Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konkurs Narodowego Centrum Nauki Spotkanie informacyjne w sprawie wniosków na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konkurs Narodowego Centrum Nauki Spotkanie informacyjne w sprawie wniosków na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki."— Zapis prezentacji:

1 konkurs Narodowego Centrum Nauki Spotkanie informacyjne w sprawie wniosków na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

2 Konkursy: OPUS (6), PRELUDIUM (6), SONATA (6)
Termin składania wniosków w Biurze Obsługi Działalności Naukowej ALK upływa z dniem 19 listopada 2013 r. Termin składania wniosków w NCN we wszystkich konkursach 16 grudnia 2013 r.

3 SPRAWY DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KONKURSÓW ogłoszonych w dniu 15 września 2013 r.
Do konkursów mogą być zgłaszane projekty badawcze obejmujące badania podstawowe Zgodnie z ustawą z dn. 30 kwietnia 2010 o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615), przez badania podstawowe rozumiemy "oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie". Wnioskodawca jest zobowiązany do uzasadnienia, że przedkładany do oceny projekt spełnia kryterium badań podstawowych. Przedstawione uzasadnienie będzie podlegało ocenie Zespołu Ekspertów. - oryginalność prac badawczych, - badania prowadzone w celu zdobywania nowej wiedzy – charakter eksploracyjny, - teoretyczny charakter badań, - nowatorski charakter badań, - badania nie są nastawione na praktyczne zastosowanie ale mają dostarczyć wiedzę, która przyczyni się do rozwoju gospodarki i społeczeństwa

4 NCN przyjęło za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych w trzech głównych działach: HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce paneli ST - Nauki Ścisłe i Techniczne - 10 paneli NZ - Nauki o Życiu - 9 paneli Skrót Nazwa panelu Dziedziny HS1 Fundamentalne pytania o naturę człowieka i otaczającej go rzeczywistości filozofia, nauki o poznaniu, religioznawstwo, teologia HS2 Kultura i twórczość kulturowa literaturoznawstwo, bibliotekoznawstwo, językoznawstwo, kulturoznawstwo, nauki o sztuce HS3 Wiedza o przeszłości historia, archeologia, etnologia, antropologia kulturowa HS4 Jednostka, instytucje, rynki ekonomia, finanse, zarządzanie, demografia HS5 Normy i władza prawo, nauki o polityce, polityka regionalna i społeczna HS6 Człowiek i życie społeczne psychologia, pedagogika, socjologia

5 Zadania objęte wnioskiem nie mogą być finansowane z innych źródeł – do wniosku dołączamy oświadczenie o niefinansowaniu zadań objętych wnioskiem ze środków pochodzących z innych źródeł

6 Rodzaje projektów finansowanych przez NCN w 5 konkursie:
OPUS (6) na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. PRELUDIUM (6) na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora SONATA (6 )na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora

7 OPUS na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. konkurs ogólny na finansowanie wszechstronnych projektów badawczych, mogą w nim brać udział wszyscy badacze niezależnie od posiadanego stopnia naukowego oraz doświadczenia, czas trwania projektu - > 12 m-cy < 36 m-cy, budżet projektu - brak ograniczeń budżetu (wysokość środków fin. przeznaczonych przez NCN na realizację projektów w ramach tego konkursu to 180 mln. zł), projekt badawczy może być realizowany jednoosobowo przez kierownika projektu lub przez zespoły badawcze, złożone z kierownika oraz dowolnej liczby wykonawców. Spośród grona wykonawców można wskazać maksymalnie dwoje głównych wykonawców (osoby pełniące istotną rolę w projekcie). Zespół ekspertów ocenia dorobek naukowy kierownika projektu oraz jedynie głównych wykonawców. Dorobku pozostałych wykonawców nie ocenia się.

