Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1Wyższa Szkoła Celna Unia Europejska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1Wyższa Szkoła Celna Unia Europejska."— Zapis prezentacji:

1 1Wyższa Szkoła Celna Unia Europejska

2 2Wyższa Szkoła Celna Droga do UE 19 wrzesień wrzesień 1946 Winston Churchil w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurichu wzywa do pojednania francusko-niemieckiego i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy. Winston Churchil w przemówieniu wygłoszonym na Uniwersytecie w Zurichu wzywa do pojednania francusko-niemieckiego i utworzenia Stanów Zjednoczonych Europy.

3 3Wyższa Szkoła Celna Droga do UE Trudna sytuacja polityczna i gospodarcza państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Trudna sytuacja polityczna i gospodarcza państw Europy Zachodniej po II wojnie światowej. Rozwój procesów integracji i współpracy między państwami Europy Zachodniej. Rozwój procesów integracji i współpracy między państwami Europy Zachodniej. Koncepcja funkcjonalnej integracji- francuski ekonomista Jean Monnet. Koncepcja funkcjonalnej integracji- francuski ekonomista Jean Monnet. 9 V 1950 r. plan Roberta Schumana 9 V 1950 r. plan Roberta Schumana

4 4Wyższa Szkoła Celna Wspólnoty europejskie 18 IV 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)- Paryż : Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, RFN, Włochy; traktat wszedł w życie 23 VII 1952 r. 18 IV 1951 r. Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS)- Paryż : Belgia, Holandia, Luksemburg, Francja, RFN, Włochy; traktat wszedł w życie 23 VII 1952 r. Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Gospodarcza Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA lub Euratom) Europejska Wspólnota Energii Atomowej (EWEA lub Euratom) EWG i Euratom zostały powołane na podstawie traktatów podpisanych przez szóstkę 25 III 1957 r. w Rzymie (Traktat Rzymski), weszły w życie 1 I 1958 r.

5 5Wyższa Szkoła Celna Europejska Wspólnota Węgla i Stali Przyczynia się do szybkiego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej przez: Przyczynia się do szybkiego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego, zwiększenia zatrudnienia i podnoszenia stopy życiowej przez: Utworzenie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw uczestniczących; Utworzenie wspólnego rynku surowców i produktów przemysłu węglowego i stalowego państw uczestniczących; Nadzorowanie tego rynku i korygowanie nieprawidłowości występujących w trakcie jego funkcjonowania Nadzorowanie tego rynku i korygowanie nieprawidłowości występujących w trakcie jego funkcjonowania

6 6Wyższa Szkoła Celna Europejska Wspólnota Węgla i Stali Wysoka Władza- najwyższy organ decyzyjny; Wysoka Władza- najwyższy organ decyzyjny; Kompetencje Wysokiej Władzy równe kompetencjom władz krajowych; Kompetencje Wysokiej Władzy równe kompetencjom władz krajowych; Decyzje prawnie wiążące, podejmowane po konsultacjach lub za zgodą organu międzyrządowego (Rady Ministrów) Decyzje prawnie wiążące, podejmowane po konsultacjach lub za zgodą organu międzyrządowego (Rady Ministrów) W praktyce Wysoka Władza z umiarem korzystała ze swych kompetencji i uzgadniała decyzje z państwami. W praktyce Wysoka Władza z umiarem korzystała ze swych kompetencji i uzgadniała decyzje z państwami.

7 7Wyższa Szkoła Celna Europejska Wspólnota Gospodarcza Celem było przyczynianie się do harmonijnego rozwoju życia gospodarczego, stałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większej stabilności, szybszego wzrostu poziomu życia i ściślejszych związków między państwami członkowskimi. Celem było przyczynianie się do harmonijnego rozwoju życia gospodarczego, stałego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, większej stabilności, szybszego wzrostu poziomu życia i ściślejszych związków między państwami członkowskimi. Rozwijanie integracji gospodarczej, utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i wspólnego rynku, ustanowienie wspólnej polityki handlowej, rolnej i transportowej; Rozwijanie integracji gospodarczej, utworzenie strefy wolnego handlu, unii celnej i wspólnego rynku, ustanowienie wspólnej polityki handlowej, rolnej i transportowej; Ochrona wolnej konkurencji; Ochrona wolnej konkurencji;

8 8Wyższa Szkoła Celna Europejska Wspólnota Gospodarcza Stworzenie mechanizmów koordynacji polityk gospodarczych państw; Stworzenie mechanizmów koordynacji polityk gospodarczych państw; Ujednolicenie ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku; Ujednolicenie ustawodawstwa państw członkowskich w zakresie niezbędnym do właściwego funkcjonowania wspólnego rynku; Utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego, mającego na celu wzrost zatrudnienia i podnoszenia poziomu życia; Utworzenie Europejskiego Funduszu Socjalnego, mającego na celu wzrost zatrudnienia i podnoszenia poziomu życia;

9 9Wyższa Szkoła Celna Europejska Wspólnota Gospodarcza Utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma dostarczać środki finansowe państwom członkowskim; Utworzenie Europejskiego Banku Inwestycyjnego, który ma dostarczać środki finansowe państwom członkowskim; Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich w celu zwiększenia wymiany handlowej oraz stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego. Stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich w celu zwiększenia wymiany handlowej oraz stymulowania rozwoju gospodarczego i społecznego.

10 10Wyższa Szkoła Celna Europejska Wspólnota Gospodarcza Rada Ministrów- główny organ decyzyjny; Rada Ministrów- główny organ decyzyjny; Komisja-organ pomocniczy; Komisja-organ pomocniczy; Opinie Komisji nie były dla Rady wiążące Opinie Komisji nie były dla Rady wiążące

11 11Wyższa Szkoła Celna EURATOM Stwarzanie warunków do powstania i szybkiego rozwoju przemysłów atomowych w krajach Wspólnoty; Stwarzanie warunków do powstania i szybkiego rozwoju przemysłów atomowych w krajach Wspólnoty; Rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki i rozpowszechnianie ich wyników; Rozwijanie badań w dziedzinie atomistyki i rozpowszechnianie ich wyników; Ustalanie jednolitych norm bezpieczeństwa i kontrolę ich przestrzegania; Ustalanie jednolitych norm bezpieczeństwa i kontrolę ich przestrzegania; Czuwanie nad prawidłowym zaopatrzeniem wszystkich użytkowników Wspólnoty w minerały i paliwa jądrowe; Czuwanie nad prawidłowym zaopatrzeniem wszystkich użytkowników Wspólnoty w minerały i paliwa jądrowe;

12 12Wyższa Szkoła Celna EURATOM Wykonywanie przyznanego Wspólnocie prawa własności w stosunku do specjalnych materiałów rozszczepialnych; Wykonywanie przyznanego Wspólnocie prawa własności w stosunku do specjalnych materiałów rozszczepialnych; Stworzenie wspólnego rynku materiałów i urządzeń wyspecjalizowanych, ułatwienie i popieranie rozwoju inwestycji jądrowych i inne działania; Stworzenie wspólnego rynku materiałów i urządzeń wyspecjalizowanych, ułatwienie i popieranie rozwoju inwestycji jądrowych i inne działania; Rada Ministrów- główny organ decyzyjny. Rada Ministrów- główny organ decyzyjny.

