Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Gimnazjum nr 2 w Legionowie Rekrutacja 2013/2014 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 nr telefonu - (22) 774 40 31 www.zso2.legionowo.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Gimnazjum nr 2 w Legionowie Rekrutacja 2013/2014 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 nr telefonu - (22) 774 40 31 www.zso2.legionowo.pl."— Zapis prezentacji:

1 Gimnazjum nr 2 w Legionowie Rekrutacja 2013/2014 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 nr telefonu - (22) 774 40 31 www.zso2.legionowo.pl

2 IA – KLASA Z INNOWACJĄ matematyka z fizyką ZBADAJ I OBLICZ – ODKRYWANIE ŚWIATA Z MATEMATYKĄ I FIZYKĄ IB – KLASA Z INNOWACJĄ język polski z historią JAK Z TĄ POLSKĄ BYŁO? WPŁYW HISTORII NA LITERATURĘ POLSKĄ IC – KLASA OGÓLNA ID – KLASA SPORTOWA UKIERUNKOWANIE NA GRĘ W PIŁKĘ RĘCZNĄ PROWADZIMY NABÓR do czterech klas pierwszych

3 Autorki : Barbara Zawadzka – nauczyciel matematyki El ż bieta Kielar– nauczyciel matematyki i fizyki Kierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy matematycznej i fizycznej IA – KLASA Z INNOWACJĄ matematyka z fizyką ZBADAJ I OBLICZ – ODKRYWANIE ŚWIATA Z MATEMATYKĄ I FIZYKĄ

4 Rozwój cywilizacyjny wymusza coraz większe zapotrzebowanie na osoby z wykształceniem ścisłym. Klasa o profilu matematyczno – fizycznym pozwoli uczniom rozwijać się w tym kierunku Ten profil ułatwi im dalszą naukę w celu zdobycia wykształcenia, na które aktualnie jest największe zapotrzebowanie na rynku pracy. To właśnie absolwenci studiów technicznych są poszukiwanymi specjalistami zarówno w kraju, jak i za granicą INNOWACJA matematyka z fizyką WSTĘP

5 Klasa I Wartość bezwzględna liczby Wektory Nierówności Klasa II Wzory skróconego mnożenia Klasa III Wykres funkcji liniowej Trygonometria w trójkącie prostokątny Zagadnienia o które rozszerzamy program INNOWACJA matematyka z fizyką

6 Klasa I Naturalne zasoby energii. Energia alternatywna Klasa II Rola fal dźwiękowych w przyrodzie Klasa III Wiatr słoneczny w polu magnetycznym Ziemi INNOWACJA matematyka z fizyką Zagadnienia o które rozszerzamy program

7 Centrum Nauki Kopernik Muzeum Techniki Pracownia Podstaw Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego Akademia wynalazców im. Roberta Boscha Lekcje pokazowe i doświadczalne INNOWACJA matematyka z fizyką

8 - 5 godzin tygodniowo matematyki - 2 godziny tygodniowo fizyki (w trzyletnim cyklu kształcenia) INNOWACJA matematyka z fizyką Rozkład godzin na realizację treści programowych

9 Lekcje odbywające się przy pomocy technik multimedialnych będą opierały się o zastosowanie następujących programów edukacyjnych: Ćwiczenia interaktywne Matematyka z plusem Program matematyczny GeoGebra Ćwiczenia interaktywne WSiP – net Programy edukacyjne wykorzystywane na lekcjach INNOWACJA matematyka z fizyką

10 Autorki : Gra ż yna Wesołowska – nauczyciel j. polskiego Aneta Staniszewska – nauczyciel historii Kierowana jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy polonistycznej i historycznej KLASA Z INNOWACJĄ język polski z historią JAK Z TĄ POLSKĄ BYŁO? WPŁYW HISTORII NA LITERATURĘ POLSKĄ

11 KLASA Z INNOWACJĄ j. polski z historią Założenia innowacji Dzisiejszy świat sprawia, że zacierają się granice pomiędzy krajami i kontynentami. Można powiedzieć, że świat staje się globalną wioską. Tym ważniejsze staje się budowanie w młodych ludziach tożsamości narodowej. Innowacja humanistyczna zakłada: zwiększenie wymiaru godzin języka polskiego i historii w ciągu całego cyklu nauczania w gimnazjum treści przedmiotowe zostaną wzbogacone o dodatkowe treści

12 KLASA Z INNOWACJĄ j. polski z historią Cele innowacji Rozbudzanie i pogłębianie wiedzy i pasji związanej z poznawaniem własnej historii: Zachęcenie do czytelnictwa polskiej literatury Rozwijanie kompetencji literackich i historycznych dotyczących Polski Umożliwienie uczniom kontaktu z literaturą i historią poprzez wyjazdy (wycieczki tematyczne i lekcje historyczne) Zastosowanie zdobytej wiedzy teoretycznej w praktycznych sytuacjach, np. przygotowywanie prelekcji na zadany temat.

