Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WARTA DLA CIEBIE I RODZINY"— Zapis prezentacji:

1 WARTA DLA CIEBIE I RODZINY

2 Ubezpieczony i Ubezpieczający
Ubezpieczonym jest osoba fizyczna, której życie jest przedmiotem ubezpieczenia, nie objęta w dniu zawarcia na jej rzecz umowy ubezpieczenia, ochroną z tytułu ubezpieczenia „WARTA DLA CIEBIE I RODZINY” oraz nie posiadającą orzeczenia o niezdolności do pracy lub uprawnienia do otrzymywania świadczeń rehabilitacyjnych lub orzeczenia o niepełnosprawności, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Ponadto do umowy ubezpieczenia może przystąpić osoba, która w dacie podpisywania deklaracji uczestnictwa/zmiany nie przebywa oraz w ciągu ostatniego roku licząc od daty podpisywania deklaracji nie przebywała na zwolnieniu lekarskim dłużej niż 30 kolejnych dni, nie przebywa w hospicjum lub zakładzie opiekuńczo-leczniczym i w innej podobnej placówce, a także za wyjątkiem profilaktyki zdrowotnej stan jej zdrowia nie wymaga regularnego nadzoru lub leczenia Ubezpieczającym jest Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji „WARTA” S.A .

3 Max. wiek, Współubezpieczony i Uprawniony
Maksymalny wiek osoby przystępującej do ubezpieczenia – ukończony 18 rok zycia oraz nie ukończony 67 rok życia Maksymalny wiek osoby ubezpieczonej – najbliższa rocznica polisy po dniu ukończeniu przez ubezpieczonego 67 rok życia Współubezpieczony – jest osoba będąca małżonkiem, rodzicem, rodzicem małżonka, dzieckiem ubezpieczonego i wskazana w poszczególnych Szczególnych Warunkach Dodatkowych Ubezpieczeń, której przedmiotem ubezpieczenia jest zdrowie lub życie Uprawniony – jest osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której w przypadku zajścia zdarzenia przewidzianego w umowie ubezpieczenia ubezpieczyciel wypłaca świadczenie

4 Składka, prowizja, zakres ochrony
Składka – miesięczna Składka płatana na indywidualne konto każdego ubezpieczonego Minimalna składka miesięczna na osobę – 33 PLN, Maksymalna składka miesięczna na osobę – 115 PLN, Zakres ochrony w podziale na Warianty…

5 Ochrona ubezpieczeniowa i terminy płatności składki
Ubezpieczony jest objęty ochroną ubezpieczeniową od 1 dnia następnego miesiąca po złożeniu deklaracji do ubezpieczyciela pod warunkiem: - prawidłowo wypełnionej i podpisanej przez osobę przystępującą Deklaracji Uczestnictwa/zmiany - opłacenia pierwszej składki w pełnej wysokości do 14 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia (poprzez opłacenie składki rozumiemy zaksięgowanie jej na rachunku TUnŻ WARTA SA).

6 Ochrona ubezpieczeniowa i terminy płatności pierwszej składki
W przypadku, gdy Klient opłaci pierwszą składkę po 14 dniu pierwszego miesiąca obowiązywania umowy ubezpieczenia, wówczas ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od pierwszego dnia miesiąca następnego po zapłaceniu pierwszej składki przez Klienta z zastrzeżeniem, że jeżeli Klient nie wpłaci składki do 25 dnia pierwszego miesiąca obowiązywania wobec niego umowy ubezpieczenia wówczas jego deklaracja traci ważność. Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Podpisanie deklaracji: 05 kwietnia Umowa ubezpieczenia od 1 maja Termin płatności pierwszej składki: 14 maja Składa zapłacona: 12 maja 16 maja brak wpłaty do 25 maja Ochrona ubezpieczeniowa: od 01 maja od 1 czerwca brak Umowa anulowana/ kiedy: nie tak / 26 maja – automatyczne anulowanie zawartej umowy z datą 1 maja. 6

