Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku
Raport z badań dla Śląskiej Organizacji Turystycznej Warszawa, luty 2014

2 Informacje o badaniu

3 Informacje o badaniu W skład projektu badawczego w ramach „Badania ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku” weszły następujące metody badawcze, których wyniki prezentuje niniejszy raport. Badanie desk research – analiza materiałów źródłowych opisujących ruch turystyczny w województwie śląskim w 2012 roku na tle innych województw skupiająca się na tematyce turystyki przyjazdowej; Badanie obiektów/atrakcji turystycznych województwa śląskiego – zebranie informacji o przepływie turystów w wybranych obiektach w trzecim kwartale 2012 roku i w roku 2013; Badanie Omnibus CAPI – ogólnopolskie, reprezentatywne badanie dorosłych Polaków, którego celem było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku.

4 ANALIZA OPRACOWAŃ DOTYCZĄCYCH TURYSTYKI – DESK RESEARCH

5 Wprowadzenie W niniejszej części zaprezentowane zostaną informacje na temat ruchu turystycznego w 2012 roku zebrane w ramach analizy materiałów źródłowych takich jak: opracowania badań Instytutu Turystyki, Głównego Urzędu Statystycznego oraz danych udostępnianych przez Polską Organizację Turystyczną. Głównym obszarem analizy będzie turystyka przyjazdowa do województwa śląskiego. Zostanie ona przedstawiona na tle wyników ogólnych dla Polski oraz w porównaniu do wyników innych województw. Dane uzyskane dla roku 2012 zestawione zostaną z wynikami poprzednich lat, co pozwoli na uchwycenie trendów i zmian zachodzących w czasie.

6 Definicje pojęć Definicje kluczowych pojęć z dziedziny turystyki*:
Turysta – jest to odwiedzający, który w miejscu odwiedzanym pozostaje przynajmniej na jedną noc, korzystając z usług publicznej lub prywatnej bazy noclegowej. Turystyka – są to wszelkie czynności osoby podróżującej i przebywającej poza jej zwykłym otoczeniem, podejmowane w celach wypoczynkowych, interesach lub innych, w okresie nie dłuższym niż 12 kolejnych miesięcy. Miejsce podróży – jest to istotne miejsce odwiedzane w czasie podróży, którym może być jak najdalej wysunięty punkt od miejsca stałego zamieszkania, a także miejsce, w którym turysta spędzi najwięcej czasu lub miejsce, które stanowi główny punkt podróży. Cel podróży – jest to motywacja podróży, przyczyna dla której urlop lub podróż ma się odbyć w określonym miejscu i czasie, ze względu na: (1) Wypoczynek, rekreacje i wakacje, (2) Odwiedziny znajomych lub krewnych, (3) Interesy, sprawy zawodowe, (4) Leczenie, (5) Pielgrzymki religijne, (6) Inne.

7 Podział turystyki Miejsce podróży*:
Ze względu na miejsce, kierunek i czas trwania podróży wyróżnia się następujące podziały: Miejsce podróży*: Turystyka krajowa – obejmuje czynności mieszkańców określonego kraju lub innego terytorium, podróżujących i przebywających w miejscach w obrębie tego kraju lub terytorium, ale poza ich zwykłym otoczeniem, w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy. Turystyka zagraniczna – obejmuje czynności osób, które podróżują po kraju nie będącym miejscem ich stałego zamieszkania i zwykłym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy, przy czym główny cel wizyty jest inny niż podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanym miejscu. Kierunek podróży*: Turystyka przyjazdowa – obejmuje czynności osób podróżujących po terytorium, którego nie są mieszkańcami i które nie stanowi ich zwykłego otoczenia, w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż przez kolejnych 12 kolejnych miesięcy. Turystyka wyjazdowa – obejmuje czynności mieszkańców określonego terytorium, podróżujących i przebywających w miejscach poza tym terytorium i poza ich zwykłym otoczeniem, w celach wypoczynkowych, zawodowych lub innych, nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy. Czas trwania**: Podróże krótkookresowe dniowe, połączone co najmniej z jednym noclegiem poza miejscowością zamieszkania. Podróże długookresowe - trwające co najmniej 5 dni, a więc połączone przynajmniej z czterema noclegami poza domem.

8 Turystyka krajowa - zróżnicowanie geograficzne
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* Łączna liczba podróży krajowych w 2012 roku wyniosła 40,7 mln, czyli o 38% więcej niż w ubiegłym roku (wartość w 2011 roku: 29,6 mln). Podobnie jak w poprzednich latach, do najczęściej odwiedzanych województw należały: mazowieckie, pomorskie i małopolskie. W 2012 roku łączna liczba krajowych podróży turystycznych do województwa śląskiego wyniosła 3,3 mln. W porównaniu do poprzedniego roku oznacza to wzrost o 32% (wartość w roku: 2,5 mln). W skali kraju województwo śląskie pod względem liczby podróży uplasowało się na 5 pozycji, a zatem o stopień niżej w stosunku do ubiegłego roku. W porównaniu do 2011 roku tylko dwa województwa zanotowały spadek natężenia krajowego ruchu turystycznego. Były to: województwo podlaskie (spadek o 40%) oraz województwo lubelskie (spadek o 5,5%). śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 3,7 2,2 1,7 1,0 1,4 0,5 5,2 0,9 1,2 3,1 3,3 2,4 5,5 Razem 40,7 mln * źródło: dane Instytutu Turystyki.

