Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekty pilotażowe i powielania rynkowego Logika i struktura wniosku projektowego Katarzyna Walczyk - Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekty pilotażowe i powielania rynkowego Logika i struktura wniosku projektowego Katarzyna Walczyk - Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."— Zapis prezentacji:

1 Projekty pilotażowe i powielania rynkowego Logika i struktura wniosku projektowego Katarzyna Walczyk - Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warszawa, 23.11.2010

2 Plan prezentacji 1.Pomysł na projekt 2.Struktura wniosku projektowego a)Formularz A: Dane administracyjne b)Formularz B: Opis prac w projekcie c)Formularz B: Pakiety pracy – Work packages d)Formularz C: Wskaźniki, Budżet 3.System EPSS

3 Na początek… Co będzie potrzebne, aby zacząć? Dobry pomysł, zgodny z założeniami programu CIP EIP w zakresie ekoinnowacji Zapoznanie się z następującymi dokumentami: - zaproszenie do składania wniosków - przewodnikiem dla składających wnioski - informacjami zawartymi w sekcji FAQ - Formularze aplikacyjne i dostęp do mechanizmu EPSS http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

4 Zastanów się: - czy Twoje rozwiązanie jest innowacyjne w skali europejskiej? - czy Twoje rozwiązanie przynosi korzyści ekologiczne i gospodarcze? - czy Twoje rozwiązanie jest zorientowane na rynek? - czy Twoje rozwiązanie wykazuje potencjał do powielania? Pomysł na projekt…

5 Innowacyjność w skali europejskiej Dlaczego ubiegasz się o dofinansowanie w ramach CIP Eco- innovation a nie ze źródeł krajowych/ regionalnych? Jakie korzyści może osiągnąć rynek europejski dzięki Twojemu rozwiązaniu? Europejska Wartość Dodana (European Added Value) Pomysł na projekt…

6 Pokaż realne korzyści Twojego rozwiązania: Korzyści dla środowiska naturalnego: np.: redukcja zanieczyszczenia powietrza (CO2) poprzez oszczędności w transporcie, ograniczenie ilości odpadów. Korzyści dla gospodarki (włączając replikację): np.: ograniczenie kosztów unieszkodliwiania osadów ściekowych, zmniejszenie kosztów energii (obniżenie zużycia o 25%).

7 Wskaźniki rezultatu SMART Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely rezultaty projektu powinny zachować trwałość przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu Przykładowo: redukcja zużycia wody o X m³; 20% redukcji emisji CO2; oszczędność energii 35% w procesie produkcyjnym; 50-60% redukcji emisji tlenków azotu w porównaniu do powszechnie stosowanych procesów. Pomysł na projekt

8 Pomysł na projekt… Wykaż się podejściem zorientowanym na rynek: Faza rozwoju technologii Analiza rynku: popyt na Twoje rozwiązanie, potencjalne rynki, bariery obecne na rynku, propozycje ominięcia/ zniesienia barier; Konkurenci: czy na rynku istnieją rozwiązania podobne, konkurencyjne, główni konkurenci; Grupy docelowe: kto będzie odbiorcą Twojego rozwiązania, wskaż potencjalnych odbiorców; Strategia marketingowa/ Biznes plan

9 Pomysł na projekt… Potencjał replikacyjny/ możliwość powielania Czy rozwiązanie może być powielane przez inne przedsiębiorstwa, innych krajach, w innych sektorach przemysłu? Czy rozwiązanie wykazuje potencjał do długofalowej replikacji?

10 Zastanów się: - jakie są główne prace/zadania, które zamierzasz przeprowadzić w projekcie; - w jaki sposób dopasujesz swój pomysł na projekt do wymogów konkursu; - co będzie stanowiło o sukcesie projektu; - jakie zadania wyznaczysz w projekcie i jaki zarys czasu przeznaczysz na ich wykonanie; - jakimi zasobami dysponujesz (budżet, zespół etc.); Pomysł na projekt…

11 Czy mogę zweryfikować swój pomysł na projekt? Broszura projektów, które uzyskały dofinansowanie: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/publi_en.htm Konsultacje z ekspertami KPK: cip.eip@kpk.gov.plcip.eip@kpk.gov.pl Krótki opis projektu (maks. 2 strony) w języku angielskim do EACI: EACI-ECO-INNOVATION-ENQUIRIES@ec.europa.eu

12 Struktura wniosku Wniosek składa się z następujących formularzy: - część A: dane administracyjne - część B: opis prac w projekcie - część C: budżet projektu i wykaz wskaźników - załączniki: - listy intencyjne - dokumenty prawne Formularze zamieszczone są na stronie: http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

