Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy"— Zapis prezentacji:

1 Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy ZAPRASZA NA STUDIA

2 W roku akademickim 2014/2015 oferujemy kierunki studiów:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY W roku akademickim 2014/2015 oferujemy kierunki studiów: Edukacja Techniczno-Informatyczna (3,5-letnie inżynierskie, 2-letnie magisterskie uzupełniające) Bezpieczeństwo i Higiena Pracy (3,5-letnie inżynierskie) MOŻESZ STUDIOWAĆ zarówno na studiach dziennych (tryb stacjonarny), jak i zaocznych (tryb niestacjonarny)!

3 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna Interdyscyplinarny techniczno-humanistyczny kierunek studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy z dziedziny techniki oraz informatyki (zwłaszcza komputerowego wspomagania prac inżynierskich, naukowo- badawczych i procesu dydaktycznego), zapoznania się z procesami produkcji i kształtowania środowiska pracy oraz funkcjonowania różnych gałęzi przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauki. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie jako nauczyciele w szkołach podstawowych, gimnazjach, ponadgimnazjalnych i wyższych oraz w przemyśle, administracji, a także w ramach własnej działalności gospodarczej.

4 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE Studia inżynierskie prowadzone są w zasobnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach przez kompetentnych nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz instytucjami edukacyjnymi. W ramach praktyk zawodowych oraz przygotowania prac dyplomowych, studenci mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych także na rzecz gospodarki.

5 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE –SPECJALNOŚCI: przetwórstwo drewna, inżynieria środowiska pracy i bhp, komputerowe wspomaganie procesów, nauczycielska.

6 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: przetwórstwo drewna Absolwent nabywa wiedzę z zakresu: inżynierii wytwarzania, inżynierii materiałowej, budowy maszyn, informatyki, nauk o drewnie, sposobów obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych oraz informatyki i zarządzania zasobami ludzkimi. Absolwenci są przygotowani do pracy w zakładach obróbki i przetwórstwa drewna oraz tworzyw drewnopochodnych, a także w jednostkach gospodarczych i administracyjnych wymagających wiedzy w zakresie obróbki drewna, materiałów drewnopochodnych i wyrobów z drewna.

7 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: inżynieria środowiska pracy i bhp Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu nauk technicznych oraz wiedzę specjalistyczną z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy obejmującą: zagrożenia dla pracownika występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania i ograniczania; ocenę ryzyka zawodowego, badanie wypadków przy pracy; choroby zawodowe oraz zadania i metody pracy służby bhp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy – w tym w służbie bhp u małych, średnich i dużych przedsiębiorców. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych prowadzących projektowanie i wdrażanie rozwiązań technicznych i organizacyjnych minimalizujących skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

8 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: komputerowe wspomaganie procesów Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności wykorzystania nauk podstawowych, ogólnotechnicznych, specjalistycznych do rozwiązywania problemów w zakresie doboru programów komputerowych, ich obsługi przy projektowaniu narzędzi, obrabiarek i parametrów technologicznych. Absolwenci znajdują zatrudnienie w branży przemysłowej i usługowej przy projektowaniu i zarządzaniu produkcją.

9 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: nauczycielska Absolwent przygotowany jest do prowadzenia w szkołach zajęć z wykorzystaniem metod i technik współczesnej informatyki, projektowania pracowni komputerowej, opracowania własnych komputerowych programów dydaktycznych oraz wdrażania istniejących. Absolwent charakteryzuje się umiejętnością realizacji procesu dydaktycznego przy użyciu nowoczesnych metod i środków, zdolnością do podejmowania zadań wynikających z pełnienia funkcji kierowniczych w oświacie i poza nią, umiejętnością samokształcenia i adaptacji do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości technicznej, informatycznej i dydaktycznej. Absolwenci uzyskują przygotowanie do nauczania w zakresie przedmiotów technicznych, znajdują zatrudnienie w szkołach jako nauczyciele przedmiotów technicznych i informatycznych oraz przedmiotów zawodowych.

10 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna STUDA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE 2-LETNIE W ramach 2-letnich studiów magisterskich studenci mają możliwość wyboru jednej ze specjalności, które poszerzają zakres możliwości pracy po ukończeniu studiów: mechaniczna obróbka drewna, zastosowanie technik komputerowych, doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość, inżynieria środowiska pracy i bhp.

