Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MICROSOFT Access TWORZENIE MAKR

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MICROSOFT Access TWORZENIE MAKR"— Zapis prezentacji:

1 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
MAKRO jest akcją lub zestawem akcji, z których każda wykonuje określoną operację, taką jak otwarcie formularza lub wydrukowanie raportu. Makra pomagają zautomatyzować często wykonywane zadania. Tworzenie makr w Accessie polega na wybraniu odpowiedniej akcji z listy wszystkim możliwych zdarzeń oraz określenie argumentów akcji. Argumenty umożliwiają otrzymanie dodatkowych informacji jak wykonywać akcję, takich jak jakiego obiektu lub danych użyć. Aby makro można było uruchomić, należy przypisać je pod formant (najczęściej przycisk polecenia) umieszczony na formularzu lub raporcie.

2 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
W trakcie zajęć wykorzystane będą wykorzystywane następujące akcje: OtwórzFormularz- służy do otwierania formularza w widoku "Formularz", widoku "Projekt" formularza, w widoku "Podgląd wydruku" lub w widoku "Arkusz danych". Można wybrać tryb wprowadzania danych oraz tryb okna dla danego formularza oraz ograniczyć rekordy wyświetlane przez formularz. Dla akcji OtwórzFormularz używane są następujące argumenty.  Nazwa formularza, określająca nazwę formularza, który ma być otwarty. W polu Nazwa formularza sekcji Argumenty akcji okna makra pokazane są wszystkie formularze bieżącej bazy danych. Argument ten jest wymagany. Widok-widok, w którym formularz zostanie otwarty. Należy kliknąć opcję Formularz, Projekt, Podgląd wydruku lub Arkusz danych w polu Widok. Formularz jest ustawieniem domyślnym. Nazwa filtru-filtr ograniczający lub sortujący rekordy formularza. Można wprowadzić nazwę istniejącej kwerendy albo filtru, który został zapisany jako kwerenda.

3 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
Warunek WHERE- Poprawna klauzula SQL WHERE (bez słowa WHERE) albo wyrażenie używane do wybierania rekordów z odnośnej tabeli lub kwerendy formularza. Jeśli filtr zostanie wybrany za pomocą argumentu "Nazwa filtru", ta klauzula WHERE jest stosowana do filtru. Aby otworzyć formularz i ograniczyć jego rekordy do określonych wartością formantu w innym formularzu, należy użyć następującego wyrażenia: [nazwa_pola] = Forms![nazwa_formularza]![nazwa_formantu_w_innym_formularzu] Argument nazwa_pola jest nazwą pola w tabeli lub kwerendzie odnośnej formularza, który ma być otwarty. Argument nazwa_formantu_w _innym_formularzu jest nazwą formantu w innym formularzu, zawierającego wartość, do której mają pasować rekordy w pierwszym formularzu. Tryb okna- tryb okna, w którym otwierany jest formularz. Należy kliknąć wartość Normalny, aby formularz był otwierany w trybie określonym przez jego właściwości, Ukryty (formularz ukryty), Ikona (formularz zostaje otwarty jako mały pasek tytułu na dole ekranu) albo Okno dialogowe .Normalny jest ustawieniem domyślnym.

4 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
Tryb danych- tryb wprowadzania danych do formularza. Można go stosować tylko do formularzy otwartych w widoku "Formularz" lub w widoku "Arkusz danych". Należy kliknąć opcję Dodawanie (można dodawać nowe rekordy, ale nie można zmieniać już istniejących), Edycja (można dodawać nowe rekordy i zmieniać istniejące) albo Tylko do odczytu (można tylko oglądać rekordy). Edycja jest ustawieniem domyślnym. ZAMKNIJOkno- służy do zamknięcia określonego okna programu Microsoft Access albo okna aktywnego, jeśli żadne okno nie jest określone. Dla akcji Zamknij używane są następujące argumenty:  Typ obiektu- typ obiektu, którego okno ma zostać zamknięte. Należy kliknąć opcję Tabela, Kwerenda, Formularz, Raport, Makro lub Moduł w polu Typ obiektu sekcji Argumenty akcji okna makra. Aby wybrać okno aktywne, należy zostawić pusty argument.

5 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
Nazwa obiektu- nazwa obiektu, który ma zostać zamknięty. W polu Nazwa obiektu wyświetlane są wszystkie obiekty w bazie danych mające ten sam typ, co wybrany za pomocą argumentu "Typ obiektu". Należy kliknąć obiekt, który ma być zamknięty. Jeśli pole "Typ obiektu" jest puste, to pole też powinno być puste. Zapisz - określa, czy zapisywać zmiany w obiekcie, gdy jest on zamknięty. Można kliknąć wartość Tak (aby zapisać obiekt), Nie (aby zamknąć obiekt bez zapisywania) lub Monituj (aby użytkownik był pytany o zapisywanie obiektu). Monituj jest ustawieniem domyślnym. MAKSYMALIZUJOkno - służy do powiększania aktywnego okna tak, aby wypełniało całe okno programu Microsoft Access. Akcja ta pozwala na wyświetlenie możliwie dużej części obiektu w aktywnym oknie. Dla akcji Maksymalizuj nie są używane żadne argumenty.