13 13Wyższa Szkoła Celna Powstawanie Wspólnot Europejskich 25 III Traktat Rzymski- utworzenie Trybunału Sprawiedliwości oraz organu międzyparlamentarnego- Zgromadzenie (w 1962 r. przyjął nazwę Parlamentu Europejskiego). Od tej chwili EWWiS, EWG i Euratom są nazywaneWspólnotami Europejskimi 25 III Traktat Rzymski- utworzenie Trybunału Sprawiedliwości oraz organu międzyparlamentarnego- Zgromadzenie (w 1962 r. przyjął nazwę Parlamentu Europejskiego). Od tej chwili EWWiS, EWG i Euratom są nazywane Wspólnotami Europejskimi.

14 14Wyższa Szkoła Celna Powstawanie Wspólnot Europejskich 8 IV 1965 r. traktat fuzyjny podpisany przez szóstkę w Brukseli ustanawiający dwa kolejne organy: Komisję oraz Radę Ministrów. 8 IV 1965 r. traktat fuzyjny podpisany przez szóstkę w Brukseli ustanawiający dwa kolejne organy: Komisję oraz Radę Ministrów. Każdy z tych organów posiadał odrębne kompetencje w odniesieniu do każdej ze wspólnot. Każdy z tych organów posiadał odrębne kompetencje w odniesieniu do każdej ze wspólnot. Traktat fuzyjny wszedł w życie 1 VII 1967 r. od tego czasu synonimem nazwy Wspólnoty Europejskie staje się nazwa Wspólnota Europejska- trzy wspólnoty posiadające te same główne organy, ale zachowujące swoją odrębność i prawnomiędzynarodową odrębność. Traktat fuzyjny wszedł w życie 1 VII 1967 r. od tego czasu synonimem nazwy Wspólnoty Europejskie staje się nazwa Wspólnota Europejska- trzy wspólnoty posiadające te same główne organy, ale zachowujące swoją odrębność i prawnomiędzynarodową odrębność.

15 15Wyższa Szkoła Celna Powstawanie Wspólnot Europejskich 1977 r. powołano Trybunał Rewidentów Księgowych (Trybunał Obrachunkowy) r. powołano Trybunał Rewidentów Księgowych (Trybunał Obrachunkowy). Lata 50-te nieudane próby rozszerzenia integracji o aspekty polityczno-wojskowe. Lata 50-te nieudane próby rozszerzenia integracji o aspekty polityczno-wojskowe r. ministrowie spraw zagranicznych ustalają zakres i formy współpracy politycznej, nadają jej nazwę Europejska Współpraca Polityczna r. ministrowie spraw zagranicznych ustalają zakres i formy współpracy politycznej, nadają jej nazwę Europejska Współpraca Polityczna r. Paryż, konferencja szefów państw i rządów, ustanowienie Rady Europejskiej- skład: szefowie państw i rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych 1974 r. Paryż, konferencja szefów państw i rządów, ustanowienie Rady Europejskiej- skład: szefowie państw i rządów oraz ministrowie spraw zagranicznych

16 16Wyższa Szkoła Celna Powstawanie Wspólnot Europejskich 1973 r. przyjęcie Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii; 1973 r. przyjęcie Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii; 1981 r. przyjęcie Grecji; 1981 r. przyjęcie Grecji; 1986 r. przyjęcie Hiszpanii i Portugalii 1986 r. przyjęcie Hiszpanii i Portugalii

17 17Wyższa Szkoła Celna Powstawanie Wspólnot Europejskich II 1986 r. podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego: II 1986 r. podpisanie Jednolitego Aktu Europejskiego: Za główny cel współpracy i działań przyjmuje się utworzenie Unii Europejskiej; Za główny cel współpracy i działań przyjmuje się utworzenie Unii Europejskiej; Stwarza podstawy prawne dla funkcjonowania Rady Europejskiej, określa jego skład (szefowie państw i rządów); Stwarza podstawy prawne dla funkcjonowania Rady Europejskiej, określa jego skład (szefowie państw i rządów); Określa częstotliwość spotkań Rady- 2 razy w roku Określa częstotliwość spotkań Rady- 2 razy w roku Stwarza podstawy prawne do współpracy państw w sprawach polityki zagranicznej Stwarza podstawy prawne do współpracy państw w sprawach polityki zagranicznej

18 18Wyższa Szkoła Celna Jednolity Akt Europejski Za główne zadanie przyjmuje utworzenie rynku wewnętrznego (wspólnego rynku) do końca 1992 r.; Za główne zadanie przyjmuje utworzenie rynku wewnętrznego (wspólnego rynku) do końca 1992 r.; Zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej; Zapewnienie spójności społecznej i gospodarczej; Rozszerza kompetencje o sprawy badań naukowych i technologii oraz ochrony środowiska; Rozszerza kompetencje o sprawy badań naukowych i technologii oraz ochrony środowiska; Powołuje Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości; Powołuje Sąd Pierwszej Instancji przy Trybunale Sprawiedliwości; Zmienia formalnie nazwę Zgromadzenie na Parlament Europejski. Zmienia formalnie nazwę Zgromadzenie na Parlament Europejski.

19 19Wyższa Szkoła Celna Traktat o Unii Europejskiej Maastricht 7 II 1992 r. w Maastricht w Holandii-Traktat o Unii Europejskiej; 7 II 1992 r. w Maastricht w Holandii-Traktat o Unii Europejskiej; Utworzenie UE opartej na trzech wspólnotach; Utworzenie UE opartej na trzech wspólnotach; Zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska (WE), ponieważ wspólnota posiada również kompetencje wykraczające poza sferę gospodarczą; Zmiana nazwy EWG na Wspólnota Europejska (WE), ponieważ wspólnota posiada również kompetencje wykraczające poza sferę gospodarczą; Rozszerzenie kompetencji i zadań Wspólnoty: rozwój transeuropejskich sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, ochrona zdrowia, ochrona konsumenta, energia, ochrona obywateli, turystyka i obywatelstwo europejskie. Rozszerzenie kompetencji i zadań Wspólnoty: rozwój transeuropejskich sieci transportowych, telekomunikacyjnych i energetycznych, ochrona zdrowia, ochrona konsumenta, energia, ochrona obywateli, turystyka i obywatelstwo europejskie.

