Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Priorytet 5 Dyfuzja innowacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Priorytet 5 Dyfuzja innowacji"— Zapis prezentacji:

1 Priorytet 5 Dyfuzja innowacji
Działanie 5.4 Zarządzanie własnością intelektualną Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Justyna Graczyk Warszawa, 8 marca 2010 r.

2 Poprawa efektywności funkcjonowania rynku
Cel Działania 5.4 Poprawa efektywności funkcjonowania rynku innowacji i przepływu rozwiązań innowacyjnych, poprzez upowszechnianie stosowania prawa własności intelektualnej, w szczególności poprzez uzyskiwanie i realizację ochrony praw własności przemysłowej

3 mikro, mali lub średni przedsiębiorcy
Poddziałanie Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie mikro, mali lub średni przedsiębiorcy spełniający kryteria zawarte w rozporządzeniu Komisji (WE) nr 800/2008 z dn. 6 sierpnia 2008 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) posiadający siedzibę na terytorium RP, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium RP prowadzący działalność gospodarczą we wszystkich sektorach z wyłączeniem: rybołówstwa i akwakultury, działalności związanej z produkcją podstawową produktów rolnych, przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych oraz górnictwa węgla

4 Projekty objęte dofinansowaniem
Poddziałanie 5.4.1 Projekty objęte dofinansowaniem 1. Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej 2. Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej Dotyczy Wynalazków Wzorów użytkowych Wzorów przemysłowych Nie dotyczy Znaków towarowych

5 Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Projekty mogą dotyczyć: przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, uprawnionego do występowania przed właściwym organem własności przemysłowej dokonania zgłoszenia w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe/regionalne/międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym/regionalnym/ międzynarodowym organem udzielającym ochrony

6 Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone, jeżeli wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy powstał na etapie badań podstawowych Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone na przygotowanie i dokonanie zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

7 Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem
Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem opłaty urzędowe za zgłoszenie wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego w trybie krajowym, regionalnym lub międzynarodowym (w tym opłaty za przekazanie, opłaty za dokumenty pierwszeństwa, opłaty za odnowienie wniosku oraz opłaty od wszelkich innych czynności dokonywanych w trakcie postępowania prowadzonego przez krajowy, regionalny lub międzynarodowy organ udzielający ochrony) koszty obsługi zawodowego pełnomocnika, obejmujące przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku/wzoru użytkowego/wzoru przemysłowego oraz reprezentację przed organem ochrony własności przemysłowej koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji

8 Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem
Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem (pomoc przyznawana na zasadach de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis) wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

9 nie później niż do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej oraz
Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem na uzyskanie ochrony własności przemysłowej są wydatki poniesione: po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia nie później niż do dnia uzyskania prawa własności przemysłowej oraz pod warunkiem dokonania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

10 W zakresie wydatków wymienionych w pkt 1-4:
Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej W zakresie wydatków wymienionych w pkt 1-4: Kwota dofinansowania od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN Jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku badań przemysłowych intensywność dofinansowania nie może przekroczyć: 70 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy 60 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy

11 Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Jeżeli przedmiot zgłoszenia powstał w wyniku prowadzonych prac rozwojowych intensywność dofinansowania nie może przekroczyć: 45 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy 35 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy

12 W zakresie wydatków wymienionych w pkt 5-6:
Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej W zakresie wydatków wymienionych w pkt 5-6: Kwota dofinansowania – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Intensywność dofinansowania – do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

13 Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej
Dotyczy wydatków związanych z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie: unieważnienia patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy/prawa z rejestracji stwierdzenia wygaśnięcia patentu/prawa ochronnego na wzór użytkowy/prawa z rejestracji Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej nie może być udzielone jeżeli przedmiot postępowania powstał w wyniku badań podstawowych

14 Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem
Poddziałanie Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem koszty związane z prowadzeniem postępowania w danej instancji przez zawodowego pełnomocnika opłaty urzędowe za wniesienie pism w postępowaniu w danej instancji koszty tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowania w danej instancji koszty tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji

15 Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem
Poddziałanie Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej Wydatki kwalifikujące się do objęcia dofinansowaniem (pomoc przyznawana na zasadach de minimis – zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis) Wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia Wydatki na pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę odrębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych

16 Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej
Wydatkami kwalifikującymi się do objęcia dofinansowaniem na realizację ochrony własności przemysłowej są wydatki poniesione: po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia do dnia określonego w umowie o udzielenie wsparcia nie później niż do dnia zakończenia postępowania oraz pod warunkiem udokumentowania wszczęcia postępowania w zakresie unieważnienia lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji po dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia

17 W zakresie wydatków wymienionych w pkt 1-4:
Poddziałanie Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej W zakresie wydatków wymienionych w pkt 1-4: Kwota dofinansowania od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN Intensywność dofinansowania nie może przekroczyć: 45 % wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro, małego przedsiębiorcy 35 % wydatków kwalifikowanych w przypadku średniego przedsiębiorcy

18 W zakresie wydatków wymienionych w pkt 5-6:
Poddziałanie Wsparcie na realizację ochrony własności przemysłowej W zakresie wydatków wymienionych w pkt 5-6: Kwota dofinansowania - zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis Intensywność dofinansowania – do 100 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem

19 Procedura aplikacyjna
Poddziałanie Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony własności przemysłowej Procedura aplikacyjna Wniosek wypełniany za pomocą aplikacji internetowej Generator Wniosków dostępnej na stronie PARP, a następnie składany w wersji papierowej (wydruk) i elektronicznej Ocena formalna - metoda zero-jedynkowa Ocena merytoryczna - metoda zero-jedynkowa Lista rankingowa projektów, z projektami rekomendowanymi do dofinansowania oraz projektami nie rekomendowanymi zatwierdzana przez Instytucję Zarządzającą Dostarczenie dodatkowych dokumentów niezbędnych do przygotowania umowy Podpisanie umowy Wypłaty realizowane zgodnie z umową

20 Całkowity budżet Poddziałania 5.4.1
EUR Budżet Poddziałania na 2010 rok ,50 PLN Termin składania wniosków w 2010 roku Nabór ciągły - od 1 lutego 2010 r. do końca roku lub do wyczerpania alokacji przewidzianej na rok 2010 Miejsce składania wniosków Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

21 Poddziałanie 5.4.1 Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej
Status Liczba Zarejestrowane wnioski 91 76 - wynalazek 13 - wzór przemysłowy 2- wzór użytkowy Zawarte umowy 39 30 - wynalazek 9 - wzór przemysłowy

22 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 Warszawa Telefony Informatorium , , Punkty Konsultacyjne KSU


Pobierz ppt "Priorytet 5 Dyfuzja innowacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google