Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Kogeneracja - oszczędność poprzez efektywność

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Kogeneracja - oszczędność poprzez efektywność"— Zapis prezentacji:

1 Kogeneracja - oszczędność poprzez efektywność
Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty Kogeneracja - oszczędność poprzez efektywność Modernizacja oświetlenia zewnętrznego mgr inż. Ryszard Zwierchanowski mgr inż. Artur Lazicki

2 Mechanizmy wsparcia Efektywności Energetycznej
Formalno - prawne: Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (2008) fundusz termomodernizacyjny – w sierpniu brak środków Ustawa o systemie zarządzania emisjami GHG (2009) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia w oparciu o Dyrektywę 2006/32/WE z dn uchylonej i obecnie obowiązuje dyrektywa 2012/27/UE Finansowe: Programy celowe – granty, dotacje (np. programy NFOŚiGW) Pożyczki i kredyty preferencyjne (BOŚ) Świadectwa EE tzw. Białe Certyfikaty

3 Działanie systemu Białych Certyfikatów
1. Ogłoszenie przetargu, ustalenie puli BC, informacja o „t” (art. 16) PRZETARG Prezes URE 3. Wydanie BC na wniosek podmiotu, informacja o BC i karta audytu w BIP URE (art. 20, 21) 4. Zawiadomienie o zakończeniu PSPEE (art. 22.4) 6. Zawiadomienie o wydaniu BC dla zakończonego PSPEE. Zapisanie BC na koncie w RŚEE. Powstanie praw majątkowych wynikających z BC (art. 25.2) 2. Zgłoszenie PSPEE do przetargu: deklaracja przetargowa + audyt ee (art. 19) Realizacja PSPEE TGE rejestracja i obrót BC 5. Członkostwo w Rejestrze ŚEE (BC) oraz na Rynku Praw Majątkowych Działanie systemu Białych Certyfikatów

4 Uzyskanie i przedstawienie do umorzenia BC
10. Informowanie o wniesionych opłatach zastępczych Prezes URE 6. Zawiadomienie o wydaniu BC dla zakończonego PSPEE (art. 21.6, art. 22.5), Zapisanie BC na koncie w RŚEE, Powstanie praw majątkowych wynikających z BC (art. 25.2) TGE rejestracja i obrót BC NFOŚiGW 11. Nałożenie kary za niedopełnienie obowiązku 8 i 8a (art ) 8. Przedstawienie do umorzenia BC (wniosek) (art , art. 27.1) 8a. Ewentualne uiszczenie opłaty zastępczej (art ), charakter wtórny do obowiązku 8 9. Zawiadomienie o umorzeniu BC, (art. 27.6) Obowiązek pozyskania i umorzenia BC 7. Zakup Białych Certyfikatów na TGE lub OTC z obowiązkiem rejestracji (art. 25.3) Uzyskanie i przedstawienie do umorzenia BC

5 Przetargi Prezesa URE I przetarg – Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia roku – ROZSTRZYGNIĘTY II przetarg – Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia roku – ZAKOŃCZONO ZBIERANIE OFERT III przetarg - ??? – PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYGOTOWUJĄ DOKUMENTACJĘ

6

7 Elementy oferty przetargowej
Deklaracja przetargowa, która stanowi oświadczenie woli w zakresie przystąpienia do przetargu i zawiera parametry niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu, które powinny stanowić odzwierciedlenie danych zawartych w audycie efektywności energetycznej i karcie tego audytu, oraz wnioskowaną wartość świadectwa efektywności energetycznej, Karta audytu efektywności energetycznej stanowiąca wyciąg danych zawartych w audycie, która w przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej, zamieszczana jest w BIP URE. Istotne jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej.

8 Najczęstsze przesłankami odrzucenia oferty
Nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo wypełniona karta audytu efektywności energetycznej, w szczególności: błędy rachunkowe, brak danych wymaganych przepisami prawa, niespójność danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową, wpisywanie w deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju w odniesieniu do energii finalnej.