7 Ochrona ubezpieczeniowa i terminy płatności kolejnych składek
Każdą kolejna składkę Klient zobowiązany jest zapłacić w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc za który składka jest należna. Przykład 1 Przykład 2 Przykład 3 Podpisanie deklaracji: 05 kwietnia Umowa ubezpieczenia od 1 maja Termin płatności pierwszej składki 14 maja Składa zapłacona: 12 maja Ochrona ubezpieczeniowa: od 01 maja Termin płatności kolejnej składki 31 maja Składka zapłacona 29 maja 15 czerwca brak wpłaty do 25 czerwca do 30 czerwca brak ochrony od 01 czerwca Wystąpienie / kiedy nie tak / 26 czerwca – automatyczne wystąpienie z umowy z datą 31 maja. 7

8 Zakończenie odpowiedzialności w stosunku do ubezpieczonego
Odpowiedzialność ubezpieczyciela względem danego ubezpieczonego, kończy się: z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, z dniem wystąpienia ubezpieczonego z ubezpieczenia, z dniem zgonu ubezpieczonego, w najbliższą rocznicę polisy przypadającą po dniu ukończenia przez ubezpieczonego 67 lat Z dniem końca odpowiedzialności względem danego ubezpieczonego wygasa odpowiedzialność ubezpieczyciela względem jego współubezpieczonych wynikająca ze wszystkich dodatkowych umów ubezpieczenia zawartych jako rozszerzenie umowy ubezpieczenia w oparciu o załączniki do niniejszych SWU

9 Wyłączenia odpowiedzialności z umowy głównej
samookaleczenie lub okaleczenie na własną prośbę, popełnienie lub usiłowanie popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego w ciągu 2 lat od daty zawarcia umowy ubezpieczenia działań wojennych, stanu wojennego czynnego udziału ubezpieczonego w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru skażenia jądrowego, chemicznego, biologicznego (w tym spowodowanego działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowania

10 Wyłączenia odpowiedzialności z umów dodatkowych
Wyłączenia zależne od danych ryzyk dodatkowych samookaleczeniem lub okaleczeniem na własną prośbę, popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego działaniami wojennymi, stanem wojennym czynnym udziałem w zamieszkach, rozruchach, aktach terroru prowadzeniem pojazdu lądowego, wodnego, powietrznego bez wymaganych dokumentów wyczynowym lub rekreacyjnym uprawianiem niebezpiecznych sportów: nurkowaniem, alpinizmem, wspinaczką skałkową, speleologią, baloniarstwem, lotniarstwem, szybownictwem, lotnictwem (pilotażem sportowym, wojskowym, zawodowym, amatorskim, samolotów, helikopterów), paralotniarstwem, motoparalotniarstwem, skokami spadochronowymi, wyścigami samochodowym lub motocyklowymi, jazdą gokartami, jazdą quadami, sportami motorowodnymi, sportami walki, skokami na gumowej linie przewozem lotniczym innym niż w charakterze pasażera licencjonowanych linii lotniczych

11 Wyłączenia odpowiedzialności z umów dodatkowych
zatruciem/działaniem pod wpływem alkoholu, narkotyków lub substancji toksycznych oraz w wyniku schorzeń spowodowanych tymi substancjami, wyłączając przypadki zażycia tych środków zgodnie z zaleceniem lekarza popełnieniem lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa z winy umyślnej przez ubezpieczonego, uprawnionego lub inną osobę przy ich współudziale lub za ich namową wszelkimi chorobami związanymi z infekcją wirusem HIV pełnieniem przez ubezpieczonego służby wojskowej w jakimkolwiek kraju zawodowym uprawianiem sportów poddania się przez ubezpieczonego eksperymentowi medycznemu chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnień

