Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty mgr inż. Ryszard Zwierchanowski

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty mgr inż. Ryszard Zwierchanowski"— Zapis prezentacji:

1 Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty mgr inż. Ryszard Zwierchanowski rzwierchanowski@kape.gov.pl mgr inż. Artur Lazicki alazicki@kape.gov.pl Kogeneracja - oszczędność poprzez efektywność Modernizacja oświetlenia zewnętrznego

2 Formalno - prawne : Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (2008) fundusz termomodernizacyjny – w sierpniu brak środków Ustawa o systemie zarządzania emisjami GHG (2009) Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15.04.2011- w oparciu o Dyrektywę 2006/32/WE z dn. 05.04.2006 uchylonej 25.10.2012 i obecnie obowiązuje dyrektywa 2012/27/UE Finansowe: Programy celowe – granty, dotacje (np. programy NFOŚiGW) Pożyczki i kredyty preferencyjne (BOŚ) Świadectwa EE tzw. Białe Certyfikaty Mechanizmy wsparcia Efektywności Energetycznej

3 Działanie systemu Białych Certyfikatów 3. Wydanie BC na wniosek podmiotu, informacja o BC i karta audytu w BIP URE (art. 20, 21) Prezes URE 4. Zawiadomienie o zakończeniu PSPEE (art. 22.4) 6. Zawiadomienie o wydaniu BC dla zakończonego PSPEE. Zapisanie BC na koncie w RŚEE. Powstanie praw majątkowych wynikających z BC (art. 25.2) Realizacja PSPEE 2. Zgłoszenie PSPEE do przetargu: deklaracja przetargowa + audyt ee (art. 19) PRZETARG 1. Ogłoszenie przetargu, ustalenie puli BC, informacja o t (art. 16) TGE rejestracja i obrót BC 5. Członkostwo w Rejestrze ŚEE (BC) oraz na Rynku Praw Majątkowych

4 Uzyskanie i przedstawienie do umorzenia BC 11. Nałożenie kary za niedopełnienie obowiązku 8 i 8a (art. 35.1.1) 10. Informowanie o wniesionych opłatach zastępczych 8. Przedstawienie do umorzenia BC (wniosek) (art. 12.1.1, art. 27.1) Prezes URE 6. Zawiadomienie o wydaniu BC dla zakończonego PSPEE (art. 21.6, art. 22.5), Zapisanie BC na koncie w RŚEE, Powstanie praw majątkowych wynikających z BC (art. 25.2) TGE rejestracja i obrót BC 8a. Ewentualne uiszczenie opłaty zastępczej (art. 12.1.2), charakter wtórny do obowiązku 8 NFOŚiGW Obowiązek pozyskania i umorzenia BC 7. Zakup Białych Certyfikatów na TGE lub OTC z obowiązkiem rejestracji (art. 25.3) 9. Zawiadomienie o umorzeniu BC, (art. 27.6)

5 Przetargi Prezesa URE I przetarg – Ogłoszenie nr 1/2012 z dnia 31.12.2012 roku – ROZSTRZYGNIĘTY II przetarg – Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 27.12.2013 roku – ZAKOŃCZONO ZBIERANIE OFERT III przetarg - ??? – PRZEDSIĘBIORSTWA PRZYGOTOWUJĄ DOKUMENTACJĘ

6

7 Elementy oferty przetargowej 1.Deklaracja przetargowa, która stanowi oświadczenie woli w zakresie przystąpienia do przetargu i zawiera parametry niezbędne dla rozstrzygnięcia przetargu, które powinny stanowić odzwierciedlenie danych zawartych w audycie efektywności energetycznej i karcie tego audytu, oraz wnioskowaną wartość świadectwa efektywności energetycznej, 2.Karta audytu efektywności energetycznej stanowiąca wyciąg danych zawartych w audycie, która w przypadku wygrania przetargu i otrzymania świadectwa efektywności energetycznej, zamieszczana jest w BIP URE. Istotne jest dochowanie należytej staranności w zakresie sporządzania oferty przetargowej, ze szczególnym uwzględnieniem deklaracji przetargowej i karty audytu efektywności energetycznej.

8 Najczęstsze przesłankami odrzucenia oferty Nieprawidłowo wypełniona deklaracja przetargowa oraz nieprawidłowo wypełniona karta audytu efektywności energetycznej, w szczególności: błędy rachunkowe, brak danych wymaganych przepisami prawa, niespójność danych i informacji zawartych w poszczególnych punktach deklaracji przetargowej oraz w pozostałych dokumentach składających się na ofertę przetargową, wpisywanie w deklaracji przetargowej danych dotyczących ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju w odniesieniu do energii finalnej.