9 Główne bariery udziału w systemie BC
BRAK wiedzy nt. systemu białych certyfikatów CHĘĆ pozyskania dodatkowego finansowania na realizację inwestycji BRAK wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu przedsięwzięcia/ inwestycji do przetargu analiza spełnienia warunków uczestnictwa w systemie białych certyfikatów przygotowanie audytu efektywności energetycznej przygotowanie deklaracji przetargowej przygotowanie i złożenie do Prezesa URE kompletnej oferty przetargowej

10 Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
Źródła informacji czym jest Ustawa o efektywności energetycznej i system białych certyfikatów INFORMACJA PUBLICZNA SZKOLENIA DOT. SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW KONFERENCJE KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z FIRMAMI DORADCZYMI Przedsiębiorstwo powinno wiedzieć, czy ma obowiązek uczestnictwa w systemie BC, a jeśli nie – to czy będzie w nim uczestniczyć na zasadzie dobrowolności ROZLICZENIE OBOWIĄZKU REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UDZIAŁ W SYSTEMIE BC ROZLICZENIE OBOWIĄZKU W OPARCIU O POZYSKANE BC

11 Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
Przegląd przedsięwzięć zrealizowanych po 1 stycznia 2011 roku lub w trakcie realizacji służących poprawie efektywności energetycznej identyfikacja przedsięwzięć (zgodnie z wykazem w obwieszczeniu Ministra Gospodarki) - samodzielnie lub przy wsparciu firmy doradczej sprawdzenie spełnienia przez analizowane przedsięwzięcia warunków wynikających z art. 18 oraz art. 2 ustawy EE wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostaną zgłoszone do przetargu organizowanego przez Prezesa URE. Zgłoszenie kilku działań daje większą szansę na wygraną w przetargu

12 Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
Zgodnie z ustawą istnieje możliwość łączenia działań służących poprawie efektywności energetycznej tego samego rodzaju, aby uzyskać minimalną oszczędność roczną potrzebną do zgłoszenia działania do przetargu. Bardziej korzystne jest zgłoszenie do przetargu działań, których rezultatem jest redukcja zużycia energii elektrycznej (przeliczenie oszczędności energii finalnej na pierwotną daje trzy razy większe wielkości).

13 Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC
Podjęcie decyzji, jak przygotować przedsięwzięcia do zgłoszenia do przetargu SAMODZIELNIE PRZY WSPARCIU AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO PRZY WSPARCIU FIRMY DORADCZEJ Przygotowanie przedsięwzięcia do zgłoszenia do przetargu przygotowanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem MG przygotowanie deklaracji przetargowej wraz z dokumentami towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami URE wybór wartości omega

14 Założenia i dane wyjściowe
Przykłady audytu EE Termomodernizacja budynku biurowego o pow m2 Założenia i dane wyjściowe Wartość Jedno stki 1 toe [GJ] 41,868 GJ 1 toe [MWh] 11,63 MWh 10 toe (minimalna wartość oszczędnosci aby wystartować w przetargu) 116,3 Współczynnik nakładu procesów przetwarzania energii pierwotnej dla energii cieplnej 1,1 Koszt energii 1 GJ 47,22 zł/GJ Trwałość inwestycji 20 lat Roczna oszczędność energii [GJ] 1 414 Energia pierwotna [GJ] 1 555 Energia pierwotna [toe] 37 toe Koszt inwestycji Roczne zmniejszenie kosztów energii finalnej 66 750

15 Przedsięwzięcie proefektywnościowe Roczna oszczędność po modernizacji
Przykłady audytu EE Termomodernizacja budynku biurowego o pow m2 Przedsięwzięcie proefektywnościowe Roczna oszczędność po modernizacji Jedno stki Wartość jednostki Białego Certyfikatu 2 000 900 Koszt inwestycji Roczne zmniejszenie kosztów energii finalnej 66 750 SPBT (bez Białego Certyfikatu) 8,76 lat SPBT (z Białym Certyfikatem) w= 1 7,65 8,26 2 8,22 8,51 3 8,40 8,60 Ilość BC dla wartości efektu energetycznego 37 toe Wpływy uzyskane ze BC 74 000 33 300 19 Wpływy uzyskane ze sprzedaży BC 36 000 16 200 12 24 000 10 800

16 Kogeneracja Kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej jednocześnie. Technologia ta pozwala uzyskać wysoką sprawność procesu w porównaniu do układów konwencjonalnych.