8 PRELUDIUM - projekty dla osób rozpoczynających karierę naukową nieposiadających stopnia naukowego doktora (na dzień składania wniosku) Wnioski mogą składać: asystenci , doktoranci (brak ograniczenia wiekowego) Maksymalnie 3 osoby zaangażowane w realizację projektu: - asystent lub doktorant jest kierownikiem projektu - w projekcie uczestniczy promotor/opiekun naukowy (beneficjentem środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu nie może być opiekun naukowy)  - może uczestniczyć jeszcze jedna osoba do prac pomocniczych czas trwania projektu nie może przekraczać 36 miesięcy Budżet projektu: max. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy; max tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce; max. 150 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-cy otwarcie przewodu doktorskiego nie jest warunkiem uzyskania finansowania tytuł projektu nie musi być zgodny z tematem pracy doktorskiej (projekt może obejmować realizację tylko jednego fragmentu rozprawy, ale może też obejmować jej większą część) projekt nie musi zakończyć się ukończeniem rozprawy doktorskiej i przedstawieniem recenzji można korzystać z finansowania, jeśli w trakcie trwania projektu kierownik obronił pracę doktorską i uzyskał stopień doktora  ankieta dorobku naukowego: - dla kierownika projektu – bez dorobku publikacyjnego, osoba bez stopnia doktora podaje listę publikacji w części "Przebieg pracy naukowej" - dla promotora/opiekuna naukowego – informacje o dorobku publikacyjnym

9 SONATA - na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora, należy rozumieć osobę, która nie wcześniej niż 5 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskała stopień naukowy doktora (do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w kodeksie pracy) Kierownikiem projektu może zostać osoba, która uzyskała stopień doktora w latach czas trwania projektu – > 12 m-cy < 36 m-cy, poza kierownikiem projektu, wśród wykonawców, może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu w ramach konkursu możliwe jest wnioskowanie o zakup aparatury naukowo-badawczej, mającej na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego, przy czym łączny koszt zakupu aparatury nie może przekraczać wartości 150 tys. zł w dziale Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (HS), przez stworzenie „unikatowego warsztatu naukowego” należy rozumieć prowadzenie innowacyjnych badań naukowych o charakterze podstawowym z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego i/lub oryginalnego rozwiązania teoretyczno-metodologicznego.

10 Podstawowe założenia konkursów ogłoszonych przez NCN w dniu 15 marca 2012 r.
RODZAJ KONKURSU OKRES REALIZACJI BUDŻET PROJEKTU OGÓLNA KWOTA PRZEZNACZONA NA CAŁY KONKURS (PLN) APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA KOSZTY POŚREDNIE LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU OPUS > 12 m-cy < 36 m-cy brak ograniczeń budżetu wysokość środków fin. przeznaczonych przez NCN na realizację projektów w ramach tego konkursu to 180 mln. zł 180 mln. Koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć: zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych - wg. wewnętrznych ustaleń w ALK - 20 % od kosztów ogółem, z wyłączeniem kosztów aparatury brak informacji o liczbie wykonawców PRELUDIUM 1. 50 tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 12 m-cy; tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 24 m-ce; tys. zł dla projektów, których okres realizacji wynosi 36 m-cy. 30 mln. koszt całkowity aparatury nie może przekroczyć 30% wysokości wnioskowanych środków na realizację projektu nie więcej niż 3 osoby: kierownik projektu, opiekun naukowy/promotor oraz (opcjonalnie) jeden wykonawca;

11 SONATA - 150.000 zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych
RODZAJ KONKURSU OKRES REALIZACJI BUDŻET PROJEKTU OGÓLNA KWOTA PRZEZNACZONA NA CAŁY KONKURS (PLN) APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA KOSZTY POŚREDNIE LICZBA OSÓB ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU SONATA > 12 m-cy <36 m-cy brak ograniczeń budżetu wysokość środków fin. przeznaczonych przez NCN na realizację projektów w ramach tego konkursu to mln. zł 30 mln. Koszt pojedynczego aparatu naukowo-badawczego nie może przekroczyć: zł w grupie nauk humanistycznych i społecznych - wg. wewnętrznych ustaleń w ALK - 20 % od kosztów ogółem, z wyłączeniem kosztów aparatury poza kierownikiem projektu, wsród wykonawców, może być co najwyżej jeden samodzielny pracownik naukowy spoza podmiotu zatrudniającego kierownika projektu

