Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU"— Zapis prezentacji:

1 „PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU
OD ALKOHOLU, TYTONIU I INNYCH ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH” PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Omówienie harmonogramu i wytycznych
Założenia Projektu Omówienie harmonogramu i wytycznych do działań podejmowanych w ramach Projektu Monika Wojtasiewicz– Koordynator Projektu, Departament Promocji Zdrowia, Biostatystyki i Analiz Główny Inspektorat Sanitarny Warszawa, 12 września 2012 roku

3 tj. między 15 a 49 rokiem życia
Cel projektu: Ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym, tj. między 15 a 49 rokiem życia

4 Bezpośrednia – kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety
Grupa docelowa: Bezpośrednia – kobiety w wieku prokreacyjnym, kobiety w ciąży Pośrednia – rodziny kobiet, partnerzy, znajomi, lekarze, nauczyciele, pracodawcy, ogół społeczeństwa

5 Czas realizacji projektu:
1 lipca 2012 r grudnia 2016 r. (5 lat)

6 Budżet Projektu: 4 045 519 CHF (12 456 154 PLN), z czego:
CHF (85%) finansowane jest przez stronę szwajcarską, pozostałe CHF (15%) stanowi wkład krajowy.

7 Instytucja realizująca: Główny Inspektorat Sanitarny
Instytucje Partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

8 Instytucje Współpracujące:
Naczelna Izba Lekarska Polskie Towarzystwo Ginekologiczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego Wojewódzkie i Powiatowe Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne

9 Szczegółowy opis Projektu oraz wytyczne do realizacji

10 Projekt składa się z 5 komponentów: Szkolenia
Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych Kampania społeczna Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno-położniczych Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ)

11 Szkolenia 10 szkoleń dla 1000 lekarzy (marzec/ kwiecień 2013 r.)
1 szkolenie dla 16 koordynatorów z WSSE (maj 2013 r.) 16 szkoleń dla 318 koordynatorów z PSSE (maj 2013 r.) 49 szkoleń dla nauczycieli (październik 2013 r.)

12 I. Szkolenia – zadania dla PIS
Udział 16 koordynatorów programu edukacyjnego z WSSE w dwudniowym szkoleniu organizowanym przez GIS: GIS zapewnia wykładowców, materiały szkoleniowe, zakwaterowanie i wyżywienie Koordynatorom zostaną zwrócone koszty podróży, w wysokości do 200 PLN brutto (na podstawie dokumentu poświadczającego odbycie podróży, np. biletu) Informacje nt. dokładnego terminu i miejsca szkolenia zostaną przekazane przez GIS najpóźniej 1 miesiąc przed szkoleniem.

13 I. Szkolenia – zadania dla PIS
2. Organizacja szkoleń przez 16 wojewódzkich koordynatorów dla powiatowych koordynatorów programu edukacyjnego: W budżecie Projektu zostały zabezpieczone środki finansowe na organizację szkolenia (catering, wydruk materiałów ewaluacyjnych, ew. wynajem sali) – w wysokości do 1.695,32 PLN brutto/WSSE Koordynatorom powiatowym zostaną zwrócone koszty podróży, w wysokości do 50 PLN brutto (na podstawie dokumentu poświadczającego odbycie podróży, np. biletu) GIS przekaże program szkolenia oraz materiały szkoleniowe

14 I. Szkolenia – zadania dla PIS
3. Organizacja 49 szkoleń dla szkolnych koordynatorów programu edukacyjnego: Organizatorem szkoleń jest GIS Szkolenia zostaną przeprowadzone na terenie 49 dawnych miast wojewódzkich W szkoleniu wezmą udział nauczyciele ze szkół ponadgimnazjalnych, w których będzie realizowany program edukacyjny.

15 II. Programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych
Przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego w wybranych 100 zakładach pracy (lipiec 2012 r. – grudzień 2014 r.) - IMP Przygotowanie i realizacja programu edukacyjnego w 50% szkół ponadgimnazjalnych na terenie kraju (sierpień 2012 r. – grudzień r.)

16 Dystrybucja materiałów programowych do WSSE (kwiecień/maj 2013 r.)
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych – zadania dla PIS Opracowanie przez zespół ekspertów programu edukacyjnego oraz materiałów programowych Dystrybucja materiałów programowych do WSSE (kwiecień/maj 2013 r.) Przedstawienie oferty programowej dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych - powiatowy koordynator programu (czerwiec 2013 r.) Zebranie informacji nt. szkół chętnych do realizacji programu edukacyjnego – powiatowy koordynator programu (wrzesień r.)

