Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM
INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT IFK1

2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o umowy dodatkowe

3 ŚWIADCZENIE MULTIASPEKT
W przypadku śmierci ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości wyższej z następujących wartości: aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego sumy ubezpieczenia lub wartość polisy powiększonej o minimalna sumę ubezpieczenia wyliczaną w oparciu o wycenę jednostek uczestnictwa w pierwszym dniu wyceny po dniu śmierci ubezpieczonego

4 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
MULTIASPEKT WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA Podstawą do zawarcia umowy jest: złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego oraz podpisanego przez strony umowy wniosku opłacenie kwoty na poczet pierwszej składki akceptacja wniosku przez Towarzystwo

5 TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia dokonania wpłaty na poczet pierwszej składki ochrona ubezpieczeniowa obejmuje śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku towarzystwo wypłaci SU określoną we wniosku, jednak nie więcej niż kwotę zł okres tymczasowej ochrony wynosi do 60 dni

6 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ubezpieczający który ukończył 18 lat ubezpieczony który ukończył 16 lat i nie ukończył 68 roku życia ubezpieczający może zawrzeć umowę na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do osiągnięcia 80 roku życia umowę ubezpieczenia uznaje się za zawartą z chwilą doręczenia polisy ubezpieczającemu

7 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
MULTIASPEKT CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI umowa zawierana jest na okres wskazany w polisie odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się w dniu ustalonym w polisie pod warunkiem dokonania wpłaty pierwszej składki od dnia podpisania wniosku do dnia zawarcia umowy obowiązuje tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA USTAJE
MULTIASPEKT ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA USTAJE z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka z chwilą śmierci ubezpieczonego pierwszego dnia miesiąca w którym wartość jednostek uczestnictwa jest niewystarczająca na pokrycie opłat z ostatnim dniem roku polisowego w którym ubezpieczający osiągnął 80 lat z końcem okresu wypowiedzenia

9 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
MULTIASPEKT OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, czynnego udziału w aktach przemocy, terroru, udział w rozruchach i zamieszkach społecznych śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia przez niego lub usiłowania popełnienia przestępstwa Samobójstwa ubezpieczonego w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy

10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA osoba fizyczna 30 dni osoba prawna 7 dni rozwiązanie umowy następuje z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu odstąpienie nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej ochrony

11 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Częstotliwość opłacania składki i jej minimalna wartość: Miesięczna – 85 zł, Kwartalna – 250 zł, Półroczna – 510 zł, Roczna – zł. Jednorazowa – zł, Wpłata dodatkowa – zł

12 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ubezpieczający ma prawo zmiany częstotliwości opłacania składek dniem opłacenia składki jest dzień wpływu na rachunek bankowy Towarzystwa wpłata na poczet pierwszej składki powinna być dokonana na rachunek bankowy w dacie złożenia wniosku

13 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA wszystkie kolejne składki powinny być opłacone z góry do daty jej wymagalności w przypadku nieopłacenia składki w terminie Towarzystwo wyznaczy dodatkowy termin wskazany w wezwaniu ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w okresie pierwszych 30 dni od daty powstania zaległości

14 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK
MULTIASPEKT ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK po upływie 3 rocznicy polisy na wniosek ubezpieczającego kiedy zostały opłacone wszystkie należne składki wartość jednostek funduszy kapitałowych jest nie niższa niż zł

15 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK
MULTIASPEKT ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK opłata składki może zostać zawieszona na okres nie dłuższy niż 24 miesiące ponowne zawieszenie może nastąpić po upływie 2 lat od zakończenia poprzedniego okresu zawieszenia może nastąpić co najwyżej dwukrotnie w trakcie trwania umowy w okresie zawieszenia ubezpieczony jest objęty pełną ochroną ubezpieczeniową

16 WPŁATY DODATKOWE MULTIASPEKT
wpłaty dodatkowe są przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych wpłata dodatkowa powinna zostać potwierdzona na formularzu Towarzystwa wraz z podziałem proporcji składki pomiędzy fundusze minimalna wysokość wpłaty dodatkowej wynosi zł

