Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej"— Zapis prezentacji:

1 Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Zachodniopomorskim Prezentuje: Dorota Rybarska-Jarosz 1

2 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Podmiot Ekonomii Społecznej Regulacje prawne, administracyjne Działania lokalne (projekt partnerstwa, NGO, in.) Instrumenty wsparcia finansowego (POKL) Strategie, programy krajowe/regionalne 2

3 Dokumenty kluczowe dla rozwoju
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Dokumenty kluczowe dla rozwoju ekonomii społecznej 3

4 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz.U. nr 64, poz. 593 Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001 Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123, poz. 776 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. nr 94, poz. 651 Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniach socjalnym, Dz.U. nr 122, poz. 1143 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, Dz.U. nr 210, poz. 1745 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Dz.U. nr 63, poz. 587 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz.U. nr 6, poz. 77 4

5 Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego cel strategiczny 5. Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności cel kierunkowy 5.2. Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Zwiększanie aktywności zawodowej ludności działanie A. Zapewnienie równości szans na rynku pracy oraz zwiększanie dostępu do informacji o nim (m.in. szkolenia, doradztwo, kampanie informacyjne, instytucje ekonomii społecznej) Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu cel strategiczny 6. cel kierunkowy 6.6. Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji społecznej Rozwijanie instrumentów ekonomii społecznej działanie D. 5

6 Projekt Systemowy ROPS: Profesjonalne Kadry – Lepsze Jutro
Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Projekt Systemowy ROPS: Profesjonalne Kadry – Lepsze Jutro (Priorytet VII POKL; ) Opracowanie wieloletniego planu promocji i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w regionie 6

7 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Główne założenia rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki społecznej: Łączenie opłacalności i solidarności Wzmacnianie spójności społecznej, gospodarczej i regionalnej Integrowanie osób dotąd wykluczonych Pierwszeństwo osoby i celu nad zyskiem Niezależność od władz publicznych. 7

8 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dotychczasowe doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej pokazały, że kluczem do sukcesu ekonomii społecznej w Polsce jest współpraca. Większość działających przedsiębiorstw społecznych powstała dzięki wspólnemu działaniu lokalnych Partnerstw złożonych z przedstawicieli samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych i pracodawców. Partnerstwa te nie tylko angażują się w tworzenie i wspieranie przedsiębiorstw społecznych, ale podejmują inne inicjatywy służące rozwojowi lokalnemu i aktywizacji mieszkańców. Dokonana w maju 2009 roku nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych, które są jedną z podstawowych form przedsiębiorstw społecznych w Polsce, otwiera także drogę do zakładania spółdzielni przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe (…) /Partnerstwo drogą rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym; Poznań 2009, Wyd. 2009/ 8

9 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Perspektywy rozwoju: Diagnoza obszaru ES (kompatybilna z innymi regionami kraju) Opracowanie regionalnej mapy potrzeb (gł. dane PUP, OPS) Wspieranie Partnerstw Lokalnych (z poziomu polityki regionu) Wzmacnianie II i III sektora (przedsiębiorcy – sfera B2B, organizacje pozarządowe) Przeciwdziałanie „wykluczeniu władzy” (kampanie społeczne, biuletyny, informatory, seminaria) Zapisy dot. ES w aktualizowanej strategii polityki społecznej Województwa Zachodniopomorskiego Wieloletni plan promocji i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej Regionalne Forum partnerstwa i dialogu (m.in. wypracowanie wskaźników rozwoju sfery ES, kampanie informacyjne) 9

10 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Działania lokalne Zadania NGO, grup, liderów ► Instrumenty subsydiowania UE, samorządy, fundacje ► Ścieżka logiczna: „punktowe” działania lokalne są najważniejsze z punktu widzenia potrzeb mieszkańców, efektów zmiany, ale są one możliwe na ogół tylko przy wsparciu (subsydiowaniu) z zewnątrz i tylko w oparciu o strategiczne kierunki rozwoju lokalnego lub regionalnego… To trzy pola (poziomy), które stanowią układ dynamiczny rozwoju, napędzają zmianę. Strategie, plany, programy Zadania samorządów ► 10

11 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Co przed nami?... Podążać za zmianami w kraju (projekty „centralne”) Budować pomost między teorią a praktyką, Tworzyć parytetowy „układ sił” służb społecznych (różne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) Przekonywać (wszystkich!) do poważnego traktowania ES Poszukiwać wzorów i dobrych praktyk (w regionie i poza nim) Uczyć się od najlepszych ... 11

12 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Podsumowując… Najbardziej skuteczne w rozwijaniu instrumentów i podmiotów Ekonomii Społecznej są działania: inicjowane oddolnie oparte na aktywności osób potrzebujących pomocy realizowane w Partnerstwach wspierane (rozumiane) przez Samorząd 12

13 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
Dziękuję za uwagę Dorota Rybarska - Jarosz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski w Szczecinie 13


Pobierz ppt "Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google