Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

3 Zakłady i 1 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "3 Zakłady i 1 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej"— Zapis prezentacji:

1 3 Zakłady i 1 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej
Instytut Filozofii, Socjologii i Psychologii [IFSiP] Wydział Nauk Społecznych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 3 Zakłady i 1 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej IFSiP prowadzi kierunki studiów: Filozofia I stopnia (licencjat), specjalności nauczycielska komunikacji społecznej - teoretyczna 2. Filozofia II stopnia (magisterium) 3. Analityka i kreatywność społeczna I stopnia (licencjat), specjalności diagnoza i konsulting społeczny coaching i procesy doradcze Oraz studia podyplomowe: 1. Terapii Patologii Zachowań (studia zawieszone ze względu na brak chętnych), 2. Psychologia w biznesie (nowa oferta), 3. Edukacja Filozoficzno - Etyczna

2 Niektóre konferencje, z ostatnich 2 dekad
Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX w., 2013 2012, Filozofia a nauki przyrodnicze – od physis do metaphysis i anthropos, 2011 Widzenie dzieła sztuki Percepcja i interpretacja Ogólnopolska konferencja naukowo – metodyczna 7. Triennale Sztuki Sacrum, 2010 Psychologiczny i pedagogiczny kontekst jakości życia różnych grup społecznych, 2009 Kapitał społeczny miasta Częstochowa, 2006 Idea wielokulturowości w edukacji, 2002

3 Wydawnictwa – 3 tytuły Wydawane systematycznie od 1999 roku. Są kontynuacją wydawanych nieregularnie od 1978 roku „Prac Naukowych WSP w Częstochowie” Wydawane systematycznie od 1986 roku. Aktualnie prace naukowe są zawieszone Periodyk naukowy o zasięgu ogólnopolskim, w którym zamieszczone są studia, szkice i eseje na temat nietolerancji . Aktualnie prace naukowe są zawieszone

4 Bliżej ludzi 1. Organizujemy Olimpiadę Filozoficzną: Zakład Filozofii
2. Często i chętnie popularyzujemy wiedzę socjologiczną, filozoficzną, psychologiczną na zaproszenie środowisk i instytucji m. in. krajowych i zagranicznych uczelni, szkół, instytucji samorządowych, Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ośrodków metodycznych dla nauczycieli. 3. Współpracujemy ze środowiskiem medycznym (placówki leczenia bólu, replantacji kończyn, mikrochirurgii, chirurgii ręki i chirurgii ogólnej), biznesowym, placówkami pomocowymi (MOPS, ROPS), fundacjami (Janowska Fundacja Humanus). 4. Pracujemy na rzecz społecznego ruchu nauki (w ogólnopolskich i zagranicznych towarzystwach naukowych).

5 Studencki ruch naukowy
Studenckie Koło Badań Społecznych 1. Kariera czy … zasiłek? Ocena szans zatrudnienia studentów AJD w ich opinii, Tradycja i nowoczesność w roli zawodowej wikliniarza na przykładzie społeczności Rudnika nad Sanem, 2010 Koła Naukowego Sympatyków Filozofii o charakterze międzywydziałowym, bierze aktywny udział w życiu akademickim, jak w konferencji Zakładu Filozofii z cyklu „Spotkania i rozmyślania na szczycie”, Skrzyczne, Wielka Czantoria. Koło Naukowe Studentów Filozofii powstało w 2008 r. pracuje w trzech sekcjach: 1. Filozofii Analitycznej, 2. Filozofii Religii, 3. Filozofii Dalekiego Wschodu. Studenci uczestniczą w posiedzeniach Oddziału Częstochowskiego Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, Zebraniach Naukowych Zakładu Filozofii.

6 Studencki ruch naukowy – ciąg dalszy
Psychologiczne Koło Naukowe, rozwija zainteresowania badawcze poprzez udział w longitudinalnych eksperymentach badawczych, pogłębia wiedzę psychologiczną o uwarunkowaniach i mechanizmach rozwoju psychicznego człowieka. Psychologia i Kultura, międzywydziałowe koło naukowe, studenci uczestniczą w życiu akademickim, krajowych konferencjach naukowych. Współpracowali z Miejską Galerię Sztuki w ramach Ogólnopolskiej konferencji naukowo – metodycznej 7. Triennale Sztuki Sacrum, Czynnie uczestniczą w wydarzeniach kulturalno-edukacyjnych. Założona z inicjatywy studentów kierunku Analityka i Kreatywność Społeczna grupa, która zajmuje się prowadzeniem bezpłatnych szkoleń dla studentów, a także wykładowców Akademii. Do tej pory przeprowadzili m.in. warsztaty: Autoprezentacja, kreowanie własnego portfolio, rozmowa kwalifikacyjna, Relacje w grupach, relacje damsko – męskie, komunikacja werbalna i niewerbalna, Kreowanie wizerunku w intrenecie, czyli social media w praktyce.