17 SUMA UBEZPIECZENIA (SU)
MULTIASPEKT SUMA UBEZPIECZENIA (SU) wysokość SU deklarowana jest we wniosku przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia może oscylować w granicach od 1% do 200% sumy wszystkich składek należnych w trakcie trwania umowy ostateczna wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez towarzystwo po przeanalizowaniu informacji zawartych we wniosku ubezpieczeniowym

18 ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKI istnieje możliwość obniżenia lub dodatkowego podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki ubezpieczeniowej zmiana SU w granicach pomiędzy minimalną i maksymalną sumą ubezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany składki podwyższenie sumy ubezpieczenia powyżej wysokości maksymalnej skutkuje podwyższeniem składki

19 ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKI obniżenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić po upływie co najmniej 3 lat od zawarcia umowy wysokość obniżonej składki nie może być niższa od składki minimalnej określonej przez Towarzystwo SU może zostać podwyższona do 30% jej dotychczasowej wartości w przypadku urodzenia dziecka lub zawarcia związku małżeńskiego przez ubezpieczonego, nie może jednak przekroczyć maksymalnej granicy sumy ubezpieczenia

20 INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI ubezpieczający ma prawo do indeksacji w rocznicę polisy Towarzystwo przekaże pisemną propozycję indeksacji w terminie 30 dni przed każdą rocznicą polisy wskaźnik indeksacji nie może być niższy niż 3% i wyższy niż 30%

21 INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI brak pisemnej odpowiedzi na propozycje indeksacji traktowany jest jak zgoda na podwyższenie SU i składki w przypadku braku zgody na indeksację ubezpieczający jest zobowiązany poinformować na piśmie o swojej decyzji najpóźniej w terminie 14 dni przed rocznicą polisy

22 INDEKSACJA NIE JEST MOŻLIWA
MULTIASPEKT INDEKSACJA NIE JEST MOŻLIWA jeżeli Towarzystwo przejęło obowiązek opłacania składek jeżeli ubezpieczający nie wyraził zgody na indeksację w dwóch kolejnych rocznicach polisy przy przekształceniu umowy w ubezpieczenie bezskładkowe gdy ubezpieczony przekroczy wiek 65 lat w ostatnich 3 latach opłacania składek

23 PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK)
MULTIASPEKT PODZIAŁ SKŁADKI MIĘDZY UBEZPIECZENIOWE FUNDUSZE KAPITAŁOWE (UFK) ubezpieczający wskazuje proporcje podziału składki z dokładnością do 1 % na poszczególne UFK w takcie trwania umowy ubezpieczający ma prawo do ustalenia nowych proporcji podziału składki w trakcie trwania umowy ubezpieczający ma prawo do dokonania konwersji jednostek uczestnictwa pomiędzy funduszami

24 ALOKACJA SKŁADKI MULTIASPEKT
składki ubezpieczeniowe i wpłaty dodatkowe przeznaczane są na nabycie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych ze składek ubezpieczeniowych oraz wpłat dodatkowych pobierane są opłaty administracyjne oraz koszty zawarcia ubezpieczenia

25 KOSZTY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ
MULTIASPEKT KOSZTY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ w każdym z pierwszych 3 lat - 2,5% sumy zadeklarowanych składek należnych za cały okres umowy we wszystkich latach trwania umowy - 4% wartości należnych składek dla wpłat dodatkowych - 6% ich wartości dla składki jednorazowej - 7% jej wartości

26 MULTIASPEKT OPŁATY opłata administracyjna nie jest pobierana w ciągu pierwszych 3 lat umowy, a w kolejnych latach nie może być wyższa niż 11,67 zł w skali miesiąca opłaty za ryzyko z umowy głównej i umów dodatkowych opłata manipulacyjna z tytułu bieżących kosztów administrowania indywidualnym kontem jednostek uczestnictwa w wysokości nie wyższej niż 0,025 wartości tegoż konta