9 Turystyka krajowa – podróże długookresowe Zróżnicowanie geograficzne
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży długookresowych (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 1,4 1,0 0,5 0,3 0,4 0,1 1,9 0,2 0,8 1,6 2,6 1,1 Razem 14,7 mln W porównaniu z poprzednim rokiem, łączna liczba krajowych podróży długookresowych do województwa śląskiego wzrosła do 1,1 mln (wartość w 2011 roku: 0,8 mln, wzrost o 37,5%). Pod względem liczby podróży długookresowych w 2012 województwo śląskie ponownie zajęło 6 pozycję (podobnie jak województwo podkarpackie). Udział podróży długookresowych w ogóle podróży w województwie śląskim wyniósł około 33% (średnia dla całego kraju: 36,8%). * źródło: dane Instytutu Turystyki.

10 Turystyka krajowa – podróże krótkookresowe Zróżnicowanie geograficzne
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 2,3 1,2 1,3 0,7 1,1 0,4 3,3 0,8 1,4 1,5 2,6 2,2 3,9 Razem 26,0 mln Liczba podróży krótkookresowych do województwa śląskiego w 2012 roku wyniosła 2,2 mln (wartość w 2011 roku: 1,7 mln, wzrost o 29%). Pod względem liczby podróży krótkookresowych w 2012 województwo śląskie zajęło 5 pozycję w kraju (spadek z pozycji 2). * źródło: dane Instytutu Turystyki.

11 Analiza trendów – indeks liczby krajowych podróży turystycznych
Indeks liczby krajowych podróży turystycznych to wskaźnik zmiany natężenia krajowego ruchu turystycznego w województwie. Za jego podstawę przyjęto liczbę odwiedzin w 2001 roku (liczba odwiedzin w 2001 r. = 100). Indeks pozwala prześledzić trend dotyczący krajowych podróży na przestrzeni 12 lat, którego punktem odniesienia jest wartość z 2001 roku. Na wykresie powyżej zaprezentowano względne zmiany natężenia ruchu turystycznego ogółem w Polsce oraz województwie śląskim i dwóch przykładowych województwach: dolnośląskim i małopolskim w latach Poziom wskaźnika natężenia krajowego ruchu turystycznego w Polsce w 2012 roku wzrósł w stosunku do roku poprzedniego. * źródło: analizy własne na podstawie corocznych raportów Instytutu Turystyki

12 Analiza trendów – udział podróży długookresowych
Udział podróży długookresowych wśród podróży ogółem* Powyższy wykres przedstawia zmianę udziału podróży długookresowych w liczbie podróży ogółem dla Polski, województwa śląskiego oraz dwóch wybranych województwach: dolnośląskim i małopolskim. Udział podróży długookresowych wśród krajowych podróży ogółem w województwie śląskim od 2010 roku ustabilizował się w porównaniu do lat wcześniejszych. W 2012 wartość wskaźnika wyniosła 33%. Jednocześnie w skali kraju nastąpił spadek udziału podróży długookresowych. * źródło: analizy własne na podstawie corocznych raportów Instytutu Turystyki

13 Turystyka krajowa - pierwsze półrocze 2013 roku
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w pierwszym półroczu 2013 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* Łączna liczba podróży krajowych w pierwszym półroczu 2013 roku wyniosła 18,4 mln i była to wartość porównywalna do zanotowanej w analogicznym okresie 2012 roku (wartość w roku: 18,35 mln). Liczba krajowych podróży turystycznych do województwa śląskiego w pierwszym półroczu roku wyniosła 1,2 mln (spadek o 27% w stosunku do analogicznego okresu w 2012 roku, wartość: 1,65 mln). śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 1,85 1,0 0,4 1,1 4,2 0,7 0,9 1,2 2,4 1,6 2,1 Razem 18,4 mln * źródło: dane Activ Group.

14 Turystyka krajowa - pierwsze półrocze 2013 roku – podróże długookresowe
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w pierwszym półroczu 2013 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 0,7 0,3 0,35 0,1 0,15 0,2 1,6 0,5 0,25 1,15 0,4 0,8 0,6 Razem 6,15 mln Liczba krajowych podróży długookresowych do województwa śląskiego w pierwszym półroczu spadła o 11% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego (wartość w I półroczu 2012: 0,45 mln). Udział podróży długookresowych w ogóle podróży w województwie śląskim w pierwszym półroczu 2013 roku wyniósł około 33%. * źródło: dane Activ Group.

15 Turystyka krajowa - pierwsze półrocze 2013 roku – podróże długookresowe
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w pierwszym półroczu 2013 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 1,15 0,7 0,3 0,9 0,2 2,6 0,6 0,4 1,3 0,8 1,5 Razem 12,25 mln W pierwszym półroczu 2013 roku liczba podróży krótkookresowych do województwa śląskiego wyniosła 0,8 mln. Oznacza to spadek w porównaniu do analogicznego okresu o 33% (wartość w pierwszym półroczu 2012: 1,2 mln). * źródło: dane Activ Group.