17 Dystrybucja materiałów programowych do PSSE (wrzesień 2013 r.)
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych – zadania dla PIS Przesłanie do GIS listy szkół ponadgimnazjalnych, w których będzie realizowany program edukacyjny – wojewódzki koordynator programu (wrzesień 2012 r.) Dystrybucja materiałów programowych do PSSE (wrzesień r.) Szkolenia dla szkolnych koordynatorów programu (październik 2013 r.) Realizacja programu w szkołach ponadgimnazjalnych zgodnie z założeniami metodycznymi.

18 cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych – zadania dla PIS I edycja programu rozpocznie się w drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014. Po zakończeniu I edycji programu, szkolny koordynator przekaże do PSSE sprawozdanie z realizacji programu (wg przekazanego przez GIS wzoru) – koniec czerwca 2014 r. Powiatowy koordynator przekaże do WSSE zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu – do połowy lipca 2014 r. Wojewódzki koordynator prześle do GIS zbiorcze sprawozdanie z realizacji programu – do końca lipca 2014 r. (ew. w terminie wskazanym przez GIS)

19 cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych
cd. II. Program edukacyjny w szkołach ponadgimnazjalnych – zadania dla PIS Planowane są 3 edycje programu, z każdej będzie sporządzona ewaluacja oraz sprawozdanie (szczegółowe informacje zostaną przekazane podczas szkolenia)

20 III. Kampania społeczna
Konferencja prasowa inaugurująca (styczeń 2013 r.) i kończąca kampanię społeczną (listopad 2016 r.) Konferencja naukowa (maj 2016 r.) Kampania medialna (spoty, artykuły prasowe, ulotki, broszury) (2013 r. – 2016 r.) Organizacja eventów na poziomie regionalnym i lokalnym (2013 r. – 2016 r.) Platforma e-learningowa SEMPZ, strona internetowa projektu (lipiec 2012 r. – grudzień 2016 r.)

21 cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
Dystrybucja materiałów kampanijnych do WSSE (ulotki, plakaty, broszury, banery, spot i film edukacyjny) – styczeń/luty 2013 r. Organizacja konferencji prasowych na poziomie regionalnym, rozpoczynających kampanię społeczną – na organizację konferencji prasowych w budżecie Projektu dla WSSE zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1500 zł brutto.  Środki te można przeznaczyć na wynajem sali/ agencji prasowej, wynajem urządzeń, honoraria ekspertów, materiały (druk/ kopiowanie), catering. Przed planowanym wydatkiem należy przesłać do GIS wniosek o zatwierdzenie wydatku. Po zrealizowaniu zadania WSSE przekazuje do GIS notę obciążeniową wraz z kopią faktury. Termin realizacji: luty 2013 r.

22 cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
Realizacja działań w ramach lokalnych eventów – na realizację działań kampanijnych w latach w ramach 1 PSSE w budżecie Projektu została zabezpieczona kwota zł (711 zł/1 rok/ 1 PSSE). WSSE zabezpieczają w budżecie stacji odpowiednią kwotę (odpowiednio do ilości PSSE) na realizację działań w ramach lokalnych eventów. Środki te mogą być przeznaczone na organizację konferencji naukowej, stoisk/ punktów informacyjno- edukacyjnych w czasie imprez prozdrowotnych, honoraria ekspertów, itp. działań, których celem będzie promowanie Projektu oraz przekazanie treści edukacyjnych w zakresie profilaktyki używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych przez kobiety w wieku prokreacyjnym. Po zrealizowaniu zadania WSSE przekazuje do GIS notę obciążeniową wraz z kopią faktury. Termin realizacji: kwiecień – czerwiec 2013 r., kwiecień – czerwiec r., kwiecień – czerwiec 2015 r., kwiecień – czerwiec 2016 r.

23 cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
Przygotowanie artykułów sponsorowanych i przekazanie do gazet regionalnych   - WSSE na realizację zadania w każdym roku (2013, 2014, 2015, 2016) może przeznaczyć do zł brutto. Przed przekazaniem do prasy artykułu sponsorowanego, należy przesłać do GIS projekt artykułu do akceptacji wraz z wnioskiem o zatwierdzenie wydatku. Dopiero po uzyskaniu akceptacji GIS artykuł można przekazać prasie. Stroną, która zawiera umowę z wykonawcą jest WSSE. Po zrealizowaniu zadania WSSE przesyła do GIS kopię faktury wraz z notą obciążeniową. Termin realizacji: październik – grudzień 2013 r., lipiec – wrzesień 2014 r., lipiec – wrzesień 2015 r., lipiec – wrzesień 2016 r. .