12 Wyłączenia odpowiedzialności z umów dodatkowych
operacjami plastyczno-kosmetycznymi, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków i operacji w związku z chorobami nowotworowymi operacjami stomatologicznymi, z wyjątkiem operacji rekonstrukcyjnych następstw wypadków ciążą, porodem, połogiem, powikłaniami ciąży, komplikacjami połogu, poronieniem samoistnym lub sztucznym wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem chorobami, uszkodzeniami ciała istniejącymi przed datą zawarcia umowy dodatkowej operacjami przeprowadzanymi w celach diagnostycznych (np.: biopsja, punkcja, pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe i inne), jak również drobnymi zabiegami chirurgicznymi nie wymagającymi hospitalizacji (np.: szycie ran powierzchniowych, usunięcie ciał obcych i inne) pozostawaniem ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo-leczniczym

13 Wyłączenia odpowiedzialności z umów dodatkowych
chorobami zawodowymi i wszelkimi innymi chorobami lub stanami chorobowymi, nawet takimi, które występują nagle oraz wszelkimi zawałami, wylewami i udarami wykonywaniem rutynowych badań lekarskich, laboratoryjnych i innych badań, o ile przyczyna ich wykonania nie jest choroba lub obrażenia ciała dziecka skażeniem jądrowym, chemicznym, biologicznym (w tym spowodowanym działaniem broni nuklearnej, chemicznej, biologicznej) bądź napromieniowaniem wykonywaniem jednego z poniżej wymienionych zawodów lub czynności: górnik, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, funkcjonariusz Biura Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnego Biura Śledczego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy, osoba wykonująca pracę: na platformie wiertniczej, w rafinerii, w tartaku, pod ziemią, pod wodą, przy zrywce albo wyrębie drzew i zwózce drewna, na wysokościach powyżej 10 metrów, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów

14 IK i ocena ryzyka IK Możliwość kontynuowania ochrony ubezpieczeniowej w ramach ubezpieczenia indywidualnie kontynuowanego Ocena medyczna Brak oceny medycznej osób przystępujących do ubezpieczenia

15 Karencje Dla osób przystępujących do ubezpieczenia WARTA DLA CIEBIE I RODZINY obowiązują karencje: 6 miesięcy na ryzyka: zgonu ubezpieczonego, zgonu ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu małżonka, zgonu małżonka na skutek zawału serca lub udaru mózgu, zgonu rodzica oraz rodzica małżonka, zgonu dziecka, osierocenia dziecka, zgonu noworodka, powstania niezdolności do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego, operacji ubezpieczonego, leczenia specjalistycznego) 10 miesięcy na ryzyka: urodzenie dziecka oraz urodzenie dziecka z wadą wrodzoną

16 Karencje cd. Karencje nie dotyczą świadczenia z tytułu NW.
90 dni karencji na ryzyka: dziennego świadczenia szpitalnego (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego dziecka (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego PLUS (pobyt w wyniku choroby), dziennego świadczenia szpitalnego małżonka PLUS (pobyt w wyniku choroby) 180 dni karencji w przypadku wystąpienia u ubezpieczonego poważnego zachorowania, wystąpienia u małżonka poważnego zachorowania, wystąpienia u dziecka poważnego zachorowania Karencje nie dotyczą świadczenia z tytułu NW. Zaliczenie okresu opłacania składek z ubezpieczenia grupowego zawartego z TUnŻ WARTA SA i wypłata świadczenia w niższej wysokości z porównania wysokości świadczeń

17 Ryzyka Dodatkowe Wszystkie umowy dodatkowe zawierane są na czas trwania umowy podstawowej (umowy odnawialne) Umowy dodatkowe są umowami obligatoryjnymi (nie ma możliwości dowolnego dobierania zakresu umów dodatkowych w danym Wariancie)

18 Ryzyko Dodatkowe Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną urodzenie się dziecka ubezpieczonemu – urodzenie się żywego dziecka ubezpieczonemu, potwierdzone aktem urodzenia, w którym ubezpieczony wymieniony jest jako rodzic tego dziecka urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną - urodzenie się żywego dziecka ubezpieczonemu, u którego stwierdzono wadę wrodzoną wymienioną w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 stwierdzoną przez lekarza do 3 roku jego życia

