Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENDA charakterystyka oferty procedura zawierania umowy ubezpieczenia

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENDA charakterystyka oferty procedura zawierania umowy ubezpieczenia"— Zapis prezentacji:

1 OFERTA GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE DLA KLIENTÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM FINANSÓW

2 AGENDA charakterystyka oferty procedura zawierania umowy ubezpieczenia
realizacja świadczeń z umowy ubezpieczenia

3 CHARAKTERYSTYKA OFERTY
produkt ochronny - ochrona ubezpieczeniowa przez 24 godziny na dobę niezależnie od miejsca pobytu wiek wstępu od 16 do 60 lat – bez względu na płeć standardowo brak szczegółowej oceny ryzyka i ankiet medycznych typowych dla ubezpieczeń indywidualnych – jedynie oświadczenia o stanie zdrowia ubezpieczonego Suma ubezpieczenia – jednakowa dla wszystkich Ubezpieczonych w ramach grupy. Dla poszczególnych świadczeń jest ustalona osobna suma ubezpieczenia. Ich wysokość wskazana jest na polisie i indywidualnym potwierdzeniu objęcia ubezpieczeniem

4 CHARAKTERYSTYKA OFERTY
Zachowanie średniej wieku ubezpieczonych na poziomie 42 lat przez cały okres trwania umowy ubezpieczenia. Ubezpieczenie może trwać dożywotnio. Po ukończeniu przez Ubezpieczonego 70 roku życia SU na wypadek śmierci Ubezpieczonego ograniczona jest do 50% pierwotnej SU. Ukończenie przez Małżonka Ubezpieczonego 70 lat skutkuje takim samym obniżeniem SU na ryzyko śmierci Małżonka.

5 CHARAKTERYSTYKA OFERTY
Osoba ubiegająca się o objęcie ochroną ubezpieczeniową: -nie może posiadać orzeczenia o niezdolności do pracy -nie może mieć przerwy w pracy spowodowanej chorobą lub wypadkiem, dłuższej niż 30 kolejnych dni w ciągu ostatnich 12 miesięcy -za wyjątkiem profilaktyki zdrowotnej nie wymaga regularnego nadzoru lekarskiego lub regularnego leczenia -nie wykonuje zawodu narażonego na wysokie ryzyko związane z niebezpieczną lub szkodliwą pracą

6 CHARAKTERYSTYKA OFERTY
Składka ubezpieczeniowa płatna jest miesięcznie z góry (do końca miesiąca za miesiąc następny, istotna data wpłaty). Prolongata opłacenia składki – 1 miesiąc. Towarzystwo udziela ochrony ubezpieczeniowej. Po bezskutecznym upływie terminu prolongaty, z ostatnim dniem prolongaty miesiące zawieszenia odpowiedzialności. Bezskuteczny upływ okresu zawieszenia koniec odpowiedzialności. CC S.A. Zachowuje roszczenie o zapłatę zaległych składek za okres, w którym udzielała ochrony.

7 ZNIESIENIE KARENCJI W stosunku do Ubezpieczonych, którzy bezpośrednio przed przystąpieniem do ubezpieczenia w Concordia Capital S.A. byli objęci ochroną w ramach ubezpieczenia grupowego w innym zakładzie ubezpieczeń i z umowy tej zrezygnowali konieczność udokumentowania zakresu ochrony i rezygnacji, w odniesieniu do ryzyk objętych uprzednio ochroną nie mają zastosowania okresy karencji. Jest karencja na ewentualną różnicę świadczeń

8 UMOWA UBEZPIECZENIA Ubezpieczający – Europejskie Centrum Finansów w Gorzowie Wlkp. Ubezpieczony – Klient Ubezpieczającego okres umowy – jeden rok z automatycznym przedłużeniem, co powoduje, że w polisie określa się wyłącznie początek okresu ubezpieczenia

9 UMOWA UBEZPIECZENIA Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się - pod warunkiem opłacenia przez ubezpieczającego pierwszej składki: w stosunku do ubezpieczonych przystępujących do umowy ubezpieczenia w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia - od dnia wskazanego w polisie ubezpieczeniowej w stosunku do ubezpieczonych przystępujących do umowy ubezpieczenia po dniu jej zawarcia - pierwszego dnia okresu składkowego, następującego po okresie, w którym ubezpieczony złożył deklarację przystąpienia. Indywidualne potwierdzenie przystąpienia wskazuje początek ochrony ubezpieczeniowej udzielanej danemu ubezpieczonemu.

