Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych
im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu Dyrektor szkoły: Laura Słocka – Przydróżna Wicedyrektor szkoły: Dorota Wojtyniak Kierownik warsztatów szkolnych: Barbara Sikora Adres szkoły: Ul. Komuny Paryskiej 6, Bolesławiec Tel ;

2 Program rozwoju szkoły na rok szkolny 2013/2014
Priorytety: Monitorowanie przez nauczycieli i w ramach nadzoru pedagogicznego realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. Proces edukacyjny a współpraca i współdziałanie nauczycieli z uczniami. Rozpoznawanie trudności i problemów uczniów, a w konsekwencji indywidualizowanie pracy przez dostosowanie form i metod. Ewaluacja własnych działań nauczycieli w odniesieniu do efektów kształcenia. Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów.

3 Akty prawa szkolnego Statut Szkoły. Program Wychowawczy. Szkolny Program Profilaktyki. Regulaminy i procedury szkolne.

4 Statut szkoły zawiera:
Nazwę i typy szkoły Siedzibę szkoły Kierunki kształcenia Nazwę Organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą Opis zadań szkoły – wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych Zakres zadań wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły Zakres kompetencji organów szkoły - dyrektora, rady pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców Prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady udzielania nagród i kar uczniom, Tradycje szkolne.

5 Statut określa w sposób ramowy:
- organizację szkoły, - zasady podziału klas na grupy, - ustalenie czasu trwania zajęć edukacyjnych, - zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz wystawiania ocen z zachowania (WSO – Wewnątrzszkolny System Oceniania) , - zasady organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, - zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, - zasady skreślania ucznia z listy uczniów szkoły, - strój codzienny, galowy, sportowy i zawodowy każdego ucznia.

6 Program Wychowawczy „Jesteśmy szkołą przyszłości – wychowujemy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom nowych czasów”. Celem wszystkich nauczycieli jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za swoje działania oraz kształtowanie postawy kreatywności i otwartości na drugiego człowieka, świat i jego problemy. W programie ujęte zostały cele, zadania i treści dotyczące działań wychowawczych, jakie podejmuje szkoła, m.in. Edukacja patriotyczna, Wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego, Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia, Edukacja prozdrowotna, Profilaktyka uzależnień, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja ekonomiczna i europejska, Estetyka i kultura życia codziennego, Wdrażanie do rozwijania zainteresowań i zamiłowań, Zapewnianie pomyślnej realizacji kształcenia ogólnego i zawodowego, Uczestnikami zajęć i oddziaływań są uczniowie i rodzice, wychowawcy, nauczyciele, a także personel techniczny. Program określa zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze szkoły.

7 Szkolny Program Profilaktyki
Działania profilaktyczne są najskuteczniejszą formą zapobiegania różnego typu zachowaniom negatywnym. Punktem wyjścia w opracowaniu niniejszego programu profilaktyki była diagnoza środowiska szkolnego, jego potrzeb, wpływów, którym podlega oraz etapu rozwojowego uczniów. Zawiera treści dotyczące: - narkomanii, - alkoholizmu, - nikotynizmu, - sekt, - Internetu, - stresu, przemocy i agresji.

8 Szkolny Program Profilaktyki
Realizacja programu : pedagogizacja rodziców poprzez: spotkania z wychowawcami, pedagogiem, specjalistami np. ds. nieletnich, lekarzem rozmowy indywidualne według potrzeb z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i pielęgniarką szkolną, rady szkoleniowe dla nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla uczniów: lekcje wychowawcze, wychowanie do życia w rodzinie, ścieżki edukacyjne, zajęcia w kołach zainteresowań i uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, organizacja konkursów prozdrowotnych (przygotowanie młodzieży do konkursów i przeprowadzania konkursów), spotkania z osobami z poza szkoły no.: lekarzem, specjalistą ds. nieletnich, psychologiem, przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej współpraca z instytucjami pozaszkolnymi .

9 Regulaminy: Regulamin wycieczek szkolnych,
Regulamin biblioteki szkolnej, Regulamin warsztatów szkolnych, Regulamin pomocy materialnej uczniów, Regulamin Rady Rodziców. Procedura dotycząca egzekwowania obowiązku nauki, Procedura dotycząca promowania uczniów, Procedura dotycząca skreślenia z listy uczniów, Procedura dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10 Godziny pracy sekretariatu:
Poniedziałek 7.00 – Wtorek 7.00 – Środa 7.00 – Czwartek 7.00 – Piątek 7.00 – 17.00

11 Godziny pracy biblioteki:
Poniedziałek 7.30 – Wtorek 7.30 – Środa 7.30 – Czwartek 7.30 – Piątek 7.30 – (2 razy w miesiącu do 18.00)

12 Godziny pracy pedagoga:
Pedagog szkolny: Sylwia Brońska Poniedziałek Wtorek Środa 9.00 – Czwartek Piątek

13 Terminy zebrań z rodzicami:
r r r r.

14 Godziny pracy stołówki szkolnej:
Poniedziałek – piątek – Koszt obiadu: 9,00 zł

15 Kalendarium roku szkolnego:
Zimowa przerwa świąteczna: r. Ferie zimowe: – r. Wiosenna przerwa świąteczna:17.04 – r. Zakończenie roku szkolnego: r.

16 Gdzie można znaleźć ważne informacje o szkole i klasie?
Strona internetowa szkoły:


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google