Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii."— Zapis prezentacji:

1 Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii [IFSiP] Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 3 Zakłady i 1 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej IFSiP prowadzi kierunki studiów: 1.Filozofia 1.Filozofia I stopnia (licencjat), specjalności -nauczycielska -komunikacji społecznej - teoretyczna 2. 2. Filozofia II stopnia (magisterium) - teoretyczna 3Analityka i kreatywność społeczna 3. Analityka i kreatywność społeczna I stopnia (licencjat), specjalności -diagnoza i konsulting społeczny - coaching i procesy doradcze Terapii Patologii Zachowań Oraz studia podyplomowe: 1. Terapii Patologii Zachowań Psychologia (studia zawieszone ze względu na brak chętnych), 2. Psychologia w biznesie, 3. Edukacja Filozoficzno - Etyczna w biznesie (nowa oferta), 3. Edukacja Filozoficzno - Etyczna

2 Niektóre konferencje, z ostatnich 2 dekad 2012, Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos, 2011 Widzenie dzieła sztuki Percepcja i interpretacja Ogólnopolska konferencja naukowo – metodyczna 7. Triennale Sztuki Sacrum, 2010 Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych, 2009 Kapitał społeczny miasta Częstochowa Kapitał społeczny miasta Częstochowa, 2006 Idea wielokulturowości w edukacji Idea wielokulturowości w edukacji, 2002 Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w., 2013

3 Wydawnictwa – 3 tytuły Wydawnictwa – 3 tytuły Wydawane systematycznie od 1999 roku. Są kontynuacją wydawanych nieregularnie od 1978 roku Prac Naukowych WSP w Częstochowie Wydawane systematycznie od 1986 roku. Aktualnie prace naukowe są zawieszone Periodyk naukowy o zasięgu ogólnopolskim, w którym zamieszczone są studia, szkice i eseje na temat nietolerancji. Aktualnie prace naukowe są zawieszone

4 Bliżej ludzi 1.Olimpiadę Filozoficzną 1. Organizujemy Olimpiadę Filozoficzną: Zakład Filozofii 2.chętnie popularyzujemy 2. Często i chętnie popularyzujemy wiedzę socjologiczną, filozoficzną, psychologiczną na zaproszenie środowisk i instytucji m. in. krajowych i zagranicznych uczelni, szkół, instytucji samorządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ośrodków metodycznych dla nauczycieli. 3. 3. Współpracujemy ze środowiskiem medycznym (placówki leczenia bólu, replantacji kończyn, mikrochirurgii, chirurgii ręki i chirurgii ogólnej), biznesowym, placówkami pomocowymi (MOPS, ROPS), fundacjami (Janowska Fundacja Humanus). 4. 4. Pracujemy na rzecz społecznego ruchu nauki (w ogólnopolskich i zagranicznych towarzystwach naukowych).

5 Studencki ruch naukowy Studenckie Koło Badań Społecznych 1. 2. 1. Kariera czy … zasiłek? Ocena szans zatrudnienia studentów AJD w ich opinii, 2009 2. Tradycja i nowoczesność w roli zawodowej wikliniarza na przykładzie społeczności Rudnika nad Sanem, 2010 Koła Naukowego Sympatyków Filozofii Koła Naukowego Sympatyków Filozofii o charakterze międzywydziałowym, bierze aktywny udział w życiu akademickim, jak w konferencji Zakładu Filozofii z cyklu Spotkania i rozmyślania na szczycie, Skrzyczne, Wielka Czantoria. Koło Naukowe Studentów Filozofii Koło Naukowe Studentów Filozofii powstało w 2008 r. pracuje w trzech sekcjach: 1. Filozofii Analitycznej, 2. Filozofii Religii, 3. Filozofii Dalekiego Wschodu. Studenci uczestniczą w posiedzeniach Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Zebraniach Naukowych Zakładu Filozofii.

6 Psychologiczne Koło Naukowe, Psychologiczne Koło Naukowe, rozwija zainteresowania badawcze poprzez udział w longitudinalnych eksperymentach badawczych, pogłębia wiedzę psychologiczną o uwarunkowaniach i mechanizmach rozwoju psychicznego człowieka. Psychologia i Kultura Psychologia i Kultura, międzywydziałowe koło naukowe, studenci uczestniczą w życiu akademickim, krajowych konferencjach naukowych. Współpracowali z Miejską Galerię Sztuki w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowo – metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum, 2010. Czynnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych. Studencki ruch naukowy – ciąg dalszy Założona z inicjatywy studentów kierunku Analityka i Kreatywność Społeczna grupa, która zajmuje się prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla studentów, a także wykładowców Akademii. Do tej pory przeprowadzili m.in. warsztaty: Autoprezentacja, kreowanie własnego portfolio, rozmowa kwalifikacyjna, Relacje w grupach, relacje damsko – męskie, komunikacja werbalna i niewerbalna, Kreowanie wizerunku w intrenecie, czyli social media w praktyce.

