Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM"— Zapis prezentacji:

1 FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM
INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTIASPEKT 600 IFK1

2 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA przedmiotem ubezpieczenia jest życie ubezpieczonego zakres ubezpieczenia może być rozszerzony o umowę dodatkową

3 ŚWIADCZENIE MULTIASPEKT 600
W przypadku śmierci ubezpieczonego Towarzystwo wypłaci świadczenie w wysokości wyższej z następujących wartości: aktualnej w dniu śmierci ubezpieczonego sumy ubezpieczenia lub wartość polisy powiększonej o minimalna sumę ubezpieczenia wyliczaną w oparciu o wycenę jednostek uczestnictwa w pierwszym dniu wyceny po dniu śmierci ubezpieczonego

4 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY
MULTIASPEKT 600 WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA Podstawą do zawarcia umowy jest: złożenie kompletnego i poprawnie wypełnionego oraz podpisanego przez strony umowy wniosku opłacenie kwoty na poczet pierwszej składki akceptacja wniosku przez Towarzystwo

5 TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT 600 TYMCZASOWA OCHRONA UBEZPIECZENIOWA rozpoczyna się od dnia następującego po dniu podpisania wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia dokonania wpłaty na poczet pierwszej składki ochrona ubezpieczeniowa obejmuje śmierć w skutek nieszczęśliwego wypadku towarzystwo wypłaci SU określoną we wniosku, jednak nie więcej niż kwotę zł okres tymczasowej ochrony wynosi do 60 dni

6 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 ZAWARCIE UMOWY UBEZPIECZENIA ubezpieczający który ukończył 18 lat ubezpieczony który ukończył 16 lat i nie ukończył 65 roku życia ubezpieczający może zawrzeć umowę na okres nie krótszy niż 3 lata i nie dłuższy niż do osiągnięcia 80 roku życia (dla ubezpieczeń ze składką jednorazową – min. 10 lat) Zakończenie okresu płatności składki – max. do 75 roku życia.

7 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
MULTIASPEKT 600 CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOŚCI umowa zawierana jest na okres wskazany w polisie odpowiedzialność Towarzystwa rozpoczyna się w dniu ustalonym w polisie pod warunkiem dokonania wpłaty pierwszej składki od dnia podpisania wniosku do dnia zawarcia umowy obowiązuje tymczasowa ochrona ubezpieczeniowa

8 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA USTAJE
MULTIASPEKT 600 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA USTAJE z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia z końcem miesiąca kalendarzowego, za który została opłacona ostatnia składka z chwilą śmierci ubezpieczonego pierwszego dnia miesiąca w którym wartość jednostek uczestnictwa jest niewystarczająca na pokrycie opłat z ostatnim dniem roku polisowego w którym ubezpieczający osiągnął 80 lat

9 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI
MULTIASPEKT 600 OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI śmierci ubezpieczonego w wyniku działań wojennych, stanu wojennego, czynnego udziału w aktach przemocy, terroru, udział w rozruchach i zamieszkach społecznych śmierci ubezpieczonego w wyniku popełnienia przez niego lub usiłowania popełnienia przestępstwa samobójstwa ubezpieczonego w okresie 2 lat od dnia zawarcia umowy

10 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 ODSTĄPIENIE OD UMOWY UBEZPIECZENIA osoba fizyczna 30 dni osoba prawna 7 dni rozwiązanie umowy następuje z dniem otrzymania przez Towarzystwo oświadczenia ubezpieczającego o odstąpieniu odstąpienie nie zwalnia z obowiązku opłacenia składki za okres udzielonej ochrony

11 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT 600 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA Częstotliwość opłacania składki i jej minimalna wartość: Miesięczna – 85 zł, Kwartalna – 255 zł, Półroczna – 510 zł, Roczna – zł. Jednorazowa – zł, Wpłata dodatkowa – zł

12 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT 600 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA ubezpieczający ma prawo zmiany częstotliwości opłacania składek dniem opłacenia składki jest dzień wpływu na rachunek bankowy Towarzystwa wpłata na poczet pierwszej składki powinna być dokonana na rachunek bankowy w dacie złożenia wniosku

13 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA
MULTIASPEKT 600 SKŁADKA UBEZPIECZENIOWA wszystkie kolejne składki powinny być opłacone z góry do daty jej wymagalności w przypadku nieopłacenia składki w terminie Towarzystwo wyznaczy dodatkowy termin wskazany w wezwaniu ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w okresie pierwszych 30 dni od daty powstania zaległości