19 Ryzyko Dodatkowe Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu
Urodzenie się dziecka ubezpieczonemu z wadą wrodzoną umowa na czas trwania umowy podstawowej (odnawialna) karencja – 10 miesięcy, tylko dla osób przystępujących z opóźnieniem (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA)

20 Ryzyko Dodatkowe Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego
Poważne Zachorowanie Małżonka Ubezpieczonego Poważne Zachorowanie Dziecka Ubezpieczonego poważne zachorowanie - jedno z poważnych zachorowań wymienionych w katalogu poważnych zachorowań oraz rozszerzonym katalogu poważnych zachorowań, powstałe w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Obowiązywanie umowy ukończony od 1 rok życia i nie ukończony 20 roku życia (dziecko)

21 Ryzyko Dodatkowe Poważne Zachorowanie Ubezpieczonego
Poważne Zachorowanie Małżonka Ubezpieczonego Poważne Zachorowanie Dziecka Ubezpieczonego umowa zawierana na okres 1 roku tj. zgodnie z okresem trwania umowy podstawowej przedłużana jest automatycznie odpowiedzialność Warty rozpoczyna się 180 dni po zawarciu umowy karencja (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA)

22 Ryzyko Dodatkowe Katalog Poważnych Zachorowań: nowotwór złośliwy
zawał serca udar mózgu operacja pomostowania naczyń wieńcowych niewydolność nerek przeszczep dużych narządów

23 Ryzyko Dodatkowe Rozszerzony katalog Poważnych Zachorowań
powiększa zakres ryzyk o: paraliż utrata kończyn utrata wzroku utrata słuchu utrata mowy ciężkie oparzenia łagodny nowotwór mózgu śpiączka choroba Creutzfeldta – Jakoba zakażenie Wirusem HIV lub rozpoznanie HIV (w trakcie transfuzji krwi) zakażenie Wirusem HIV lub rozpoznanie AIDS (w związku z wykonywanym zawodem) operacja aorty choroba Alzheimera schyłkowa niewydolność wątroby operacja zastawek serca stwardnienie rozsiane choroba Parkinsona anemia aplastyczna zapalenie mózgu schyłkowa niewydolność oddechowa zapalnie opon mózgowo-rdzeniowych

24 Ryzyko Dodatkowe Katalog Poważnych Zachorowań Dziecka:
nowotwór (guz) złośliwy niewydolność nerek łagodny nowotwór mózgu śpiączka wirusowe zapalenie mózgu dystrofia mięśniowa cukrzyca przewlekła niewydolność wątroby

25 Ryzyko Dodatkowe Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego
leczenie specjalistyczne – jedną z metod leczenia wymienionych w katalogu metod leczenia specjalistycznego zastosowanych w czasie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia Umowa zawierana na okres 1 roku Przedłużana jest automatycznie Odpowiedzialność Warty rozpoczyna się 6 miesiące po zawarciu umowy karencja (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA)

26 Ryzyko Dodatkowe Leczenie Specjalistyczne Ubezpieczonego
Metody leczenia specjalistycznego, za które ubezpieczyciel wypłaca świadczenie zawarte są w katalogu metod leczenia spec. stanowiącego załącznik do owu

27 Ryzyko Dodatkowe Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka Ubezpieczonego
Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka Ubezpieczonego Dzienne Świadczenie Szpitalne Dziecka Ubezpieczonego wiek dziecka ukończone 4 lata i nie ukończony 25 rok życia umowa zawierana na 1 rok (odnawialna) zakres ochrony obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku: wypadku oraz choroby) świadczenie przysługuje za każdy dzień pobytu w szpitalu, max. za 90 każdego roku (DSS ubezpieczony, małżonek) trwania umowy w zależności od wyboru na wniosku o zawarcie umowy.