24 cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
Organizacja konferencji prasowych na poziomie regionalnym, kończących kampanię społeczną – na organizację konferencji prasowych w budżecie Projektu dla WSSE zostały zabezpieczone środki finansowe w wysokości 1500 zł brutto.  Środki te można przeznaczyć na wynajem sali/ agencji prasowej, wynajem urządzeń, honoraria, materiały (druk/ kopiowanie), catering. Przed planowanym wydatkiem należy przesłać do GIS wniosek o zatwierdzenie wydatku. Po zrealizowaniu zadania WSSE przekazuje do GIS notę obciążeniową wraz z kopią faktury. Termin realizacji: listopad/grudzień 2016 r. .

25 cd. III. Kampania społeczna – zadania dla PIS
Opracowanie i przesłanie do GIS kwartalnych raportów opisowych z realizacji Projektu – WSSE przed końcem każdego kwartału (szczegółowe daty zostały ujęte w harmonogramie) przesyła kwartalny raport z realizacji Projektu (zgodnie z przekazanym przez GIS wzorem). .

26 IV. Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno-położniczych
Przeprowadzenie badania ankietowego w szpitalach/ na oddziałach ginekologiczno-położniczych na początku (październik/ listopad r.) i na końcu projektu (wrzesień/ październik 2016 r.) Opracowanie i publikacja wyników badań (grudzień 2016 r.) Podział zadań: GIS – koordynacja badania IMW – opracowanie wyników badań WSSE/PSSE – przeprowadzanie badań ankietowych

27 cd. IV. Badania ankietowe kobiet przebywających na oddziałach ginekologiczno-położniczych – zadania dla PIS GIS poinformuje PWIS o dokładnym terminie przeprowadzenia badań miesiąc przed planowaną realizacją oraz przekaże instrukcję dla ankietera i pismo do dyrektorów szpitali. Do WSSE zostaną przekazane kwestionariusze ankiet zgodnie z zapotrzebowaniem przygotowanym przez stacje. Po przeprowadzeniu badania wojewódzcy koordynatorzy przekazują do GIS informację z badania przeprowadzonego na terenie województwa. Następnie  powiatowi koordynatorzy wprowadzają dane do elektronicznej bazy Instytutu Medycyny Wsi im. W. Chodźki w Lublinie (IMW), zgodnie z terminami przekazanymi przez Instytut. WSSE przesyła do IMW kwestionariusze ankiet (wersję papierową).

28 V. Platforma internetowa - System Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia (SEMPZ) - IMW
Info-SEMPZ - główna strona projektu - działania informacyjne (internetowa kampania medialna) skierowane do odbiorców wszystkich działań oraz partnerów w projekcie (2012 r. – 2016 r.) Learn-SEMPZ – platforma e-learningowa dla kadr medycznych, pracowników stacji WSSE i PSSE i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych (2012 r. – 2016 r.) Edu-SEMPZ – platforma edukacyjna - działania edukacyjne skierowane do wszystkich grup docelowych (2012 r. – 2016 r.)

29 Działania informacyjno-promocyjne – wytyczne dla PIS
Umieszczenie na stronach internetowych WSSE i PSSE informacji o postępach i wynikach Projektu – na stronach internetowych WSSE i PSSE należy utworzyć zakładkę poświęconą Projektowi, na której powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu Projektu przez stronę szwajcarską („Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej”,„Project supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union”), a także logo SPPW i logo Projektu (loga zostaną przesłane elektronicznie do WSSE).

30

31 Działania informacyjno-promocyjne – wytyczne dla PIS
Wojewódzkie i powiatowe stacje powinny na bieżąco umieszczać na swoich stronach www informacje nt. zrealizowanych w ramach Projektu działań (np. zorganizowaniu konferencji prasowej, uczestnictwie lub zorganizowaniu szkoleń dla koordynatorów programu edukacyjnego, przekazaniu artykułu sponsorowanego do lokalnej prasy, itp.). Podczas realizacji działań w ramach Projektu należy postawić w widocznym miejscu baner promujący Projekt (szczególnie podczas szkoleń, konferencji prasowych, naukowych, lokalnych eventów, itp.)

32 PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ
Dziękuję za uwagę PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ


Pobierz ppt "„PROFILAKTYCZNY PROGRAM W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google