12 Format i zawartość streszczenia, opisu skróconego i szczegółowego
Format: A4, Times New Roman, wielkość czcionki: 11-12 Streszczenie: 1 strona po polsku i angielsku Skrócony opis: 5 stron po polsku (czytany w pierwszym etapie oceny) Opis szczegółowy: 15 stron po angielsku (czytany w 2 etapie oceny) Wersja skrócona ≠ streszczenie

13 PLAN BADAŃ I KOSZTORYS ? PLAN BADAŃ (zamiast harmonogramu)
wypunktowany opis planowanych zadań badawczych charakteryzujących kolejne etapy realizacji projektu oraz zdefiniowanie podmiotu realizującego zadanie. Za zadanie badawcze nie są uważane m.in.: zakup aparatury, udział w konferencji, przygotowanie publikacji itp. umieszczamy w nim zadania badawcze, które mają składać się na nasz projekt; muszą mieć charakter syntetycznego opisu planowanych badań np.: - studia literaturowe i przygotowanie warsztatu badawczego - przeprowadzenie badań pilotażowych dotyczących ….., - przeprowadzenie badań właściwych dotyczących ……, - opracowanie wyników badań właściwych dotyczących …….., W obecnym planie badań NIE określa się czasu trwania zadań w miesiącach i NIE przypisuje się składowych budżetu.

14 Zadaniem badawczym jest: Zadaniem badawczym nie jest:
PLAN BADAŃ Zadaniem badawczym jest: Przygotowanie warsztatu badawczego Analiza dostępnej literatury przedmiotu Realizacja badań ilościowych/ jakościowych nt. … Analiza wyników badań Zadaniem badawczym nie jest: Zakup aparatury Zakup literatury Udział w konferencji Przygotowanie publikacji

15 KOSZTORYS   suma kosztów bezpośrednich musi się równać kwocie z uzasadnienia kosztów
Pozycja Rok 2012 Rok 2013 Razem 1 2 3 4 Koszty bezpośrednie realizacji projektu, w tym: 8 925 56 400 65 325 - wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 100 47 400 49 500 - koszty aparatury 6 825 - inne koszty bezpośrednie 9 000 Koszty pośrednie 525 14 100 14 625 Koszty realizacji projektu ogółem 9 450 70 500 79 950

16 Budżet projektu podzielony jest na:
koszty bezpośrednie – koszty bezpośrednio związane z realizacją projektu m.in. wynagrodzenia personelu zatrudnionego do realizacji projektu, koszty podróży, materiałów, koszty aparatury, Również koszty związane z promocją projektu koszty pośrednie – koszty ogólne funkcjonowania jednostki związane z realizacją danego projektu, np. zatrudnienia personelu administracyjnego, koszty bieżących remontów pomieszczeń, koszty dostosowania pomieszczeń do prowadzenia badań, opłaty za media, usługi telekomunikacyjne, koszty serwisowania, konserwacji i naprawy aparatury itp. 20% od kosztów ogółem (z wyłączeniem kosztów aparatury) –wg wewnętrznych ustaleń ALK Jednostka powinna uzgodnić z kierownikiem projektu zagospodarowanie co najmniej 30% wartości kosztów pośrednich

17 Koszty bezpośrednie - wynagrodzenia
Wynagrodzenia osób zaangażowanych w realizację projektu Możliwe formy zatrudnienia: umowa o pracę – z reguły zawierana na czas trwania projektu umowa zlecenie – dla umów poniżej 3 miesięcy umowa o dzieło stypendium naukowe W kosztorysie projektu uwzględniamy całościowe koszty zatrudnienia (wraz z kosztami pracodawcy)

18 Stypendia naukowe Kto? Na jak długo? Za ile?
Studenci II stopnia lub 4 roku studiów jednolitych Doktoranci Na jak długo? 6-60 miesięcy Za ile? 500 – 3000 zł/miesięcznie