10 UMOWA UBEZPIECZENIA Koniec ochrony ubezpieczeniowej (cd.)
wystąpienie ubezpieczonego z ubezpieczenia nieopłacenie składki ubezpieczeniowej w dniu jej wymagalności z zastrzeżeniem okresu prolongaty (1 miesiąc) i zawieszenia ochrony (2 miesiące) śmierć ubezpieczonego

11 UMOWA PODSTAWOWA – wyłączenia odpowiedzialności
Wyłączenia odpowiedzialności – bezpośrednia lub pośrednia przyczyna zajścia wypadku ubezpieczeniowego: samobójstwo ubezpieczonego w okresie pierwszych dwóch lat od dnia przystąpienia do ubezpieczenia samookaleczenie lub okaleczenie na własną prośbę, niezależnie od stopnia poczytalności leczenie oraz zabiegi medyczne, jeżeli były wykonywane przez osoby nieuprawnione skażenie radioaktywne bądź katastrofa nuklearna działania zbrojne, akty terroru, czynny i dobrowolny udział w aktach przemocy popełnienie (lub usiłowanie) przez ubezpieczonego przestępstwa umyślnego zatrucie alkoholem, zażycie narkotyków lub innych środków farmakologicznych, nieprzypisanych przez uprawnionego lekarza

12 poważne zachorowanie Ryzyko ubezpieczeniowe
Doznanie przez ubezpieczonego któregoś z enumeratywnie wymienionych poważnych zachorowań bez względu na przyczynę (NW lub choroba samoistna) zawał serca udar mózgu nowotwór przeszczep dużych narządów przewlekła niewydolność nerek chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych zapalenie wątroby typu B łagodny guz mózgu leczenie chorób naczyń wieńcowych utrata wzroku utrata kończyn utrata mowy ciężkie oparzenie stwardnienie rozsiane śpiączka pulmonektomia anemia aplastyczna

13 pobyt w szpitalu Ryzyko ubezpieczeniowe
poddanie się przez ubezpieczonego pobytowi w szpitalu, bez względu na miejsce skorzystania ze świadczenia zdrowotnego - na terenie całego świata (z zastrzeżeniem wyłączeń) pobyt w szpitalu musi być pobytem leczniczym, nie diagnostycznym Rodzaj pobytu wariant pełny choroba X NW sanatorium/ oddział rehabilitacyjny – w wyniku NW OIOM – dodatkowe świadczenie

14 pobyt w szpitalu Moment zajścia wypadku ubezpieczeniowego
upływ drugiej doby nieprzerwanego pobytu w szpitalu z zachowaniem odpowiedzialności Towarzystwa od pierwszego dnia pobytu (integralna franszyza czasowa); dzień przyjęcia do szpitala nie jest wliczany do okresu pobytu w szpitalu Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za okres pobytu w szpitalu przypadający w okresie ubezpieczenia, z zastrzeżeniem okresów karencji Dodatkowe warunki odpowiedzialności zajście nieszczęśliwego wypadku wywołującego hospitalizację po przystąpieniu do ubezpieczenia zdiagnozowanie choroby powodującej hospitalizację nie wcześniej niż po dwóch miesiącach od przystąpienia do ubezpieczenia, przy czym początek pobyt w szpitalu nie może poprzedzać momentu zdiagnozowania choroby zajście wypadku przed 65-tym rokiem życia

15 pobyt w szpitalu Ograniczenia odpowiedzialności
maksymalny czas naliczania diety dziennej w rocznym okresie ubezpieczenia: 90 dni łącznie dla pobytów spowodowanych NW i chorobą 30 dni dla pobytów na oddziale rehabilitacyjnym lub w sanatorium 7 dni dla świadczenia dodatkowego za pobyt na OIOM (łącznie dla pobytów spowodowanych NW i chorobą) za pobyt w szpitalu spowodowany NW uznaje się pobyt, który rozpoczął się nie później niż 30 dni od zajścia NW i jest to pierwszy pobyt w szpitalu spowodowany danym NW; kolejne pobyty z tego samego NW traktuje się jak pobyty w wyniku choroby dodatkowe wyłączenia odpowiedzialności: pobyt związany z wykonywaniem rutynowych badań lekarskich (w tym rentgenowskich) leczenie bezpłodności klęski żywiołowe i ogłoszone epidemie

16 przeszczepy i rekonstrukcje
TABELA USZCZERBKÓW OBJĘTYCH UBEZPIECZENIEM Obszar ciała, którego dotyczy uszczerbek Wypadek ubezpieczeniowy: przeszczep, rekonstrukcja lub nabycie protezy wskazanej części ciała głowa i szyja włosy, brwi, rzęsy, gałka oczna, małżowina uszna, nos, uzębienie, skóra twarzy i szyi klatka piersiowa i brzuch u kobiet - piersi (bez przypadków częściowych amputacji, np.: tzw. „kwadrantectomii”), u mężczyzn - jądra kończyna górna ramię powyżej stawu łokciowego, przedramię powyżej stawu promieniowo-nadgarstkowego, ręka z urazem kości śródręcza powyżej stawów śródręczno-paliczkowych, kciuk powyżej lub na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego, palec wskazujący powyżej lub na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego, palec III-V powyżej lub na wysokości stawu śródręczno-paliczkowego kończyna dolna udo powyżej lub na wysokości stawu kolanowego, podudzie powyżej lub na wysokości stawu skokowego, stopa powyżej lub na wysokości stawu Choparta, paluch powyżej lub na wysokości stawu śródstopno-paliczkowego