20 20Wyższa Szkoła Celna Traktat o Unii Europejskiej Maastricht Utworzenie unii gospodarczej i monetarnej; Utworzenie unii gospodarczej i monetarnej; Reguluje współpracę w dwóch dziedzinach: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Reguluje współpracę w dwóch dziedzinach: wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (nowe dziedziny współpracy); Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne (nowe dziedziny współpracy); Ustanowienie obok obywatelstwa państwowego obywatelstwo UE. Ustanowienie obok obywatelstwa państwowego obywatelstwo UE.

21 21Wyższa Szkoła Celna Czym jest obecnie Unia Europejska? Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, Finlandia i Szwecja). Unia Europejska, European Union, UE, związek 15 państw europejskich, utworzony na mocy traktatu z Maastricht przez państwa-członków Wspólnot Europejskich (Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej, Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej), czyli Belgię, Danię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Irlandię, Luksemburg, Niemcy, Portugalię, Włochy i Wielką Brytanię (1 stycznia 1995 członkami UE zostały: Austria, Finlandia i Szwecja).

22 22Wyższa Szkoła Celna Czym jest obecnie Unia Europejska? Jest to system instytucjonalny, który spina wszystkie formy i rodzaje współpracy państw należących do wspólnot europejskich. Współpraca ta obejmuje: Jest to system instytucjonalny, który spina wszystkie formy i rodzaje współpracy państw należących do wspólnot europejskich. Współpraca ta obejmuje: Dziedziny wchodzące w zakres trzech funkcjonujących nadal wspólnot, tj. WE (d. EWG), EWWiS i Euratom, oraz Dziedziny wchodzące w zakres trzech funkcjonujących nadal wspólnot, tj. WE (d. EWG), EWWiS i Euratom, oraz Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa; Wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa; Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne.

23 23Wyższa Szkoła Celna Cele UE Popieranie równomiernego i stałego postępu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej, ustanowienie unii gospodarczo-walutowej z jedną walutą; Popieranie równomiernego i stałego postępu gospodarczego, w szczególności poprzez stworzenie obszaru pozbawionego wewnętrznych granic, wzmacnianie spójności ekonomicznej i społecznej, ustanowienie unii gospodarczo-walutowej z jedną walutą; Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie z polityką obronną; Realizacja wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, włącznie z polityką obronną; Wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli, obywatelstwo Unii; Wzmacnianie ochrony praw i interesów obywateli, obywatelstwo Unii;

24 24Wyższa Szkoła Celna Cele UE Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Współpraca w zakresie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Utrzymanie i rozwijanie dorobku prawnego Unii; Utrzymanie i rozwijanie dorobku prawnego Unii; Zasada subsydiarności. Zasada subsydiarności.

25 25Wyższa Szkoła Celna Kompetencje Wspólnot Europejskich Uprawnienia do wydawania aktów prawnych, wiążących państwa i obowiązujących bezpośrednio na ich terytoriach oraz kontrola ich wypełniania; Uprawnienia do wydawania aktów prawnych, wiążących państwa i obowiązujących bezpośrednio na ich terytoriach oraz kontrola ich wypełniania; Istnienie autonomicznego porządku prawnego wspólnot, niezależnego od państw. Podlegają mu organy wspólnot, władze państwowe oraz sądy, osoby fizyczne oraz prawne na terenie państw członkowskich; Istnienie autonomicznego porządku prawnego wspólnot, niezależnego od państw. Podlegają mu organy wspólnot, władze państwowe oraz sądy, osoby fizyczne oraz prawne na terenie państw członkowskich; Udział niezależnych organów w stanowieniu prawa wspólnot. Udział niezależnych organów w stanowieniu prawa wspólnot.

26 26Wyższa Szkoła Celna Unia Obywateli 1979 r. pierwsze wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego r. pierwsze wybory bezpośrednie do Parlamentu Europejskiego r. dla obywateli państw członkowskich UE wprowadzono paszporty europejskie, ułatwiające przekraczanie granic w obrębie wspólnot; 1985 r. dla obywateli państw członkowskich UE wprowadzono paszporty europejskie, ułatwiające przekraczanie granic w obrębie wspólnot; 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht wprowadzono obywatelstwo UE: 1993 r. na mocy Traktatu z Maastricht wprowadzono obywatelstwo UE:

27 27Wyższa Szkoła Celna Obywatelstwo UE Prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania w każdym państwie UE; Prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkania w każdym państwie UE; Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w miejscu stałego zamieszkania w każdym państwie członkowskim; Czynne i bierne prawo wyborcze w wyborach lokalnych i do Parlamentu Europejskiego w miejscu stałego zamieszkania w każdym państwie członkowskim; Prawo do ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne państwa członkowskiego w przypadku pobytu w kraju nie będącym członkiem UE, w którym nie ma przedstawicielstwa własnego państwa; Prawo do ochrony przez władze dyplomatyczne i konsularne państwa członkowskiego w przypadku pobytu w kraju nie będącym członkiem UE, w którym nie ma przedstawicielstwa własnego państwa; Prawo wnoszenia petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich. Prawo wnoszenia petycji do Rzecznika Praw Obywatelskich.

28 28Wyższa Szkoła Celna Filary Unii Europejskiej I Filar Wspólnota Europejska- filar gospodarczy i społeczny: Wspólnota Europejska- filar gospodarczy i społeczny: Zapewnienie rozwoju gospodarczego; Zapewnienie rozwoju gospodarczego; Dobrobytu i bezpieczeństwa społecznego; Dobrobytu i bezpieczeństwa społecznego; Utworzenie wspólnego rynku Utworzenie wspólnego rynku Unia gospodarczo-walutowa; Unia gospodarczo-walutowa; 1968 r. powołanie Unii Celnej; 1968 r. powołanie Unii Celnej; 1 I 1993 r. otwarcie wspólnego rynku; 1 I 1993 r. otwarcie wspólnego rynku; Łatwość przepływu towarów, usług, kapitału i ludności Łatwość przepływu towarów, usług, kapitału i ludności

29 29Wyższa Szkoła Celna Filary Unii Europejskiej I Filar Prowadzanie wspólnej polityki rolnej (1968 r.), handlowej (1970 r.) i transportowej; Prowadzanie wspólnej polityki rolnej (1968 r.), handlowej (1970 r.) i transportowej; Niwelowanie różnic gospodarczych i społecznych; Niwelowanie różnic gospodarczych i społecznych; Zapewnienie ochrony praw niektórych grup społecznych (dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne)- Karta Podstawowych Praw Społecznych; Zapewnienie ochrony praw niektórych grup społecznych (dzieci, osoby starsze i niepełnosprawne)- Karta Podstawowych Praw Społecznych; Ochrona środowiska. Ochrona środowiska.

