych priorytetów w Strategic Research Agenda spotkania PPT z partnerami europejskimi z ETP, klastrów, stowarzyszeń, optymalizacja kontaktów z KE (sporządzenie mapy kontaktów, łączników) koordynacja działań z reprezentatami w Mirror Groups współpraca z organizacjami lobbingowymi (KPK, PolSCA) organizacja spotkań brokerskich i promocyjnych w Polsce lub w Belgii

5 Integracja przemysłu Zad. 3 Przygotowanie strategicznych inicjatyw badawczych/technologicznych przygotowanie strategicznych inicjatyw badawczych/technologicznych przez polski przemysł uruchomienie systemu grantów na przygotowanie projektu z MNiSW wsparcie doradcze KPK organizacja spotkań dla kluczowych partnerów w Warszawie i Brukseli (PolSCA) spotkania promocyjne z KE, ETP i kluczowymi organizacjami koordynacja z PPT

6 Integracja przemysłu Zad. 4 Udział w europejskich Wspólnych Inicjatywach Technologicznych (JTI) kontakty robocze z JTI w ramach ETP wydelegowanie silnej reprezentacji do grup roboczych i decyzyjnych JTI nawiązanie oficjalnych kontaktów z grupami roboczymi, radami doradczymi wielkich inicjatyw (JTI, Galileo, GMES, Joint Undertakings - Art. 169)

7 Integracja przemysłu Zad. 5 Pogłębianie integracji przemysłu rozwój PPT pogłębianie kontaktów i koordynacja: PPT – ETP, organizacje europejskie rozwój klastrów i ich kontaktów europejskich tworzenie Centrów Badawczo- Rozwojowych i ośrodków B+R w polskich dużych przedsiębiorstwach, indywidualna akcja informacyjna KPK, wciągnięcie w sieci NoE, PPT, ETP szkolenia dla koordynatorów i ekspertów

8 Zadania dla Centrów MSC Zad. 6 Rozwój Centrów Szkoleniowych Marii Skłodowskiej-Curie rozwój centrów szkoleniowych MSC, centrów Transfer of Knowledge tworzenie programów interdyscyplinarnych przy współpracy z przemysłem promocja studiów doktoranckich, wsparcie dla studiów sprzężonych z partnerem europejskim zachęty do studiów w Polsce młodzieży z Europy Wschodniej i innych obszarów strategicznych (BG, RO, CN, RU, UA, BY)

9 Zadania dla Centrów MSC Zad. 7 Zwiększanie mobilności naukowców opracowanie strategii państwa w zakresie mobilności naukowców i rozwoju ich kariery naukowej rozwój polskich Centrów Informacji dla Mobilnych Naukowców (CIN) przyjęcie regulacji prawnych sprzyjających mobilności naukowców wdrażanie zapisów europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Naukowców kampania informacyjna

10 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad. 8 Rozwój Sieci KPK wzmocnienie KPK powołanie silnych 9-10 Regionalnych PK w formie konsorcjów powołanie Branżowych PK przy PPT i klastrach technologicznych powołania w każdej jednostce naukowej silnego Lokalnego PK z wyspecjalizowaną kadrą finansowo-menedżerską dla wsparcie procesu aplikacji i finansowo-administracyjnej koordynacji projektów danej jednostki

11 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad. 9 Koordynacja strategicznych działań w Brukseli powołanie strategicznego centrum koordynacyjnego ds. 7. PR (MNiSW – KPK – PolSCA - Przedstawicielstwo), regularne spotkania koordynacja oficjalnych działań na linii MNiSW-CREST-Komitety Programowe-KPK (informacje, stanowiska) wypracowanie ścieżek lobbingu w KE, opracowanie mapy kontaktów (delegaci, eksperci, urzędnicy) wypracowanie kontaktów roboczych z posłami PE, szczególnie z prof. J. Buzkiem wzmocnienie biura PolSCA w Brukseli, koordynacja działań z KPK informacje o wakatach na wysokich stanowiskach w KE, szkolenia dla kandydatów baza danych o chętnych do pracy/staży w Brukseli, akcja promocyjna promocja staży w KE, PE i innych organach

12 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad. 10 System wsparcia finansowego opracowanie nowej formuły wsparcia dla uczestników 7.PR (bonus grant) dostosowanie systemu do modelu full cost reforma wynagrodzeń w sferze nauki podwyżka stawki godzinowej dla uczestników 7.PR

13 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad. 11 Budowa przyjaznego otoczenia prawnego unormowanie sprawy podatku VAT (niekwalifikowanego w rozumieniu przepisów UE) przyjęcie polskiej Karty Naukowca i Kodeksu Rekrutacji Naukowców podatki od osób fizycznych w programach stypendialnych

14 Środowisko finansowo- prawno - organizacyjne Zad. 12 Wzmacnianie współpracy międzynarodowej w Trójkącie Weimarskim pogłębianie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego (koordynacja działań, wspólne inicjatywy) konferencja inaugurująca 7.PR w Polsce z silnym udziałem FR i DE udział w konferencjach inaugurujących 7.PR w Paryżu i Bonn współpraca NCP (PL-DE-FR)

15 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad. 13 Promocja zagraniczna kampania promocyjna adresowana do Polonii w oparciu o stacje PAN/Ambasady w Paryżu, Berlinie, Wiedniu, Brukseli i Londynie pogłębianie kontaktów bilateralnych: DE: szkolenia menedżerów HGF, ewaluacja, staże SE: VINNOVA FI: TEKES AT: FFG, staże, konferencja platformowa UK NL: TNO, Uniwersytet w Wageningen DK: DTI NO: Instrument Norweski CH: Instrument Szwajcarski UA; wsparcie dla NIP, rozwijanie kontaktów, staże