13 Struktura wniosku – formularz B Część B wniosku – strona tytułowa - pełny tytuł projektu - akronim projektu - nazwa i adres koordynatora UWAGA: - akronim projektu powinien być zamieszczony w nagłówku na każdej stronie wniosku w części B - strony powinny być ponumerowane - należy używać dużej trzcionki (minimum 11) - należy przestrzegać zalecanej struktury wniosku i długości poszczególnych części opisu – GfP - należy upewnić się, że informacje podane w części A, B i C wniosku są zgodne

14 Struktura wniosku – formularz B B1 – Streszczenie (maksymalnie 1 strona) B2 – Opis techniczny zawierający odniesienia do stanu obecnego (maksymalnie 4 strony) - opis technologii, produktu albo procesu z uwzględnieniem aspektów innowacyjnych - opis wszystkich badań i testów przygotowawczych i ich rezultatów - opis podobnych rozwiązań istniejących obecnie na rynku - opis potencjalnych ryzyk w projekcie - zagadnienia własności intelektualnej w projekcie, planowane patenty

15 Struktura wniosku – formularz B B3 – Opis sytuacji na rynku i warunków ramowych (maksymalnie 3 strony) - potencjalny rynek - identyfikacja możliwych barier - popyt na dany produkt i/lub analiza rynku - kontekst polityczno – prawny B4 – Wykorzystanie działań (maksymalnie 2 strony) - grupy docelowe - strategia marketingowa/biznes plan - replikacja i przenoszenie - wykorzystanie i rozpowszechnianie wyników projektu, w trakcie jego trwania i po jego zakończeniu

16 Struktura wniosku – formularz B B5 – Cele – Rezultaty – Oddziaływanie projektu (maksymalnie 2 strony) - ochrona środowiska naturalnego i wydajność zasobów - zrównoważony rozwój gospodarczy Uwaga: opis powinien odpowiadać wskaźnikom zamieszczonym w części C wniosku B6 – Konsorcjum (maksymalnie 1/2 strony na uczestnika) - należy podać kompletną listę członków konsorcjum (jeżeli jest wśród nich izba gospodarcza/stowarzyszenie – należy wymienić członków, którzy będą brali bezpośredni udział w pracach projektowych) - opis kompetencji poszczególnych członków konsorcjum i ich roli w projekcie

17 Struktura wniosku – formularz B B7 – Źródła finansowania (należy wypełnić tabelę dla każdego uczestnika osobno) - wykorzystanie własnych funduszy - dotacja z zewnątrz lub od strony trzeciej B8 – Europejska Wartość Dodana (maksymalnie 1 strona) - korzyści płynące z rozwiązania problemu na szczeblu europejskim - sposób ominięcia barier rynkowych na rynku europejskim - stopień kooperacji w projekcie na szczeblu europejskim

18 Struktura wniosku – formularz B B9 – Program Prac - wprowadzenie do programu prac w projekcie zawierające m.in. strukturę podziału prac, wykresy (maksymalnie 2 strony) - lista Pakietów Prac (WP) – maksymalnie 2 do 4 stron na pakiet - stała struktura (zawierająca nazwę, numer, nazwę lidera prac, czas trwania, zaangażowanie poszczególnych partnerów, zadania, rezultaty etc.) - 3 obligatoryjne pakiety (zarządzanie - WP1; wykorzystanie i biznes plan; rozpowszechnianie rezultatów projektu – te 2 pakiety należy umieścić na końcu)

19 Pakiet Prac – Work Packages (1)

20 Pakiet Prac – Work Packages (2)

21 Pakiet Prac – Work Packages (3)

22 Struktura wniosku – formularz B B10 – Opis partnerów w projekcie - opis organizacji (maksymalnie ½ strony na każdego uczestnika) - doświadczenie kluczowych ekspertów pracujących przy projekcie B11 – Listy intencyjne

23 Wskaźniki (formularz C) Poprawa wskaźników ekologiczności produktu - % redukcji emisji CO 2 - ilość ton odpadów Lepsze wykorzystanie surowców naturalnych - efektywność wykorzystania zasobów - redukcja zużycia wody - wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych oraz efektywność energetyczna Rezultat ekonomiczny - wielkość rynku w mln euro - ilość powstałych firm typu start – up - patenty - efekt dźwigni/przychody ze sprzedaży

24 Wskaźniki (formularz C)

25 Eelectronic Proposal Submission Service (EPSS) http://ec.europa.eu/environment/eco-innovation/application_en.htm

26 Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk tel.: 0 22 828 74 83 fax.: 0 22 828 53 70 e-mail: cipeip@kpk.gov.pl Kontakt


Pobierz ppt "Projekty pilotażowe i powielania rynkowego Logika i struktura wniosku projektowego Katarzyna Walczyk - Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google