Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dyrektor szkoły: Laura Słocka – Przydróżna Wicedyrektor szkoły: Dorota Wojtyniak Kierownik warsztatów szkolnych: Barbara Sikora Adres szkoły: Ul. Komuny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dyrektor szkoły: Laura Słocka – Przydróżna Wicedyrektor szkoły: Dorota Wojtyniak Kierownik warsztatów szkolnych: Barbara Sikora Adres szkoły: Ul. Komuny."— Zapis prezentacji:

1 Dyrektor szkoły: Laura Słocka – Przydróżna Wicedyrektor szkoły: Dorota Wojtyniak Kierownik warsztatów szkolnych: Barbara Sikora Adres szkoły: Ul. Komuny Paryskiej 6, 59-700 Bolesławiec Tel. 732-40-09; Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego w Bolesławcu

2 Program rozwoju szkoły na rok szkolny 2013/2014 Priorytety: 1.Monitorowanie przez nauczycieli i w ramach nadzoru pedagogicznego realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i w zawodach. 2.Proces edukacyjny a współpraca i współdziałanie nauczycieli z uczniami. 3.Rozpoznawanie trudności i problemów uczniów, a w konsekwencji indywidualizowanie pracy przez dostosowanie form i metod. 4.Ewaluacja własnych działań nauczycieli w odniesieniu do efektów kształcenia. 5.Działania szkoły na rzecz bezpieczeństwa i zdrowia uczniów.

3 Akty prawa szkolnego 1.Statut Szkoły. 2.Program Wychowawczy. 3.Szkolny Program Profilaktyki. 4.Regulaminy i procedury szkolne.

4 Statut szkoły zawiera: Nazwę i typy szkoły Siedzibę szkoły Kierunki kształcenia Nazwę Organu prowadzącego szkołę i sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą Opis zadań szkoły – wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych Zakres zadań wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły Zakres kompetencji organów szkoły - dyrektora, rady pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców Prawa i obowiązki ucznia, w tym zasady udzielania nagród i kar uczniom, Tradycje szkolne.

5 Statut określa w sposób ramowy: - organizację szkoły, - zasady podziału klas na grupy, - ustalenie czasu trwania zajęć edukacyjnych, - zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów oraz wystawiania ocen z zachowania (WSO – Wewnątrzszkolny System Oceniania), - zasady organizacji zajęć dodatkowych dla uczniów, - zasady organizacji i przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych, - zasady skreślania ucznia z listy uczniów szkoły, - strój codzienny, galowy, sportowy i zawodowy każdego ucznia.

6 Program Wychowawczy Celem wszystkich nauczycieli jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia, uczenie samodzielności, współpracy i odpowiedzialności za swoje działania oraz kształtowanie postawy kreatywności i otwartości na drugiego człowieka, świat i jego problemy. W programie ujęte zostały cele, zadania i treści dotyczące działań wychowawczych, jakie podejmuje szkoła, m.in. Edukacja patriotyczna, Wdrażanie do uczestnictwa w różnych formach życia kulturalnego, Wdrażanie do aktywnego wypoczynku i zdrowego stylu życia, Edukacja prozdrowotna, Profilaktyka uzależnień, Wychowanie do życia w rodzinie, Edukacja ekonomiczna i europejska, Estetyka i kultura życia codziennego, Wdrażanie do rozwijania zainteresowań i zamiłowań, Zapewnianie pomyślnej realizacji kształcenia ogólnego i zawodowego, Uczestnikami zajęć i oddziaływań są uczniowie i rodzice, wychowawcy, nauczyciele, a także personel techniczny. Program określa zasady współpracy z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze szkoły. Jesteśmy szkołą przyszłości – wychowujemy obywateli świata, którzy umieją sprostać wyzwaniom nowych czasów.

7 Szkolny Program Profilaktyki Działania profilaktyczne są najskuteczniejszą formą zapobiegania różnego typu zachowaniom negatywnym. Punktem wyjścia w opracowaniu niniejszego programu profilaktyki była diagnoza środowiska szkolnego, jego potrzeb, wpływów, którym podlega oraz etapu rozwojowego uczniów. Zawiera treści dotyczące: - narkomanii, - alkoholizmu, - nikotynizmu, - sekt, - Internetu, - stresu, przemocy i agresji.

8 Szkolny Program Profilaktyki Realizacja programu : pedagogizacja rodziców poprzez: spotkania z wychowawcami, pedagogiem, specjalistami np. ds. nieletnich, lekarzem rozmowy indywidualne według potrzeb z pedagogiem szkolnym, wychowawcami i pielęgniarką szkolną, rady szkoleniowe dla nauczycieli, zajęcia profilaktyczne dla uczniów: lekcje wychowawcze, wychowanie do życia w rodzinie, ścieżki edukacyjne, zajęcia w kołach zainteresowań i uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych, organizacja konkursów prozdrowotnych (przygotowanie młodzieży do konkursów i przeprowadzania konkursów), spotkania z osobami z poza szkoły no.: lekarzem, specjalistą ds. nieletnich, psychologiem, przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej współpraca z instytucjami pozaszkolnymi.

9 Regulaminy: Regulamin wycieczek szkolnych, Regulamin biblioteki szkolnej, Regulamin warsztatów szkolnych, Regulamin pomocy materialnej uczniów, Regulamin Rady Rodziców. Procedura dotycząca egzekwowania obowiązku nauki, Procedura dotycząca promowania uczniów, Procedura dotycząca skreślenia z listy uczniów, Procedura dotycząca udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

10 Godziny pracy sekretariatu: Poniedziałek 7.00 – 15.30 Wtorek 7.00 – 15.30 Środa 7.00 – 15.30 Czwartek 7.00 – 15.30 Piątek 7.00 – 17.00

11 Godziny pracy biblioteki: Poniedziałek 7.30 – 16.00 Wtorek 7.30 – 16.00 Środa 7.30 – 15.00 Czwartek 7.30 – 16.00 Piątek 7.30 – 16.00 (2 razy w miesiącu do 18.00)

12 Godziny pracy pedagoga: Pedagog szkolny: Sylwia Brońska Poniedziałek 10.00 - 14.00 Wtorek 10.00 - 16.00 Środa 9.00 – 13.00 Czwartek 9.00 - 13.00 Piątek 9.00 - 12.00

13 Terminy zebrań z rodzicami: 18.09.2013r. 19.12.2013r. 23.01.2014r. 22.05.2014r.

14 Godziny pracy stołówki szkolnej: Poniedziałek – piątek 13.00 – 15.30 Koszt obiadu: 9,00 zł

15 Kalendarium roku szkolnego: Zimowa przerwa świąteczna: 23.12-31.12.2013r. Ferie zimowe: 17.02 – 02.03.2014r. Wiosenna przerwa świąteczna:17.04 – 22.04.2014r. Zakończenie roku szkolnego: 28.06.2014r.

16 Gdzie można znaleźć ważne informacje o szkole i klasie? Strona internetowa szkoły: www.sucharski.edu.pl e-mail: zsoiz1@poczta.onet.pl


Pobierz ppt "Dyrektor szkoły: Laura Słocka – Przydróżna Wicedyrektor szkoły: Dorota Wojtyniak Kierownik warsztatów szkolnych: Barbara Sikora Adres szkoły: Ul. Komuny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google