6 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
PRZEJDŹDOREKORDU - dzięki tej akcji określony rekord może stać się rekordem bieżącym w otwartej tabeli, formularzu lub zestawie wyników kwerendy. Dla akcji PrzejdźDoRekordu używane są następujące argumenty:  Typ obiektu- typ obiektu zawierającego rekord, który ma stać się rekordem bieżącym. Należy kliknąć opcję Tabela, Kwerenda lub Formularz. Aby zaznaczyć aktywny obiekt, należy pozostawić to pole puste. Nazwa obiektu- nazwa obiektu zawierającego rekord, który ma stać się rekordem bieżącym. W polu Nazwa obiektu są wyświetlane wszystkie obiekty w bieżącej bazie danych, mające typ wybrany za pomocą argumentu "Typ obiektu". Jeśli pole "Typ obiektu" jest puste, to pole też powinno być puste. Rekord - rekord, który ma stać się rekordem bieżącym. Należy kliknąć opcję Poprzedni, Następny, Pierwszy, Ostatni, Przejdź do lub Nowy.. Następny jest ustawieniem domyślnym.

7 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
Przesunięcie- liczba całkowita lub wyrażenie, które daje wynik będący liczbą całkowitą. Wyrażenie musi być poprzedzone znakiem równości (=). Argument ten określa rekord, który ma stać się rekordem bieżącym. Argumentu „Przesunięcie" można używać na dwa sposoby:· Gdy argument "Rekord" ma wartość "Następny" albo "Poprzedni", program Microsoft Access powoduje przejście do przodu lub do tyłu o liczbę rekordów określoną za pomocą argumentu " Przesunięcie ".· Gdy argument "Rekord" ma wartość „Przejdź do", program Microsoft Access powoduje przejście do rekordu o numerze równym argumentowi " Przesunięcie ". Numer rekordu jest wyświetlony w polu numeru rekordu na dole okna. Po kliknięciu opcji "Pierwszy", "Ostatni" albo "Nowy" przy określaniu argumentu "Rekord", liczba " Przesunięcie " jest ignorowana. Jeśli wprowadzona liczba " Przesunięcie " jest za duża, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Dla argumentu „Przesunięcie" nie można wprowadzać liczb ujemnych.

8 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
1. Makro otwierające formularz KLIENCI w trybie dodawania

9 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
1. Makro otwierające formularz KLIENCI w trybie dodawania Zapisać makro pod nazwą DODAWANIE NOWYCH KLIENTÓW

10 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
1. Makro otwierające formularz KLIENCI w trybie dodawania

11 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
2. Makro otwierające formularz PRODUKTY w trybie dodawania

12 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
2. Makro otwierające formularz PRODUKTYw trybie dodawania Zapisać makro pod nazwą DODAWANIE NOWYCH PRODUKTÓW

13 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
2. Makro otwierające formularz PRODUKTYw trybie dodawania

14 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
3. Makro otwierające formularz PRACOWNICY w trybie dodawania

15 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
3. Makro otwierające formularz PRACOWNICY w trybie dodawania Zapisać makro pod nazwą DODAWANIE NOWYCH PRACOWNIKÓW

16 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
3. Makro otwierające formularz PRACOWNICY w trybie dodawania

17 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
4. Makro otwierające formularz KLIENCI w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów

18 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
4. Makro otwierające formularz KLIENCI w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów Zapisać makro pod nazwą PRZEGLĄDANIE KLIENTÓW

19 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
4. Makro otwierające formularz KLIENCI w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów

20 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
5. Makro otwierające formularz PRODUKTY w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów

21 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
5. Makro otwierające formularz PRODUKTY w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów Zapisać makro pod nazwą PRZEGLĄDANIE PRODUKTÓW

22 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
6 Makro otwierające formularz PRACOWNICY w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów

23 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
6. Makro otwierające formularz PRACOWNICY w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów Zapisać makro pod nazwą PRZEGLĄDANIE PRACOWNIKÓW

24 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
7. Makro otwierające formularz FAKTURA w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów

25 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
7. Makro otwierające formularz FAKTURA w trybie umożliwiającym tylko przeglądanie rekordów Zapisać makro pod nazwą PRZEGLĄDANIE WYSTAWIONYCH FAKTUR

26 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
8. Makro zamykający aktywne okno, a następnie otwierające zmaksymalizowane okno formularza FAKTURA2 i przechodzące w nim do nowego rekordu w trybie edycji

27 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
8. Makro zamykający aktywny obiekt, a następnie otwierające zmaksymalizowane okno formularza FAKTURA2 i przechodzące w nim do nowego rekordu w trybie edycji

28 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
8. Makro zamykający aktywny obiekt, a następnie otwierające zmaksymalizowane okno formularza FAKTURA2 i przechodzące w nim do nowego rekordu w trybie edycji

29 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
8. Makro zamykający aktywny obiekt, a następnie otwierające zmaksymalizowane okno formularza FAKTURA2 i przechodzące w nim do nowego rekordu w trybie edycji

30 MICROSOFT Access 2010- TWORZENIE MAKR
8. Makro zamykający aktywny obiekt, a następnie otwierające zmaksymalizowane okno formularza FAKTURA2 i przechodzące w nim do nowego rekordu w trybie edycji


Pobierz ppt "MICROSOFT Access TWORZENIE MAKR"

Podobne prezentacje


Reklamy Google