16 Turystyka krajowa – podróże w celach typowo turystycznych
Szacunkowe natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* Łączna liczba wyjazdów w celach typowo turystycznych w 2012 roku wyniosła 15,9 mln. Stanowiło to 39% podróży ogółem (odsetek w roku: 40%). Z powodu braku danych na temat liczby podróży w celach typowo turystycznych w poszczególnych województwach przygotowane zostały szacunki na podstawie danych z 2011 roku (udziałów podróży w celach typowo turystycznych w podróżach ogółem w poszczególnych województwach) oraz informacji o łącznej liczbie wyjazdów turystycznych w skali kraju w 2012 roku. Według szacunków liczba podróży w celach typowo turystycznych w województwie śląskim w 2012 roku wyniosła 1,1 mln (w 2011 roku: 0,85 mln, wzrost o 24%). śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 1,0 0,6 0,4 0,5 0,2 2,6 0,3 0,9 1,2 2,0 3,0 1,1 1,3 Razem 15,9 mln * źródło: szacunki własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

17 Turystyka krajowa – podróże długookresowe w celach typowo turystycznych
Szacunkowe natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży długookresowych (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 0,5 0,3 0,1 0,2 0,05 1,3 0,4 1,2 1,8 Razem 7,2 mln Według szacunków liczba podróży długookresowych w celach typowo turystycznych do województwa śląskiego w 2012 roku wyniosła 0,5 mln (wartość w 2011 roku: 0,35 mln, wzrost o 30%). Pod względem liczby podróży długookresowych w 2012 województwo śląskie zajęło 4 pozycję (podobnie jak województwa: dolnośląskie, wielkopolskie, podkarpackie). * źródło: szacunki własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

18 Turystyka krajowa – podróże krótkookresowe w celach typowo turystycznych
Szacunkowe natężenie krajowego ruchu turystycznego w 2012 roku według województw i liczby podróży krótkookresowych (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 0,6 0,3 0,4 0,1 1,3 0,2 0,7 0,8 1,2 Razem 8,1 mln Liczba podróży krótkookresowych w celach typowo turystycznych do województwa śląskiego w 2012 roku według szacunków wyniosła 0,6 mln (wartość w 2011 roku: 0,5 mln, wzrost o 17%). * źródło: szacunki własne na podstawie danych Instytutu Turystyki.

19 Turystyka krajowa – podróże w okresie letnim
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w lipcu i sierpniu 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży turystycznych ogółem (mln)* Podróże w okresie letnim (odbyte w lipcu i sierpniu) stanowiły 27% krajowego ruchu turystycznego w Polsce, czyli o 10% mniej w stosunku do ubiegłego roku (wartość w roku: 37%). Liczba podróży w lecie nieznacznie wzrosła w stosunku do poprzedniego roku i wyniosła 11,1 mln (wartość w 2011 roku: 10,85 mln, wzrost o 2%). W województwie śląskim liczba podróży w okresie letnim w 2012 roku wyniosła 0,7 mln (w roku poprzednim: 0,5 mln). Podobnie jak w roku poprzednim, stanowi to 1/5 ogółu podróży do tego regionu. śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 0,75 0,6 0,45 0,25 0,4 0,05 1,3 0,2 1,2 2,2 0,7 1,25 Razem 11,1 mln * źródło: Jerzy Łaciak: „Podróże Polaków w lecie 2012 roku”

20 Turystyka krajowa – podróże długookresowe w okresie letnim
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w lipcu i sierpniu 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży długookresowych (mln)* Podróże długookresowe w lipcu i sierpniu stanowiły niewiele ponad połowę ogółu podróży Polaków w okresie letnim 2012 roku, czyli 10% mniej w stosunku do poprzedniego roku (wartość w roku: 62%). Udział podróży długookresowych do województwa śląskiego w ruchu turystycznym województwa w miesiącach letnich w 2012 roku stanowił 36%. Wartość tego wskaźnika w porównaniu do roku poprzedniego zdecydowanie spadła (udział w 2010 roku: 60%). W 2012 roku liczba podróży długookresowych do województwa śląskiego wyniosła 0,25 mln, o 20% mniej w stosunku do ubiegłego roku (wartość w 2011 roku: 0,3 mln). śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 0,45 0,35 0,2 0,1 <0,05 0,6 0,4 0,25 0,9 1,45 Razem 5,75 mln * źródło: Jerzy Łaciak: „Podróże Polaków w lecie 2012 roku”

21 Turystyka krajowa – podróże krótkookresowe w okresie letnim
Natężenie krajowego ruchu turystycznego w lecie 2012 roku według województw i liczby krajowych podróży krótkookresowych (mln)* śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 0,3 0,25 0,15 0,2 0,05 0,7 0,1 0,35 0,75 0,45 0,85 Razem 5,35 mln Liczba podróży krótkookresowych w lipcu i sierpniu roku znacząco wzrosła o 29% w porównaniu z okresem letnim 2011 roku. Natężenie krajowych podróży krótkookresowych do województwa śląskiego w okresie letnim w roku wzrosło ponad dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2011 (z 0,2 mln do 0,45). * źródło: Jerzy Łaciak: „Podróże Polaków w lecie 2012 roku”

22 Struktura zagranicznego ruchu turystycznego – długość pobytu
W 2012 roku Polskę odwiedziło 14,8 mln turystów zagranicznych (w poprzednim roku: 13,15 mln). Do najliczniej odwiedzanych województw należały: mazowieckie (1,95 mln), małopolskie (1,9 mln), dolnośląskie (1,6 mln), zachodniopomorskie (1,5 mln), pomorskie (1,4 mln), podlaskie (1,2 mln) oraz lubelskie (1,1 mln). Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce* Długość pobytu turystów zagranicznych w Polsce nie zmieniła się znacząco w stosunku do poprzedniego roku. * źródło: Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: „Przyjazdy do Polski w 2012 roku. Synteza wyników badań”