9 BRAK wiedzy nt. systemu białych certyfikatów CHĘĆ pozyskania dodatkowego finansowania na realizację inwestycji BRAK wiedzy i doświadczenia w przygotowaniu przedsięwzięcia/ inwestycji do przetargu analiza spełnienia warunków uczestnictwa w systemie białych certyfikatów przygotowanie audytu efektywności energetycznej przygotowanie deklaracji przetargowej przygotowanie i złożenie do Prezesa URE kompletnej oferty przetargowej Główne bariery udziału w systemie BC

10 Źródła informacji czym jest Ustawa o efektywności energetycznej i system białych certyfikatów INFORMACJA PUBLICZNA SZKOLENIA DOT. SYSTEMU BIAŁYCH CERTYFIKATÓW KONFERENCJE KONTAKTY BEZPOŚREDNIE Z FIRMAMI DORADCZYMI Przedsiębiorstwo powinno wiedzieć, czy ma obowiązek uczestnictwa w systemie BC, a jeśli nie – to czy będzie w nim uczestniczyć na zasadzie dobrowolności ROZLICZENIE OBOWIĄZKU REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ I UDZIAŁ W SYSTEMIE BC ROZLICZENIE OBOWIĄZKU W OPARCIU O POZYSKANE BC Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC

11 Przegląd przedsięwzięć zrealizowanych po 1 stycznia 2011 roku lub w trakcie realizacji służących poprawie efektywności energetycznej identyfikacja przedsięwzięć (zgodnie z wykazem w obwieszczeniu Ministra Gospodarki) - samodzielnie lub przy wsparciu firmy doradczej sprawdzenie spełnienia przez analizowane przedsięwzięcia warunków wynikających z art. 18 oraz art. 2 ustawy EE wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, które zostaną zgłoszone do przetargu organizowanego przez Prezesa URE. Zgłoszenie kilku działań daje większą szansę na wygraną w przetargu Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC

12 Zgodnie z ustawą istnieje możliwość łączenia działań służących poprawie efektywności energetycznej tego samego rodzaju, aby uzyskać minimalną oszczędność roczną potrzebną do zgłoszenia działania do przetargu. Bardziej korzystne jest zgłoszenie do przetargu działań, których rezultatem jest redukcja zużycia energii elektrycznej (przeliczenie oszczędności energii finalnej na pierwotną daje trzy razy większe wielkości). Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC

13 Podjęcie decyzji, jak przygotować przedsięwzięcia do zgłoszenia do przetargu SAMODZIELNIE PRZY WSPARCIU AUDYTORA ZEWNĘTRZNEGO PRZY WSPARCIU FIRMY DORADCZEJ Przygotowanie przedsięwzięcia do zgłoszenia do przetargu przygotowanie audytu efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem MG przygotowanie deklaracji przetargowej wraz z dokumentami towarzyszącymi zgodnie z wymaganiami URE wybór wartości omega Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu BC

14 Przykłady audytu EE Termomodernizacja budynku biurowego o pow. 1859 m 2 Założenia i dane wyjścioweWartość Jedno stki 1 toe [GJ]41,868GJ 1 toe [MWh]11,63MWh 10 toe (minimalna wartość oszczędnosci aby wystartować w przetargu) 116,3MWh Współczynnik nakładu procesów przetwarzania energii pierwotnej dla energii cieplnej 1,1 Koszt energii 1 GJ47,22zł/GJ Trwałość inwestycji20lat Roczna oszczędność energii [GJ] 1 414GJ Energia pierwotna [GJ] 1 555GJ Energia pierwotna [toe] 37toe Koszt inwestycji 584 550zł Roczne zmniejszenie kosztów energii finalnej 66 750zł

15 Przykłady audytu EE Termomodernizacja budynku biurowego o pow. 1859 m 2 Przedsięwzięcie proefektywnościowe Roczna oszczędność po modernizacji Jedno stki Wartość jednostki Białego Certyfikatu2 000900zł Koszt inwestycji584 550zł Roczne zmniejszenie kosztów energii finalnej66 750zł SPBT (bez Białego Certyfikatu) 8,76lat SPBT (z Białym Certyfikatem) 1 7,658,26 lat SPBT (z Białym Certyfikatem) 2 8,228,51 lat SPBT (z Białym Certyfikatem) 3 8,408,60 lat Ilość BC dla wartości efektu energetycznego 137toe Wpływy uzyskane ze BC 74 00033 300zł Ilość BC dla wartości efektu energetycznego 219toe Wpływy uzyskane ze sprzedaży BC 36 00016 200zł Ilość BC dla wartości efektu energetycznego 312toe Wpływy uzyskane ze sprzedaży BC 24 00010 800zł

16 Kogeneracja Kogeneracja to wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej jednocześnie. Technologia ta pozwala uzyskać wysoką sprawność procesu w porównaniu do układów konwencjonalnych.