16 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad. 14 Zapewnienie komplementarności programów badawczych uruchomienie strategicznych programów badawczych (KPR) jako wkładu własnego do inicjatyw europejskich przygotowanie instrumentów komplementarnych z Wspólnymi Inicjatywami Technologicznymi (JTI) na zasadzie PPP Rozwinięcie systemu projektów ERA-NET analiza obecnej sytuacji, opracowanie strategii, określenie priorytetów uruchomienie pilotażowych programów we współpracy multilateralnej przygotowanie polskich strategicznych ERA-NET (np. lotnictwo, czysty węgiel) wsparcie dla instytucji finansujących (NCBR, NOT, PAN…) konferencja wiosenna z udziałem R.-J.Smitsa/M.Weiderta

17 Środowisko finansowo-prawno-organizacyjne Zad.15 Pogłębianie współpracy z Joint Research Centre (JRC) utworzenie biura/instytutu w Polsce (możliwe obszary: żywność wysokiej jakości, ekologia, bioróżnorodność) ustanawianie projektów badawczych JRC ważnych dla Polski (np.: delokalizacja przemysłu i RTD, technologie czystego węgla)

18 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 16 Szkolenia ekspertów 7.PR wstępne przeszkolenie ekspertów KPK przez KE warsztaty KPK dla ekspertów RPK/BPK (kilkudniowe intensywne kursy) konferencje i warsztaty regionalne (30-40 spotkań) przygotowanie przewodników szkolenia menedżersko-finansowe staże w KPK

19 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 17Akcja informacyjna 7.PR konferencja inauguracyjna 7.PR z dużym politycznym wsparciem (Prezydent RP, Ministrowie) przygotowanie strony informacyjnej o 7.PR w Internecie umieszczenie wzorcowych wniosków projektowych na stronie domowej KPK dotarcie do nowych partnerów, przeprowadzenie ankiety Expression of Interest (wysyłka do wszystkich pracowników naukowych ze stopniem doktora) włączenie młodych naukowców przeprowadzenie dni informacyjnych dla poszczególnych priorytetów z udziałem przedstawicieli KE

20 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 18Szkolenia dla ewaluatorów projektów europejskich Wprowadzenie procedury ujawniania się ewaluatorów i obowiązku kontaktu z KPK przed wyjazdem (przeszkolenie przez KPK, a w czasie pobytu w Brukseli powinni być w kontakcie z PolSCA) stworzenie bazy danych o ewaluatorach, przeprowadzenie weryfikacji, kampanii informacyjno- promocyjnej rekomendowanie przez KPK/PolSCA dobrych ekspertów poszczególnym Head of Units i Project Officers kontrolowanie, aby KE zapewniała geograficzny balans ekspertów

21 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 19 Szkolenia dla menedżerów rozbudowa sieci ośrodków szkoleniowych prowadzących szkolenia dla menedżerów projektów europejskich wsparcie z funduszy strukturalnych studia podyplomowe, szkolenia dla księgowych, radców prawnych

22 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 20 Potencjał dla badań podstawowych rozbudowa kontaktów z European Research Council (prof. M.Kleiber) kampania informacyjna aktywizacja Centrów Doskonałości

23 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 21Rozwój ośrodków badawczo-rozwojowych przemysłu uruchomienie specjalnego programu wsparcia dla CBR, OBR w przedsiębiorstwach spotkania strategiczne z prezesami koncernów w MNiSW indywidualne szkolenia i konsultacje dla potencjalnych uczestników 7PR akcja promocyjna MNiSW+MG+PAIiIZ włączenie CBR/OBR przedsiębiorstw w prace PPT

24 Akcja informacyjno-szkoleniowa Zad. 22 Rozwój małych firm technologicznych Rozwój przedsiębiorczości akademickiej szkolenia z zakresu koordynacji projektów badawczych i inwestycyjnych, IPR, zakładania firm, spin-off współpraca z preinkubatorami technologii uruchomienie schematu grantowego dla MŚP na przygotowanie projektu typu CRAFT (National Exploratory Award)

25 Zadania dla CD i CZT Zad. 23 Rozbudowa dużej infrastruktury badawczej współpraca z ESFRI budowa strategii rozwoju dużej infrastruktury w Polsce w oparciu o plany CZT optymalne wykorzystanie funduszy strukturalnych Zad. 24 Polityka regionalna tworzenie Regionów Wiedzy i Innowacji implementacja RIS w oparciu o fundusze strukturalne tworzenie klastrów i ich powiązań z klastrami europejskimi

26 Spotkania regionalne KPK Lp. DataMiejsceOrganizator 125.04.2006WarszawaMEiN, KPK, PW 2połowa majaGdańsk szkolenie dla konsorcjum regionalnego 318-19.05.2006WrocławWCTT - RPK 425-26.05.2006SzczecinPolit. Szczecińska - RPK 529-30.05.2006ŁódźRPK - UŁ 605-06.06.2006KrakówCTT PK - RPK 7 08.06.2006PoznańPPNT FUAM - RPK 822-23.06.2006GliwicePolit. Śląska - RPK 9IX 2006GdańskPG - RPK

27 Dziękuję Państwu za uwagę !


Pobierz ppt "PRZYGOTOWANIA DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO UE 2007-2013 Na podstawie materiałów opracowanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google