Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EXOGEN Express. EXOGEN – ultrad ź wi ę kowy system gojenia ko ś ci To nieinwazyjne urz ą dzenie terapeutyczne s ł u żą ce do leczenia ś wie ż ych z ł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EXOGEN Express. EXOGEN – ultrad ź wi ę kowy system gojenia ko ś ci To nieinwazyjne urz ą dzenie terapeutyczne s ł u żą ce do leczenia ś wie ż ych z ł"— Zapis prezentacji:

1 EXOGEN Express

2 EXOGEN – ultrad ź wi ę kowy system gojenia ko ś ci To nieinwazyjne urz ą dzenie terapeutyczne s ł u żą ce do leczenia ś wie ż ych z ł ama ń, braku zrostu, stawów rzekomych oraz do wspomagania leczenia po zabiegach wyd ł u ż ania ko ń czyn.

3 Szeroko ść impulsu 200ms Impulsy przy 1kHz Fala 1,5 MHz Exogen – ultrad ź wi ę ki impulsowe o niskim nat ęż eniu Energia urz ą dzenia wynosi 30 mW/cm 2

4 Mechanizm dzia ł ania - Odpowied ź biologiczna generowana przez sygna ł mechaniczny Komórki wyczuwaj ą ultrad ź wi ę ki o niskim nat ęż eniu (sygna ł LIPUS) poprzez mechanoreceptory integrynowe znajduj ą ce si ę na ich powierzchni Uruchomienie wewn ą trzkomórkowej kaskady przekazywania sygna ł ów skutkuj ą cej zwi ę kszeniem ekspresji COX2 -> PGE2, co jak wiadomo odgrywa istotn ą rol ę w leczeniu z ł ama ń Analiza przedklinicznych danych o leczeniu z ł ama ń wskazuje na wzrost ekspresji bia ł ek BMP oraz czynników angiogenezy, ró ż nicowania si ę i mineralizacji Wszystkie te czynniki sprzyjaj ą przyspieszeniu gojenia oraz gojeniu ró ż nych typów z ł ama ń … W wielu recenzowanych publikacjach opisano badania i zg ł oszono oddzia ł ywania urz ą dzenia Exogen na komórki w obr ę bie z ł amania, jak równie ż wp ł yw tego urz ą dzenia na leczenie z ł ama ń

5 0 2 4 6 8 10 12 Liczba wygojonych z ł ama ń 810121416182022> 24 Czas gojenia [tygodnie] T. aktywna Placebo O 38% krótszy czas do wygojenia z ł amania Terapia aktywna - 96 dni; placebo - 154 dni (p < 0,0001) Z ł amanie ś rodkowej cz ęś ci trzonu ko ś ci piszczelowej Badanie prospektywne, randomizowane, wieloo ś rodkowe, kontrolowane placebo, prowadzone metod ą podwójnie ś lepej próby: Terapia aktywna - 33; placebo - 34 6 % 35 % Ograniczenie zrostów opó ź nionych o 83% 150 dni Heckman i in. (1994) J. Bone Joint Surgery 76A 26-34 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% EXOGENPlacebo

6 0 50 100 150 200 250 2 mm3-4 mm5 mm Rozmiar szczeliny z ł amania US Placebo 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 17-3031-67 Wiek pacjenta [lata] Liczba dni do wygojenia 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Niepal ą cyPalacze Ograniczenie czasu gojenia Skuteczno ść w ró ż nych grupach wiekowych Najwi ę ksza skuteczno ść w przypadku upo ś ledzenia mechanizmów gojenia oraz w przypadku z ł ama ń trudnych do wygojenia Liczba dni do wygojenia

7 Streszczenie dowodów klinicznych dotycz ą cych urz ą dzenia EXOGEN Ś wie ż e z ł amania W 7 randomizowanych badaniach klinicznych wykazano konsekwentne przyspieszenie gojenia przy ró ż nych typach ko ś ci, z ł ama ń i interwencji chirurgicznych P rzyspieszenie zrostu u palaczy Sugerowane ograniczenie przypadków opó ź nienia zrostu /braku zrostu Braki zrostu W kilku spójnych, praktycznych badaniach fazy II/III wykazano du ż y odsetek powodzenia terapii przy stosowaniu wy łą cznie urz ą dzenia EXOGEN w przypadku dobrze rozpoznanych stawów rzekomych Jednorodne oddzia ł ywanie na stawy rzekome atroficzne, oligotroficzne i hipertroficzne Sugerowany wp ł yw na ró ż ne etapy/procesy/komórki

