Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz FITYCH

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz FITYCH"— Zapis prezentacji:

1 Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz FITYCH
Mała architektura sakralna na styku granic Kudowy-Zdroju, Nachodu i Hronowa Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz FITYCH

2 Plan konferencji: (A) WSTĘP: CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
(B) PODJĘTE PRACE (natury inwentaryzacyjno-badawczej) (B.1.) wstępna inwentaryzacja małej architektury sakralnej Kudowy Zdroju (B.2.) Bilans wstępnej inwentaryzacji (C) WSTĘPNE WNIOSKI (D) MODELOWE ROZWIĄZANIA W POLSCE I CZECHACH (E) POSTULATY KOŃCOWE P o s ł o w i e

3 (A) WSTĘP: CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA
A1 - W katalog priorytetów rozwoju miasta i gminy Kudowy Zdroju, z którym coraz bardziej harmonizuje się istnienie i działalność licznie odwiedzanego skansenu, należy w większym niż dotąd stopniu, włączyć wartości kulturowe stanowiące o bogactwie i geniuszu miejsca Ziemi Kudowskiej - praktycznie dotąd nie odkrytego;

4 A2 - W poprzednich stuleciach autorzy opisujący wyjątkowe piękno, bogactwo i kulturową tożsamość tutejszych mieszkańców używali m.in. terminu Herrgottswinkiel lub Herrgottsländchen, czyli zakątek Pana Boga lub kraina Pana Boga. Pytamy się czy pojęcia te były tylko wyrazem ich romantycznego usposobienia, czy też faktycznie w poetycki sposób syntetyzowały tutejszą kulturę, tożsamość i bogactwo?

5 A3 - Pragniemy aby coraz bardziej powszechną stała się świadomość, iż Ziemia Kudowska była słynna z wielu bogactw kulturowych, m.in.: obok najstarszej architektury sakralnej, z miejsc pielgrzymkowych, kurortów o europejskiej renomie (n.b. Kudowa z końcem XIX w. była pierwszym kardiologicznym kurortem Niemiec), wód mineralnych, krajobrazów, Parku Narodowego Gór Stołowych. Niestety kultura zwią zana z małą architekturą sakralną pozostaje nadal jako nieznana, bowiem słabo zbadana i w nikłym stopniu prezentowana. Częściowo, i to raczej po stronie czeskiej, konsekwentnie akcentowana jest kultura duchowa i materialna enklawy etnicznej, która została odnotowana w literaturze, jako kultura mieszkańców tzw. “Czeskiego zakątka” (Český koutek).

6 A4 - Staje się więc oczywistym, iż cel dalszy naszych prac, stanowi ukazanie niedostrzegalnego dotąd piękna i harmonii codziennego życia mieszkańców Ziemi Kłodzkiej, wpisanego w rytm przeżywania roku kalendarzowego i liturgicznego, a obfitującego w liczne obrzędy i zwyczaje. Sygnalizowany kształt życia i tak liczna mała architektura sakralna wpleciona w łańcuchową sieć osad, wsi i miast, stanowiły tutaj przysłowiowe dwie strony tego samego medalu.

7 A5 - Co więcej, ów skarb kultury duchowej i materialnej przez wiele wieków był skutecznym spoiwem dla ludzi wielu narodowości, kultur i wyznań. W pozytywny sposób zweryfikowała się na tych ziemiach prawda sformułowana w adagium pochodzącym z czasów chrześcijańskj starożytności. Głosi ono, iż: Duszą kultury jest kultura duszy.

8 A6 - Na Ziemi Kudowskiej mamy liczne i piękne trasy turystyczne, a przy nich jak przysłowiowe grzyby, rozsiane zostały liczne krzyże i kapliczki, które z jednej strony „straszą” swym stanem dewastacji i są powodem do rumieńców nie tylko dla władz, ale i dla tutejszych chrześcijan, a z drugiej - dla wielu stały się już one słabo czytelnym przesłaniem. Myślę i jestem do głębi przekonany, iż wszyscy czujemy to samo: ten stan należy jak najszybciej zmienić.