30 30Wyższa Szkoła Celna Filary Unii Europejskiej II Filar Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa-filar polityczny (aspekty zewnętrzne). Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa-filar polityczny (aspekty zewnętrzne). Współpraca odbywa się poza WE na poziomie międzynarodowym w ramach Rady Europejskiej i Rady UE; Współpraca odbywa się poza WE na poziomie międzynarodowym w ramach Rady Europejskiej i Rady UE; Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów oraz niepodległości Unii; Ochrona wspólnych wartości, podstawowych interesów oraz niepodległości Unii; Umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; Umacnianie bezpieczeństwa Unii i jej państw członkowskich; Umacnianie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego; Umacnianie pokoju i bezpieczeństwa międzynarodowego;

31 31Wyższa Szkoła Celna Filary Unii Europejskiej II Filar Popieranie współpracy międzynarodowej Popieranie współpracy międzynarodowej Rozwój i umacnianie demokracji, państwa prawa, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód; Rozwój i umacnianie demokracji, państwa prawa, poszanowania praw człowieka i podstawowych swobód; Odbywanie konsultacji, wspólnych działań dotyczących: Odbywanie konsultacji, wspólnych działań dotyczących: Polityki rozbrojenia; Polityki rozbrojenia; Nierozprzestrzeniana broni jądrowej; Nierozprzestrzeniana broni jądrowej; Kontrola transferu technologii wojskowych; Kontrola transferu technologii wojskowych; Znaczenie UZE. Znaczenie UZE.

32 32Wyższa Szkoła Celna Filary Unii Europejskiej III Filar Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych-filar polityczny (aspekty wewnętrzne). Współpraca w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych-filar polityczny (aspekty wewnętrzne). Zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa; Zapewnienie przestrzegania prawa, porządku i bezpieczeństwa; Dostęp do terytoriów państw Unii obywateli państw trzecich (p. azylowa, imigracyjna, zasady pobytu, zatrudnienie); Dostęp do terytoriów państw Unii obywateli państw trzecich (p. azylowa, imigracyjna, zasady pobytu, zatrudnienie); Zasady przekraczanie zewnętrznych granic Unii; Zasady przekraczanie zewnętrznych granic Unii;

33 33Wyższa Szkoła Celna Filary Unii Europejskiej III Filar Walka z narkomanią i oszustwem; Walka z narkomanią i oszustwem; Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych; Współpraca sądowa w sprawach cywilnych i karnych; Współpraca celna; Współpraca celna; Współpraca policji w zakresie prewencji i walki z przestępczością międzynarodową, działalność Europolu. Współpraca policji w zakresie prewencji i walki z przestępczością międzynarodową, działalność Europolu.

34 34Wyższa Szkoła Celna Główne Organy UE Rada Europejska- naczelny organ polityczny; Rada Europejska- naczelny organ polityczny; Szefowie państw i rządów; Szefowie państw i rządów; Posiedzenia min. 2 razy w roku; Posiedzenia min. 2 razy w roku; Stymulowanie rozwoju UE i określanie głównych kierunków jej polityki Stymulowanie rozwoju UE i określanie głównych kierunków jej polityki consensus consensus

35 35Wyższa Szkoła Celna Główne Organy UE Rada UE (wcześniej Rada Ministrów- główny organ decyzyjny, reprezentuje interesy państw; Rada UE (wcześniej Rada Ministrów- główny organ decyzyjny, reprezentuje interesy państw; Ministrowie wszystkich państw, zależnie od przedmiotu obrad; Ministrowie wszystkich państw, zależnie od przedmiotu obrad; Najważniejsze decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną lub jednomyślnie; Najważniejsze decyzje zwykłą większością głosów, kwalifikowaną lub jednomyślnie; Odpowiada za współpracę polityczną. Odpowiada za współpracę polityczną.

36 36Wyższa Szkoła Celna Główne Organy UE Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot); Komisja Europejska (wcześniej Komisja Wspólnot); Główny organ wykonawczy reprezentujący interesy UE jako całości; Główny organ wykonawczy reprezentujący interesy UE jako całości; Skład- 20 funkcjonariuszy międzynarodowych; Skład- 20 funkcjonariuszy międzynarodowych; Rada UE wyznacza kandydatów i mianuje po zatwierdzeniu składu Komisji przez Parlament Europejski; Rada UE wyznacza kandydatów i mianuje po zatwierdzeniu składu Komisji przez Parlament Europejski; Kadencja 5 lat; Kadencja 5 lat; Każdy członek ma 1 glos, decyzje większością głosów. Każdy członek ma 1 glos, decyzje większością głosów.

37 37Wyższa Szkoła Celna Komisja Europejska-kompetencje Inicjatywne- zgłasza Radzie UE propozycje aktów prawnych; Inicjatywne- zgłasza Radzie UE propozycje aktów prawnych; Kontrolne- kontroluje i zapewnia wykonanie prawa Wspólnoty przez państwa, organy wspólnoty i przedsiębiorstwa, może stosować sankcje i wnosić skargi do Trybunału Sprawiedliwości; Kontrolne- kontroluje i zapewnia wykonanie prawa Wspólnoty przez państwa, organy wspólnoty i przedsiębiorstwa, może stosować sankcje i wnosić skargi do Trybunału Sprawiedliwości; Wykonawcze- wydaje akty prawne o charakterze wykonawczym, zarządza funduszami, zapewnia wykonanie budżetu. Wykonawcze- wydaje akty prawne o charakterze wykonawczym, zarządza funduszami, zapewnia wykonanie budżetu.

38 38Wyższa Szkoła Celna Parlament Europejski Reprezentuje interesy społeczeństw; Reprezentuje interesy społeczeństw; Deputowani wybrani w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez obywateli UE; Deputowani wybrani w wyborach powszechnych i bezpośrednich przez obywateli UE; Posiedzenia raz do roku sesja zwyczajna; Posiedzenia raz do roku sesja zwyczajna; Organizacja taka, jak w parlamentach krajowych, posłowie łączą się w grupy polityczne (partyjne). Organizacja taka, jak w parlamentach krajowych, posłowie łączą się w grupy polityczne (partyjne).

