Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Zachodniopomorskim.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Zachodniopomorskim."— Zapis prezentacji:

1 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Zachodniopomorskim

2 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Podmiot Ekonomii Społecznej Regulacje prawne, administracyjne Działania lokalne (projekt partnerstwa, NGO, in.) Instrumenty wsparcia finansowego (POKL) Strategie, programy krajowe/regionalne

3 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Dokumenty kluczowe dla rozwoju ekonomii społecznej

4 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego 1.Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej; Dz.U. nr 64, poz. 593 2.Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Dz.U. nr 96, poz. 873 3.Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. nr 99, poz. 1001 4.Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Dz.U. nr 123, poz. 776 5.Ustawa z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych, Dz.U. nr 94, poz. 651 6.Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniach socjalnym, Dz.U. nr 122, poz. 1143 7.Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r. w sprawie trybu organizowania prac społecznie użytecznych, Dz.U. nr 210, poz. 1745 8.Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej, Dz.U. nr 63, poz. 587 9.Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 stycznia 2000 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, Dz.U. nr 6, poz. 77

5 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Strategia Rozwoju Województwa Zachodniopomorskiego do roku 2020 Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności cel strategiczny 5. cel kierunkowy 5.2. Zwiększanie aktywności zawodowej ludności Zapewnienie równości szans na rynku pracy oraz zwiększanie dostępu do informacji o nim (m.in. szkolenia, doradztwo, kampanie informacyjne, instytucje ekonomii społecznej) działanie A. Wzrost tożsamości i spójności społecznej regionu cel strategiczny 6. cel kierunkowy 6.6. Przeciwdziałanie ubóstwu i procesom marginalizacji społecznej Rozwijanie instrumentów ekonomii społecznej działanie D.

6 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Opracowanie wieloletniego planu promocji i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej w regionie Projekt Systemowy ROPS: Profesjonalne Kadry – Lepsze Jutro (Priorytet VII POKL; 7.1.3.)

7 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Główne założenia rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie gospodarki społecznej: 1.Łączenie opłacalności i solidarności 2.Wzmacnianie spójności społecznej, gospodarczej i regionalnej 3.Integrowanie osób dotąd wykluczonych 4.Pierwszeństwo osoby i celu nad zyskiem 5.Niezależność od władz publicznych.

8 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Dotychczasowe doświadczenia w zakresie przedsiębiorczości społecznej pokazały, że kluczem do sukcesu ekonomii społecznej w Polsce jest współpraca. Większość działających przedsiębiorstw społecznych powstała dzięki wspólnemu działaniu lokalnych Partnerstw złożonych z przedstawicieli samorządów lokalnych, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych urzędów pracy, organizacji pozarządowych i pracodawców. Partnerstwa te nie tylko angażują się w tworzenie i wspieranie przedsiębiorstw społecznych, ale podejmują inne inicjatywy służące rozwojowi lokalnemu i aktywizacji mieszkańców. Dokonana w maju 2009 roku nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych, które są jedną z podstawowych form przedsiębiorstw społecznych w Polsce, otwiera także drogę do zakładania spółdzielni przez samorządy lokalne i organizacje pozarządowe (…) /Partnerstwo drogą rozwoju ekonomii społecznej na poziomie lokalnym; Poznań 2009, Wyd. 2009/

9 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Perspektywy rozwoju: 1.Diagnoza obszaru ES (kompatybilna z innymi regionami kraju) 2.Opracowanie regionalnej mapy potrzeb (gł. dane PUP, OPS) 3.Wspieranie Partnerstw Lokalnych (z poziomu polityki regionu) 4.Wzmacnianie II i III sektora (przedsiębiorcy – sfera B2B, organizacje pozarządowe) 5.Przeciwdziałanie wykluczeniu władzy (kampanie społeczne, biuletyny, informatory, seminaria) 6.Zapisy dot. ES w aktualizowanej strategii polityki społecznej Województwa Zachodniopomorskiego 7.Wieloletni plan promocji i rozwoju podmiotów ekonomii społecznej 8.Regionalne Forum partnerstwa i dialogu (m.in. wypracowanie wskaźników rozwoju sfery ES, kampanie informacyjne)

10 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Zadania samorządów UE, samorządy, fundacje Zadania NGO, grup, liderów Działania lokalne Instrumenty subsydiowania Strategie, plany, programy

11 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Co przed nami?... 1.Podążać za zmianami w kraju (projekty centralne) 2.Budować pomost między teorią a praktyką, 3.Tworzyć parytetowy układ sił służb społecznych (różne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) 4.Przekonywać (wszystkich!) do poważnego traktowania ES 5.Poszukiwać wzorów i dobrych praktyk (w regionie i poza nim) 6.Uczyć się od najlepszych...

12 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Podsumowując… Najbardziej skuteczne w rozwijaniu instrumentów i podmiotów Ekonomii Społecznej są działania: inicjowane oddolnie oparte na aktywności osób potrzebujących pomocy realizowane w Partnerstwach wspierane (rozumiane) przez Samorząd

13 Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Dziękuję za uwagę Dorota Rybarska - Jarosz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Urząd Marszałkowski w Szczecinie


Pobierz ppt "Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Perspektywy rozwoju ekonomii społecznej w Województwie Zachodniopomorskim."

Podobne prezentacje


Reklamy Google