Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku"— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku
SZEŚCIOLATEK W SZKOLE – ADAPTACJA DZIECKA

2 Aspekty prawne Podstawa programowa dla klas I –III szkoły podstawowej:
Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół od 1 września 2009 r. każde dziecko sześcioletnie ma prawo do nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej od 1 września 2014 r. każde dziecko sześcioletnie ma obowiązek nauki w pierwszej klasie szkoły podstawowej Niemniej jednak rodzice dzieci urodzonych w drugiej połowie 2008 r. mogą zdecydować o rozpoczęciu przez nie edukacji szkolnej od września 2015 r.

3 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ W EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ
Zapewnienie dziecku ciągłości wychowania i kształcenia, a więc kontynuowanie, rozwijanie i doskonalenie umiejętności oraz wiadomości nabytych w oddziale przedszkolnym. Zapewnienie dziecku poczucia bezpieczeństwa, uwzględnianie jego potrzeb co do długości czasu potrzebnego na jego zaadoptowanie się w nowej szkole – klasie – grupie rówieśniczej. Charakter zintegrowany zajęć – tematyka edukacji wczesnoszkolnej ze sobą powiązana tematycznie. Charakter spiralny zajęć, co oznacza, że nabyte wiadomości i umiejętności przez dziecko w danej klasie mają być w następnym roku powtarzane, pogłębiane, a następnie rozszerzane. Powierzenie większości godzin zajęć edukacji jednemu nauczycielowi. Dopuszczalne jest prowadzenie zajęć przez innych nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczanych edukacji z zakresu: edukacji plastycznej, muzycznej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego i języka obcego nowożytnego. Kontynuacja rozpoczętego w przedszkolu procesu przygotowującego do nauki pisania i czytania poprzez dobór takich metod, aby dziecko w przyjemny sposób łączyło naukę czytania z pisaniem. Około połowę czasu przeznaczonego na realizację zadań w ramach edukacji polonistycznej, uczeń może poświęcić zajmując się rysowaniem i pisaniem siedząc przy stoliku.

4 Umożliwienie dzieciom korzystania z księgozbioru biblioteki szkolnej w taki sposób, aby każde z nich znalazło dla siebie lekturę odpowiadającą ich umiejętnościom czytelniczym. W pierwszych miesiącach nauki przyswajanie przez uczniów treści matematycznych opiera się na zabawach, grach, sytuacjach zadaniowych poprzez stopniowe budowanie pojęć liczbowych i sprawności rachunkowych, rozwiązywanie zadań tekstowych opierających się na manipulowaniu przedmiotami, a dopiero podawaniu konkretnego ich rozwiązania. Uczniowie mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń przez jedną czwartą czasu przeznaczonego na edukację matematyczną. Wiedza przyrodnicza nabywana jest drogą prowadzonych doświadczeń przyrodniczych, zakładanych kącików przyrody, podczas wyjść w naturalnym środowisku poza szkołą. Zajęcia komputerowe prowadzone w korelacji z innymi edukacjami, dla każdego ucznia osobne stanowisko pracy. Aktywność muzyczna realizowana również podczas każdego typu zajęć, jako forma relaksu, wyciszenia się dziecka. Aktywność ruchowa – nastawienie na zajęcia organizowane jak najczęściej na sali gimnastycznej i na boisku szkolnym. Indywidualizacja nauczania – dostosowanie metod i form pracy z uczniem potrzebującym pomocy i z uczniem zdolnym.

5 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ A BAZA LOKALOWA
Sala lekcyjna składająca się z części rekreacyjnej i edukacyjnej. Dla każdego ucznia szafka z możliwością pozostawienia w niej części przyborów i podręczników. Wyposażenie sali w pomoce dydaktyczne do zajęć (np.: liczmany, plansze tematyczne) oraz w tablicę multimedialną. Zorganizowanie kącików i ośrodków zainteresowań (np.: kącik czytelniczy, kąciki przyrody).

6 Zespół Placówek Oświatowych w Promniku
Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza ul. Szkolna 10 Witamy 6 - latków

7 Sale lekcyjne z ośrodkami zainteresowań

8 Pracownia komputerowa
Uczniowie pracują na zajęciach przy swoich stanowiskach A oto prace uczniów wykonane w edytorze grafiki

9 Tu w pełni dzieci rozwijają swoje zainteresowania
Sala gimnastyczna Tu w pełni dzieci rozwijają swoje zainteresowania

10 Dzieci wypożyczają ulubioną książkę
Biblioteka Dzieci wypożyczają ulubioną książkę Dzieci w spokoju mogą poczytać książkę

11 Miejsce zabaw Sala wyposażona w ramach programu Radosna Szkoła

12 W gabinecie medycznym

13 Szkolna stołówka Pyszne obiady oferuje szkolna kuchnia

14 Nowoczesne wyposażenie w naszej szkole
Zajęcia w pracowni językowej Zajęcia z tablicą multimedialną

15 Zajęcia pozalekcyjne Zajęcia rozwijające pt. „Razem z książką”
„Mój ulubiony bohater z wiersza J. Tuwima” – konkurs plastyczny Dzieci wykonują własne projekty, poznają bohaterów ulubionych książek. Teatr bawi, uczy.

16 Zajęcia pozalekcyjne Dzieci rozwijają swoje wiadomości i umiejętności korzystając z różnych pomocy dydaktycznych

17 Inne formy rozwoju dziecka
Wycieczki, uroczystości szkolne, udział w realizacji programów. Program „Owoce i warzywa w szkole” Pierwszy Dzień Wiosny Program „Ratujemy i Uczymy Ratować” Dzień Seniora

18 Drogi Rodzicu Aby rozwiać Twoje wątpliwości
Nauczyciel oddziału przedszkolnego przeprowadza diagnozę Twojego dziecka, z którą Cię zapoznaje do końca kwietnia, to informacja o tym , w jaki sposób Twoje dziecko przygotowane jest do podjęcia nauki w klasie pierwszej. Okres adaptacji Waszego dziecka w szkole będzie tak długo trwał, jak to potrzebne. Program nauczania w pełni uwzględnia możliwości dziecka, a czas trwania zajęć edukacyjnych, regulowanie częstotliwości i długości przerw dostosowany jest do rozwoju psychofizycznego każdego dziecka. Z czego możesz skorzystać, kiedy pojawią się obawy Decyzja o tym, czy twoje dziecko powinno kontynuować naukę w klasie pierwszej należy do Ciebie: Dyrektor szkoły na Twój wniosek i wydaną opinię przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną odroczy spełnianie przez Twoje dziecko obowiązku szkolnego. Taki wniosek będziesz mógł złożyć do końca roku kalendarzowego, w którym Twoje dziecko rozpoczęło naukę w klasie pierwszej, ma ono wówczas szansę powrotu do oddziału przedszkolnego.


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza w Promniku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google