23 Turyści zagraniczni odwiedzający województwo śląskie wg kraju pochodzenia na podstawie danych o zakwaterowaniu Turyści zagraniczni korzystający z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania według miejsca stałego zamieszkania w 2012 r.* Liczba turystów zagranicznych, którzy odwiedzili województwo śląskie w 2012 roku korzystających z turystycznych obiektów zbiorowego zakwaterowania wyniosła prawie 290 tys.** (w 2011 roku: 0,27 mln, wzrost o 4,6%). Najliczniejszą grupę wśród turystów zagranicznych odwiedzających województwo śląskie w 2012 roku tworzyli mieszkańcy krajów wchodzących w skład Unii Europejskiej (71%). Podobnie jak w poprzednim roku najliczniejszą grupę turystów z UE stanowili turyści z Niemiec (62,2 tys.) i Włoch (26,8 tys.). Dość liczne grupy stanowili również turyści z Rosji (22,6 tys.), Ukrainy (22,1 tys.), Łotwy (14,7 tys.) i Czech (14,3 tys.). **uwaga: dane obejmują turystów zagranicznych, którzy skorzystali z obiektów zakwaterowania zbiorowego. * źródło: GUS”

24 Wydatki turystów zagranicznych w województwie śląskim
Przeciętne wydatki turystów w 2010 roku według odwiedzanych województw (w USD na osobę)* Średnie wydatki turystów zagranicznych na osobę w 2012 roku wyniosły 355 USD. Przeciętne wydatki turystów zagranicznych w województwie śląskim w 2012 roku były znacząco niższe od średniej ogólnopolskiej i wyniosły 262 USD na osobę. Wskaźnik ten systematycznie spada od 2009 roku. śląskie małopolskie podkarpackie mazowieckie podlaskie warmińsko-mazurskie pomorskie zachodniopo-morskie kujawsko-pomorskie wielkopolskie lubuskie dolnośląskie łódzkie świętokrzyskie lubelskie opolskie 280 462 406 342 373 240 308 281 365 298 463 201 357 262 524 522 >400 <260 Średnie wydatki * źródło: Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska: „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku”

25 Zestawienie wyników dla województwa śląskiego w 2011 i 2012 roku
Kategoria Województwo śląskie Zmiana 2011 2012 Turystyka krajowa 2,5 mln 3,3 mln 32% Turystyka krajowa, podróże długookresowe 0,8 mln 1,1 mln 37,5% Turystyka krajowa, podróże krótkookresowe 1,7 mln 2,2 mln 29% Turystyka krajowa, podróże w celach typowo turystycznych 0,85 mln Turystyka krajowa, podróże w okresie letnim 0,5 mln 0,7 mln 40% Turystyka krajowa, podróże długookresowe w okresie letnim 0,3 mln 0,25 mln -20% Turystyka krajowa, podróże krótkookresowe w okresie letnim 0,2 mln 0,45 mln 125% Indeks liczby krajowych podróży turystycznych* 51 Udział podróży długookresowych 33% +1p.p. *Indeks krajowych wizyt turystycznych to wskaźnik zmiany natężenia krajowego ruchu turystycznego w województwie, którego podstawą jest liczba odwiedzin w 2001 roku.

26 Statystyki z obiektów turystycznych

27 Informacje o badaniu

28 Informacje o badaniu Cel badania: Realizacja: Termin realizacji:
Głównym celem badania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w placówkach turystycznych województwa śląskiego oraz przedstawienie jego charakterystyki. Realizacja: Do zebrania danych wykorzystano metodę samodzielnie wypełnianych ankiet internetowych (CAWI). Zaproszenie do wzięcia udziału w badaniu zostało wysłane do 122 turystycznych: muzeów i obiektów wystawowych, obiektów architektury świeckiej, obiektów sportowych i rekreacyjnych, parków, obiektów związanych z górnictwem, obiektów przemysłowych i innych. Ostatecznie w badaniu wzięło udział N=56 placówek (pełna lista na kolejnym slajdzie). Termin realizacji: Badanie zostało przeprowadzone w dniach: stycznia 2014 r. Uwaga: Prezentowane w raporcie wyniki dotyczą danych zebranych w roku Pomimo cykliczności pomiaru porównania do wyników z lat poprzednich nie są uprawnione ze względu na dużą zmienność i różnorodność punktów, z których dane były pozyskiwane.

29 Lista punktów turystycznych, które wzięły udział w badaniu
Zamek w Będzinie Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych Dom Tkacza w Bielsku-Białej Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach Zamek Sułkowskich - muzeum Bielsko-Biała Muzeum Miejskie w Mysłowicach Stara Fabryka w Bielsku-Białej Dream Park, Ochaby Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej Zamek Ogrodzieniec Muzeum Fałata w Bystrej Gród na Górze Birów Górnośląskie Koleje Wąskotorowe w Bytomiu Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie Planetarium Śląskie w Chorzowie Muzeum Zamkowe w Pszczynie Ogród Zoologiczny w Chorzowie Zagroda Żubrów w Pszczynie Kolejka Elka (Wojewódzki Park Kultury i Wypoczynku im. Gen. Jerzego Ziętka), Chorzów Zamek Piastowski w Raciborzu Muzeum Zamku w Chudowie Muzeum w Raciborzu Muzeum Drukarstwa w Cieszynie Muzeum Chleba, Szkoły i Ciekawostek w Radzionkowie Zamek Cieszyn Zabytkowa Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach Rezerwat Archeologiczny, Częstochowa Pocysterski Zespół Klasztorno-Pałacowy w Rudach Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie Zabytkowa Kopalnia „Ignacy” w Rybniku Muzeum Miejskie 'Sztygarka' w Dąbrowie Górniczej Muzeum w Rybniku Oddział Odlewnictwa Artystycznego Muzeum w Gliwicach Zamek w Siewierzu Willa Caro - Muzeum w Gliwicach Sztolnia Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach Wieża Radiostacji Gliwice i Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów w Gliwicach Zamek w Toszku Zamek Piastowski - Muzeum w Gliwicach Muzeum Ustrońskie im. Jana Jarockiego w Ustroniu Uzdrowisko Goczałkowice Zdrój Muzeum Beskidzkie Chlebowa chata Górki Małe Muzeum w Wodzisławiu Śląskim Muzeum Regionalne - Chata Kawuloka w Istebnej Skansen Górniczy „Królowa Luiza” w Zabrzu Zabytkowa Stacja Wodociągowa „Zawada” w Karchowicach Szyb „Maciej” w Zabrzu Osiedle Nikiszowiec w Katowicach - Muzeum Historii Miasta Huta Szkła w Zawierciu Galeria Szyb Wilson w Katowicach EuroPark Żory Teatr Śląski im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach Muzeum Arcyksiążęcego Browaru w Żywcu Pałac w Koszęcinie (Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny) Muzeum Miejskie w Żywcu