9 A7 - Cieszymy się z faktu, że dialog z naszymi Pobratymcami Czechami coraz bardziej przybiera na sile i osiąga standardy normalności, a z drugiej w ramach naszego Euroregionu szczycimy się intensywną i wieloaspektową współpracą z Południowymi Sąsiadami. Co więcej, przychodzi naszym żyć nie tylko w tym frapującym prostokącie dziwnie “przyklejonym” do mapy Polski, ale nawet w jego zachodniej części, która przez wiele dziesięcioleci była nazywana - Český koutek. Do dzisiaj, już na samo brzmienie tych słów, natychmiast inaczej bije serce wielu czeskich intelektualistów i obywateli.

10 Ponadto najważniejszą osią historyczno-kościelnych dziejów czeskiego zakątka była historia parafii św. Bartłomieja w Czermnej. Dzisiaj historia ta stała się nie tylko kamieniem węgielnym “młodego życiorysu” miasta Kudowa Zdrój, ale stanowi ona o jego “starówce” i jest słusznym tytułem do dumy. Już z tych chociażby motywów należałoby pomóc mieszkańcom naszego miasta w głębszym poznaniu historii i kulturowego dziedzictwa wyjątkowo pięknej krainy “ufortyfikowanej” wzgórzami Obniżenia Kudowskiego.

11 A8 - Zamykając uwagi wstępne, komunikujemy w tym miejscu iż wychodząc na przeciw tym potrzebom i wyzwaniom skupimy naszą uwagę na: małej architekturze sakralnej (nisze oraz krzyże i kapliczki przydrożne i przyzagrodowe); obszar objęty badaniami stanowić będzie tzw. Český koutek; czasokres to ostatnie dwa stulecia i pierwsze lata trzeciego tysiąclecia.

12

13 (B) PODJĘTE PRACE (natury inwentaryzacyjno-badawczej):
B.1.) wstępna inwentaryzacja małej architektury sakralnej Kudowy Zdroju (tzw. “czeskiego zakątka”: aktualnie siedem miejscowości i osad po stronie polskiej i trzy w Czechach) Są to byłe wsie i osady “czeskiego zakątka”: Kudowa Zdrój, Czermna , Brzozowie, Słone, Pstrążna, Bukowina i Jakubowice w Polsce oraz Mala Čermna, Ždárky i Mokřiny w Republice Czeskiej. B.1.a.) kryteria badawcze: kategorie architektoniczne: 1] - nisze 2] - krzyże, kapliczki, pomniki, dzwonnice, pomniki poległych;

14 B2) Bilans wstępnej inwentaryzacji:
B.2.1.] - nisze B.2.2.] - krzyże, kapliczki, pomniki, dzwonnice, pomniki poległych - różnorodność form; B.2.2.a.] - natężenie występowania nisz i kapliczek B.2.2.b.] – prezentacja danych liczbowych B.2.2.c.] - najstarsze wiekiem kapliczki B.2.2.d.] - najstarsze kapliczki a najstarsze obiekty architektoniczne Kudowy Zdroju

15 Nisze – różnorodność form
Łukowe Prostokątne Skrzynkowe Inne

16 Struktura rodzajów nisz
57 obiektów

17 Usytuowanie nisz 57 obiektów

18 Formy obiektów małej architektury sakralnej
Kapliczki Krzyże Dzwonnice Pomniki

19 Struktura rodzajów obiektów

20 Usytuowanie obiektów 90 obiektów

21 Natężenie występowania nisz i kapliczek
7 1 176 obiektów 7 1 1 Kapliczki i krzyże Nisze 2 3 3 57 119 4 11 34 22 2 3 3 21 13 12 1 12 12 1