17 Kogeneracja, a system tradycyjny

18 Kogeneracja Podstawowe cechy technologii kogeneracyjnej
Redukuje koszty eksploatacyjne Redukuje emisję CO2 Wspomaga dostawy energii Działa jako rezerwa Bezpieczeństwo dostaw energii Zmniejsza zależność

19 Kogeneracja Kiedy przewidywać zastosowanie instalacji kogeneracyjnej
Projektując nowy budynek Instalując nowe urządzenie kotłowe Wymieniając/modernizując istniejące urządzenia Przebudowując instalację elektryczną

20 Kogeneracja 1 000 kW instalacja kogeneracyjna zajmuje powierzchnię około 60 m2.

21 Kogeneracja PUŁAPKI Oszczędności maleją, jeśli ciepło nie jest wykorzystywane Oszczędzamy w każdej godzinie, dlatego urządzenie musi pracować jak najdłużej Oszczędności zależą od kosztów paliwa i cen za elektryczność Nie należy polegać na możliwościach dostawcy

22 Miasta i budynki, potencjał oszczędności!
W miastach aż 75% ogólnego zużycia energii elektrycznej przeznaczone jest na oświetlenie Oświetlenie budynków sektora publicznego i usługowego zużywają około 60% energii elektrycznej Pozostałe 15% zużycia energii elektrycznej związane jest z oświetleniem zewnętrznym

23 Priorytety w oświetleniu zewnętrznym
Energooszczędność Bezpieczeństwo Ekologia Zarządzanie oświetleniem: redukcja, światło na żądanie Monitoring Emisje CO2 Konserwacja, monitoring każdego PO Poprawa wizerunku miasta Zaśmiecanie atmosfery

24 Światło powinno być tylko tam , gdzie jest potrzebne i tylko takie , jakie jest potrzebne

25 System inteligentnego oświetlenia ulicznego Typowy przykład
Schematic description of the situation 25

26 Idea oświetlenia drogowego
Cel stosowania oświetlenia Oświetlenie drogowe służy poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poprawę widoczności przeszkód znajdujących się na drodze widzianych przez wszystkich użytkowników dróg Oświetlenie służy użytkownikom i musi być dostosowane do ich potrzeb Ułatwia rozpoznanie geometrii drogi Fizjologia widzenia Człowiek rozpoznaje obiekty w otoczeniu poprzez kontrast: Luminancji Barwy Obserwacja drogi w odległości zależnej od prędkości ruchu

27 Idea oświetlenia drogowego
Zasady oświetlania Zasada dostatecznego kontrastu Zasada dostatecznego czasu na spostrzeżenie szczegółu Ekwiwalentność czasu i kontrastu Technologia Oprawy oświetleniowe z lampami wyładowczymi Sodowe wysokoprężne (światło żółte) 35 – 400 W Metalohalogenkowe (światło białe) 20 – 250 W Oprawy z LED-ami (światło białe) 0,1 – 15 W

28 Wymagania normatywne PN-EN Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania oświetleniowe klasyfikacja ME wielkości kryterialne Luminancja średnia Lśr Równomierność całkowita U0 Równomierność wzdłużna UL Wskaźnik olśnienia przeszkadzającego TI Wskaźnik oświetlenia poboczy SR Ograniczenie olśnienia przykrego - nieunormowane

29 Parametry doboru sprzętu oświetleniowego
Moc elektryczna P strumień świetlny φ Skuteczność świetlna źródła światła wraz z układem zasilającym η = φ / P Sprawność układu optycznego ηo = φ / φo Współczynnik utrzymania / zapasu u = 1 / k Power factor (współczynnik mocy – miara wykorzystania energii λ=γ*cos Ф (0,8 – 1) Bryła fotometryczna Typowe rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego

30 Przykłady realizacji oświetlenia
Dzielna

31 Przykłady realizacji oświetlenia
Dzielna

32 Kodeks postępowania przy umowach EPC
Energy Performance Contracts (EPC) – umowy o poprawę efektywności energetycznej Podstawowe wartości wymagane od dostawców usług w projektach objętych EPC to: SKUTECZNOŚĆ – oszczędności energii, efektywność ekonomiczna, trwałość efektu PROFESJONALIZM – wiedza, wysoka jakość pracy, rzetelność, odpowiedzialność, obiektywność, troska o dobre imię w branży PRZEJRZYSTOŚĆ – uczciwość, otwartość, przejrzystość na każdym etapie realizacji, jasność informacji.

33


Pobierz ppt "Kogeneracja - oszczędność poprzez efektywność"

Podobne prezentacje


Reklamy Google