Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,"— Zapis prezentacji:

1 Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (z dnia 1 lutego 2013 r., Dz. U. poz. 199) 3/30/2017

2 Motto: „W świecie edukacji sukces będzie zależał nie tyle od próby kontroli ludzkich zachowań, ile od pomocy w kontrolowaniu własnych zachowań poprzez stawanie się bardziej świadomymi tego co się robi” J. Elliott 3/30/2017

3 O czym mówi nowe rozporządzenie ?
określa, że klientami poradni są dzieci od momentu urodzenia, młodzież, rodzice, nauczyciele, przedszkola, szkoły i placówki; zadania poradni: - diagnozowanie dzieci i młodzieży - udzielanie pomocy bezpośredniej uczniom oraz rodzicom - realizacja zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych - wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obowiązująca w poradniach dokumentacja. 3/30/2017

4 Diagnozowanie dzieci i młodzieży
Cel - określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienie mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania dzieci i młodzieży jest w szczególności: wydanie opinii; wydanie orzeczenia; objęcie dzieci i młodzieży albo dzieci i młodzieży oraz rodziców bezpośrednią pomocą psychologiczno-pedagogiczną; wspomaganie nauczycieli w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą oraz rodzicami. 3/30/2017

5 Opinia jest wydawana: na pisemny wniosek rodzica lub pełnoletniego ucznia, który powinien zawierać uzasadnienie w ciągu: nie dłużej niż 30 dni w szczególnie uzasadnionych przypadkach – 60 dni 7 dni od dnia przedstawienia zaświadczenia lekarskiego jeśli w celu wydania opinii niezbędne było przedstawienie zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia dziecka Poradnia może zwrócić się do dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki w celu uzyskania informacji o problemach dydaktycznych i wychowawczych dziecka, informując o tym osobę składającą wniosek. 3/30/2017

6 Wniosek rodziców lub pełnoletniego ucznia jest konieczny do:
wydania opinii przekazania kopii opinii do przedszkola, szkoły lub placówki wydania informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni współpracy ze szkołą w celu określenia niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich do potrzeb ucznia niepełnosprawnego 3/30/2017

7 Opinia zawiera: oznaczenie poradni wydającej opinię, nr opinii, datę wydania podstawę prawną imię i nazwisko dziecka/pełnoletniego ucznia, jego numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość, datę i miejsce urodzenia oraz miejsce zamieszkania, nazwę i adres odpowiednio przedszkola, szkoły lub placówki oraz oznaczenie oddziału przedszkolnego w przedszkolu, oddziału w szkole lub grupy wychowawczej w placówce określenie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka lub pełnoletniego ucznia (w dotychczasowych przepisach diagnozę poziomu rozwoju) oraz opis mechanizmów wyjaśniających jego funkcjonowanie w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii stanowisko w sprawie, której dotyczy opinia oraz szczegółowe jego uzasadnienie wskazania dla nauczycieli dotyczące pracy z dzieckiem/pełnoletnim uczniem wskazania dla rodziców dotyczące pracy z dzieckiem /pełnoletniego ucznia, które powinien stosować w celu rozwiązania zgłaszanego problemu imiona i nazwiska oraz podpisy specjalistów, którzy sporządzili opinię oraz podpis dyrektora poradni 3/30/2017

8 Orzeczenia o potrzebie:
kształcenia specjalnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży 3/30/2017

9 Bezpośrednia pomoc dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, polega w szczególności na:
prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin; udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno-pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej; udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych. 3/30/2017

10 Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w celu poprawy jakości ich pracy w zakresie:
wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty wymagań, których wypełnianie jest badane w procesie ewaluacji zewnętrznej, przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny realizacji podstaw programowych rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianów i egzaminów potrzeb zdiagnozowanych na ich podstawie innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę 3/30/2017

11 Wspomaganie obejmuje:
pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki zaplanowanie form wspomagania i ich realizację wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form. 3/30/2017

12 Od kiedy ? Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obowiązkowym zadaniem poradni od 1 stycznia 2016 r. Do 31 grudnia 2015 r. poradnie mogą to zadanie realizować. 3/30/2017