27 MULTIASPEKT OPŁATY opłata manipulacyjna z tytułu konwersji jednostek uczestnictwa nie jest pobierana opłata likwidacyjna pobierana przy wypłacie częściowej wartości wykupu, zależy od okresu trwania umowy oraz częstotliwości opłacania składek – nie może być niższa od kwoty 40 zł opłata za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w przypadku wypłaty wartości wykupu po zakończeniu deklarowanego okresu opłacania składek, opłata likwidacyjna nie jest pobierana

28 MULTIASPEKT Opłata likwidacyjna w przypadku opłacania składek
z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną rok polisowy opłata jako % wartości IKJU 3 50% 4 30% 5 20% 6 10% 7 9% 8 8% 9 7% 10 6% 11 5% 12 4% 13 3% 14 2% 15 i więcej 1%

29 Opłata likwidacyjna w przypadku opłacenia składki jednorazowej
MULTIASPEKT Opłata likwidacyjna w przypadku opłacenia składki jednorazowej rok polisowy opłata jako % wartości IKJU 1 3% 2 2% 3 1% 4 i więcej 0,5%

30 WARTOŚĆ WYKUPU MULTIASPEKT
wypłata wartości wykupu przysługuje po upływie lat trwania umowy wypłata wartości wykupu skutkuje rozwiązaniem umowy wykup częściowy nie może być wyższy niż 10% wartości IKJU i może być dokonany nie częściej niż raz w roku polisowym w przypadku umowy ze składką jednorazową wykup częściowy może być dokonany w każdym czasie trwania umowy

31 UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE
MULTIASPEKT UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE polisa może zostać przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe po upływie 2 lat trwania umowy suma ubezpieczenia jest zredukowana możliwe jest wznowienie umowy bezskładkowej do 24 miesięcy od jej powstania w okresie bezskładkowym możliwe jest dokonywanie wpłat dodatkowych

32 UPRAWNIENI MULTIASPEKT
uposażony jest wskazany imiennie wraz z udziałem procentowym w świadczeniu w przypadku braku procentowego udziału uposażonych w świadczeniu uważa się, że ich udziały są równe jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego

33 USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
MULTIASPEKT USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku złożonego na formularzu Towarzystwa wraz z dołączonymi wymaganymi dokumentami bezsporne świadczenie wypłacane jest najpóźniej w terminie 20 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów jeżeli świadczenie nie przysługuje, lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w roszczeniu Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem

34 ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH
MULTIASPEKT ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWYCH FUNDUSZY KAPITAŁOWYCH

35 FUNDUSZE I JEDNOSTKI MULTIASPEKT - UFK
ubezpieczający w chwili zawierania umowy jak i w jej trakcie dokonuje wyboru funduszu lub funduszy, w które będzie inwestował składki ubezpieczeniowe we wniosku ustala się jaka część składki ma być lokowana w poszczególnych funduszach fundusze różnią się między sobą stopniem ryzyka inwestycyjnego oraz związaną z nim wysokością stopy zwrotu

36 MULTIASPEKT - UFK całość aktywów każdego funduszu jest podzielona na równe części które stanowią jednostki uczestnictwa każdy ubezpieczony posiada Indywidualne Konto Jednostek Uczestnictwa, na którym przechowywane są jednostki uczestnictwa przez niego zakupione jednostki uczestnictwa danego funduszu inwestycyjnego są kupowane po cenie nabycia oraz sprzedawane po cenie umorzenia wycena wartości aktywów funduszu przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w miesiącu

37 KONWERSJA ŚRODKÓW MULTIASPEKT - UFK
zainwestowane środki mogą być przesuwane między funduszami, konwersja polega na umorzeniu jednostek we wskazanym funduszu oraz nabycia za wartość uzyskaną jednostek w innym funduszu konwersja jednostek może być realizowana w jednym lub kilku funduszach jednocześnie i może być przeprowadzana dowolną ilość razy w roku polisowym

38 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
MULTIASPEKT - UFK UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY „ LEO ” celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek porównywalny z innymi, bezpiecznymi formami oszczędzania lub potencjalnie je przewyższający, realizowany poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek lub wpłat dodatkowych w aktywa charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego (fundusze o niskim ryzyku, papiery dłużne i lokaty bankowe) współczynnik ceny nabycia jednostek – do 3 %