17 Kogeneracja, a system tradycyjny

18 Kogeneracja Podstawowe cechy technologii kogeneracyjnej Redukuje koszty eksploatacyjne Redukuje emisję CO 2 Wspomaga dostawy energii Działa jako rezerwa Bezpieczeństwo dostaw energii Zmniejsza zależność

19 Kogeneracja Kiedy przewidywać zastosowanie instalacji kogeneracyjnej Projektując nowy budynek Instalując nowe urządzenie kotłowe Wymieniając/modernizując istniejące urządzenia Przebudowując instalację elektryczną

20 Kogeneracja 1 000 kW instalacja kogeneracyjna zajmuje powierzchnię około 60 m 2.

21 Kogeneracja PUŁAPKI Oszczędności maleją, jeśli ciepło nie jest wykorzystywane Oszczędzamy w każdej godzinie, dlatego urządzenie musi pracować jak najdłużej Oszczędności zależą od kosztów paliwa i cen za elektryczność Nie należy polegać na możliwościach dostawcy

22 W miastach aż 75% ogólnego zużycia energii elektrycznej przeznaczone jest na oświetlenie Oświetlenie budynków sektora publicznego i usługowego zużywają około 60% energii elektrycznej Pozostałe 15% zużycia energii elektrycznej związane jest z oświetleniem zewnętrznym Miasta i budynki, potencjał oszczędności!

23 Priorytety w oświetleniu zewnętrznym Zarządzanie oświetleniem: redukcja, światło na żądanie Emisje CO 2 Energooszczędność Konserwacja, monitoring każdego PO Bezpieczeństwo Monitoring Ekologia Poprawa wizerunku miasta Zaśmiecanie atmosfery

24 Światło powinno być tylko tam, gdzie jest potrzebne i tylko takie, jakie jest potrzebne

25 System inteligentnego oświetlenia ulicznego Typowy przykład

26 Cel stosowania oświetlenia Oświetlenie drogowe służy poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez poprawę widoczności przeszkód znajdujących się na drodze widzianych przez wszystkich użytkowników dróg Oświetlenie służy użytkownikom i musi być dostosowane do ich potrzeb Ułatwia rozpoznanie geometrii drogi Fizjologia widzenia Człowiek rozpoznaje obiekty w otoczeniu poprzez kontrast: Luminancji Barwy Obserwacja drogi w odległości zależnej od prędkości ruchu Idea oświetlenia drogowego

27 Zasady oświetlania Zasada dostatecznego kontrastu Zasada dostatecznego czasu na spostrzeżenie szczegółu Ekwiwalentność czasu i kontrastu Technologia Oprawy oświetleniowe z lampami wyładowczymi Sodowe wysokoprężne (światło żółte) 35 – 400 W Metalohalogenkowe (światło białe) 20 – 250 W Oprawy z LED-ami (światło białe) 0,1 – 15 W Idea oświetlenia drogowego

28 PN-EN 13201-2 Oświetlenie dróg – Część 2: Wymagania oświetleniowe klasyfikacja ME wielkości kryterialne Luminancja średnia L śr Równomierność całkowita U 0 Równomierność wzdłużna U L Wskaźnik olśnienia przeszkadzającego TI Wskaźnik oświetlenia poboczy SR Ograniczenie olśnienia przykrego - nieunormowane Wymagania normatywne

29 Moc elektryczna P strumień świetlny φ Skuteczność świetlna źródła światła wraz z układem zasilającym η = φ / P Sprawność układu optycznego η o = φ / φ o Współczynnik utrzymania / zapasu u = 1 / k Power factor (współczynnik mocy – miara wykorzystania energii λ=γ*cos Ф (0,8 – 1) Bryła fotometryczna Typowe rozmieszczenie sprzętu oświetleniowego Parametry doboru sprzętu oświetleniowego

30 Przykłady realizacji oświetlenia Dzielna

31 Przykłady realizacji oświetlenia Dzielna

32 Energy Performance Contracts (EPC) – umowy o poprawę efektywności energetycznej Podstawowe wartości wymagane od dostawców usług w projektach objętych EPC to: SKUTECZNOŚĆ – oszczędności energii, efektywność ekonomiczna, trwałość efektu PROFESJONALIZM – wiedza, wysoka jakość pracy, rzetelność, odpowiedzialność, obiektywność, troska o dobre imię w branży PRZEJRZYSTOŚĆ – uczciwość, otwartość, przejrzystość na każdym etapie realizacji, jasność informacji. Kodeks postępowania przy umowach EPC

33


Pobierz ppt "Wsparcie przedsiębiorstw w pozyskiwaniu świadectw efektywności energetycznej – Białe Certyfikaty mgr inż. Ryszard Zwierchanowski"

Podobne prezentacje


Reklamy Google