7 Zakład Filozofii Kierownik - Dr hab. Maciej Woźniczka – filozof
Zainteresowania naukowe: teoria filozofii, historia filozofii, dydaktyka filozofii, filozofia nauk przyrodniczych, filozofia edukacji. Popularyzator filozofii i kształcenia filozoficznego. Hobby: żeglarstwo (sternik jachtowy), turystyka piesza Prof. dr hab. Andrzej Zalewski – filolog polski (specj. filmoznawstwo), filozof Zainteresowania naukowe: fenomenologia, podstawy sztuk audiowizualnych, „refleksografia” autorski projekt filozoficzny. dr Adam Olech – filozof Zainteresowania naukowe: filozofia analityczna oraz semiotyka logiczna, filozoficzna tradycja szkoły lwowsko-warszawskiej oraz fenomenologia Romana Ingardena. Motto życiowe i naukowe: „Wszystko podlega prawom logiki, poza którą jest już tylko nonsens” - dictum o prof. I. M. Bocheński OP

8 Zakład Filozofii Dr Henryk Popowski – filozof
Zainteresowania naukowe: historia filozofii w Polsce, historia filozofii średniowiecznej i etyka. Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Filozoficznej w Częstochowie. dr Mariusz Oziębłowski – filozof Zainteresowania naukowe: hermeneutyka, filozofia polityczna. Prowadzi zajęcia z filozofii, historii filozofii, historiozofii, filozofii sztuki i etyki. Sekretarz Zarządu Częstochowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego. dr Ryszard Miszczyński – filozof Zainteresowania naukowe: filozofia logiki i matematyki w szkole lwowsko-warszawskiej, filozofia matematyki XIX – XXw. Zainteresowania dydaktyczne: erystyka, mass-media. Redaktor i współredaktor „Prac Naukowych Akademii im. J. Długosza w Częstochowie – Filozofia” I-X

9 Zakład Filozofii dr Anna Marek-Bieniasz – filozof
Zainteresowania naukowe: etyka, etyka ekologiczna, ekofilozofia i filozofia przyrody. Jest opiekunką Koła Naukowego Sympatyków Filozofii. Dr Dariusz Dąbek – filozof Zainteresowania naukowe: zagadnienia z zakresu szkoły lwowsko-warszawskiej, konwencjonalizm i irracjonalizm w nauce, logika i struktura języka. W kręgu jego zainteresowań znajdują się również zagadnienia etyki w biznesie oraz etyki zawodoznawstwa. Dr Marek Perek – fizyk, filozof Zainteresowania naukowe: filozofia nauki i filozofia fizyki. W szczególności interesują go zagadnienia rewolucyjnych przejść w nauce oraz problem roli założeń ontologicznych dotyczących wewnętrznej struktury składników rzeczywistości w teoriach fizycznych. Z Zakładem Filozofii współpracują także: mgr Ireneusz Korpyś, mgr Zuzanna Sokołowska, mgr Michał Płóciennik

10 – kierownik dr hab. Adam Rosół prof. AJD
Zakład Socjologii – kierownik dr hab. Adam Rosół prof. AJD zainteresowania, socjologia edukacji, więź i tożsamość narodowa. Zajęcia prowadzi z metod badań społecznych. Hobby: wędrówki po górach, zwierzęta. zainteresowania naukowe, społeczne konsekwencje informatyzacji, społeczeństwo informacyjne, socjologia pracy. Autorka książek m.in. dotyczących procesu informatyzacji sfery edukacyjnej. dr Janina Kosmala zainteresowania naukowe, metoda biograficzna w socjologii, socjologia narodu, mediów, edukacji i wychowania, młodzieży i rodziny. Prowadzi zajęcia z socjologii i metod badań socjologicznych, socjologii edukacji, socjologii kultury. Bada i popularyzuje problematykę rodzinnych i edukacyjnych uwarunkowań startu życiowego młodych Polaków, strategii trwania w zawodzie nauczycielskim. dr Stanisław Lenik