39 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY „ LIBRA ”
MULTIASPEKT - UFK UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY „ LIBRA ” celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek lub wpłat dodatkowych w aktywa charakteryzujące się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego współczynnik ceny nabycia jednostek – do 3 %

40 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
MULTIASPEKT - UFK UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY „ TAURUS ” celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu aktywów oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek lub wpłat dodatkowych w aktywa charakteryzujące się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego (głównie w fundusze akcji) współczynnik ceny nabycia jednostek – do 3 %

41 MULTIASPEKT - UFK maksymalny limit udziału jednego funduszu nie może przekraczać 60% wartości aktywów netto Funduszu w każdym z funduszy dopuszcza się do 10% lokat w depozyty bankowe towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie nie większą niż 1,2% aktywów netto Funduszu w skali roku

42 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
MULTIASPEKT - UFK UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY „ SEVEN STARS ” celem funduszu jest maksymalizacja długoterminowego wzrostu wartości aktywów netto oraz wartości jednostek poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek lub wpłat dodatkowych w aktywa charakteryzujące się umiarkowanym poziomem ryzyka inwestycyjnego docelowy portfel lokat będzie składał się z siedmiu funduszy inwestycyjnych

43 MULTIASPEKT - UFK założony cel powinien być zapewniony poprzez lokowanie aktywów w instrumenty rynku pieniężnego oraz dłużne papiery wartościowe charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego oraz akcje i inne papiery wartościowe charakteryzujące się podwyższonym poziomem ryzyka inwestycyjnego maksymalny limit udziału jednego funduszu inwestycyjnego nie może przekraczać 50% wartości aktywów netto Funduszu

44 MULTIASPEKT - UFK Jak pracują fundusze ?
Przy poniższych założeniach uzyskano wzrost 66,74% : Składka =100 zł; Liczba jednostek w XII = 57,171; Wartość rachunku w XII = 2.000,98 zł

45 DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIA MULTIASPEKT

46 MULTIASPEKT – INK1 DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPICZENIE NA WYPADEK ŚMIERCI UBEZPIECZONEGO W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU I WYPADKU KOMUNIKACYJNEGO INK1

47 MULTIASPEKT – INK1 nieszczęśliwy wypadek – nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego ubezpieczony zmarł przed upływem 180 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia i zdarzenie to stanowiło bezpośrednią i wyłączną przyczynę śmierci ubezpieczonego wypadek komunikacyjny – nieszczęśliwy wypadek wywołany ruchem mechanicznych pojazdów lądowych (z wyłączeniem pojazdów jednośladowych), statków lub promów albo statków powietrznych w następstwie którego ubezpieczony zmarł przed upływem 180 dni od dnia nastąpienia tego zdarzenia i zdarzenie to stanowiło bezpośrednią i wyłączną przyczynę śmierci ubezpieczonego

48 ZAWARCIE UMOWY MULTIASPEKT – INK1
jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy głównej, jak również w każdym czasie trwania tej umowy ubezpieczający ukończył 18 lat ubezpieczony ukończył 16 lat i nie ukończył 55 lat umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie odnawialna na okres kolejnego roku

49 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT – INK1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA przedmiotem dodatkowego ubezpieczenia INK1 jest życie ubezpieczonego Zakres ubezpieczenia obejmuje śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku ze świadczeniem w wysokości 100% SU z umowy głównej śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego ze świadczeniem dodatkowym w wysokości 50% SU z umowy głównej

50 WYGAŚNIĘCIE UMOWY MULTIASPEKT – INK1
w ostatnim dniu odpowiedzialności Towarzystwa z umowy głównej z ostatnim dniem roku polisowego w którym ubezpieczony osiągnął wiek 60 lat w trakcie realizacji świadczenia z umowy Dodatkowego Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Zdolności do Opłacania Składek przez Ubezpieczającego na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa wypowiedzenie umowy ubezpieczenia

51 DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE
MULTIASPEKT – ITU1 DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK TRWAŁEGO USZCZERBKU NA ZDROWIU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU ITU1