28 Ryzyko Dodatkowe Podstawowe pojęcia
Szpital - państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej z wyłączeniem: zakładów psychiatrycznych, szpitali więziennych, domów opieki i innych placówek, których zadaniem jest leczenie alkoholizmu i innych uzależnień. Dzień pobytu w szpitalu - każda rozpoczęta doba pozostawania ubezpieczonego w szpitalu, liczona jako doba zegarowa. OIOM - Oddział Intensywnej Opieki Medycznej W przypadku pobytu w szpitalu na terytorium: krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki Islandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino, Korei Południowej ubezpieczony obowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające pobyt w szpitalu w oryginale z tłumaczeniem przez tłumacza przysięgłego.

29 Ryzyko Dodatkowe Pobyt w szpitalu spowodowany chorobą
Karencja 90 dnia od daty zawarcia - do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA Świadczenie przysługuje za każdy dzień, pod warunkiem że pobyt w szpitalu trwał co najmniej 4 dni. OIOM płatny ryczałtowo

30 Ryzyko Dodatkowe Pobyt w szpitalu spowodowany wypadkiem
Przysługuje za każdy dzień, począwszy od 1 dnia nieprzerwanego pobytu w szpitalu. Od 15 dnia pobytu - świadczenie jest zmniejszone o 50% Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu pobytu w szpitalu z powodu wypadku, jeżeli pobyt ten rozpocznie się przed upływem 180 dni od daty wypadku. W sytuacji gdy pobyt w szpitalu z powodu wypadku rozpocznie się po upływie 180 dni od daty wypadku, ubezpieczyciel wypłaci świadczenie w wysokości 50% kwoty dziennego świadczenia szpitalnego za pobyt ubezpieczonego w szpitalu z powodu wypadku OIOM płatny ryczałtowo

31 Ryzyko Dodatkowe Umowa dodatkowa Dzienne Świadczenie Szpitalne Ubezpieczonego PLUS Umowa dodatkowa Dzienne Świadczenie Szpitalne Małżonka Ubezpieczonego PLUS Umowa zawierana na 1 rok (odnawialna) Zakres ochrony obejmuje pobyt w szpitalu w wyniku: 1) wypadku przy pracy, wypadku komunikacyjnego, oraz 2) zawału serca, udaru mózgu, rehabilitacji poszpitalnej W przypadku wielokrotnych pobytów w szpitalu świadczenie przysługuje max. za 90 dni pobytu w szpitalu/ na zwolnieniu lekarskim w ciągu każdego roku

32 Ryzyko Dodatkowe Dzienne świadczenie szpitalne PLUS przysługuje:
za każdy dzień pobytu w szpitalu w okresie pierwszych 14 dni, pod warunkiem, że: pobyt w szpitalu rozpoczął się nie później niż 14 dni po dniu wystąpienia zawału, udaru mózgu, wypadku komunikacyjnego, wypadku przy pracy: ponadto pobyt w szpitalu w wyniku wypadku komunikacyjnego bądź wypadku przy pracy jest pierwszym pobytem w szpitalu spowodowanym danym wypadkiem komunikacyjnym bądź wypadkiem przy pracy pobyt w szpitalu z tytułu wystąpienia zawału, udaru mózgu musi trwać co najmniej 4 dni.

33 Ryzyko Dodatkowe Świadczenie z tytułu rehabilitacji poszpitalnej przysługuje: za każdy dzień pobytu na zwolnieniu lekarskim do 30 dni, pod warunkiem, że pobyt w szpitalu poprzedzający zwolnienie trwał nieprzerwanie 10 dni Odpowiedzialność ubezpieczyciela jest wyłączona w ciągu pierwszych 90 dni od daty zawarcia, jeżeli przyczyną pobytu w szpitalu bądź rehabilitacji poszpitalnej jest choroba (karencja) - do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA oraz z innym ubezpieczycielem