19 Planowanie budżetu Na etapie planowania budżetu grantu należy się zastanowić czy: a) planujemy zlecenie odpowiednich czynności zewnętrznej firmie (która wystawi fakturę; wydatek opisywany jest w rubryce „Inne koszty” b) zlecenie odpowiednich czynności osobie fizycznej, na umowę o dzieło lub zlecenie W takim wypadku jej wynagrodzenie zwiększa pulę w zakładce „Wynagrodzenia”

20 Dane wymagane we wniosku w zakładce wynagrodzenia:
- liczba wykonawców projektu - …. w tym pracowników naukowych * - …. * pracownikiem naukowym jest osoba zatrudniona na stanowisku asystenta, adiunkta, profesora wizytującego, profesora nadzwyczajnego oraz profesora zwyczajnego. W konkursach: OPUS, SONATA wymagane jest podanie procedury naboru i zatrudniania pracowników niezbędnych do wykonania projektu badawczego

21 Przykładowy kosztorys - wynagrodzenia w uzasadnieniu wynagrodzeń należy podać dla każdego z wykonawców: Lp. Charakter udziału w projekcie Podmiot zatrudniający Zakres prac wykonywanych w projekcie Procent czasu pracy poświęcony na realizację projektu w ramach wszystkich obowiązków zawodowych Kwota za jednostkę czasu (np. godz., dzień, miesiąc) Całkowite planowane wynagrodzenie w projekcie (PLN) Forma zatrudnienia 1. Kierownik projektu Akademia Leona Koźmińskiego Nadzór merytoryczny, opracowanie wyników badań 60 1 300 zł/m-c 28 600 zł Umowa o dzieło 2 Główny wykonawca Przygotowanie warsztatu badawczego, analiza danych źródłowych 90 950 zł/m-c 20 900 zł

22 Jak obliczyć procent czasu poświęconego przez daną osobę na realizację projektu w ramach prowadzonych badań lub obowiązków? Należy określić (szacunkowo), jaki procent własnego czasu pracy dany wykonawca przeznaczy na rzecz zadań związanych z realizacją projektu. Przykładowo: w przypadku realizowania projektu w czasie swojej pracy: kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo) i poświęca na pracę w projekcie 2 h dziennie – wykazuje zatem 25% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 40 h przepracowanych w ciągu tygodnia). w przypadku realizowania projektu poza swoimi obowiązkami: kierownik projektu jest zatrudniony na pełny etat (40 h tygodniowo), ) i poświęca na pracę w projekcie 2 h dziennie – wykazuje zatem 20% czasu poświęconego na realizację projektu (10 h z sumarycznej liczby 50 h przepracowanych w ciągu tygodnia).

23 Pozostałe koszty projektu
APARATURA: Wykaz planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej APARATURA NAUKOWO-BADAWCZA- komputer /laptop + peryferia (np. drukarka, skaner), oprogramowanie , dysk przenośny, dyktafon ; INNE KOSZTY: Materiały: materiały biurowe, Surowce, półprodukty, odczynniki Koszty odnoszą się do zadania: ….

24 Usługi obce: (jeśli planujemy zlecenie czynności firmie zewnętrznej, która wystawi fakturę) - korekta językowa obcojęzycznego artykułu (preferowane ServiceScape) - koszt dostępu do baz danych, analiza statystyczna Zakup usług badawczych

25 Wyjazdy służbowe: Koszty udziału w seminariach/konferencjach związanych z tematyką projektu Koszty wyjazdów niezbędnych dla realizacji projektu - opłata konferencyjna - koszt transportu - nocleg (do wysokości limitu diety hotelowej) wyżywienie (do wysokości limitu diety pobytowej) Ubezpieczenie RAZEM: szacowane koszty związane z planowanym udziałem w dwóch konferencjach zagranicznych – 2 x …….zł = …… zł Koszty odnoszą się do zadania: …..

