Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Młodzi aktywni? Jak zaanga ż owa ć młodzie ż w ż ycie polityczne i społeczne? W kontek ś cie zbli ż aj ą cych si ę wyborów do Europarlamentu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Młodzi aktywni? Jak zaanga ż owa ć młodzie ż w ż ycie polityczne i społeczne? W kontek ś cie zbli ż aj ą cych si ę wyborów do Europarlamentu."— Zapis prezentacji:

1 Młodzi aktywni? Jak zaanga ż owa ć młodzie ż w ż ycie polityczne i społeczne? W kontek ś cie zbli ż aj ą cych si ę wyborów do Europarlamentu

2 Powiedz mi – a zapomn ę, Poka ż mi – a zapami ę tam Zaanga ż uj mnie- a zrozumiem Arystoteles

3 Niech celem naszej debaty stanie si ę wymy ś lenie i wprowadzenie pomysłów na to, co i jak mo ż emy zrobi ć, ż eby młodzie ż w naszej miejscowo ś ci- Płocku ch ę tniej chodziła na wybory i anga ż owała si ę w ż ycie społeczne.

4 Wyniki ankiety przeprowadzonej w szkołach ponadgimnazjalnych w grupie 500 uczniów, którzy uko ń czyli 18 r. ż ycia.

5 Kobiety

6

7

8 Mężczyźni

9

10

11 Ż adna polityka nie jest warto ś ciowa w oderwaniu od rzeczywisto ś ci. Charles de Gaulle

12 Fabryk ą władzy jest sfera publiczna i fabryka ta musi pracowa ć nieustannie, a nie raz na cztery lata. Gabriel Tarde

13 Jest to bowiem sekret przyrody i polityki, ż e bezpiecznie jest zmienia ć nieraz wiele mniejszych rzeczy ni ż jedn ą wielk ą. Francis Bacon

14 Nawet fl ą dra nie jest bezstronna. Stanisław Jerzy Lec

15 Nie ma nie-polityki. Wszystko jest polityk ą. Tomasz Mann

16 Polityka, kiedy jest sztuk ą oraz słu ż b ą a nie narz ę dziem wyzysku, to działanie na rzecz ideału poprzez rzeczywisto ść. Charles de Gaulle

17 W polityce cała sztuka polega na tym, aby mie ć dobre oczy i umie ć wykorzysta ć ś lepot ę innych. Émile Zola

18 Wszystkie słabe rz ą dy opieraj ą si ę na tym, ż e knebluj ą m ą drzejszej cz ęś ci narodu Georg Christoph Lichtenberg

19 Polityka jest spraw ą zbyt powa ż n ą, aby pozostawi ć j ą w r ę kach polityków. Charles de Gaulle

20 Polityk odpowiedzialny jest za statek a nie za fale. Abraham Lincoln

21 Polityka nie mo ż e obej ść si ę bez jakiej ś podstawy moralnej. Adam Mickiewicz

22 Przygotowały: Karolina Szmulewicz Martyna Kisio


Pobierz ppt "Młodzi aktywni? Jak zaanga ż owa ć młodzie ż w ż ycie polityczne i społeczne? W kontek ś cie zbli ż aj ą cych si ę wyborów do Europarlamentu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google