39 39Wyższa Szkoła Celna Parlament Europejski-kompetencje Nie ma uprawnień ustawodawczych-deficyt legitymizacji demokratycznej; Nie ma uprawnień ustawodawczych-deficyt legitymizacji demokratycznej; Kontroluje pracę Komisji; Kontroluje pracę Komisji; Dokonuje przeglądu działalności Rady UE; Dokonuje przeglądu działalności Rady UE; Kieruje do Rady UE pytania; Kieruje do Rady UE pytania;

40 40Wyższa Szkoła Celna Parlament Europejski-kompetencje Ocenia współpracę polityczną rządów; Ocenia współpracę polityczną rządów; Przyjmuje i odrzuca budżet UE; Przyjmuje i odrzuca budżet UE; Uczestniczy w procesie decyzyjnym w UE pełniąc funkcje opiniodawcze; Uczestniczy w procesie decyzyjnym w UE pełniąc funkcje opiniodawcze; Zatwierdza ważniejsze umowy międzynarodowe zawarte przez wspólnoty. Zatwierdza ważniejsze umowy międzynarodowe zawarte przez wspólnoty.

41 41Wyższa Szkoła Celna Trybunał Sprawiedliwości Stały organ sądowniczy; Stały organ sądowniczy; 15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników generalnych, powołanych przez Radę UE, za zgodą wszystkich państw członkowskich; 15 sędziów wspieranych przez 9 rzeczników generalnych, powołanych przez Radę UE, za zgodą wszystkich państw członkowskich; Kadencja 6 lat; Kadencja 6 lat;

42 42Wyższa Szkoła Celna Trybunał Sprawiedliwości- kompetencje Rozstrzyga spory dotyczące interpretacji i stosowania prawa UE; Rozstrzyga spory dotyczące interpretacji i stosowania prawa UE; Wydaje opinie prawne; Wydaje opinie prawne; Stroną sporu mogą być: organy UE, państwa UE, osoby prawne lub fizyczne z państw członkowskich oraz funkcjonariusze międzynarodowi; Stroną sporu mogą być: organy UE, państwa UE, osoby prawne lub fizyczne z państw członkowskich oraz funkcjonariusze międzynarodowi; Od 1989 r. przy Trybunale istnieje Sąd Pierwszej Instancji- rozstrzyga większość sporów, których stronami są osoby prawne lub fizyczne, od jego decyzji można odwołać się do Trybunału. Od 1989 r. przy Trybunale istnieje Sąd Pierwszej Instancji- rozstrzyga większość sporów, których stronami są osoby prawne lub fizyczne, od jego decyzji można odwołać się do Trybunału.

43 43Wyższa Szkoła Celna Trybunał Obrachunkowy Zwany także Trybunałem Rewidentów Księgowych; Zwany także Trybunałem Rewidentów Księgowych; Skład: 15 funkcjonariuszy międzynarodowych, którzy kontrolują finanse UE. Skład: 15 funkcjonariuszy międzynarodowych, którzy kontrolują finanse UE.

44 44Wyższa Szkoła Celna Organy pomocnicze Ponad 100 Ponad 100 Komitet Gospodarczo-Społeczny- reprezentuje różne grupy społeczne WE, z którym Rada UE i Komisja konsultują się w sprawie aktów prawnych. Pełni on często rolę grupy nacisku na rządy; Komitet Gospodarczo-Społeczny- reprezentuje różne grupy społeczne WE, z którym Rada UE i Komisja konsultują się w sprawie aktów prawnych. Pełni on często rolę grupy nacisku na rządy; Komitet Regionalny- utworzony na mocy Traktatu z Maastricht- reprezentacja interesów regionalnych; Komitet Regionalny- utworzony na mocy Traktatu z Maastricht- reprezentacja interesów regionalnych; Rzecznik Praw Obywatelskich- czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka przez instytucje UE. Rzecznik Praw Obywatelskich- czuwa nad przestrzeganiem praw człowieka przez instytucje UE.

45 45Wyższa Szkoła Celna Budżet UE Dochody własne: Dochody własne: Wpływy z opłat nakładanych na produkty rolne importowane z państw trzecich; Wpływy z opłat nakładanych na produkty rolne importowane z państw trzecich; Wpływy z cel pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej od towarów z państw trzecich; Wpływy z cel pobieranych na podstawie wspólnej taryfy celnej od towarów z państw trzecich; Część wpływów z podatku od wartości dodanej VAT; Część wpływów z podatku od wartości dodanej VAT; Cześć produktu narodowego brutto. Cześć produktu narodowego brutto.

46 46Wyższa Szkoła Celna Budżet UE Budżet UE powiększa się z każdym rokiem wraz ze wzrostem i rozszerzaniem się działalności UE. Budżet UE powiększa się z każdym rokiem wraz ze wzrostem i rozszerzaniem się działalności UE. Np. w 1979 r. wynosił 14,8 mld ECU, w 1988 r. 41,8 mld ECU, w 1995 r, 76 mld ECU; Np. w 1979 r. wynosił 14,8 mld ECU, w 1988 r. 41,8 mld ECU, w 1995 r, 76 mld ECU; Zmienia się struktura budżetu (rolnictwo), wydatki związane z pokrywaniem kosztów wyrównywania różnic gospodarczych i społecznych. Zmienia się struktura budżetu (rolnictwo), wydatki związane z pokrywaniem kosztów wyrównywania różnic gospodarczych i społecznych.

47 47Wyższa Szkoła Celna Czym jest Euro? Euro to nowa, wspólna waluta państw Europejskiej Unii Walutowej (European Monetary Union EMU), która stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym w chwili powstania EMU czyli , zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1. Do 2002 r. euro funkcjonowało wyłącznie w obrocie bezgotówkowym. Po tej dacie euro weszło do obrotu gotówkowego. Symbol euro to grecka litera epsilon przekreślona dwoma równoległymi liniami (=). 1 euro dzieli się na 100 Eurocentów, a jego kodem ISO jest EUR. Euro to nowa, wspólna waluta państw Europejskiej Unii Walutowej (European Monetary Union EMU), która stała się pełnoprawnym środkiem płatniczym w chwili powstania EMU czyli , zastępując przy tym ECU w stosunku 1:1. Do 2002 r. euro funkcjonowało wyłącznie w obrocie bezgotówkowym. Po tej dacie euro weszło do obrotu gotówkowego. Symbol euro to grecka litera epsilon przekreślona dwoma równoległymi liniami (=). 1 euro dzieli się na 100 Eurocentów, a jego kodem ISO jest EUR.