13 Rozporządzenia przygotowywane do prac legislacyjnych
w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych w sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży w sprawie zasad działania placówek publicznych, warunków pobytu dzieci i młodzieży w tych placówkach oraz wysokości i zasad odpłatności wnoszonej przez rodziców za pobyt ich dzieci w tych placówkach 3/30/2017

14 Ukazało się nowe rozporządzenie
z dnia 11 października w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. poz.1257) 3/30/2017

15 Projekty na rzecz nowego systemu wspomagania pracy szkół :
Projekt systemowy MEN: „Wzmocnienie systemu wspierania szkół ze szczególnym uwzględnieniem doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego” – Działanie 3.3 •Projekt systemowy ORE: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” – Działanie 3.3 Powiatowe projekty konkursowe: Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół – Działanie 3.5 3/30/2017

16 123 projektów powiatowych
Pilotaż nowego modelu systemu doskonalenia nauczycieli i zewnętrznego wspomagania szkoły. 123 projektów powiatowych 9 projektów realizowanych od stycznia projektów realizowanych od września 2013 W roku szkolnych 2013/ ok szkół/650przedszkoli 3/30/2017

17 Rola poradni psychologiczno – pedagogicznych w projektach pilotażowych
1.Organizacja i zarządzanie projektem 2.Organizacja wspomagania pracy szkół 3.Koordynowanie sieci współpracy i samokształcenia 4.Pełnienie roli eksperta merytorycznego 3/30/2017

18 Organizacja wspomagania (szkolny organizator rozwoju edukacji)
wspólna diagnoza potrzeb zaplanowanie działań zorganizowanie formy doskonalenia zaangażowanie nauczycieli i dyrektora udostępnianie niezbędnych materiałów i narzędzi wspieranie nauczycieli we wdrażaniu nowych rozwiązań włączenie oceny efektów procesu do ewaluacji wewnętrznej szkoły wspólne opracowanie rekomendacji. 3/30/2017

19 Warsztat diagnostyczno - rozwojowy
Spotkanie przedstawicieli RP prowadzone przez szkolnego organizatora rozwoju edukacji. •Opracowanie koncepcji działań wdrożeniowych •Wykorzystanie technik warsztatowych, które angażują uczestników i pomagają w określeniu potrzeb i kierunków rozwoju szkoły. •Warsztat to okazja do pogłębienia współpracy między nauczycielami. 3/30/2017

20 Lista najczęściej wybieranych ofert
Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Wspieranie pracy wychowawców klas Rodzice są partnerami szkoły Wykorzystywanie narzędzi TIK w nauczaniu 3/30/2017

21 Sieci współpracy i samokształcenia
Sieci tworzy powiat zgodnie z potrzebami szkół i przedszkoli •W powiecie powstaje minimum cztery sieci. •Uczestnicy sieci spotykają się 3 – 5 razy w roku szkolnym. •Uczestnicy sieci podejmują działania na platformie informatycznej udostępnionej przez ORE. •Pracami sieci kieruje koordynator sieci. 3/30/2017

22 Działania w ramach sieci współpracy
Spotkanie organizacyjne: Integracja uczestników sieci Rozpoznanie potrzeb i zasobów Ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań na platformie Spotkania robocze: Dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami Spotkania z ekspertami Tworzenie nowych rozwiązań Spotkanie podsumowujące: Podsumowanie i omówienie pracy sieci Zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym Ewaluacja 3/30/2017

23 Tematy sieci: Zadania dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej w szkole Jak radzić sobie ze szkolną absencją? – bezpieczeństwo w szkole Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów? Sieć dla nauczycieli wychowawców klas Sieć współpracy dla pedagogów szkolnych 3/30/2017

24 rozwijanie kompetencji zawodowych
Nowe zadania nakreślone przed poradniami psychologiczno-pedagogicznymi dają szansę na: rozwijanie kompetencji zawodowych pełniejsze i bardziej optymalne wykorzystanie potencjału zatrudnionych specjalistów ściślejszą współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami 3/30/2017

25 Oprac. Urszula Podsiad-Jeziorska
Dziękuję za uwagę! 3/30/2017


Pobierz ppt "Nowelizacja rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google