34 Ryzyko Dodatkowe Operacja Ubezpieczonego:
Operacja - zabieg chirurgiczny wykonany w szpitalu przez zespół lekarzy Operacjami nie są zabiegi przeprowadzane w celach diagnostycznych np.: Biopsja, punkcja, pobranie wycinków, zabiegi endoskopowe, zabiegi chirurgiczne nie wymagające hospitalizacji np: szycie ran powierzchownych, usunięcie ciał obcych

35 Ryzyko Dodatkowe Operacja Ubezpieczonego:
Umowa zawierana na 1 rok, automatycznie odnawialna Odpowiedzialność Warty rozpoczyna się 6 miesięcy po zawarciu umowy karencja (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA) Max. 3 operacje w roku polisowym Zapis o pomniejszeniu wypłaty świadczenia (jeżeli ubezpieczyciel wypłaci świadczenie z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia, a następnie w ciągu 6 miesięcy od daty doręczenia ubezpieczycielowi wniosku o świadczenie nastąpi zgon ubezpieczonego, który pozostaje w związku przyczynowo-skutkowym z operacją ubezpieczonego, wówczas świadczenie z tytułu zgonu ubezpieczonego, do którego wypłaty zobowiązany jest ubezpieczyciel, pomniejszane jest o kwotę świadczenia z tytułu dodatkowej umowy ubezpieczenia wypłaconego przez ubezpieczyciela w sześciomiesięcznym okresie poprzedzającym zgon ubezpieczonego)

36 Ryzyko Dodatkowe Świadczenia:
Wg katalogu operacji zgodnie z podanym poziomem trudności wykonania operacji w skali od 1 - operacje najlżejsze do 5 - operacje najcięższe 1 poziom 10% kwoty bazowej 2 poziom 25% kwoty bazowej 3 poziom 50% kwoty bazowej 4 poziom 75% kwoty bazowej 5 poziom 100% kwoty bazowej Kwota bazowa jest wielokrotnością 500zł,

37 Ryzyko Dodatkowe Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Zgon małżonka ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu udar mózgu - powstała w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia martwica tkanki mózgowej wywołana przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mózgowia lub krwotokiem do tkanki mózgowej przy współistnieniu wszystkich niżej wymienionych okoliczności: - wystąpienie nowych klinicznych objawów neurologicznych odpowiadających udarowi mózgu, - obecność obiektywnych ubytków neurologicznych stwierdzanych w badaniu neurologicznym przez okres min. 60 dni od chwili rozpoznania udaru mózgu, - obecność nowych zmian charakterystycznych dla udaru mózgu w obrazie tomografii komputerowej lub jądrowego rezonansu magnetycznego (o ile badania takie były przeprowadzone). Z ochrony ubezpieczeniowej wykluczone są: - epizody przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA), - zawały mózgu lub krwawienia śródczaszkowe spowodowane zewnętrznym urazem, - wtórne krwotoki do istniejących ognisk poudarowych, - jakiekolwiek inne zmiany w mózgu możliwe do rozpoznania metodami obrazowymi bez współistniejących odpowiadających tym zmianom objawów klinicznych.

38 Ryzyko Dodatkowe Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Zgon małżonka ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu zawał serca - zdarzenie powstałe w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu umowy ubezpieczenia; za zawał serca uważa się, rozpoznanie dokonanej martwicy części mięśnia sercowego wywołanej nagłym przerwaniem dopływu krwi do określonego obszaru mięśnia sercowego. Rozpoznanie musi być oparte na stwierdzeniu wzrostu lub spadku stężenia biomarkerów sercowych we krwi (troponiny I, troponiny T lub CK-MB), z co najmniej jedną wartością przekraczającą 99. percentyl zakresu referencyjnego dla danej metody laboratoryjnej, z współistniejącym co najmniej jednym z wymienionych niżej klinicznych wykładników niedokrwienia mięśnia sercowego: typowe objawy kliniczne zawału mięśnia sercowego, jeden z następujących objawów EKG wskazujących na świeże niedokrwienie mięśnia sercowego: nowo powstałe uniesienie lub obniżenie odcinka ST-T, odwrócenie załamka T, nowe patologiczne załamki Q lub nowo powstały blok lewej odnogi pęczka Hisa. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje innych ostrych zespołów wieńcowych.