26 Wizyty i konsultacje Koszty przyjazdów/wizyt współpracowników zewnętrznych i/lub konsultantów oraz koszty spotkań

27 Inne Zakup danych Specjalistyczne publikacje/ pomoce naukowe i fachowe
Koszty publikacji wyników badań– obecnie w umowie określone jest zobowiązanie wykonawcy grantu do ewaluacji i publikacji wyników badań w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym; konieczne wcześniejsze podpisanie umowy z wydawnictwem; w publikacjach powinien znaleźć się zapis, że zostały sfinansowane ze środków na naukę   Koszty uzyskania patentów

28   Warunkach konkursów oraz w regulaminie przyznawania środków na realizację projektów badawczych:
ograniczenia w występowaniu z wnioskami dla kierowników, których projekty w poprzedniej edycji konkursów znalazły się wśród 20 % najsłabszych. Nie będą mogli oni wystąpić z wnioskiem o finansowanie projektu badawczego w kolejnej edycji tego samego konkursu (Rozdział VI Regulaminu NCN, § 29), ograniczenie możliwości składania wniosków przez jednego kierownika projektu. Obecnie w konkursach ogłoszonych w tym samym dniu można występować w charakterze kierownika projektu tylko w jednym wniosku, modyfikacja sposobu oceny wniosków - ocena merytoryczna części wniosku w I etapie (część B. ocena projektu) dokonywana jest na podstawie tylko skróconego opisu projektu badawczego, co za tym idzie skrócony opis projektu powinien zawierać wszystkie istotne informacje, na podstawie których będzie możliwa ocena projektu (Rozdział IV Regulaminu NCN, § 17 pkt 1)

29 Ocena wniosków o finansowanie projektów badawczych
Ocena formalna – dokonywana przez Koordynatorów Dyscyplin kompletność wniosku, czy dany wniosek spełnia wszystkie wymagania przedstawione w ogłoszeniu o konkursie Ocena merytoryczna – dokonywana przez Zespoły Ekspertów podczas której uwzględnia się w szczególności: spełnianie kryterium badań podstawowych określonych w art. 2 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki; osiągnięcia naukowe kierownika/zespołu wykonawców, w tym publikacje w renomowanych czasopismach naukowych; ocenę wykonania przez kierownika projektu innych projektów badawczych uprzednio finansowanych ze środków finansowych na naukę (nie dotyczy wniosków złożonych w konkursie PRELUDIUM); poziom naukowy badań lub zadań przewidzianych do realizacji; nowatorski charakter projektu; wpływ realizacji projektu badawczego na rozwój dyscypliny naukowej; zasadność planowanych kosztów w stosunku do przedmiotu i zakresu badań; ocenę możliwości realizacji wnioskowanego projektu; inne kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie; zasadność finansowania wniosku w danym konkursie na tle oceny pozostałych wniosków.

30 Ocena merytoryczna wniosku o finansowanie projektów badawczych przez Zespoły Ekspertów przebiega w dwóch etapach: Etap I - ocena kwalifikacyjna dokonywana na podstawie skróconego opisu projektu badawczego: członkowie Zespołu Ekspertów dokonują indywidualnych ocen wniosków. Oceny zostają przedyskutowane i ustalone podczas posiedzenia Zespołu Ekspertów. Etap II - ocena specjalistyczna dokonywana na podstawie szczegółowego opisu projektu badawczego: członkowie Zespołu Ekspertów ustalają końcową ocenę wniosku na podstawie opinii specjalistycznych, sporządzanych przez ekspertów zewnętrznych niebędących członkami Zespołu Ekspertów oceniającego wniosek w I etapie (powoływanych przez Dyrektora NCN zgodnie z art. 11 ust. 11 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki) oraz analizy i dyskusji wniosków podczas posiedzenia.