30 Podsumowanie wyników

31 Podsumowanie wyników W 2013 roku placówki/obiekty turystyczne, które wzięły udział w badaniu zanotowały łącznie 1,8 mln odwiedzin. Z szacunków oraz obserwacji pracowników placówek wyłania się następujący profil osób odwiedzających*: Dzieci i młodzież szkolna (do 19 lat) stanowi średnio około połowę odwiedzających; W większości placówek przeważają turyści indywidualni (stanowią nie więcej niż 50% odwiedzających). Wśród grup zorganizowanych przeważają natomiast grupy i wycieczki szkolne; Najwięcej odwiedzających to mieszkańcy województwa śląskiego. Turyści spoza województwa to najczęściej osoby z Małopolski; Wśród turystów zagranicznych odwiedzających badane placówki zdecydowanie przeważają obywatele Niemiec. 88% badanych placówek prowadzi statystyki odwiedzin, najczęściej ich liczba szacowana jest na podstawie sprzedawanych biletów lub wyliczeń pracowników. *Należy pamiętać o zróżnicowaniu placówek, które wzięły udział w badaniu. Są wśród nich muzea, ale także obiekty sportowe i rekreacyjnych, parki, obiekty związane z górnictwem itp.

32 Wyniki szczegółowe

33 Szacowanie przepływu osób odwiedzających
P1. Czy prowadzą Państwo statystyki turystów? N=56, wszystkie placówki. P2. W jaki sposób szacują Państwo przepływ turystów w placówce? N=49, placówki, które prowadzą statystyki. Możliwość wielu odpowiedzi.

34 Rodzaj posiadanych statystyk
P3. Czy prowadzą Państwo statystyki z rozróżnieniem turystów z Polski i turystów z zagranicy? N=49, placówki, które prowadzą statystyki. P5. Czy prowadzą Państwo statystyki miesięczne? N=49, placówki, które prowadzą statystyki.

35 Liczba odwiedzających i sezonowość wizyt
P6. Proszę podać liczbę odwiedzających, jaka według Państwa szacunków odwiedziła placówkę w poszczególnych miesiącach. Placówki, które prowadzą statystyki*. Łączna liczba odwiedzin zanotowana w 2013 roku wyniosła około 1,8 mln. Szacowany udział turystów zagranicznych to około 6%. Największe natężenie odwiedzin w placówkach ma miejsce w maju-czerwcu oraz sierpniu. * Wykres należy traktować wyłącznie jako analizę sezonowości odwiedzin. W poszczególnych latach w badaniu udział brały inne placówki oraz inna ich liczba.

36 Grupy zorganizowane vs turyści indywidualni
P7. Jaki szacunkowo procent turystów w Państwa placówce stanowią turyści indywidualni, a jaki grupy zorganizowane? N=56, wszystkie placówki. Grupy zorganizowane: Większość stanowią turyści indywidualni Większość stanowią grupy zorganizowane Według szacunków większości placówek (59%) grupy zorganizowane stanowią nie więcej niż 50% odwiedzających ich turystów. Średni wskazywany udział grup zorganizowanych wyniósł 48%.

37 Udział grup szkolnych wśród grup zorganizowanych
P7a. Jaki szacunkowo procent grup zorganizowanych stanowią szkoły? N=56, wszystkie placówki. Grupy i wycieczki szkolne: Większość stanowią inne grupy zorganizowane Większość stanowią grupy i wycieczki szkolne Zdecydowana większość placówek (77%) oszacowała udział grup szkolnych wśród grup zorganizowanych ogółem jako wyższy niż 50%. Średni wskazywany odsetek grup szkolnych wyniósł 69%.

38 Wiek osób odwiedzających
P8. Jaki szacunkowo procent odwiedzających w Państwa placówce stanowią osoby należące do poszczególnych grup wiekowych? N=56, wszystkie placówki. Wyłączono odpowiedzi „Nie wiem, trudno powiedzieć”. Dzieci i młodzież szkolna Dorośli Dzieci i młodzież w wieku szkolnym, według szacunków placówek, stanowiła 46% osób odwiedzających. Najmniej liczną grupą odwiedzających (9%) były osoby powyżej 60. roku życia.

39 Pochodzenie osób odwiedzających z kraju
P9. Według Państwa szacunków z jakich województw pochodzą turyści odwiedzający Państwa placówkę? Na początek proszę wskazać województwo dominujące, z którego pochodzi najwięcej turystów odwiedzających Państwa placówkę. N=56, wszystkie placówki. Mieszkańcy województwa śląskiego zdecydowanie dominują wśród osób odwiedzających placówki, które wzięły udział w badaniu. Na drugim miejscu pod względem częstości odwiedzin znajdują się mieszkańcy województw małopolskiego.