39 Ryzyko Dodatkowe Zgon ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Zgon małżonka ubezpieczonego na skutek zawału serca lub udaru mózgu Umowa na czas trwania umowy podstawowej (odnawialna) Wiek ubezpieczonego zgodny z umowa podstawową Karencja 6 miesiące dla małżonków/partnerów (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA) Odpowiedzialność ubezpieczyciela z tytułu zgonu na skutek zawału serca lub udaru mózgu jest wyłączona, jeżeli zwału serca lub udaru wystąpiły, były zdiagnozowane lub leczone przed zawarciem dodatkowej umowy ubezpieczenia (zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej)

40 Ryzyko Dodatkowe Niezdolność do samodzielnej egzystencji
niezdolność do samodzielnej egzystencji – zmiany w stanie zdrowia ubezpieczonego będące wynikiem choroby lub wypadku, które zaistniały w okresie odpowiedzialności ubezpieczyciela powodujące wydanie przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską prawomocnego orzeczenia lub prawomocnego wyroku sądu lub decyzji organu rentowego, na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji ubezpieczonego na okres powyżej 24 miesięcy. Ostateczną decyzję o uznanie świadczenia podejmuje komisja lekarska ubezpieczycie Karencja na niezdolność do samodzielnej egzystencji 6 miesiące (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA)

41 Ryzyko Dodatkowe Zgon rodzica/teścia ubezpieczonego
rodzic małżonka (ubezpieczonego) - naturalnego ojca lub naturalną matkę małżonka ubezpieczonego lub osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia małżonka ubezpieczonego lub ojczyma lub macochę małżonka ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio naturalny ojciec lub naturalna matka, przy czym przez ojczyma i macochę rozumie się osobę, nie będącą biologicznym rodzicem małżonka ubezpieczonego, która w dniu zgonu pozostawała w związku małżeńskim z odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem małżonka ubezpieczonego, lub wdowę/wdowca po naturalnej matce lub naturalnym ojcu małżonka ubezpieczonego nie będącą biologicznym rodzicem małżonka ubezpieczonego o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński, za rodzica małżonka ubezpieczonego uważa się również rodzica małżonka, który zmarł pod warunkiem że ubezpieczony nie zawarł powtórnego związku małżeńskiego rodzic (ubezpieczonego) - naturalnego ojca lub naturalną matkę ubezpieczonego lub osobę, która dokonała pełnego lub częściowego przysposobienia ubezpieczonego lub ojczyma lub macochę ubezpieczonego, jeżeli nie żyje odpowiednio naturalny ojciec lub naturalna matka, przy czym przez ojczyma i macochę rozumie się osobę, nie będącą biologicznym rodzicem ubezpieczonego, która w dniu zgonu pozostawała w związku małżeńskim z odpowiednio naturalną matką lub naturalnym ojcem ubezpieczonego lub wdowę/wdowca po naturalnej matce lub naturalnym ojcu ubezpieczonego, nie będącą biologicznym rodzicem ubezpieczonego, o ile nie wstąpiła ponownie w związek małżeński  

42 Ryzyko Dodatkowe Zgon rodzica/teścia ubezpieczonego
Wypadek – nagłe zdarzenie, niezależne od woli, wywołane przyczyną zewnętrzną, Umowa na czas trwania umowy podstawowej (odnawialna) Karencja na zgon rodzica/teścia – 6 miesięcy (do karencji zalicza się czas trwania w/w ryzyka w innej polisie grupowej zawartej z TUnŻ WARTA SA)


Pobierz ppt "WARTA DLA CIEBIE I RODZINY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google