17 wyłączenia odpowiedzialności (1)
Bezpośrednia lub pośrednia przyczyna zajścia wypadku ubezpieczeniowego: prowadzenie pojazdu lądowego, statku powietrznego lub wodnego bez wymaganych zezwoleń lub uprawnień nietrzeźwość, wpływ środków odurzających lub psychotropowych, z wyjątkiem ich zażycia zgodnie z zaleceniami lekarza, jak również uzależnienie od alkoholu, narkotyków, środków psychotropowych bądź inne podobne uzależnienia usiłowanie popełnienia samobójstwa zabiegi lecznicze, bez względu na to przez kogo były wykonywane eksperyment medyczny nieuzasadnione nieskorzystania z porady lekarskiej, nieprzestrzeganie zaleceń lekarza wady wrodzone i schorzenia będące ich skutkiem, padaczka, dyskopatia, choroby umysłowe bądź zaburzenia psychiczne, nosicielstwo wirusa HIV, AIDS

18 wyłączenia odpowiedzialności (2)
Bezpośrednia lub pośrednia przyczyna zajścia wypadku ubezpieczeniowego: ciąża, usuwanie ciąży, poród i połóg – poza przypadkami komplikacji stanowiącymi zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety wyczynowe uprawianie przez ubezpieczonego zarejestrowanego w związku sportowym lub klubie sportowym wszystkich dyscyplin sportu, w tym udział w zawodach, wyścigach, występach i treningach sportowych hobbystyczne uprawianie: wspinaczki, speleologii, sportów lotniczych, sportów motorowych i motorowodnych, sportów walki, skoków na gumowej linie, skoków do wody, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu; także w przypadku wykonywania wymienionych czynności w związku z pracą zawodową wypadek lotniczy z wyjątkiem wypadku statku powietrznego licencjonowanych linii lotniczych służba wojskowa w jakimkolwiek kraju kataklizmy naturalne

19 REALIZACJA ŚWIADCZEŃ realizowane przez Towarzystwo
świadczenia tzw. proste (czyli urodzenie dziecka, śmierć rodzica/teścia) w terminie 14 dni od dnia wpływu wniosku o wypłatę świadczenia pozostałe świadczenia będą realizowane w terminie 30 dni od zgłoszenia roszczenia, ale nie później niż 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności przez Towarzystwo było możliwe wyjaśnienie wszystkich okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Uszczerbek na zdrowiu-orzeczenie zaoczne (bezkomisyjne) formy wypłat świadczeń wypłacane są bezpośrednio na konto ubezpieczonego lub innej osoby uprawnionej przekazem pocztowym na adres domowy – przekaz wysyłany raz w tygodniu

20 ATUTY UBEZPIECZENIA „SPOKOJNA GŁOWA PLUS”
dożywotnia ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ryzyka zgonu ubezpieczonego, małżonka ubezpieczonego, rodzica/teścia dla ubezpieczonych w grupie innej niż pracownicza wydłużony okres ubezpieczenia w ramach większości ryzyk zdrowotnych (65 lat) szeroki wachlarz ryzyk ubezpieczeniowych pokrycie dla pobytu w szpitalu na oddziale rehabilitacyjnym i w sanatorium

21 ATUTY UBEZPIECZENIA „SPOKOJNA GŁOWA PLUS”
możliwość zniesienia karencji dla osób kontynuujących ochronę ubezpieczeniową innego zakładu ubezpieczeń wielopłaszczyznowa kumulacja świadczeń jedno zdarzenie w życiu ubezpieczonego (np. NW, nowotwór) może uprawniać do świadczeń z kilku rodzajów ryzyk jeden typ zdarzenia (np. poważne zachorowanie, pobyt w szpitalu, urodzenie dziecka) może uprawniać w okresie ubezpieczenia do kilku świadczeń z jednego ryzyka – „ubezpieczenie z wielokrotną wypłatą”

22 ATUTY UBEZPIECZENIA „SPOKOJNA GŁOWA PLUS”
szeroki wachlarz zdarzeń objętych ubezpieczeniem w zakresie poważnego zachorowania ubezpieczonego (17 zdarzeń) jednolitość świadczeń za pobyt w szpitalu w wyniku NW przez cały maksymalny okres naliczania świadczenia (90 dni/rok) jawna tabela uszczerbkowa, przekazywana ubezpieczającemu jako załącznik do OWU prolongata terminu opłacania składki (1 miesiąc) zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej (2 miesiące od momentu upływu prolongaty)


Pobierz ppt "AGENDA charakterystyka oferty procedura zawierania umowy ubezpieczenia"

Podobne prezentacje


Reklamy Google