40 Pochodzenie osób odwiedzających z zagranicy
P10. Według Państwa szacunków z jakich krajów pochodzą odwiedzający Państwa placówkę? Na początek proszę wskazać kraj dominujący, z którego pochodzi najwięcej osób odwiedzających Państwa placówkę. N=56, wszystkie placówki.

41 Ogólnopolskie badanie typu omnibus – capi

42 Informacje o badaniu

43 Informacje o badaniu Cel badania: Realizacja: Termin realizacji:
Głównym celem badania było oszacowanie wielkości ruchu turystycznego w województwie śląskim w roku 2013 oraz wydatków na cele turystyczne turystów odwiedzających województwo śląskie. Realizacja: Badanie zostało zrealizowane za pomocą metody wywiadów bezpośrednich wspomaganych komputerowo (CAPI). Badanie zostało zrealizowane na ogólnopolskiej, reprezentatywnej pod względem płci, wieku, miejsca zamieszkania i klasy wielkości miejscowości, próbie osób w wieku 18+. Wielkość próby: N=1046. Termin realizacji: Badanie zostało przeprowadzone w dniach: stycznia 2014 r.

44 Podsumowanie wyników

45 Podsumowanie wyników 1/2
W 2013 roku odwiedzenie województwa śląskiego zadeklarowało łącznie 16% dorosłych Polaków. Łączna szacowana w przybliżeniu liczba turystów to około 4,1 mln (podobna liczba została oszacowana w 2012 roku). Od 2010 roku obserwować można systematyczny wzrost odsetka odwiedzin województwa śląskiego przez osoby spoza województwa. W 2013 roku odsetek ten wyniósł 12%. Jeśli chodzi o turystykę w ramach regionu w 2013 roku nastąpił spadek do poziomu 40% (w 2012 roku: 46%). Szacowane liczby odwiedzin województwa wyniosły: 2,6 mln osób spoza województwa i 1,53 mln osób z województw śląskiego. Biorąc pod uwagę profil turystów w 2013 roku wyrównał się udział kobiet i mężczyzn (w poprzednim roku udział mężczyzn wynosił 60%). Jeśli chodzi o wiek, zwiększeniu uległ odsetek osób w wieku lat wśród turystów spoza województwa śląskiego. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie geograficzne dominują mieszkańcy województwa mazowieckiego (w 2013 roku stanowili oni 18% ogółu turystów krajowych, szacowana liczba: 460 tys.). Odwiedziny u rodziny i bliskich to najczęściej deklarowany cel wizyty przez turystów spoza województwa śląskiego. Choć w porównaniu do poprzedniego roku częstość wskazywania tego celu spadła o 10 p.p. Mieszkańcy województwa śląskiego podróżujący po regionie najczęściej jako główny cel wskazywali natomiast wypoczynek na łonie natury.

46 Podsumowanie wyników 2/2
Średni czas spędzony podczas pobytów w województwie śląskim przez turystów spoza województwa wyniósł 9 dni (12 dni w roku 2012), zaś w przypadku turystów z regionu – 13 dni (15 dni w 2012 roku). W ramach ruchu turystycznego przyjazdowego najczęściej odwiedzanymi terenami województwa były okolice Katowic, Chorzowa, Bytomia, Zabrza, Gliwic, natomiast w przypadku turystyki w obrębie województwa śląskiego zdecydowanie najczęściej odwiedzano tereny wokół Wisły, Ustronia, Istebnej, Koniakowa, Cieszyna, Skoczowa. Mediana wydatków turystów odwiedzających województwo śląskie wyniosła 75 zł dziennie na osobę (spadek o 5 zł w porównaniu z ubiegłym rokiem). Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki i czas pobytu, łączne wydatki turystów spoza województwa śląskiego w roku 2013 oszacowano w dużym przybliżeniu na około 2,8 mld złotych co jest wynikiem tożsamym z oszacowanym za rok Łączne wydatki turystów z województwa oszacowano natomiast na 1,7 mld złotych (w roku ubiegłym: 1,4 mld). Należy pamiętać, że szacunki te oparte są na deklaracjach stosunkowo małej liczby respondentów. Średnia ocena zadowolenia z pobytu w województwie śląskim turystów spoza regionu wyniosła w 2013 roku 4,06 (w zeszłym pomiarze: 4,1). Zdecydowanie poprawie uległa natomiast satysfakcja z pobytu w regionie turystów z województw śląskiego. W obecnym pomiarze wyniosła ona 4,6 (w 2012 roku: 3,5).

47 Zestawienie szacowanych wartości związanych z turystyką
Kategoria 2012 2013 Turystyka przyjazdowa Szacowana liczba turystów, którzy odwiedzili województwo śląskie 2,4 mln 2,6 mln Średni czas spędzony na terenie województwa śląskiego 12 dni 9 dni Wydatki turystów 2,8 mld Turystyka wewnętrzna Szacowana liczba turystów, którzy podróżowali w obrębie województwa śląskiego 1,76 mln 1,53 mln Średni czas spędzony na wyjeździe na terenie województwa śląskiego 8 dni 13 dni 1,4 mld 1,7 mld

48 Porównanie wyników dla województwa śląskiego
*dane: Instytut Turystyki, coroczne opracowania: „Zagraniczna turystyka przyjazdowa do Polski w 2012 roku” Witold Bartoszewicz, Teresa Skalska.