13 KLASA Z INNOWACJĄ j j. polski z historią Cele innowacji Poznawanie sylwetek osób i wydarzeń historycznych, które miały największy wpływ na przemiany – wzloty i upadki państwa polskiego (przygotowywanie wystaw tematycznych) Analizowanie wybranych utworów z literatury polskiej Poznawanie miejsc związanych z omawianymi wydarzeniami i postaciami ważnymi dla historii i literatury polskiej (wycieczki programowe) Stwarzanie uczniom możliwości rozwijania swoich pasji i zainteresowań

14 KLASA Z INNOWACJĄ j. polski z historią Pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia - uczniowie poznają dodatkowe teksty z literatury i fakty z historii Polski - zostaną im przybliżone fakty z historii, które znalazły swoje odzwierciedlenie w literaturze - uczniowie będą potrafili połączyć wydarzenia historyczne z określonymi postaciami i utworami literatury polskiej

15 KLASA Z INNOWACJĄ j. polski z historią Pozytywne zmiany w zakresie efektów kształcenia - uczniowie będą potrafili prowadzić debatę lub inną formę dyskusji na temat wydarzeń historycznych - uczniowie będą potrafili samodzielnie docierać do informacji i przetwarzać je zgodnie z określonymi potrzebami - uczniowie będą potrafili przygotować projekt na zadany temat oraz zorganizować wystawę prac

16 Autor: Anna Przybysz – nauczyciel wychowania fizycznego Witold Domaszewicz – nauczyciel wychowania fizycznego Kierowana jest do uczniów zainteresowanych rozwijaniem umiejętności sportowych KLASA SPORTOWA piłka ręczna

17 Harmonijny rozwój organizmu przez odpowiedni dobór środków wspomagających funkcjonowanie układu: ruchowego, oddechowego, nerwowego i krążeniowego: - zasady higieny i wypoczynku - kształcenie umiejętności uczestnictwa w zajęciach w terenie Kształtowanie nawyku aktywności ruchowej niezbędnej w różnych przejawach działalności człowieka (utylitarnej, rekreacyjnej, zdrowotnej, artystycznej i sportowej) KLASA SPORTOWA piłka ręczna Cele ogólne

18 KLASA SPORTOWA piłka ręczna Cele ogólne Rozwój psychomotoryki przez uwzględnienie w procesie kształcenia i wychowania fizycznego indywidualnych cech osobowości: właściwa korelacja między rozwojem fizycznym, umysłowym i emocjonalnym Wyposażenie uczniów w niezbędny zasób wiedzy o kulturze fizycznej, bezpiecznej organizacji zajęć ruchowych, kształtowanie nawyków higienicznych, w tym nawyku codziennej aktywności fizycznej Kształtowanie wolicjonalne charakteru i pożądanych postaw w działaniu zarówno indywidualnym jak i zespołowym

19 KLASA SPORTOWA piłka ręczna Założenia programu Minimalna ilość uczniów – 20 Zajęcia wychowania fizycznego w wymiarze 10-ciu godzin lekcyjnych tygodniowo w jednostkach 2- godzinnych ( 4 godziny wynikające z podstawy programowej, 6 godzin ukierunkowanych na piłkę ręczną) W ramach programu obserwacja meczy ligowych na żywo oraz oglądanie i analiza fragmentów gry czołowych zespołów świata z płyt DVD Przygotowanie uczniów będzie odbywało się również na obozach szkoleniowych (letnie, zimowe)

20 KLASA SPORTOWA piłka ręczna Obozy szkoleniowe W okresie letnim i/lub zimowym w każdym roku szkolnym obozy szkoleniowe organizowane są w okresie wolnym od nauki (ferii letnich i zimowych), pełną odpłatność za ich organizację pokrywają rodzice Obóz może być poza miejscem zamieszkania /lub na obiektach sportowych w Legionowie Obozy szkoleniowe będą dostosowywane (ich program) do terminów zawodów sportowych Każdy z obozów sportowych posiadać będzie swój indywidualny program i regulamin