52 ZAWARCIE UMOWY MULTIASPEKT – ITU1
jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy głównej, jak również w każdym czasie trwania tej umowy ubezpieczający ukończył 18 lat ubezpieczony ukończył 16 lat i nie ukończył 55 lat umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie odnawialna na okres kolejnego roku

53 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT – ITU1 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA przedmiotem umowy jest zdrowie ubezpieczonego zakres obejmuje wystąpienie trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku świadczenie jest wypłacane w wysokości określonej w umowie SU, za każdy procent uznanego trwałego uszczerbku na zdrowiu, o ile ustalony procent uszczerbku nie będzie niższy niż 7%

54 MULTIASPEKT – ITU1 Świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu wypłacane jest w przypadku łącznego spełnienia następujących warunków zdarzenie będące przyczyna wystąpienia trwałego uszczerbku na zdrowiu nastąpiło w okresie trwania odpowiedzialności Towarzystwa do trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego doszło przed upływem 180 dni od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku i wypadek ten stanowił wyłączną i bezpośrednią przyczynę trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego

55 MULTIASPEKT – ITU1 o wystąpieniu i stopniu trwałego uszczerbku na zdrowiu ubezpieczonego Towarzystwo decyduje na podstawie uzyskanej dokumentacji lekarskiej stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu stwierdza się nie później niż po zakończeniu leczenia, z uwzględnieniem zaleconego przez lekarza leczenia powypadkowego, nie wcześniej niż po upływie miesięcy i najpóźniej jednak w 24 miesiące od dnia wystąpienia nieszczęśliwego wypadku łączna suma stopni orzeczonych uszczerbków nie może przekroczyć 100% w trakcie trwania umowy maksymalna wysokość świadczenia za 1% uszczerbku nie może przekroczyć zł

56 WYGAŚNIĘCIE UMOWY MULTIASPEKT – ITU1
z ostatnim dniem roku polisowego, w którym ubezpieczony osiągnął wiek 60 lat wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po realizacji świadczeń z tytułu Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Zdolności do Opłacania Składek przez Ubezpieczającego na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa

57 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA
MULTIASPEKT – IPZ1 DODATKOWE INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POWAŻNEGO ZACHOROWANIA IPZ1

58 POWAŻNE ZACHOROWANIA OBEJMUJĄ
MULTIASPEKT – IPZ1 POWAŻNE ZACHOROWANIA OBEJMUJĄ zawał serca chirurgiczne pomostowanie naczyń wieńcowych – by pass nowotwór złośliwy udar mózgu niewydolność nerek transplantacja organów

59 ZAWARCIE UMOWY MULTIASPEKT – IPZ1
jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy głównej, jak również w każdym czasie trwania tej umowy ubezpieczający ukończył 18 lat ubezpieczony ukończył 16 lat i nie ukończył 55 lat umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie odnawialna na okres kolejnego roku

60 WYGAŚNIĘCIE UMOWY MULTIASPEKT – IPZ1
z ostatnim dniem roku polisowego w którym ubezpieczony osiągnął wiek 60 lat wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po realizacji świadczeń z tytułu Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Zdolności do Opłacania Składek przez Ubezpieczającego na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa

61 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA
MULTIASPEKT – IPZ1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA rozpoczyna się począwszy od 91 dnia licząc od dnia zawarcia umowy dodatkowej Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości: 30% SU z tytułu umowy głównej, jednak nie więcej niż zł w przypadku zajścia pierwszego poważnego zachorowania 15% SU z tytułu umowy głównej, jednak nie więcej niż zł w przypadku zajścia drugiego poważnego zachorowania

62 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ZDOLNOŚCI
MULTIASPEKT – IOS1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ZDOLNOŚCI DO OPŁACANIA SKŁADEK PRZEZ UBEZPIECZAJACEGO NA SKUTEK TRWAŁEGO CAŁKOWITEGO INWALIDZTWA IOS1

63 TRWAŁE CAŁKOWITE INWALIDZTWO
MULTIASPEKT – IOS1 TRWAŁE CAŁKOWITE INWALIDZTWO będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub choroby rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zmysłu ubezpieczonego, które uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy w dowolnym zawodzie lub podejmowanie jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub przynoszącej dochód, nieprzerwanie, przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty powstania trwałego całkowitego inwalidztwa, o ile według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy lub jakiejkolwiek działalności zarobkowej