11 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: mechaniczna obróbka drewna Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności wykorzystania nauk podstawowych, ogólnotechnicznych, specjalistycznych do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie doboru narzędzi, obrabiarek i parametrów technologicznych, prawidłowej eksploatacji środków produkcji, jak również projektowania i konstruowania wyrobów z drewna oraz uszlachetniania drewna. Może znaleźć zatrudnienie w szkołach ogólnokształcących i zawodowych do prowadzenia przedmiotów technicznych oraz w branżach gospodarki związanych z projektowaniem i eksploatacją procesów produkcyjnych w przemyśle drzewnym i meblarskim.

12 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: zastosowanie technik komputerowych Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności w dziedzinach technologii informatycznych, ich zastosowań w różnych gałęziach techniki. Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie we wszystkich rodzajach szkół do prowadzenia przedmiotów związanych z edukacją informatyczną oraz w branżach gospodarki zajmujących się gromadzeniem i przetwarzaniem zasobów informacji. 

13 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: doradztwo zawodowe i przedsiębiorczość Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu przygotowania ogólnotechnicznego i pedagogicznego, rynku pracy i zatrudnienia, rozwoju zawodowego, poradnictwa zawodowego, do pracy w szkole ogólnokształcącej i zawodowej oraz specjalistyczne przygotowanie do pracy w Urzędach Pracy, Centrach Informacji Zawodowej, zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładach pracy.

14 Edukacja Techniczno-Informatyczna
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna SPECJALNOŚĆ: inżynieria środowiska pracy i bhp Absolwent zdobywa przygotowanie niezbędne do kształtowania i prowadzenia nadzoru nad warunkami pracy, zarządzania bezpieczeństwem pracy, organizacji produkcji oraz nauczania w szkołach ogólnotechnicznych i zawodowych przedmiotów z zakresu ergonomii i ochrony środowiska.

15 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy Kształcenie w ramach interdyscyplinarnego kierunku studiów pozwala na uzyskanie gruntownej wiedzy ogólnej z zakresu nauk technicznych oraz wiedzy specjalistycznej z zakresu bhp, w tym obejmującą: zagrożenia dla pracownika występujące w procesach technologicznych i metody ich eliminowania lub ograniczania, ocenę ryzyka zawodowego, badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zadania i metody pracy służby bhp. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy związanej z ochroną zdrowia i życia człowieka w środowisku pracy, u przedsiębiorców świadczących usługi z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w organach nadzoru nad warunkami pracy. Jest przygotowany do pracy w jednostkach badawczych projektujących i wdrażających rozwiązania techniczne i organizacyjne minimalizujące skutki oddziaływania procesu pracy na człowieka.

16 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE Studia inżynierskie, zgodnie z obowiązującymi standardami nauczania, prowadzone są w zasobnie wyposażonych pracowniach i laboratoriach przez kompetentnych nauczycieli akademickich we współpracy z przedsiębiorstwami produkcyjnymi oraz instytucjami edukacyjnymi. W ramach praktyk zawodowych oraz przygotowania prac dyplomowych, studenci mają możliwość uczestniczenia w prowadzonych badaniach naukowych także na rzecz gospodarki.

17 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy STUDIA INŻYNIERSKIE 3,5-LETNIE – SPECJALNOŚCI: bezpieczeństwo pracy w rolnictwie i leśnictwie, zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

18 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy SPECJALNOŚĆ: bezpieczeństwo pracy w rolnictwie i leśnictwie Absolwenci posiadają umiejętność integralnego stosowania nabytej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej w powiązaniu z uwarunkowaniami sektora rolnictwa i leśnictwa, niezbędnych do wykonywania zawodu inżyniera – menadżera warunków pracy. Nabyta przez absolwenta wiedza i umiejętności pozwalają: identyfikować i szacować zagrożenia w gospodarce rolnej i leśnej; oceniać procesy technologiczne oraz stosowane maszyny i urządzenia pod kątem ich bezpieczeństwa użytkowania; nadzorować wymagania formalno-prawne w zakresie kształtowania bezpieczeństwa pracy, szkoleń i opieki medycznej pracowników.

19 Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Bezpieczeństwo i higiena pracy SPECJALNOŚĆ: zarządzanie bezpieczeństwem pracy Absolwenci posiadają umiejętność integralnego stosowania nabytej wiedzy technicznej, organizacyjnej i ekonomicznej w powiązaniu z uwarunkowaniami procesów produkcyjnych zależnie od stosowanych technologii i wielkości przedsiębiorstw. Nabyta przez absolwenta kompetencje pozwalają na racjonalne wykorzystywanie środków ochrony indywidualnej, wdrażanie systemu zarządzania bhp i ryzykiem zawodowym, planowanie i optymalizowanie przedsięwzięć związanych z poprawą warunków pracy, nadzorowanie i dokumentowanie zdarzeń związanych z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi, nadzorowanie wymagań formalno-prawnych w zakresie kształtowania bezpieczeństwa pracy, nadzoru szkoleń i opieki medycznej pracowników, ocenę zgodności maszyn i urządzeń oraz środków ochrony osobistej z wymogami bhp.