7 Zakład Filozofii Kierownik - Dr hab. Maciej Woźniczka – filozof Zainteresowania naukowe: teoria filozofii, historia filozofii, dydaktyka filozofii, filozofia nauk przyrodniczych, filozofia edukacji. Popularyzator filozofii i kształcenia filozoficznego. Hobby: żeglarstwo (sternik jachtowy), turystyka piesza dr Adam Olech – filozof Zainteresowania naukowe: filozofia analityczna oraz semiotyka logiczna, filozoficzna tradycja szkoły lwowsko-warszawskiej oraz fenomenologia Romana Ingardena. Motto życiowe i naukowe: Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest już tylko nonsens - dictum o prof. I. M. Bocheński OP Prof. dr hab. Andrzej Zalewski – filolog polski (specj. filmoznawstwo), filozof Zainteresowania naukowe: fenomenologia, podstawy sztuk audiowizualnych, refleksografia autorski projekt filozoficzny.

8 Zakład Filozofii dr Ryszard Miszczyński – filozof Zainteresowania naukowe: filozofia logiki i matematyki w szkole lwowsko- warszawskiej, filozofia matematyki XIX – XXw. Zainteresowania dydaktyczne: erystyka, mass-media. Redaktor i współredaktor Prac Naukowych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie – Filozofia I-X dr Mariusz Oziębłowski – filozof Zainteresowania naukowe: hermeneutyka, filozofia polityczna. Prowadzi zajęcia z filozofii, historii filozofii, historiozofii, filozofii sztuki i etyki. Sekretarz Zarządu Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. Dr Henryk Popowski – filozof Zainteresowania naukowe: historia filozofii w Polsce, historia filozofii średniowiecznej i etyka. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Częstochowie.

9 Dr Dariusz Dąbek – filozof Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu szkoły lwowsko-warszawskiej, konwencjonalizm i irracjonalizm w nauce, logika i struktura języka. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia etyki w biznesie oraz etyki zawodoznawstwa. Dr Marek Perek – fizyk, filozof Zainteresowania naukowe: filozofia nauki i filozofia fizyki. W szczególności interesują go zagadnienia rewolucyjnych przejść w nauce oraz problem roli założeń ontologicznych dotyczących wewnętrznej struktury składników rzeczywistości w teoriach fizycznych. dr Anna Marek-Bieniasz – filozof Zainteresowania naukowe: etyka, etyka ekologiczna, ekofilozofia i filozofia przyrody. Jest opiekunką Koła Naukowego Sympatyków Filozofii. Zakład Filozofii Z Zakładem Filozofii współpracują także: mgr Ireneusz Korpyś, mgr Zuzanna Sokołowska, mgr Michał Płóciennik

10 dr Janina Kosmala dotyczących procesu informatyzacji sfery edukacyjnej zainteresowania naukowe, społeczne konsekwencje informatyzacji, społeczeństwo informacyjne, socjologia pracy. Autorka książek m.in. dotyczących procesu informatyzacji sfery edukacyjnej. dr Stanisław Lenik zainteresowania naukowe Prowadzi zajęcia Bada i popularyzuje zainteresowania naukowe, metoda biograficzna w socjologii, socjologia narodu, mediów, edukacji i wychowania, młodzieży i rodziny. Prowadzi zajęcia z socjologii i metod badań socjologicznych, socjologii edukacji, socjologii kultury. Bada i popularyzuje problematykę rodzinnych i edukacyjnych uwarunkowań startu życiowego młodych Polaków, strategii trwania w zawodzie nauczycielskim. Zakład Socjologii – kierownik dr hab. Adam Rosół prof. AJD zainteresowania Zajęcia zainteresowania, socjologia edukacji, więź i tożsamość narodowa. Zajęcia prowadzi z metod badań społecznych. Hobby: wędrówki po górach, zwierzęta.