8 Dowody FDA na leczenie braku zrostu przez Exogen 378 przypadków braku zrostu wszystkie przypadki (za wyj ą tkiem schorze ń czaszki/kr ę gów), w których nie dochodzi ł o do wygojenia – 21 miesi ę cy od z ł amania – 15 miesi ę cy od poprzedniej interwencji chirurgicznej – 2,4 wcze ś niejszych niepowodze ń interwencji chirurgicznych – Wszystkie ko ś ci i typy ko ś ci – Wszystkie typy stawu rzekomego – atroficzny, oligotroficzny i hipertroficzny – Wszystkie typy stabilizacji z ł amania – zachowawcza (33%) i chirurgiczna (67%) Jedyn ą zmian ą w terapii by ł o stosowanie urz ą dzenia przez 20 minut dziennie 2 badania opublikowane w recenzowanych czasopismach (Nolte, Gebauer) Cz ę sto ść sukcesów terapii w ci ą gu ś rednio 4 ½ miesi ą ca - 86% Brak problemów w zakresie bezpiecze ń stwa stosowania

9 Cz ę sto ść wygojenia braku zrostu K. promieniowa/ ł okciowa 89,5% (179/200) K. ramienna 74,8% (83/111) K. piszczelowa / piszczelowa ze strza ł kow ą 90,8% (708/780) K. udowa 84,5% (142/168) Stopa 86,7% (39/45) K. ł ódeczkowata 93,2% (123/132) D ł o ń /nadgarstek 95,7% (22/23) Obojczyk 77,8% (56/72) Staw skokowy 85,3% (58/68) K. ś ródstopia 92,0% (160/174) Ko ść Cz ę sto ść wygojenia * (przypadki wygojone/leczone) * cz ę sto ś ci wygojenia na podstawie wieku z ł ama ń 91-180 dni obejmuje ko ś ci ś ródr ę cza, nadgarstka i ko ść haczykowat ą obejmuje ko ść skokow ą, pi ę tow ą, ł ódkowat ą st ę pu, sze ś cienn ą i ko ś ci klinowate

10 Stawy rzekome Prospektywne serie przypadków (rozpoznany brak zrostu) 29 przypadków stawów rzekomych – 5 atroficznych – 12 hipertroficznych – 12 oligotroficznych Ko ś ci – 1 k. ś ródstopia, 1 staw skokowy, 10 k. piszczelowych/strza ł kowych, 5 k. udowych, – 1 obojczyk, 1 k. ramienna, 3 k. ł okciowa, 2 k. promieniowe, 5 k. ł ódeczkowatych W 86% wszystkich przypadków dosz ł o do wygojenia Ś redni czas do wygojenia: 22 tygodnie U 75% palaczy / by ł ych palaczy dosz ł o do wygojenia Nolte i in. (2001) Low Intensity Pulsed Ultrasound in the Treatment of Nonunions [Ultrad ź wi ę ki impulsowe o niskim nat ęż eniu w leczeniu stawów rzekomych], J. Trauma 51 (4) 693-703

11 Tylko 20minut dziennie 1. 2. 3.

12

13 Mocowanie aparatu EXOGEN

14 Przegl ą d informacji Klinicznie udowodnione wyniki w zakresie gojenia si ę ko ś ci u ludzi – o 38% szybsze gojenie ś wie ż ych z ł ama ń – o 83% mniej przypadków zrostu opó ź nionego – wygojenie 86% stwierdzonych braków zrostu Nieinwazyjna terapia zajmuj ą ca 20 minut dziennie Bezpiecze ń stwo –brak dzia ł a ń niepo żą danych i przeciwwskaza ń Wspó ł praca z leczeniem zachowawczym oraz ze stabilizatorami wewn ę trznymi i zewn ę trznymi Poznany mechanizm dzia ł ania (200 publikacji i 130 prezentacji ustnych)

15 EXOGEN Express (150 impulsów) 2 9 00 pln (1 impuls=19, 33 )

16


Pobierz ppt "EXOGEN Express. EXOGEN – ultrad ź wi ę kowy system gojenia ko ś ci To nieinwazyjne urz ą dzenie terapeutyczne s ł u żą ce do leczenia ś wie ż ych z ł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google