31 W trakcie oceny wniosków przez Zespoły Ekspertów przyjmuje się następujące zasady:
eksperci nie zmieniają złożonego kosztorysu; procentowy wkład ocen poszczególnych kryteriów w ocenie indywidualnej wniosków oraz charakter tych ocen dla poszczególnych konkursów są zawarte w załączniku nr 1 do regulaminu; wniosek otrzymuje ocenę punktową, która ma charakter pomocniczy i stanowi punkt wyjścia do dyskusji nad oceną końcową; podstawą decyzji Zespołu Ekspertów o ocenie końcowej wniosku jest jego analiza i przeprowadzenie dyskusji nad zasadnością finansowania wniosku, na tle innych wniosków ocenianych w konkursie; oceną końcową wniosku jest jego pozycja na liście rankingowej, ustalona przez Zespół Ekspertów podczas dyskusji na posiedzeniu; wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o przyznaniu oceny zero punktów w którymkolwiek obszarze podlegającym ocenie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania; wniosek, który uzyska uzgodnione stanowisko Zespołu Ekspertów o niespełnieniu któregokolwiek z wymagań przedstawionych w ogłoszeniu o konkursie, nie może zostać zakwalifikowany do finansowania.

32 WAŻNE ZAPISY W UMOWIE TRÓJSTRONNEJ (w związku ze zmianami wprowadzanymi w kolejnych konkursach należy realizować projekt zgodnie z podpisaną umową na realizację, poniższe informacje oparte są na umowach z konkursu zakończonego 15 grudnia 2011) Projekt należy realizować zgodnie z harmonogramem i kosztorysem, które stanowią załączniki do umowy oraz zgodnie z opisami projektu (tj. ze skróconym i pełnym) jak też metodyką badań oraz charakterystyką uzyskanych wyników zawartych we wniosku. Zmiana warunków realizacji projektu określonych w umowie może być dokonana na wniosek Kierownika projektu i Jednostki w drodze aneksu do umowy. Aneksu nie wymaga przesunięcie środków o nie więcej niż 15 % w poszczególnych pozycjach kosztorysu, jeżeli zarówno pozycja, z której następuje przesunięcie, jak i pozycja do której następuje przesunięcie, ulega zmianie o nie więcej niż 15%, i o ile zmianie nie ulega wysokość środków finansowych przyznanych na cały okres realizacji projektu oraz w kolejnych latach jego realizacji. W powyższym przypadku zgodę wyraża Kierownik Jednostki a NCN jest informowane o dokonanej zmianie w przypadku raportu rocznego z realizacji projektu. W pozostałych przypadkach wymagany jest aneks do umowy.

33 Pisemnej zgody Centrum wymagają:
zmiana dotycząca planowanej do zakupienia lub wytworzenia aparatury naukowo – badawczej zmiana warunków realizacji projektu, określonych w opisach projektu Koszty pośrednie nie mogą ulec zwiększeniu Wszelkie zmiany dokonywane w projekcie wymagają zgody Kierownika Jednostki Środkami finansowymi przekazanymi na realizację projektu dysponuje Kierownik projektu, z tym że wydatkowanie środków finansowych następuje po uzyskaniu zgody Kierownika Jednostki

34 Kierownik projektu i Jednostka zobowiązują się do:
realizacji projektu w sposób, który zapewni osiągnięcie wymiernych efektów zakładanych we wniosku ewaluacji i publikacji wyników badań zrealizowanych w ramach projektu w wydawnictwie o zasięgu międzynarodowym umieszczania w publikacjach związanych z projektem informacji „Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer …”lub jej odpowiednikiem w języku obcym

35 Harmonogram przeprowadzania konkursów przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013 i 2014
Rodzaj konkursu Rozpoczęcie naboru wniosków Zakończenie naboru wniosków OPUS 15 marca 15 czerwca 15 września 15 grudnia PRELUDIUM SONATA SONATA BIS HARMONIA MAESTRO FUGA ETIUDA SYMFONIA

36 Kontakt Biuro Obsługi Działalności Naukowej: nauka@alk.edu.pl
Agnieszka Sławska – Dyrektor Tel , Agnieszka Markowicz Tel , Magdalena Klimaszewska Tel ,


Pobierz ppt "Konkurs Narodowego Centrum Nauki Spotkanie informacyjne w sprawie wniosków na projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google