14 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK
MULTIASPEKT 600 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK po upływie 3 rocznicy polisy na wniosek ubezpieczającego kiedy zostały opłacone wszystkie należne składki wartość jednostek funduszy kapitałowych jest nie niższa niż zł

15 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK
MULTIASPEKT 600 ZAWIESZENIE OPŁACANIA SKŁADEK opłata składki może zostać zawieszona na okres nie dłuższy niż 24 miesiące ponowne zawieszenie może nastąpić po upływie 2 lat od zakończenia poprzedniego okresu zawieszenia może nastąpić co najwyżej dwukrotnie w trakcie trwania umowy w okresie zawieszenia ubezpieczony jest objęty pełną ochroną ubezpieczeniową

16 WPŁATY DODATKOWE MULTIASPEKT 600
wpłaty dodatkowe są przeznaczone na nabycie jednostek uczestnictwa funduszy kapitałowych wpłata dodatkowa powinna zostać potwierdzona na formularzu Towarzystwa wraz z podziałem proporcji składki pomiędzy fundusze minimalna wysokość wpłaty dodatkowej wynosi zł

17 SUMA UBEZPIECZENIA (SU)
MULTIASPEKT 600 SUMA UBEZPIECZENIA (SU) wysokość SU deklarowana jest we wniosku przez ubezpieczającego suma ubezpieczenia może oscylować w granicach od 1% do 600% sumy wszystkich składek należnych w trakcie trwania umowy ostateczna wysokość sumy ubezpieczenia ustalana jest przez towarzystwo po przeanalizowaniu informacji zawartych we wniosku ubezpieczeniowym

18 ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKI istnieje możliwość obniżenia lub dodatkowego podwyższenia sumy ubezpieczenia lub składki ubezpieczeniowej zmiana SU w granicach pomiędzy minimalną i maksymalną sumą ubezpieczenia nie powoduje konieczności zmiany składki podwyższenie sumy ubezpieczenia powyżej wysokości maksymalnej skutkuje podwyższeniem składki

19 ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 ZMIANA SUMY UBEZPIECZENIA ORAZ SKŁADKI obniżenie składki ubezpieczeniowej może nastąpić po upływie co najmniej 3 lat od zawarcia umowy wysokość obniżonej składki nie może być niższa od składki minimalnej określonej przez Towarzystwo SU może zostać podwyższona do 30% jej dotychczasowej wartości w przypadku urodzenia dziecka lub zawarcia związku małżeńskiego przez ubezpieczonego, nie może jednak przekroczyć maksymalnej granicy sumy ubezpieczenia

20 INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI ubezpieczający ma prawo do indeksacji w rocznicę polisy Towarzystwo przekaże pisemną propozycję indeksacji w terminie 30 dni przed każdą rocznicą polisy wskaźnik indeksacji nie może być niższy niż 3% i wyższy niż 30%

21 INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA
MULTIASPEKT 600 INDEKSACJA SUMY UBEZPIECZENIA I SKŁADKI brak pisemnej odpowiedzi na propozycje indeksacji traktowany jest jak zgoda na podwyższenie SU i składki w przypadku braku zgody na indeksację ubezpieczający jest zobowiązany poinformować na piśmie o swojej decyzji najpóźniej w terminie 14 dni przed rocznicą polisy

22 INDEKSACJA NIE JEST MOŻLIWA
MULTIASPEKT 600 INDEKSACJA NIE JEST MOŻLIWA jeżeli Towarzystwo przejęło obowiązek opłacania składek jeżeli ubezpieczający nie wyraził zgody na indeksację w dwóch kolejnych rocznicach polisy przy przekształceniu umowy w ubezpieczenie bezskładkowe gdy ubezpieczony przekroczy wiek 65 lat w ostatnich 3 latach opłacania składek

23 ALOKACJA SKŁADKI MULTIASPEKT 600
składki ubezpieczeniowe i wpłaty dodatkowe przeznaczane są na nabycie jednostek uczestnictwa ubezpieczeniowych funduszu kapitałowym ze składek ubezpieczeniowych oraz wpłat dodatkowych pobierane są opłaty administracyjne oraz koszty zawarcia ubezpieczenia