48 48Wyższa Szkoła Celna Kraje "strefy euro" Członkami Europejskiej Unii Walutowej jest 12 krajów EU: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. Aby móc przystąpić do EMU należało spełnić 5 poniższych warunków (kryteria konwergencji): Członkami Europejskiej Unii Walutowej jest 12 krajów EU: Austria, Belgia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia i Włochy. Aby móc przystąpić do EMU należało spełnić 5 poniższych warunków (kryteria konwergencji): deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB deficyt budżetowy nie wyższy niż 3% PKB długoterminowa stopa procentowa nie może przekroczyć więcej niż 2 punkty procentowe średniego poziomu stóp procentowych w 3 krajach EU o najniższej inflacji długoterminowa stopa procentowa nie może przekroczyć więcej niż 2 punkty procentowe średniego poziomu stóp procentowych w 3 krajach EU o najniższej inflacji dług publiczny nie większy niż 60% PKB dług publiczny nie większy niż 60% PKB

49 49Wyższa Szkoła Celna Kraje "strefy euro" stopa inflacji nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią stopę inflacji w 3 krajach EU z najniższym poziomem stopa inflacji nie wyższa niż 1,5 punktu procentowego ponad średnią stopę inflacji w 3 krajach EU z najniższym poziomem waluta krajowa musi być uczestnikiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych, ERM (w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem kraju do EMU) oraz nie powinna w tym okresie podlegać dewaluacji z inicjatywy rządu danego kraju waluta krajowa musi być uczestnikiem Europejskiego Mechanizmu Kursów Walutowych, ERM (w okresie ostatnich 2 lat przed przystąpieniem kraju do EMU) oraz nie powinna w tym okresie podlegać dewaluacji z inicjatywy rządu danego kraju Grecja nie spełniła kryteriów konwergencji i dołączyła do krajów EMU (European Monetary Union) później. Wielka Brytania, a w ślad za nią Dania odmówiły wprowadzenia na ich terytorium Euro. Szwecja nie należy do Europejskiego Systemu Walutowego Grecja nie spełniła kryteriów konwergencji i dołączyła do krajów EMU (European Monetary Union) później. Wielka Brytania, a w ślad za nią Dania odmówiły wprowadzenia na ich terytorium Euro. Szwecja nie należy do Europejskiego Systemu Walutowego

50 50Wyższa Szkoła Celna Euro w Polsce Euro pojawiło się w obrocie gotówkowym w bankach oraz kantorach od dnia Jeśli Polska wejdzie do UE w 2004r., a następnie spełni kryteria konwergencji (patrz wyżej) niezbędne dla wprowadzenia wspólnej waluty na jej terenie, to ma szanse wstąpić do Europejskiej Unii Monetarnej (european Monetary Union EMU) nie wcześniej niż w 2006r. Od tego czasu być może Euro stanie się środkiem płatniczym w Polsce. W związku z tym NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej utracą większość swych uprawnień na rzecz Europejskiego Banku Centralnego. Euro pojawiło się w obrocie gotówkowym w bankach oraz kantorach od dnia Jeśli Polska wejdzie do UE w 2004r., a następnie spełni kryteria konwergencji (patrz wyżej) niezbędne dla wprowadzenia wspólnej waluty na jej terenie, to ma szanse wstąpić do Europejskiej Unii Monetarnej (european Monetary Union EMU) nie wcześniej niż w 2006r. Od tego czasu być może Euro stanie się środkiem płatniczym w Polsce. W związku z tym NBP oraz Rada Polityki Pieniężnej utracą większość swych uprawnień na rzecz Europejskiego Banku Centralnego.

51 51Wyższa Szkoła Celna Siedziba, języki i symbole Siedzibą UE jest Bruksela-Komisja Europejska; Siedzibą UE jest Bruksela-Komisja Europejska; Strasburg- Parlament; Strasburg- Parlament; Luksemburg- Sekretariat Parlamentu Europejskiego; Luksemburg- Sekretariat Parlamentu Europejskiego; Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu i Brukseli; Sesje plenarne Parlamentu odbywają się w Strasburgu i Brukseli; Luksemburg- Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy; Luksemburg- Trybunał Sprawiedliwości i Trybunał Obrachunkowy;

52 52Wyższa Szkoła Celna Siedziba, języki i symbole 11 języków oficjalnych; 11 języków oficjalnych; Godło: wieniec dwunastu żółtych gwiazd na błękitnym tle, symbolizujących pełnię, doskonałość, harmonię; Godło: wieniec dwunastu żółtych gwiazd na błękitnym tle, symbolizujących pełnię, doskonałość, harmonię; Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap Św. Jana 12,1) Potem wielki znak się ukazał na niebie. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu (Ap Św. Jana 12,1) Hymn: preludium Ody do radości z IX Symfonii Ludwika van Bethovena. Hymn: preludium Ody do radości z IX Symfonii Ludwika van Bethovena.

53 53Wyższa Szkoła Celna

54 54Wyższa Szkoła Celna UE- statystyka Unia Europejska zrzesza 15 krajów liczących łącznie 376 mln. mieszkańców, co stanowi 51,6% ogółu mieszkańców Europy (cała Europa mln. mieszkańców). Unia Europejska zajmuje obszar tys. km kw. (cała Europa tys. km kw.) Kraje UE produkują towary stanowiące 23,4% produkcji światowej. Eksport Unii Europejskiej stanowi 19,5% produkcji światowej. W skarbcach krajów Unii Europejskiej znajduje się 34% rezerw walutowych świata. Unia wydaje 53% światowej pomocy dla krajów Trzeciego Świata. W Komisji Europejskiej pracuje ok. 17 tys. osób, w tym ponad 2 tysiące tłumaczy. Unia Europejska zrzesza 15 krajów liczących łącznie 376 mln. mieszkańców, co stanowi 51,6% ogółu mieszkańców Europy (cała Europa mln. mieszkańców). Unia Europejska zajmuje obszar tys. km kw. (cała Europa tys. km kw.) Kraje UE produkują towary stanowiące 23,4% produkcji światowej. Eksport Unii Europejskiej stanowi 19,5% produkcji światowej. W skarbcach krajów Unii Europejskiej znajduje się 34% rezerw walutowych świata. Unia wydaje 53% światowej pomocy dla krajów Trzeciego Świata. W Komisji Europejskiej pracuje ok. 17 tys. osób, w tym ponad 2 tysiące tłumaczy. Unia Europejska przeznacza na wspólną : Unia Europejska przeznacza na wspólną : Politykę Rolną - 42,2% wydatków, Politykę Rolną - 42,2% wydatków, Politykę Strukturalną - 40,5% wydatków, Politykę Strukturalną - 40,5% wydatków, Politykę Zagraniczną - 6,4%, Politykę Zagraniczną - 6,4%, Politykę Wewnętrzną - 4,8%, Politykę Wewnętrzną - 4,8%, Administrację - 4,6%. Administrację - 4,6%.

