Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie i jego społeczne skutki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie i jego społeczne skutki"— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie i jego społeczne skutki
Kinga Orchowska

2 Cel:

3 Zagadnienia: Definicja bezrobocia i jego typy
Społeczne skutki bezrobocia Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom

4 Literatura A. Rajkiewicz, J. Supińska, „Polityka społeczna” Wydawnictwo Kraków 1998 M. Maroda, „Wymiary życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku” Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2002 A. Kurzanowski, „Polityka społeczna” Wydawnictwo Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, Warszawa 2011

5 Główny problem Jaki wpływ na bezrobocie ma społeczeństwo?

6 Bezrobocie Zjawisko gospodarcze, polegające na tym, że pewna część ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej nie znajduje zatrudnienia. Jest ono mierzone procentem siły roboczej, która nie znajduje zatrudnienia.

7 Bezrobotny To osoba nie zatrudniona lecz aktywnie poszukująca lub oczekująca na powrót do pracy.

8 Typy bezrobocia Bezrobocie frykcyjne – uważane jest za zdrową normę gospodarki rynkowej. Jest to zjawisko którego nie można uniknąć. Bezrobocie to powstaje wtedy, gdy pracownicy zwalniają się z pracy lub są zwalniani i pozostają bezrobotni przez względnie krótki okres poszukiwania nowego miejsca pracy, które stosunkowo szybko znajdują.

9 Typy bezrobocia Bezrobocie strukturalne – to znaczne pogłębienie bezrobocia frykcyjnego. Jest to niedopasowanie zapotrzebowania na pracowników i osób chętnych do pracy. Niedopasowanie pracowników i pracodawców na rynku pracy może mieć kilka przyczyn, najczęściej spotykanymi są jednak przemiany technologiczne i zmiany struktury gospodarki.

10 Typy bezrobocia Bezrobocie cykliczne - jest rodzajem bezrobocia, które zależy od koniunktury gospodarczej lub recesji – momentu cyklu, w jakim znajduje się gospodarka. Bezrobocie długoterminowe – oznacza pozostawanie bez pracy pomimo woli jej podjęcia przez okres dłuższy niż 12 miesięcy. Dotyczy to zwłaszcza kobiet, mieszkańców obszarów wiejskich, osób o niskim poziomie wykształcenia i ludzi młodych i starszych.

11 Typy bezrobocia Bezrobocie dobrowolne - spowodowane jest tym że część pracowników poszukujących pracy nie akceptuje poziomu płacy realnej są skłonni pracować przy wyższej stawce, a pracodawcy gotowi są ich zatrudnić poniżej płacy realnej.

12 Typy bezrobocia Bezrobocie utajone – polega na tym, że istnieją stanowiska pracy, które są pozorne. Osoba wykonująca prace na tym stanowisku nie jest potrzebna, jej wydajność jest bardzo niska, co więcej, nie oczekuje się, by była wyższa. Miejsce bezrobocia utajonego są gospodarstwa rolne, rzemieślnicze, małe zakłady produkcyjne. Szacuję się, że w Polsce bezrobocie utajone wynosi ponad 1,2 mln, w tym 0,9 mln w rolnictwie.

13 Typy bezrobocia Bezrobocie podzatrudnienie – oznacza wykonywanie pracy niewymagającej tak wysokich kwalifikacji, jakie posiada pracujący. Dotyczy ono studentów, zatrudniających się w usługach i nietraktujących tego zajęcia jako ostatecznego.

14 Społeczne skutki bezrobocia
Utrata pracy oraz długotrwały brak stałego dochodu wywiera różny wpływ na osoby, które to spotkało. Nie da się ukryć, że indywidualna sytuacja bezrobotnych zależy w duży stopniu od liczby członków rodziny, poziomu oszczędności i zarobków przed utratą pracy, stanu zdrowia najbliższych, warunków mieszkaniowych, sposobu patrzenia na życie, przedsiębiorczości, wykształcenia, gotowości do zmian

15 Pozytywne społeczne skutki bezrobocia
Bezrobocie wynikające z restrukturyzacji makropolityki państwa ma dobry wpływ na całą gospodarkę: obniża inflację wzmacnia dyscyplinę pracy wymusza restrukturyzację poszczególnych firm i całych branż osłabia siłę polityczną i pozycję przetargową związków zawodowych i monopolistów. Osoby które stracą pracę maja więcej czasu wolnego Świadomość istnienia bezrobocia zachęca młodych do racjonalnego wyboru zawodu i ciągłego podnoszenia kwalifikacji, natomiast osoby w wieku produkcyjnym do stałego doskonalenia się w kierunkach adekwatnych do potrzeb rynku.

16 Negatywne społeczne skutki bezrobocia
Pogorszenie standardu życia Zakłócenia w życiu rodzinnym Napięcia i konflikty społeczne Zagrożenia w sferze psychicznej i szkody zdrowotne Zjawiska patologii społecznej

17 Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
rozszerzenie przez gminy zachęt ekonomicznych do rozwijania działalności gospodarczej (niskie podatki, premie dla inwestorów, niskie czynsze na budynki gospodarcze, zwolnienia na pewien okres od tych opłat). rozwijanie małej, rodzinnej działalności gospodarczej (zachęcanie rolników do tworzenia gospodarstw agroturystycznych) stworzenie młodzieży wiejskiej warunków do podjęcia pracy poza miejscem zamieszkania (zwrot kosztów dojazdy, zakwaterowania)

18 Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
usprawnienie pośrednictwa pracy wprowadzenie ulg podatkowych dla pracodawców tworzących nowe miejsca pracy organizowanie prac interwencyjnych popularyzowanie udanych przedsięwzięć gospodarczych zatrudnianie bezrobotnych w zakładach gminnej gospodarki komunalnej

19 Zapobieganie bezrobociu i jego skutkom
chronienie zakładów pracy przed likwidacją wspieranie inicjatyw wspólnego gospodarowania wśród rolników i dostosowania rolnictwa do standardów Unii Europejskiej uelastycznienia ceny pracy redukcji pozapłacowych kosztów pracy wprowadzenie do kodeksu pracy ułatwień w zwalnianiu pracowników wprowadzenia ułatwień dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

20 Podsumowanie

21 Wnioski


Pobierz ppt "Bezrobocie i jego społeczne skutki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google