20 Edukacja Techniczno-Informatyczna Bezpieczeństwo i higiena pracy
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Edukacja Techniczno-Informatyczna Bezpieczeństwo i higiena pracy POZA STUDIOWANIEM MOŻESZ: rozwijać swoje zainteresowania, uzyskać wsparcie Biura Karier w wejściu na rynek pracy, skorzystać z programów mobilności studentów, skorzystać z bazy domów studenckich, oferty miasta Zielona Góra.

21 MOŻLIWOŚCI ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY MOŻLIWOŚCI ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ: uczestnictwo w pracach studenckich kół naukowych, korzystanie z bogatej oferty sportowej i rekreacyjnej i kulturalnej, uczestnictwo w wymianie studenckiej z uczelniami w kraju i z zagranicy, uczestnictwo w podejmowanych przez Instytut projektach w zakresie współpracy z zakładami pracy, organizacji konferencji, seminariów itp., prowadzenie badań w ramach działalności naukowej Instytutu.

22 Wsparcie Biura Karier w wejściu na rynek pracy:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Wsparcie Biura Karier w wejściu na rynek pracy: doradztwo zawodowe dla studentów i absolwentów, udostępnianie informacji o rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych, językowych, studiach podyplomowych, udostępnianie ofert pracy stałej, czasowej, w charakterze wolontariusza oraz propozycji odbycia staży i praktyk zawodowych w kraju i za granicą, organizowanie bezpośrednich kontaktów studentów i absolwentów z pracodawcami, m.in. poprzez organizowanie prezentacji firm na terenie uczelni, seminariów, targów pracy.

23 Uczestnictwo w wymianie studenckiej:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Uczestnictwo w wymianie studenckiej: Program ERASMUS: stypendialne wyjazdy studentów na studia za granicą w uczelniach partnerskich oraz praktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach. Wyjazdy już od II roku (pobyt na partnerskiej uczelni: minimum 3 miesiące) do ponad 50 partnerów z całej Europy. Program mobilności studentów MOST: w programie uczestniczą wszystkie polskie uniwersytety; możliwość zaliczenia semestru nauki na dowolnie wybranym uniwersytecie. Program mobilności studentów MOSTECH: w programie uczestniczą polskie politechniki i inne uczelnie techniczne; studenci kierunków technicznych mogą zaliczyć semestr nauki na dowolnie wybranej uczelni.

24 W ramach Instytutu prowadzimy:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY W ramach Instytutu prowadzimy: wymianę studentów z uczelniami zagranicznymi (np. Uniwersytet Poczdamski) współpracę naukową z wieloma uczelniami w kraju i zagranicą (m.in. w Niemczech, na Ukrainie, Słowacji, w Rosji) współpracę z wieloma zakładami przemysłowymi i instytucjami, gdzie pracownicy prowadzą prace badawcze, a studenci odbywają praktyki zawodowe, Ponadto prace inżynierskie i magisterskie naszych studentów są nagradzane w konkursach organizowanych przez instytucje naukowe i stowarzyszenia. Instytut organizuje również konferencje naukowe i seminaria.

25 Baza domów studenckich:
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Baza domów studenckich: DS. „Vicewersal” DS. „Rzepicha” DS. „Piast” DS. „Ziemowit” DS. „Wcześniak” Studencki Budynek Mieszkalny

26 Masz pytania? Chętnie odpowiemy!
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY INFORMACJE DODATKOWE O NASZYCH KIERUNKACH: Uniwersytet Zielonogórski INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Wydział Mechaniczny ul. Prof. Szafrana 4 Zielona Góra tel ; faks Masz pytania? Chętnie odpowiemy!

27 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT EDUKACJI TECHNICZNO-INFORMATYCZNEJ Wszelkie pytania dotyczące rekrutacji na rok akademicki 2014/2015 można kierować do: UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SEKCJA REKRUTACJI Al. Wojska Polskiego 69 Zielona Góra telefon:

28 Maturzysto! ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ
Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Mechaniczny INSTYTUT INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA i NAUK O PRACY Maturzysto! ZAINWESTUJ W SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ


Pobierz ppt "Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google