22 Porównanie liczebności nisz w badanych obszarach

23 Usytuowanie nisz w badanych obszarach

24 Nisze – kult świętych

25

26 Liczba obiektów małej architektury sakralnej w obszarach
Badane obszary

27 Liczba obiektów sakralnych w obszarach
Badane obszary

28 Rodzaje obiektów w obszarach

29 Usytuowanie obiektów w obszarach

30 Struktura wiekowa obiektów
59% >100 lat Lata

31

32 B.2.2.e.] - Współczesna geneza kapliczek:
przeniesione zaginione odrestaurowane nowopowstałe

33 B.2.2.f.] - Stan zachowania kapliczek:
zdewastowane najbardziej zniszczone odnalezione w stanie szczątkowym stan - ocena: 2-3,5 stan - ocena: 4-4,5 stan - ocena: 5

34 Stan zachowania obiektów w skali od 2 do 5
28%

35 Obiekty najbardziej zniszczone

36

37

38 B.2.2.g.] - Kapliczki a języki narodowe:
kapliczki wyłącznie z napisami w języku czeskim kapliczki wyłącznie z napisami w języku niemieckim kapliczki i krzyże bez napisów kapliczki z dodanymi napisami w języku polskim kapliczki z napisami w języku polskim kapliczki z napisami w kilku językach

39 kapliczki wyłącznie z napisami w języku czeskim

40 kapliczki z napisami w języku polskim

41 kapliczki z napisami w kilku językach

42 B.2.2.a.] - najciekawsze pod względem architektonicznym
typy kapliczek; m.in. słupowe, kolumnowe, domkowe, domowe, pomniki; ukazujące wpływ historycyzmu: neoklasycyzm, neogotyk, neobarok, itd.

43 słupowe

44 kolumnowe

45 domkowe

46 domowe

47 pomniki

48 pomniki

49 nadrzewne

50 nadrzewne

51 ukazujące wpływ historycyzmu

52 dzwonnice drewniane

53 dzwonnice drewniane

54 dzwonnice kamienne

55 dzwonnice murowane

56 krzyże drewniane

57

58 B.2.2.a.] - kapliczki najciekawsze pod względem przesłania religijnego
Trójca św. Grupa Ukrzyżowania (w Czechach znany jako: “Muka Paně” i “Obecní kříž”; na Śląsku “Męka Pana”) kapliczka Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej krzyż - “drzewo życia” krzyże drewniane Matka Boża - Mężna Niewiasta z księgi Apokalipsy” św. Jan Chrzciciel św. Jan Nepomucen

59 Trójca św.

60 Grupa Ukrzyżowania (w Czechach znany jako: “Muka Paně” i “Obecní kříž”; na Śląsku “Męka Pana”)

61 kapliczka Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Bolesnej

62 krzyż - “drzewo życia”

63 Matka Boża - Mężna Niewiasta z księgi Apokalipsy”

64 św. Jan Chrzciciel

65 św. Jan Nepomucen

66

67 (C) WSTĘPNE WNIOSKI C1) Naturalnie, byłaby niezwykle ciekawą i korzystną prezentacja pełnej charakterystyki małej architektury sakralnej powstałej w ostatnich dwóch stuleciach na Ziemi Kudowskiej, chociażby pod względem przesłania religijnego, wartości artystycznej, czy też z perspektywy takich dyscyplin jak historia duchowości i kultury, etnografia, socjologia, itd.). Wymiar czasowy tegoż spotkania pozwala nam tylko zauważyć dwie istotne rzeczy.

68 Po pierwsze - “kapliczki” żyją, aż jedna czwarta obiektów powstała, albo została poważnie zmodyfikowana w ostatnim półwieczu. Co więcej znaczny procent, blisko 80 % obiektów jest nadal przedmiotem zainteresowania i pielęgnacji, chociaż nie zawsze w zgodzie ze standardami (i to pomimo procesów przesiedleńczych, braku ciągłości kulturowej i niezbyt silnej pozycji materialnej tutejszych mieszkańców).