11 Zakład Socjologii zainteresowania naukowe, socjologia i antropologia ciała, społeczno-kulturowa tożsamość płci, socjologia codzienności. antropologii kulturowej Prowadzi zajęcia z antropologii kulturowej małych struktur społecznych, problematyki gender, socjologii codzienności Prowadzi zajęcia kultury narcyzmu zainteresowania naukowe,socjologia zdrowia, choroby i medycyny, socjologia ciała ludzkiego. Prowadzi zajęcia z socjologii, socjologii ciała, kultury narcyzmu, patologii i dewiacji społecznych Wybrane tytuły książek wartości świata pszczelarzy zainteresowania naukowe, przemiany kulturowe w zawodach związanych z przyrodą, wartości świata pszczelarzy, prowadzi zajęcia z podstaw socjologii i o współczesnej polskiej młodzieży dr Beata Pawlica dr Katarzyna Kowal mgr Anna Konert

12 dr hab. Andrzej Tarnopolski zainteresowania, Prowadzi zajęcia zainteresowania, anomia współczesnego człowieka, strategie racjonalności. Odpowiada na pytanie, jaką rolę w życiu człowieka pełnią rozumy ekskluzywny i inkluzywny, jak człowiek radzi sobie z niewiedzą i czy to ma wpływ na jakość życia. Prowadzi zajęcia m.in. z komunikacji społecznej. Prowadzi zajęcia w pracach naukowych porusza problematykę maladaptacji dzieci i młodzieży oraz trudności przystosowawczych ludzi w różnych fazach ontogenezy a także, subiektywnej percepcji poczucia jakości życia różnych grup zawodowych w czasach zmian społecznych. Prowadzi zajęcia z psychologii klinicznej, psychopatologii. dr Agata Woźniak- Krakowian Zakład Psychologii – kierownik dr hab. Romuald Derbis prof. AJD prowadzi prowadzi badania naukowe nad rolą procesów poznawczych i afektywnych w kontekście doświadczania codzienności przez osoby pracujące i pozostające bez pracy. W szczególności interesuje się teorią i pomiarem poczucia jakości życia oraz poczucia odpowiedzialności. m.in.

13 Zakład Psychologii mgr Anna Machnik- Czerwik Zajęcia prowadzi psycholog i psychoonkolog Zajęcia prowadzi z psychologii klinicznej, psychopatologii, samobójstw, opieki hospicyjnej, treningu interpersonalnego. Praktykuje w hospicjum. Naukowo zajmuje się zmianami jakie zachodzą w obrazie ciała u kobiet z rakiem piersi. zainteresowania Zajmuje się zainteresowania, psychologia zdrowia. Należy do międzynarodowej organizacji naukowej IASP International Association for the Study of Pain. Zajmuje się badaniami nad terapią zespołów bólowych. dr Dorota Ortenburger mgr Karolina Juszkiewicz – urlop wychowawczy

14 prowadzeniu zajęć psychologii rodziny, wychowawczej ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z psychologii rodziny, wychowawczej oraz badań empirycznych, związanych z dobrostanem rodziny w różnych konfiguracjach. dr Elżbieta Napora zainteresowania zainteresowania, stres w pracy, jego zdrowotne Prowadzi i organizacyjne konsekwencje (jak, wypalenie zawodowe i zachowania kontroduktywne), pozytywna psychologia pracy. Prowadzi badania nad teorią opanowania trwogi oraz możliwości jej zastosowania w obszarach ludzkich zachowań. dr Łukasz Baka psychologii rozwojowej i ogólnej prowadzi zajęcia z psychologii rozwojowej i ogólnej oraz longitudinalne eksperymenty badawcze. Główne obszary skupione są na badaniach bliźniąt. Zakład Psychologii dr Izabela Gomółka-Walaszek

15 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej Kierownik dr Monika Stawiarska-Lietzau – psycholog zainteresowania naukowe: problematyka podejmowania zachowań ryzykownych, różnice indywidualne i płciowe, wpływ społeczny, psychologia pozytywna, biofeedback. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, treningi umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji, problematyki genderowej. dr Agnieszka Miklewska – psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy. Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna różnice indywidualne, samorealizacja i rozwój. Hobby: joga wg Iyengara dr Elżbieta Kornacka-Skwara – psycholog zainteresowania naukowe: psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny. Prowadzi zajęcia i szkolenia z: komunikacji, wychowania seksualnego, ochrony własności intelektualnej, treningu twórczości, profilaktyki uzależnień, psychologii: społecznej, zdrowia, biofeedbacku, psychologii rodziny.

16 Uprzejmie dziękujemy za uwagę www.ajd.czest.pl kontakt www.ajd.czest.pl tel. 34 378 31 92


Pobierz ppt "Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google