55 55Wyższa Szkoła Celna Kandydaci z grupy I Polska Republika Czeska Słowenia Węgry Estonia Cypr

56 56Wyższa Szkoła Celna Kandydaci z grupy II Litwa Łotwa Bułgaria Rumunia Turcja Słowacja Malta

57 57Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE W I etapie następuje przegląd polskiego ustawodawstwa pod katem jego zgodności z prawem europejskim. Całość dorobku prawnego Wspólnot Europejskich została podzielona na 31 obszarów negocjacyjnych, a przegląd odbywa się w 29 obszarach (dwa obszary "instytucje" oraz "inne" nie podlegają przeglądowi prawa. W tym etapie po stronie UE bierze udział Komisja Europejska a po stronie polskiej Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Negocjacji. W I etapie następuje przegląd polskiego ustawodawstwa pod katem jego zgodności z prawem europejskim. Całość dorobku prawnego Wspólnot Europejskich została podzielona na 31 obszarów negocjacyjnych, a przegląd odbywa się w 29 obszarach (dwa obszary "instytucje" oraz "inne" nie podlegają przeglądowi prawa. W tym etapie po stronie UE bierze udział Komisja Europejska a po stronie polskiej Międzyresortowy Zespół do spraw Przygotowania Negocjacji.

58 58Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE W II etapie zostają opracowane stanowiska negocjacyjne. Dla Polski są one opracowywane przez Zespół Negocjacyjny i po ich akceptacji przez Radę Ministrów są one przedstawiane stronie unijnej. Na II etapie ciężar negocjacji spoczywa tu na Radzie Unii Europejskiej, która opracowuje wspólne stanowisko po porozumieniu z państwami członkowskimi na podstawie propozycji Komisji Europejskiej. Właściwym forum dla tych działań są spotkania Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej. W II etapie zostają opracowane stanowiska negocjacyjne. Dla Polski są one opracowywane przez Zespół Negocjacyjny i po ich akceptacji przez Radę Ministrów są one przedstawiane stronie unijnej. Na II etapie ciężar negocjacji spoczywa tu na Radzie Unii Europejskiej, która opracowuje wspólne stanowisko po porozumieniu z państwami członkowskimi na podstawie propozycji Komisji Europejskiej. Właściwym forum dla tych działań są spotkania Międzyrządowej Konferencji Akcesyjnej.

59 59Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE W III etapie odbywają się właściwe negocjacje na podstawie przedstawionych przez strony stanowisk. Następują tu spotkania wyjaśniające, wymiana informacji i konsultacje eksperckie. Wynikiem tego etapu powinno być zbliżenie stanowisk i uzyskanie porozumienia. Dużą rolę w całym procesie negocjacji ma Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - prof. Jan Kułakowski. Jest on upoważniony do opiniowania projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących naszej akcesji a przede wszystkim to on będzie w imieniu Rządu RP przygotowywał i negocjował treść Traktatu Akcesyjnego. Odpowiednikiem Zespołu Negocjacyjnego po stronie unijnej jest Zespół Zadaniowy do Spraw Negocjacji Akcesyjnych. Głównym Negocjatorem Komisji Europejskiej jest pan Nicolaus G. Van Der Pas - jest odpowiedzialny za całość negocjacji z państwami kandydującymi ze strony Komisji, natomiast Głównym Negocjatorem do Spraw Polski jest pani Francoise Gaudenzi. W III etapie odbywają się właściwe negocjacje na podstawie przedstawionych przez strony stanowisk. Następują tu spotkania wyjaśniające, wymiana informacji i konsultacje eksperckie. Wynikiem tego etapu powinno być zbliżenie stanowisk i uzyskanie porozumienia. Dużą rolę w całym procesie negocjacji ma Pełnomocnik Rządu do Spraw Negocjacji o Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej - prof. Jan Kułakowski. Jest on upoważniony do opiniowania projektów aktów prawnych oraz dokumentów dotyczących naszej akcesji a przede wszystkim to on będzie w imieniu Rządu RP przygotowywał i negocjował treść Traktatu Akcesyjnego. Odpowiednikiem Zespołu Negocjacyjnego po stronie unijnej jest Zespół Zadaniowy do Spraw Negocjacji Akcesyjnych. Głównym Negocjatorem Komisji Europejskiej jest pan Nicolaus G. Van Der Pas - jest odpowiedzialny za całość negocjacji z państwami kandydującymi ze strony Komisji, natomiast Głównym Negocjatorem do Spraw Polski jest pani Francoise Gaudenzi.

60 60Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE W IV etapie następuje uzgodnienie treści Traktatu Akcesyjnego. Jest on efektem zebrania całych negocjacji. Tu sprecyzowane zostają wzajemne obowiązki stron i kolejne etapy, jeśli takie zostaną wynegocjowane przyjmowania rozwiązań obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. W IV etapie następuje uzgodnienie treści Traktatu Akcesyjnego. Jest on efektem zebrania całych negocjacji. Tu sprecyzowane zostają wzajemne obowiązki stron i kolejne etapy, jeśli takie zostaną wynegocjowane przyjmowania rozwiązań obowiązujących na terenie Unii Europejskiej.

61 61Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE W V etapie parlamenty narodowe państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego ratyfikują (lub odrzucają) Traktat a w Polsce ratyfikuje go Sejm (lub nie) a następnie będzie on przedmiotem referendum. W V etapie parlamenty narodowe państw członkowskich i Parlamentu Europejskiego ratyfikują (lub odrzucają) Traktat a w Polsce ratyfikuje go Sejm (lub nie) a następnie będzie on przedmiotem referendum.

62 62Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE 16 VII 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła opinię o stanie przygotowania europejskich państw stowarzyszonych do członkostwa w Unii Europejskiej. Zarekomendowała Radzie UE rozpoczęcie negocjacji w sprawach przyjęcia do Unii z sześcioma państwami, wśród których obok Polski znalazły się: Czechy, Węgry, Słowenia, Estonia i Cypr. 16 VII 1997 r. Komisja Europejska przedstawiła opinię o stanie przygotowania europejskich państw stowarzyszonych do członkostwa w Unii Europejskiej. Zarekomendowała Radzie UE rozpoczęcie negocjacji w sprawach przyjęcia do Unii z sześcioma państwami, wśród których obok Polski znalazły się: Czechy, Węgry, Słowenia, Estonia i Cypr.

63 63Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE XII 1997 r. Szczyt w Luksemburgu, na którym Rada Europejska podjęła ostateczną decyzję, że w końcu marca 1998 roku rozpoczną się negocjacje akcesyjne z Węgrami, Polską, Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem XII 1997 r. Szczyt w Luksemburgu, na którym Rada Europejska podjęła ostateczną decyzję, że w końcu marca 1998 roku rozpoczną się negocjacje akcesyjne z Węgrami, Polską, Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem.