24 KOSZTY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ
MULTIASPEKT 600 KOSZTY ZAWARCIA UMOWY UBEZPIECZENIA NIE MOGĄ BYĆ WYŻSZE NIŻ w każdym z pierwszych 3 lat - 2,5% sumy zadeklarowanych składek należnych za cały okres umowy we wszystkich latach trwania umowy - 4% wartości należnych składek dla wpłat dodatkowych - 6% ich wartości dla składki jednorazowej - 7% jej wartości

25 MULTIASPEKT 600 OPŁATY opłata administracyjna nie jest pobierana w ciągu pierwszych 3 lat umowy (nie dotyczy składek jednorazowych), a w kolejnych latach nie może być wyższa niż 11,67 zł w skali miesiąca opłaty za ryzyko z umowy głównej i umowy dodatkowej opłata manipulacyjna z tytułu bieżących kosztów administrowania indywidualnym kontem jednostek uczestnictwa w wysokości nie wyższej niż 0,025 wartości tegoż konta

26 MULTIASPEKT 600 OPŁATY opłata likwidacyjna pobierana przy wypłacie częściowej wartości wykupu, zależy od okresu trwania umowy oraz częstotliwości opłacania składek – nie może być niższa od kwoty 40 zł opłata za zarządzanie ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi w przypadku wypłaty wartości wykupu po zakończeniu deklarowanego okresu opłacania składek, opłata likwidacyjna nie jest pobierana

27 MULTIASPEKT 600 Opłata likwidacyjna w przypadku opłacania składek
z częstotliwością miesięczną, kwartalną, półroczną i roczną rok polisowy opłata jako % wartości IKJU 3 50% 4 30% 5 20% 6 10% 7 9% 8 8% 9 7% 10 6% 11 5% 12 4% 13 3% 14 2% 15 i więcej 1%

28 Opłata likwidacyjna w przypadku opłacenia składki jednorazowej
MULTIASPEKT 600 Opłata likwidacyjna w przypadku opłacenia składki jednorazowej rok polisowy opłata jako % wartości IKJU 1 3% 2 2% 3 1% 4 i więcej 0,5%

29 Redukcja opłat za zarządzanie o połowę
MULTIASPEKT 600 Redukcja opłat za zarządzanie o połowę Długość zadeklarowanego okresu opłacania składek Maksymalny okres zasilania indywidualnego konta jednostek uczestnictwa 16 lat 1 rok 17 lat 2 lata 18 lat 3 lata Od 19 do 22 lat 4 lata Od 23 do 27 lat 5 lat Od 28 do 32 lat 6 lat Powyżej 33 lat 7 lat

30 WARTOŚĆ WYKUPU MULTIASPEKT 600
wypłata wartości wykupu przysługuje po upływie 2 lat trwania umowy wypłata wartości wykupu skutkuje rozwiązaniem umowy wykup częściowy nie może być wyższy niż 10% wartości IKJU i może być dokonany nie częściej niż raz w roku polisowym w przypadku umowy ze składką jednorazową wykup częściowy może być dokonany w każdym czasie trwania umowy

31 UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE
MULTIASPEKT 600 UBEZPIECZENIE BEZSKŁADKOWE polisa może zostać przekształcona w ubezpieczenie bezskładkowe po upływie 2 lat trwania umowy suma ubezpieczenia jest zredukowana możliwe jest wznowienie umowy bezskładkowej do 24 miesięcy od jej powstania w okresie bezskładkowym możliwe jest dokonywanie wpłat dodatkowych

32 UPRAWNIENI MULTIASPEKT 600
uposażony jest wskazany imiennie wraz z udziałem procentowym w świadczeniu w przypadku braku procentowego udziału uposażonych w świadczeniu uważa się, że ich udziały są równe jeżeli ubezpieczony nie wskazał uposażonego świadczenie przysługuje członkom rodziny ubezpieczonego zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego

33 USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ
MULTIASPEKT 600 USTALENIE I WYPŁATA ŚWIADCZEŃ świadczenie wypłacane jest na podstawie wniosku złożonego na formularzu Towarzystwa wraz z dołączonymi wymaganymi dokumentami bezsporne świadczenie wypłacane jest najpóźniej w terminie 20 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów jeżeli świadczenie nie przysługuje, lub przysługuje w innej wysokości, niż określona w roszczeniu Towarzystwo informuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem

34 ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWEGO
MULTIASPEKT 600 ZASADY FUNKCJONOWANIA UBEZPIECZENIOWEGO FUNDUSZU KAPITAŁOWEGO

35 MULTIASPEKT UFK całość aktywów funduszu jest podzielona na równe części, które stanowią jednostki uczestnictwa każdy ubezpieczony posiada Indywidualne Konto Jednostek Uczestnictwa, na którym przechowywane są jednostki uczestnictwa przez niego zakupione jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego są kupowane po cenie nabycia oraz sprzedawane po cenie umorzenia wycena wartości aktywów funduszu przeprowadzana jest nie rzadziej niż raz w miesiącu

36 UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY
MULTIASPEKT UFK UBEZPIECZENIOWY FUNDUSZ KAPITAŁOWY „ LEO ” celem funduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów netto oraz wartości jednostek porównywalny z innymi, bezpiecznymi formami oszczędzania lub potencjalnie je przewyższający, realizowany poprzez lokowanie środków pochodzących ze składek lub wpłat dodatkowych w aktywa charakteryzujące się niskim poziomem ryzyka inwestycyjnego (fundusze o niskim ryzyku, papiery dłużne i lokaty bankowe) współczynnik ceny nabycia jednostek – do 3 %

37 MULTIASPEKT UFK maksymalny limit udziału jednego funduszu nie może przekraczać 60% wartości aktywów netto Funduszu w każdym z funduszy dopuszcza się do 10% lokat w depozyty bankowe towarzystwo pobiera opłatę za zarządzanie nie większą niż 1,2% aktywów netto Funduszu w skali roku

38 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ZDOLNOŚCI
MULTIASPEKT 600– IOS3 INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE NA WYPADEK UTRATY ZDOLNOŚCI DO OPŁACANIA SKŁADEK PRZEZ UBEZPIECZAJACEGO NA SKUTEK TRWAŁEGO CAŁKOWITEGO INWALIDZTWA IOS3

39 TRWAŁE CAŁKOWITE INWALIDZTWO
MULTIASPEKT 600– IOS3 TRWAŁE CAŁKOWITE INWALIDZTWO będący skutkiem nieszczęśliwego wypadku lub choroby rozstrój zdrowia, uszkodzenie ciała lub zmysłu ubezpieczonego, które uniemożliwia wykonywanie jakiejkolwiek pracy w dowolnym zawodzie lub podejmowanie jakiejkolwiek działalności zarobkowej lub przynoszącej dochód, nieprzerwanie, przez okres co najmniej 6 miesięcy od daty powstania trwałego całkowitego inwalidztwa, o ile według wiedzy medycznej nie ma rokowań odzyskania zdolności do pracy lub jakiejkolwiek działalności zarobkowej

40 ZAWARCIE UMOWY MULTIASPEKT 600– IOS3
jednocześnie z wnioskiem o zawarcie umowy głównej ubezpieczający ukończył 18 lat ubezpieczony ukończył 18 lat i nie ukończył 55 lat umowa może zostać zawarta na okres jednego roku i jest automatycznie odnawialna na okres kolejnego roku

41 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA
MULTIASPEKT 600– IOS3 ODPOWIEDZIALNOŚĆ TOWARZYSTWA przedmiotem umowy jest zdrowie ubezpieczonego zakres ubezpieczenia obejmuje trwałe całkowite inwalidztwo odpowiedzialność Towarzystwa polega na przejęciu za ubezpieczającego obowiązku opłacania składek i skutkuje po upływie 6 miesięcy od daty powstania trwałego całkowitego inwalidztwa

42 WYGAŚNIĘCIE UMOWY MULTIASPEKT 600– IOS3
z ostatnim dniem odpowiedzialności Towarzystwa z umowy głównej z ostatnim dniem roku polisowego, w którym ubezpieczony osiągnął wiek 60 lat wskutek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z dniem rozpoczęcia realizacji świadczeń z tytułu Indywidualnego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Zdolności do Opłacania Składek przez Ubezpieczającego na Skutek Trwałego Całkowitego Inwalidztwa

43 A teraz 5 minut na pytania
MULTIASPEKT 600 A teraz 5 minut na pytania


Pobierz ppt "FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM"

Podobne prezentacje


Reklamy Google