11 Zakład Socjologii dr Beata Pawlica zainteresowania naukowe,
socjologia i antropologia ciała, społeczno-kulturowa tożsamość płci, socjologia codzienności. Prowadzi zajęcia z antropologii kulturowej małych struktur społecznych, problematyki gender, socjologii codzienności dr Beata Pawlica Wybrane tytuły książek zainteresowania naukowe,socjologia zdrowia, choroby i medycyny, socjologia ciała ludzkiego. Prowadzi zajęcia z socjologii, socjologii ciała, kultury narcyzmu, patologii i dewiacji społecznych dr Katarzyna Kowal zainteresowania naukowe, przemiany kulturowe w zawodach związanych z przyrodą, wartości świata pszczelarzy, prowadzi zajęcia z podstaw socjologii i o współczesnej polskiej młodzieży mgr Anna Konert

12 Zakład Psychologii – kierownik dr hab. Romuald Derbis prof. AJD
prowadzi badania naukowe nad rolą procesów poznawczych i afektywnych w kontekście doświadczania codzienności przez osoby pracujące i pozostające bez pracy. W szczególności interesuje się teorią i pomiarem poczucia jakości życia oraz poczucia odpowiedzialności. zainteresowania, anomia współczesnego człowieka, strategie racjonalności. Odpowiada na pytanie, jaką rolę w życiu człowieka pełnią rozumy ekskluzywny i inkluzywny, jak człowiek radzi sobie z niewiedzą i czy to ma wpływ na jakość życia. Prowadzi zajęcia m.in. z komunikacji społecznej. dr hab. Andrzej Tarnopolski w pracach naukowych porusza problematykę maladaptacji dzieci i młodzieży oraz trudności przystosowawczych ludzi w różnych fazach ontogenezy a także, subiektywnej percepcji poczucia jakości życia różnych grup zawodowych w czasach zmian społecznych. Prowadzi zajęcia z psychologii klinicznej, psychopatologii. dr Agata Woźniak- Krakowian m.in.

13 Zakład Psychologii psycholog i psychoonkolog Zajęcia prowadzi z psychologii klinicznej, psychopatologii, samobójstw, opieki hospicyjnej, treningu interpersonalnego. Praktykuje w hospicjum. Naukowo zajmuje się zmianami jakie zachodzą w obrazie ciała u kobiet z rakiem piersi. mgr Anna Machnik- Czerwik zainteresowania, psychologia zdrowia. Należy do międzynarodowej organizacji naukowej IASP International Association for the Study of Pain. Zajmuje się badaniami nad terapią zespołów bólowych. dr Dorota Ortenburger mgr Karolina Juszkiewicz – urlop wychowawczy

14 Zakład Psychologii ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z psychologii rodziny, wychowawczej oraz badań empirycznych, związanych z dobrostanem rodziny w różnych konfiguracjach. dr Elżbieta Napora zainteresowania, stres w pracy, jego zdrowotne i organizacyjne konsekwencje (jak, wypalenie zawodowe i zachowania kontroduktywne), pozytywna psychologia pracy. Prowadzi badania nad teorią opanowania trwogi oraz możliwości jej zastosowania w obszarach ludzkich zachowań. dr Łukasz Baka prowadzi zajęcia z psychologii rozwojowej i ogólnej oraz longitudinalne eksperymenty badawcze. Główne obszary skupione są na badaniach bliźniąt. dr Izabela Gomółka-Walaszek

15 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej
Kierownik dr Monika Stawiarska-Lietzau – psycholog zainteresowania naukowe: problematyka podejmowania zachowań ryzykownych, różnice indywidualne i płciowe, wpływ społeczny, psychologia pozytywna, biofeedback. Prowadzi zajęcia i szkolenia z zakresu psychologii ogólnej, społecznej, treningi umiejętności interpersonalnych, autoprezentacji, problematyki genderowej. dr Agnieszka Miklewska – psycholog, pedagog specjalny, doradca zawodowy. Zainteresowania naukowe: psychologia kliniczna różnice indywidualne, samorealizacja i rozwój. Hobby: joga wg Iyengara dr Elżbieta Kornacka-Skwara – psycholog zainteresowania naukowe: psychologiczne aspekty funkcjonowania rodziny. Prowadzi zajęcia i szkolenia z: komunikacji, wychowania seksualnego, ochrony własności intelektualnej, treningu twórczości, profilaktyki uzależnień, psychologii: społecznej, zdrowia, biofeedbacku, psychologii rodziny.

16 Uprzejmie dziękujemy za uwagę kontakt www.ajd.czest.pl
tel


Pobierz ppt "3 Zakłady i 1 Zespół Badawczy Psychologii Stosowanej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google