64 64Wyższa Szkoła Celna Członkostwo Polski w UE 31 III 1998 r. Bruksela - rozpoczęcie bilateralnych negocjacji akcesyjnych z sześcioma krajami: Węgrami, Polską, Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem. Negocjacje te będą toczyły się w ramach oddzielnych konferencji międzyrządowych między państwami UE a poszczególnymi kandydatami do członkostwa. 31 III 1998 r. Bruksela - rozpoczęcie bilateralnych negocjacji akcesyjnych z sześcioma krajami: Węgrami, Polską, Czechami, ze Słowenią, z Estonią oraz Cyprem. Negocjacje te będą toczyły się w ramach oddzielnych konferencji międzyrządowych między państwami UE a poszczególnymi kandydatami do członkostwa.

65 65Wyższa Szkoła Celna Jakie korzyści makroekonomiczne wynikać będą dla Polski po przystąpieniu do Unii? podwyższenie tempa wzrostu PKB o 1,4 punktu procentowego w latach oraz o 0,7 punktu w latach podwyższenie tempa wzrostu PKB o 1,4 punktu procentowego w latach oraz o 0,7 punktu w latach zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji o ok. 2 punktów procentowych w latach zwiększenie dynamiki inwestycji i konsumpcji o ok. 2 punktów procentowych w latach stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu) o ok. 2 punkty procentowe rocznie w latach stopniowe zwiększanie dynamiki eksportu (po początkowym wzroście importu) o ok. 2 punkty procentowe rocznie w latach zahamowanie inflacji ( w 2010 ma wynieść ona 4,4% w porównaniu do 7,8% bez członkostwa). zahamowanie inflacji ( w 2010 ma wynieść ona 4,4% w porównaniu do 7,8% bez członkostwa).

66 66Wyższa Szkoła Celna DOTACJE PHARE ISPA SAPARD Fundusze strukturalne PHARE ISPA SAPARD Fundusze strukturalne PHARE ISPA SAPARD Fundusze strukturalne PHARE ISPA SAPARD Fundusze strukturalne

67 67Wyższa Szkoła Celna Rolnictwo Wspólna polityka rolna (CAP) jest być może najlepiej znaną gałęzią polityki Unii. Ponieważ stała się jednak ofiarą własnego sukcesu, w 1992 roku została poddana radykalnej reformie. Jej celem było doprowadzenie do sankcjonowania nadprodukcji i do wysunięcia na pierwszy plan takiej działalności rolnej, jak utrzymanie dawnego charakteru wsi i ochrona środowiska. Szczególnie popiera się uprawę ekstensywną i ekologiczną, które zakładają niższą pod względem ilości, ale jakościowo wyższą, produkcję.

68 68Wyższa Szkoła Celna Środowisko Ochrona środowiska jest prawdopodobnie tym sektorem polityki Unii, w którym konieczność wspólnego prowadzenia polityki jest najwyraźniejsza. Zanieczyszczenie nie zna bowiem granic państwowych. Unia zdecydowała się raczej na uprzedzanie niż naprawianie szkód. Inaczej mówiąc, wdrożono programy mające zapobiegać degradacji środowiska, aby nie trzeba było usuwać strat. Akcent położono na ciągłość i skuteczność działań. Unia postanowiła na przykład wprowadzić do 1997 roku całkowity zakaz produkcji i używania CFC (chlorofluorokarbonatów), przyczyniających się do zmniejszania warstwy ozonowej, chroniącej ziemię przed promieniami ultrafioletowymi, które są potencjalną przyczyną chorób skóry. Dzisiaj produkcja CFC stanowi zaledwie 45% produkcji z 1988 roku, a CFC rozpylane przez aerozole (najbardziej niebezpieczna kategoria środków zanieczyszczających) wynoszą 10% swego poziomu z 1987 roku.

69 69Wyższa Szkoła Celna Polityka regionalna Unia postawiła sobie za cel popieranie postępu społecznego i realizuje je poprzez redukowanie różnic, istniejących między poszczególnymi regionami Unii. Dochody najbogatszych regionów czterokrotnie przewyższają dochody najbiedniejszych. Zadanie zmniejszania tych ogromnych rozbieżności jest tak istotne, że zostało wpisane w traktaty założycielskie. Instrumentem najczęściej używanym w celu zapewnienia mieszkańcom uboższych regionów godnego poziomu życia są fundusze strukturalne. W 1996 roku 33,7% całkowitych wydatków finansowych Unii przeznaczono na realizację projektów regionalnych bądź socjalnych, a procent ten rośnie każdego roku.

70 70Wyższa Szkoła Celna Młodzież Przyszłość Europy zależy od młodych. Dlatego UE wdrożyła wiele programów edukacyjnych i pomagających młodzieży w rozwijaniu swoich możliwości. Program "Sokrates" służy wymianie studentów szkół wyższych oraz nauczaniu języków. Inny program, "Leonardo", pomaga przede wszystkim zdobywać wykształcenie techniczne i przemysłowe oraz zacieśniać więź między organizacjami młodzieżowymi różnych krajów

71 71Wyższa Szkoła Celna Społeczeństwo informacji Systemy multimedialne i nowe technologie zmieniają charakter miejsca pracy i umożliwiają natychmiastowe rozprzestrzenianie się informacji na dużych obszarach. Pojawienie się społeczeństwa informacji stworzyło szybko rozwijający się rynek, z którym Unia musi się liczyć i uczestniczyć w nim, jeśli chce zachować swoją konkurencyjność. Unia postawiła sobie za zadanie otwarcia sektora telekomunikacji, popierając na przykład rywalizację i wynalazczość w tej dziedzinie. W Unii wdraża się także na szeroką skalę nowe technologie sieci ogólnoeuropejskich: są to projekty w dziedzinie telekomunikacji, energii i transportu.

72 72Wyższa Szkoła Celna Najświeższe wydarzenia Cimoszewicz/ Wola kompromisu, ale nie w sprawie głosowania Neapol (PAP) - Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz powiedział po piątkowej debacie szefów dyplomacji na temat przyszłej konstytucji Unii Europejskiej, że widzi wolę kompromisu, ale jeszcze nie w sprawie głosowania w Radzie UE. Cimoszewicz/ Wola kompromisu, ale nie w sprawie głosowania Neapol (PAP) - Minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz powiedział po piątkowej debacie szefów dyplomacji na temat przyszłej konstytucji Unii Europejskiej, że widzi wolę kompromisu, ale jeszcze nie w sprawie głosowania w Radzie UE.


Pobierz ppt "1Wyższa Szkoła Celna Unia Europejska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google