49 Przyjazdy do województwa śląskiego

50 Pobyt w województwie śląskim
P1. Proszę pomyśleć o roku Czy w tym roku był(a) Pan(i) z wizytą na terenie województwa śląskiego? Chodzi o wyjazd na czas dłuższy niż 1 dzień, czyli przynajmniej z jednym noclegiem. Respondenci spoza województwa śląskiego. 2013: N=918. W 2013 roku województwo śląskie odwiedziło 12% dorosłych Polaków zamieszkałych poza tym regionem. Od 2010 roku obserwować można systematyczny wzrost odsetka odwiedzających. W 2013 roku w porównaniu do poprzedniego roku nastąpił wzrost tego wskaźnika o 1 punkt procentowy. Biorąc pod uwagę szacunki w liczbach bezwzględnych oznacza to w przybliżeniu 2,6 mln turystów. * Pytanie jest głównym wskaźnikiem ruchu przyjazdowego do województwa śląskiego. Podczas zadawania pytania badanemu była przedstawiana mapa z zaznaczonym województwem śląskim, żeby wykluczyć sytuację, w której badany nie identyfikuje dokładnie regionu.

51 Struktura ruchu przyjazdowego*
PŁEĆ WIEK WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI OCENA SYTUACJI MATERIALNEJ * Wykresy pokazują odsetki respondentów o wybranych cechach wśród wszystkich badanych odwiedzających województwo śląskie.

52 Geograficzne zróżnicowanie ruchu przyjazdowego*
Województwo Szacowana liczba przyjezdnych Mazowieckie 460000 Łódzkie 330000 Małopolskie 315000 Świętokrzyskie 260000 Lubelskie 220000 Wielkopolskie 210000 Opolskie 190000 Dolnośląskie 170000 Podkarpackie 140000 Lubuskie 65000 Podlaskie 57000 Kujawsko-pomorskie Zachodniopomorskie 47000 Warmińsko-mazurskie 41000 Pomorskie 37000 * Wykresy pokazują odsetki respondentów z poszczególnych województw wśród wszystkich badanych odwiedzających województwo śląskie.

53 Liczba wizyt P2. Ile razy był(a) Pan(i) w tym regionie w ciągu 2013 roku? Chodzi o wyjazd na czas dłuższy niż jeden dzień, czyli przynajmniej z jednym noclegiem. Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107.

54 (w poprzednim pomiarze: 4 dni).
Długość pobytu P3. Łącznie ile dni spędził(a) Pan(i) w tym regionie? Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107. Średni czas spędzony na terenie województwa śląskiego w 2013 roku wyniósł 9 dni (w 2012 roku – 12 dni). Mediana długości pobytu wyniosła 5 dni (w poprzednim pomiarze: 4 dni). W porównaniu do poprzedniego roku zwiększył się udział wyjazdów dłuższych, trwających powyżej 4 dni.

55 Liczba osób towarzyszących
P4. Ile osób towarzyszyło Panu/i podczas tego wyjazdu/wyjazdów? W przypadku więcej niż jednego wyjazdu zrealizowanego proszę podać łączną liczbę osób towarzyszących. Proszę uwzględnić osoby posiadające z Panem/Panią wspólny budżet (członkowie rodziny, partner/partnerka). Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107.

56 Sezonowość pobytów P5. W jakiej porze roku miał miejsce ten wyjazd/ te wyjazdy? * Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107. * Wykres przedstawia procentowanie do liczby odpowiedzi (suma wynosi 100%).

57 Rodzaj zakwaterowania
P6. Z jakiego zakwaterowania Pan/i korzystał/a?? Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107.

58 Wydatki turystów P7. Ile średnio wydawał/a Pan/i dziennie na osobę podczas tego pobytu/tych pobytów? Proszę uwzględnić koszty noclegu, wyżywienia i innych atrakcji podczas tego wyjazdu/wyjazdów. Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107. Mediana wydatków turystów odwiedzających województwo śląskie wyniosła 75 zł dziennie na osobę (w poprzednim roku 80 zł). Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki i czas pobytu, łączne wydatki turystów spoza województwa śląskiego w roku 2013 oszacowano w dużym przybliżeniu na poziomie około 2,8 mld złotych (jest to poziom zanotowany w poprzednim roku).

59 Odwiedzony region województwa śląskiego
P8. Proszę wskazać, w których konkretnie częściach województwo śląskiego był/a Pan/i w 2013 roku?* Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107. Możliwość wielu odpowiedzi. *Podczas zadawania pytania badanemu była przedstawiana mapa z zaznaczonym województwem śląskim, aby pomóc w identyfikacji odwiedzonego regionu. W 2013 roku zmodyfikowano listę regionów.

60 Główny cel pobytu P9. Jaki charakter miał lub będzie miał ten wyjazd/wyjazdy? Jaki był ich główny cel? Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107. Możliwość wielu odpowiedzi.

61 Odwiedziny u rodziny jako okazja do zwiedzenia regionu
P9a. Czy podczas tej wizyty, której celem były odwiedziny u rodziny, bliskich udało się Panu/i coś zwiedzić, zobaczyć w regionie? Respondenci, którzy jako główny cel wskazali odwiedziny u rodziny, bliskich. 2013: N=52.