69 Po drugie - można powiedzieć, że z kapliczkami jest po trosze tak jak z winem, tzn. im starsze tym bardziej cenne i wartościowe. Otóż w obrębie miasta Kudowy-Zdroju mamy aż 8 obiektów małej architektury sakralnej w wieku od lat. Co więcej są to kapliczki niezwykle cenne z punktu widzenia religijnego i artystycznego.

70 C2) Imponująca ilość ponad 176 obiektów, rozmieszczenie i stopień ich natężenia na składowych obszarach naszego miasta, wiek oraz wartość artystyczna pomników architektury sakralnej to znaczące dobra kulturowe, które należy pełniej poznać, ochronić, spopularyzować i włączyć w nurt promocji miasta (m.in turystyki edukacyjnej i kulturowej itd. ...);

71 C3) Interesującym i wymownym jest fakt, że znaczna ilość kapliczek, krzyży i nisz powstała bądź zachowała się w obrębie Dolnej i Średniej Czermnej, której obszar o promieniu 100 m wokół kościoła możemy w pełni uzasadniony sposób nazywać “miejską starówką” (n.b. ona też wymagałaby chociażby uporządkowania w kwestii architektury). Z kolei niższe dane tego typu obiektów na terenie aktualnej Kudowy możemy tłumaczyć, innym i szybko zmieniającym się paradygmatem kulturowym. Bowiem dynamiczny rozwój Kudowy Zdroju nastąpił z końcem XIX w., a bogaci właściciele coraz bardziej imponujących domów i pensjonatów reprezentowali już bardzo często inne wyznanie i inną kulturę.

72 C4) Mając na uwadze nadanie Ziemi Kudowskiej nadanie nowej atrakcyjności kulturalno-turystycznej i pogłębienie tożsamości oraz znajomości dziejów, a zarazem nadając wyższą rangę zespołowi miejscowej małej architektury sakralnej, korzystnym byłoby doprowadzenie do powstania kilku, czy wręcz zespołu parków kulturowych i krajobrazowych. C5) Wydaje się, że synteza danych i wybór dokumentacji fotograficznej na temat małej architektury “czeskiego zakątka”, mogłaby ubogacić nie tylko zbiory, ale i przestrzeń edukacyjną naszego skansenu poświęconemu szeroko pojętej kulturze ludowej Pogórza Sudeckiego.

73 (D) MODELOWE ROZWIĄZANIA W POLSCE I CZECHACH
D1) Nawet pobieżny spacer w przestrzeni internetowej pozwala na skorzystanie z wielu cennych inicjatyw, doświadczeń i zrealizowanych projektów dotyczących małej architektury sakralnej. Poniżej wskazujemy na kilka z nich, w postaci jedynie słów kluczowych:

74 nadpilickie parki krajobrazowe
- w ramach programu operacyjnego Ministerstwa kultury i dziedzictwa narodowego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury", w 2007 zrealizowany został II etap projektu "Pejzaż wszystkich świętych ...". W efekcie zostało zrekonstruowanych kolejnych 10 obiektów.

75

76 zespół parków krajobrazowych województwa śląskiego
opracowania n.t. krzyży przydrożnych i kaplic Lubelszczyzny, Ziemi Tarnowskiej, Dukielskiej, Skoczowskiej itd.; Projekt: Krzyże i kapliczki przydrożne oraz tradycje i legendy z nimi związane (cel wytworzenie i wyłonienie w ramach konkursu folderu ukazującego zabytki architektury sakralnej gminy Miedźna); autorki nauczycielki gimnazjum w Miedźnej, województwo śląskie.

77 D2) Czeskie doświadczenia i inicjatywy
wzorcowa restauracja kapliczki Grupa Ukrzyżowania w osadzie Mała Čermná (i działalność stowarzyszenia PUMPA); cennymi są także doświadczenia w pobliskich Ždarkach; między innymi pobliskie czeskie gminy Machov i Trutnov prowadzą już kompetentną inwentaryzację małej architektury sakralnej.