64 ZAWARCIE UMOWY MULTIASPEKT – IOS1
jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy głównej ubezpieczający ukończył 18 lat ubezpieczony ukończył 18 lat i nie ukończył 55 lat umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie odnawialna na okres kolejnego roku

65 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA
MULTIASPEKT – IOS1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA przedmiotem umowy jest zdrowie ubezpieczonego zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe całkowite inwalidztwo odpowiedzialność Towarzystwa polega na przejęciu za ubezpieczającego obowiązku opłacania składek i skutkuje po upływie 6 miesięcy od daty powstania trwałego całkowitego inwalidztwa

66 WYGAŚNIĘCIE UMOWY MULTIASPEKT – IOS1
z ostatnim dniem odpowiedzialności Towarzystwa z umowy głównej z ostatnim dniem roku polisowego, w którym ubezpieczony osiągnął wiek 60 lat wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z dniem rozpoczęcia realizacji świadczeń z tytułu Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Zdolności do Opłacania Składek przez Ubezpieczającego na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa

67 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU
MULTIASPEKT – IPS1 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK POBYTU UBEZPIECZONEGO W SZPITALU IPS1

68 MULTIASPEKT – IPS1 szpital – zakład opieki zdrowotnej, prowadzący zgodnie z odpowiednimi przepisami działalność na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; za szpital nie uważa się sanatorium, hospicjum, uzdrowiska, szpitala uzdrowiskowego, ośrodków leczenia odwykowego, ośrodków rehabilitacyjnych pobyt w szpitalu – udokumentowany pobyt ubezpieczonego w szpitalu, trwający nieprzerwanie przez co najmniej 7 pełnych dni pełny dzień – każdy rozpoczęty dzień pobytu w szpitalu jeżeli ubezpieczony był pacjentem szpitala o godz w tym dniu

69 ZAWARCIE UMOWY MULTIASPEKT – IPS1
jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy głównej, jak również w każdym czasie trwania tej umowy ubezpieczający ukończył 18 lat ubezpieczony ukończył 16 lat i nie ukończył 55 lat umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie odnawialna na okres kolejnego roku

70 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA
MULTIASPEKT – IPS1 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA przedmiotem umowy jest zdrowie ubezpieczonego zakres umowy obejmuje pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem lub chorobą maksymalny pobyt ubezpieczonego w szpitalu wynosi 30 dni w skali każdych kolejnych miesięcy od dnia zawarcia IPS1

71 MULTIASPEKT – IPS1 wysokość zasiłku szpitalnego za jeden dzień pobytu ubezpieczonego w szpitalu ustalana jest w umowie jeżeli pobyt ubezpieczonego w szpitalu spowodowany był następstwami nieszczęśliwego wypadku zasiłek szpitalny przysługuje od pierwszego dnia pobytu w szpitalu maksymalna wysokość świadczenia za 1 dzień pobytu nie może przekroczyć 120 zł

72 MULTIASPEKT – IPS1 Towarzystwo nie wypłaci świadczenia jeżeli pobyt w szpitalu miał na celu: przeprowadzenie leczenia lub zabiegów stomatologicznych, poza przypadkami, gdy są one następstwem wypadku, w którym ubezpieczony doznał także innych obrażeń ciała leczenie nerwic, uzależnień od alkoholu lub środków odurzających przeprowadzenie operacji plastycznych lub zabiegów kosmetycznych, za wyjątkiem przypadków, gdy mają one na celu usunięcie następstw nieszczęśliwego wypadku

73 WYGAŚNIĘCIE UMOWY MULTIASPEKT – IPS1
z ostatnim dniem roku polisowego, w którym ubezpieczony osiągnął wiek 60 lat wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia po realizacji świadczeń z tytułu Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Zdolności do Opłacania Składek przez Ubezpieczającego na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa Po 180 dniach pobytu ubezpieczonego w szpitalu


Pobierz ppt "FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google