62 Ocena zadowolenia z pobytu
P10. Na ile jest Pan/i zadowolony z tego pobytu/tych pobytów na terenie województwa śląskiego? Respondenci odwiedzający województwo śląskie spoza województwa. 2013: N=107. Średnia ocen zadowolenia w 2013 roku wyniosła 4,06 (w zeszłym pomiarze: 4,1) P10a. Dlaczego nie jest Pan(i) zadowolony/a? Respondenci, którzy nie byli zadowoleni z pobytu. 2013: N=12. Możliwość wielu wskazań. Jakość miejsca noclegowego, n=2 Niesprzyjająca pogoda, n=2 Słaba jakość obsługi turysty w obiektach turystycznych, n=1 Zbyt dużo turystów, kolejki, n=1 Trudno powiedzieć, n=7

63 Turystyka w obrębie województwa śląskiego

64 Wyjazd w obrębie województwa śląskiego
P1. Proszę pomyśleć o roku Czy w tym roku był(a) Pan(i) z wizytą na terenie województwa śląskiego? Chodzi o wyjazd na czas dłuższy niż 1 dzień, czyli przynajmniej z jednym noclegiem. Respondenci z województwa śląskiego. 2013: N=128. W 2013 roku 40% badanych mieszkańców województwa śląskiego odbyło podróż w ramach regionu. W porównaniu do poprzedniego roku wskaźnik ten spadł o 6 punktów procentowych i był zbliżony do zanotowanego w roku 2011. Liczba osób zamieszkałych w województwie śląskim w wieku powyżej 18 lat, które podróżowały w obrębie województwa w roku 2013, to w przybliżeniu 1,53 mln osób (w zeszłym roku 1,76 mln). * Pytanie jest głównym wskaźnikiem ruchu turystycznego w obrębie województwa śląskiego. W odniesieniu do mieszkańców województwa śląskiego chodziło o wyjazd do innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania na czas z przynajmniej jednym noclegiem w dowolnym celu.

65 Liczba wizyt P2. Ile razy był(a) Pan(i) w tym regionie w ciągu 2013 roku? Chodzi o wyjazd na czas dłuższy niż jeden dzień, czyli przynajmniej z jednym noclegiem. Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51.

66 Długość pobytu P3. Łącznie ile dni spędził w tym regionie?
Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51.

67 Liczba osób towarzyszących
P4. Ile osób towarzyszyło Panu/i podczas tego wyjazdu/wyjazdów? W przypadku więcej niż jednego wyjazdu zrealizowanego proszę podać łączną liczbę osób towarzyszących. Proszę uwzględnić osoby posiadające z Panem/Panią wspólny budżet (członkowie rodziny, partner/partnerka). Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51.

68 Sezonowość pobytów P5. W jakiej porze roku miał miejsce ten wyjazd/ te wyjazdy?* Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51. * Wykres przedstawia procentowanie do liczby odpowiedzi (suma wynosi 100%).

69 Rodzaj zakwaterowania
P6. Z jakiego zakwaterowania Pan/i korzystał/a? Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51.

70 Wydatki turystów P7. Ile średnio wydawał/a Pan/i dziennie na osobę podczas tego pobytu/tych pobytów? Proszę uwzględnić koszty noclegu, wyżywienia i innych atrakcji podczas tego wyjazdu/wyjazdów. Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=42. Wyłączono odmowy odpowiedzi. Mediana wydatków turystów podróżujących w obrębie województwa w 2013 roku wyniosła podobnie jak w poprzednim roku 80 zł dziennie na osobę. Biorąc pod uwagę liczbę turystów, średnie wydatki i czas pobytu, łączne wydatki turystów z województwa śląskiego w roku 2013 szacujemy w dużym przybliżeniu* na poziomie 1,7 mld złotych (w ubiegłym roku 1,4 mld). *Uwaga: podstawą szacunków są deklaracje stosunkowo niewielkiej liczby respondentów.

71 Odwiedzony region województw śląskiego
P8. Proszę wskazać, w których konkretnie częściach województwo śląskiego był/a Pan/i w 2013 roku? Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51. *Podczas zadawania pytania badanemu była przedstawiana mapa z zaznaczonym województwem śląskim, aby pomóc w identyfikacji odwiedzonego regionu. W 2013 roku zmodyfikowano listę regionów.

72 Główny cel pobytu P9. Jaki charakter miał lub będzie miał ten wyjazd/wyjazdy? Jaki był/będzie ich główny cel ? Respondenci odwiedzający województwo zamieszkali na jego terenie. 2013: N=51. Możliwość wielu odpowiedzi. P9a. Czy podczas tej wizyty, której celem były odwiedziny u rodziny, bliskich udało się Panu/i coś zwiedzić, zobaczyć w regionie? Respondenci, którzy jako główny cel wskazali odwiedziny u rodziny, bliskich. 2013: N=14. Tak, n=10 Nie, n=4

73 Ocena zadowolenia z pobytu
P10. Na ile jest Pan/i zadowolony z tego pobytu/tych pobytów na terenie województwa śląskiego? Respondenci, którzy odwiedzili województwo śląskie mieszkający na jego terenie. 2013: N=51. Średnia ocen zadowolenia mieszkańców województwa śląskiego z podróży po regionie wyniosła 4,6 (w zeszłym pomiarze 3,5)

74 O ARC RYNEK I OPINIA

75 Instytut badawczy ARC Rynek i Opinia w liczbach
3 zespoły badawcze. 40–60 projektów badawczych miesięcznie. 50 pracowników. 25 koordynatorów regionalnych w całym kraju. zarejestrowanych uczestników panelu internetowego epanel.pl. 46% wskaźnik response rate wśród panelistów. 500 ankieterów we własnej sieci ankieterskiej. 50 stanowisk we własnym studio CATI. wywiadów CATI rocznie. 230 zogniskowanych wywiadów grupowych rocznie. osób objętych rocznie badaniami.

76 Kluczowe fakty ARC Rynek i Opinia jest niezależnym, polskim instytutem badawczym działającym od 1992 roku. Członek międzynarodowej sieci niezależnych instytutów badawczych IRiS. Członek Organizacji Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Certyfikaty Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów OFBOR na rok 2013 (PKJPA). Zgodność procedur ze standardami ESOMAR.

77 ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul
ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o. ul. Juliusza Słowackiego Warszawa tel.: fax.: TO, CO ISTOTNE


Pobierz ppt "Badanie ruchu turystycznego w województwie śląskim w 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google