Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – ADAPTACJA DZIECKA. Podstawa programowa dla klas I –III szkoły podstawowej: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – ADAPTACJA DZIECKA. Podstawa programowa dla klas I –III szkoły podstawowej: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie."— Zapis prezentacji:

1 SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – ADAPTACJA DZIECKA

2 Podstawa programowa dla klas I –III szkoły podstawowej: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół od 1 września 2009 r. każde dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2014 r. każde dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej Niemniej jednak rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. mogą zdecydować o rozpoczęciu przez nie edukacji szkolnej od września 2015 r.

3 1. Zapewnienie dziecku ciągłości wychowania i kształcenia, a więc kontynuowanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności oraz wiadomości nabytych w oddziale przedszkolnym. 2. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, uwzględnianie jego potrzeb co do długości czasu potrzebnego na jego zaadoptowanie się w nowej szkole – klasie – grupie rówieśniczej. 3. Charakter zintegrowany zajęć – tematyka edukacji wczesnoszkolnej ze sobą powiązana tematycznie. 4. Charakter spiralny zajęć, co oznacza, że nabyte wiadomości i umiejętności przez dziecko w danej klasie mają być w następnym roku powtarzane, pogłębiane, a następnie rozszerzane. 5. Powierzenie większości godzin zajęć edukacji jednemu nauczycielowi. 6. Dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez innych nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczanych edukacji z zakresu: edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i języka obcego nowożytnego. 7. Kontynuacja rozpoczętego w przedszkolu procesu przygotowującego do nauki pisania i czytania poprzez dobór takich metod, aby dziecko w przyjemny sposób łączyło naukę czytania z pisaniem. 8. Około połowę czasu przeznaczonego na realizację zadań w ramach edukacji polonistycznej, uczeń może poświęcić zajmując się rysowaniem i pisaniem siedząc przy stoliku.

4 9. Umożliwienie dzieciom korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej w taki sposób, aby każde z nich znalazło dla siebie lekturę odpowiadającą ich umiejętnościom czytelniczym. 10. W pierwszych miesiącach nauki przyswajanie przez uczniów treści matematycznych opiera się na zabawach, grach, sytuacjach zadaniowych poprzez stopniowe budowanie pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych, rozwiązywanie zadań tekstowych opierających się na manipulowaniu przedmiotami, a dopiero podawaniu konkretnego ich rozwiązania. 11. Uczniowie mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. 12. Wiedza przyrodnicza nabywana jest drogą prowadzonych doświadczeń przyrodniczych, zakładanych kącików przyrody, podczas wyjść w naturalnym środowisku poza szkołą. 13. Zajęcia komputerowe prowadzone w korelacji z innymi edukacjami, dla każdego ucznia osobne stanowisko pracy. 14. Aktywność muzyczna realizowana również podczas każdego typu zajęć, jako forma relaksu, wyciszenia się dziecka. 15. Aktywność ruchowa – nastawienie na zajęcia organizowane jak najczęściej na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. 16. Indywidualizacja nauczania – dostosowanie metod i form pracy z uczniem potrzebującym pomocy i z uczniem zdolnym.

5 1. Sala lekcyjna składająca się z części rekreacyjnej i edukacyjnej. 2. Dla każdego ucznia szafka z możliwością pozostawienia w niej części przyborów i podręczników. 1. Wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne do zajęć (np.: liczmany, plansze tematyczne) oraz w tablicę multimedialną. 2. Zorganizowanie kącików i ośrodków zainteresowań (np.: kącik czytelniczy, kąciki przyrody).

6 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza ul. Szkolna 10

7

8 A oto prace uczniów wykonane w edytorze grafiki

9 Tu w pełni dzieci rozwijają swoje zainteresowania

10 Dzieci w spokoju mogą poczytać książkę Dzieci wypożyczają ulubioną książkę

11 Sala wyposażona w ramach programu Radosna Szkoła

12

13 Pyszne obiady oferuje szkolna kuchnia

14 Zajęcia z tablicą multimedialną Zajęcia w pracowni językowej

15 Zajęcia rozwijające pt. Razem z książką Mój ulubiony bohater z wiersza J. Tuwima – konkurs plastyczny Dzieci wykonują własne projekty, poznają bohaterów ulubionych książek. Teatr bawi, uczy.

16 Dzieci rozwijają swoje wiadomości i umiejętności korzystając z różnych pomocy dydaktycznych

17 Wycieczki, uroczystości szkolne, udział w realizacji programów. Program Owoce i warzywa w szkole Program Ratujemy i Uczymy Ratować Pierwszy Dzień Wiosny Dzień Seniora

18 Aby rozwiać Twoje wątpliwości Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę Twojego dziecka, z którą Cię zapoznaje do końca kwietnia, to informacja o tym, w jaki sposób Twoje dziecko przygotowane jest do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Okres adaptacji Waszego dziecka w szkole będzie tak długo trwał, jak to potrzebne. Program nauczania w pełni uwzględnia możliwości dziecka, a czas trwania zajęć edukacyjnych, regulowanie częstotliwości i długości przerw dostosowany jest do rozwoju psychofizycznego każdego dziecka. Z czego możesz skorzystać, kiedy pojawią się obawy 1. Decyzja o tym, czy twoje dziecko powinno kontynuować naukę w klasie pierwszej należy do Ciebie: Dyrektor szkoły na Twój wniosek i wydaną opinię przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną odroczy spełnianie przez Twoje dziecko obowiązku szkolnego. Taki wniosek będziesz mógł złożyć do końca roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej, ma ono wówczas szansę powrotu do oddziału przedszkolnego.


Pobierz ppt "SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – ADAPTACJA DZIECKA. Podstawa programowa dla klas I –III szkoły podstawowej: Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google