78 (E) POSTULATY KOŃCOWE E1) Określenie etapów :
prac inwentaryzacyjno-konserwacyjnych; badań naukowych i popularyzacji dziejów “Małej Ojczyzny”; odbudowy zaginionych i oczyszczenia niewłaściwie utrzymywanych; edukacji (aktywizacji uczniów i szkół; konkursów; witryny internetowej z obszerniejszym przekazem dziejów Ziemi Kudowskiej i małej architektury sakralnej, itp.) rozwijania informacji turystycznej.

79 E2) Próba określenia zakresu prac dla pierwszych dwóch etapów.
I ETAP Inwentaryzacja Opracowanie zestawień opisów i dokumentacji fotograficznej; uwidocznienie lokalizacji na mapach i planach Opracowanie elektronicznych narzędzi do katalogowania obiektów Przygotowanie i wydanie opracowań naukowo-historycznych i publicystycznych.

80 I ETAP cd. Ocena stanu technicznego obiektów i możliwości udostępnienia Wybór obiektów do wprowadzenia do map i przewodników turystycznych jako atrakcji o wysokich walorach kulturowych oraz materiałów reklamowych (trasy spacerowe i punkty widokowe; miejsca odpoczynku, ścieżki edukacyjne) Opracowanie i wydanie materiałów reklamowych: foldery, broszury, mapy, prezentacje, wystawy. Opracowanie strony www Opracowanie programów edukacyjnych.

81 II ETAP Opracowanie struktury własności
Opracowanie koncepcji konserwacji Oszacowanie kosztów i możliwości pozyskania środków Konserwacja, oczyszczenie i odnowienie, rekonstrukcja, restauracja obiektów. Popularyzacja turystyczna i naukowa.

82 E3) W celu pozyskania środków unijnych istnieje realna możliwość włączenia w docelowy projekt n.t. “małej architektury sakralnej” przedstawicieli władz regionalnych i przedstawicieli Kościoła katolickiego z Nachodu, Hronova, Machova, Police nad Metuji itp.. Proponuje się realizację nowego projektu w ramach Strategii Rozwoju Gminy Kudowa Zdrój i Rozwoju Produktów Turystycznych.

83 Realizacja proponowanego projektu mogłaby się odbywać w ramach produktu turystycznego Aktywna Kudowa (Program: Organizacja wycieczek i podróży, Działanie 91. Opracowanie i wdrożenie (wytyczenie, oznakowanie, opracowanie broszur) szlaku po najważniejszych atrakcjach miejskich Kudowy.) Projekt może być również realizowany w ramach produktu: Podróże przez wieki (Program: Wydzielenie strefy historycznej miasta).

84 Posłowie Na miarę ograniczonych możliwości parafii św. Bartłomieja w Kudowie Zdroju Czermnej, pragnie się w najbliższym czasie zrealizować projekt ścieżki edukacyjnej p.t. “Aleja czterech czermnieńskich proboszczów: Wentzel Tomaschek , Johann Haug , Josef Franke i Josef Martinez ” z trzema punktami widokowymi i kilkoma miejscami odpoczynku.

85 Cel: powiązać edukację n. t
Cel: powiązać edukację n.t. obiektów kościelnych i kapliczek związanych z działalnością czterech wybitnych proboszczów, z szansą na wypoczynek i pogłębioną refleksję dla kuracjuszy i turystów dysponujących większą porcją czasu. Trasa prowadziłaby od kościoła i kaplicy czaszek obok budynku parafialnego, drogą polną do przydrożnej kapliczki, a powracałaby drogą koło nadajnika TV do krzyża Wiethka i kończyłaby się koło kapliczki - Grupa Ukrzyżowania - przy ul. Stanisława Moniuszki.

86 Dziękuję za uwagę. S Z C Z Ę Ś Ć B O Ż E !


Pobierz ppt "Ks. prof. nadzw. dr hab. Tadeusz FITYCH"

Podobne prezentacje


Reklamy Google