21 KLASA SPORTOWA piłka ręczna Przewidywane osiągnięcia uczniów Opanowanie obowiązującej sygnalizacji sędziowskiej Umieć przeprowadzić rozgrzewkę przed zajęciami i zawodami z zachowaniem zasad wszechstronności, natężenia wysiłku Umieć panować nad sposobami przejawiania zachowań w sytuacjach zwycięstw i porażek Umieć podporządkować się regułom pracy zespołowej

22 piłka ręczna KLASA SPORTOWA piłka ręczna Opanowanie umiejętności samokontroli i samooceny sprawności kondycyjno koordynacyjnej z wykorzystaniem dowolnego testu lub próby Opanowanie umiejętności techniczne i taktyczne na wysokim poziomie pozwalające na skuteczną rywalizację w różnego typu zawodach Poznanie przepisów i zasad gry w piłkę ręczną Przestrzeganie zasad higieny i wypoczynku Przewidywane osiągnięcia uczniów

23 angielskiego francuskiego niemieckiego rosyjskiego oraz ciekawe zajęcia pozalekcyjne… Naukę języków obcych … W ramach zajęć proponujemy

24 Międzyszkolne projekty edukacyjne pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowa Wilanów królewski i magnacki Szkoła Liderów Akademia origami ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

25 polonistyczne Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego dla klas III Zajęcia wyrównawcze z języka polskiego w gimnazjum Z 42 ARTYKUŁU KARTY NAUCZYCIELA ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

26 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka rosyjskiego Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego Zajęcia z języka francuskiego, dla ucznia mającego problemy w nauce Zajęcia wyrównawcze z języka niemieckiego inne języki obce inne języki obce ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

27 matematyczne Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z matematyki dla klas III Matematyka w zastosowaniach Koło matematyczne – praca z uczniem zdolnym Zajęcia wyrównawcze z matematyki dla klas I ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

28 Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z historii dla klas III historyczne wiedzy o społeczeństwie Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z WOS-u dla klas III ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

29 biologiczne Koło geograficzne dla klasy 1a i 2a gimnazjum Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z geografii oraz uzupełniające i utrwalające wiedzę geograficzne Zajęcia wyrównawcze z biologii ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

30 Zajęcia dodatkowe z chemii dla uczniów gimnazjum Zajęcia wyrównawcze z fizykichemiczne Zajęcia przygotowujące do egzaminu Zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego z fizyki gimnazjalnego z fizyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki Zajęcia wyrównawcze z fizyki fizyczne ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

31 Tworzenie i edycja stron internetowych informatyczne Kaligrafia – sztuka pięknego pisania kaligraficzne ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

32 Koło dekoratorsko – scenograficzne Decoupage muzyczne plastyczne Chór Zajęcia wokalne techniczne Zajęcia techniczne ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

33 psychologiczno – pedagogiczne wspierające ucznia Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne Zajęcia indywidualne o charakterze psychoedukacyjnym i terapeutycznym Zajecia psychoedukacyjne ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

34 inne LOP Szkolenie pocztów sztandarowych Koło biblijne Wolontariat ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM

35 pływanie tenis stołowy piłka siatkowa koło strzelectwa sportowego aerobik ZAJĘCIA DODATKOWE W GIMNAZJUM sportowe

36 Przykładowe tematy: Spacer po Moskwie Ameryka w pigułce Podróż do Szkocji Moja mała firma Celebryci i ich styl życia Moje miasto, moja gmina Buduj demokrację Legionowo w Unii Europejskiej Prawa dzieci na świecie Bryły w naszym mieście Energooszczędny dom Motywy biblijne w sztuce i literaturze Śpiewajmy poezję UCZNIOWIE MOGĄ ROZWIJAJĆ SWOJE PASJE przez udział w projektach edukacyjnych Kilkadziesiąt projektów! Jest z czego wybierać!

37 Drogi uczniu! Stoisz przed trudnym wyborem nowej szkoły. Oto nasza oferta. Zastan ó w się i wybierz to, co dla Ciebie najlepsze.

38 DLACZEGO MY? Oferujemy bogaty program nauczania Mamy wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną Dysponujemy dobrym zapleczem Osiągamy wiele sukcesów sportowych i naukowych Stwarzamy przyjazne warunki dla uczniów niepełnosprawnych Organizujemy wiele imprez i wycieczek Doradzamy uczniom w wyborze przyszłej kariery Rozwijamy zainteresowania uczniów W różnorodny sposób przekazujemy wiedzę Uwrażliwiamy uczniów na krzywdę innych ludzi

39 Zapraszamy serdecznie!


Pobierz ppt "Gimnazjum nr 2 w Legionowie Rekrutacja 2013/2014 Legionowo ul. Królowej Jadwigi 11 nr telefonu - (22) 774 40 31 www.zso2.legionowo.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google