Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr."— Zapis prezentacji:

1

2 Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr

3 Wstęp Naukę pobiera 66 uczniów, w tym 7 uczniów klas III- VI posiada opinie PPP w Mońkach i 1 uczeń posiada orzeczenie. Klub Przedszkolaka w Dolistowie – 20 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Mikicinie – 16 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Jaświłach – 23 przedszkolaków 1 uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 uczeń posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

4 Wstęp Pracownicy W szkole zatrudnionych jest 14 pracowników ( pedagogicznych -12, niepedagogicznych – 2) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni – 6 Niepełnozatrudnieni - 6 W Klubach Przedszkolaka zatrudnionych jest 6 pracowników (pedagogicznych – 3, niepedagogicznych – 3) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni- 4 Niepełnozatrudnieni- 2

5 Statystyka Zachowanie, wyniki nauczania, frekwencja, czytelnictwo

6 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Średnia klasy Celują cy Bardzo dobry Dobry Dostatecz- ny Dopuszcza jący Niedosta te czny I - III 24 Ocena opisowa IV 893422247---4,15 V 793320157---4,26 VI 141651162519---4,14 Razem 29 34 11,07% 118 38,43% 58 18,89% 64 20,84% 33 10,75% Średnia szkoły 4,18

7 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 Porównanie 2012/2013 – średnia szkoły : 4,13 2013/2014 – średnia szkoły : 4,18 w bieżącym roku średnia wzrosła 0,05

8 Średnie klas z przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie VI Klasa Przedmioty objęte sprawdzianem Średnia klasy Matematyka Język polski Język angielski IV2,863,53,363,24 V3,013,433,863,43 VI3,073,64 3,45 Średnia szkoły: 3,37

9 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Wzoro- we Bardzo dobre DobrePoprawne Nieodpo- wiednie Nagan- ne I - III24 Ocena opisowa IV8332-- V7511 VI148411-- razem 2916 55,1% 8 27,56% 4 13,79% 1 3,45% --

10 Zachowanie uczniów

11 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014 Porównanie r.szk 2012/2013 r.szk 2013/2014 16 – wzorowych 6 – bardzo dobrych 8 – bardzo dobrych 7 – dobrych 4 – dobrych 3 – poprawne 1 – poprawna

12 Zestawienie frekwencji za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASA0IIIIIIIVVVI LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 138888714 % OBECNO- ŚCI 86,1%90%91,8%89,7%89,4%96,2%95,6% UCZNIO- WIE ZE Z100% FREK- WENCJĄ ----------- Justyna Głowicka Weronika Bekisz, Karol Głowicki Damian Puciaty Mateusz Borys Mateusz Koszczuk, Szymon Purwin, Andrzej Wojtach Sylwia Sokołowska RAZEM61 UCZNIÓW UZYSKAŁO 91,26%

13 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASAIIIIIIIVVVIRAZEM LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 888871453 LICZBA PRZECZY TANYCH KSIĄŻEK ------131689267162520 ŚREDNIA NA 1 UCZNIA ------16,49,711,59,611,610,61

14 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/2014

15 Stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Lp.Imię i nazwisko uczniaKlasaŚrednia ocen Wysokość stypendium 1Mateusz BorysIV5,17150,00 2Joanna FeltowiczIV4,75100,00 3Mateusz KoszczukV4,83100,00 4Szymon PurwinV5,0150,00 5Konrad JankowskiVI5,01150,00 6Emilia WiśniewskaVI5,01150,00 7Krystian BorysVI5,01150,00 8Łukasz WodnickiVI4,8100,00 9Anna RogałoVI4,9100,00 RAZEM1150,00

16 Diagnozy wstępne – wrzesień 2013

17 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV ilość szkół piszą- cych test ilość uczniów średni wynik wynik procento wy stanin SP w Dolistowie 188,2541% bardzo niski woj. podlaskie 1759611,1556%średni Polska 11842969611,5057%średni

18 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 4 osiągnęła średni wynik 8,25p., co stanowi 41% możliwych do zdobycia i jest wynikiem bardzo niskim. Jest to wynik o 2,9 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 3,25p. niższy od średniego wyniku w kraju.

19 Diagnoza wstępna z matematyki - klasa IV ilość uczniów średni wynik wynik procento- wy SP w Dolistowie 816,463%

20 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie IV Najwyższy wynik 25 pkt ( 96,2%)uzyskał 1 uczeń, również jeden uczeń uzyskał 20 pkt, czyli 76,9%. Czterech uczniów uzyskało wynik powyżej 50%, Tylko jeden uczeń uzyskał wynik poniżej 50%. Średni wynik klasy- 16,4 pkt, co daje 63%

21 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego ilość szkół piszących test ilość uczniów średni wynik wynik procento wy stanin SP w Dolistowie 1710,1451,00%niski woj. podlaskie 1429012,1161,00%średni Polska 10372441911,8359,00%średni

22 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 5 osiągnęła średni wynik 10,14p., co stanowi 51% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niskim. Jest to wynik o 1,97 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,69p. niższy od średniego wyniku w kraju.

23 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V ilość uczniówśredni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 712,332,3%

24 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V Tylko jeden uczeń uzyskał wynik powyżej połowy możliwych do zdobycia punktów - czyli 55,3%. Dwóch uczniów uzyskało wynik powyżej 40%, a pozostali uczniowie uzyskali wyniki poniżej 30%.

25 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r. Poziom Ilość uczniów % Najwyższy17,14 Bardzo wysoki 17,14 Wyżej średni 214,29 Średni321,43 Niżej średni 321,43 Niski17,14 Bardzo niski 17,14 Najniższy214,29

26 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r. Ilość uczniów piszących – 14 tj. 100%. 2 uczniów tj. 14,29% posiada opinie PPP. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 p. Klasa VI osiągnęła wynik 19,64p, co stanowi 49% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niżej średnim. Jest to wynik o 1,88 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,86 niższy od średniego wyniku w kraju.

27 Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Testy semestralne z języka angielskiego w klasach III-VI Test semestralny z języka polskiego – kl. V Test semestralny z matematyki - kl. IV

28 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III. ilość uczniówśredni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 38 pkt59%

29 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65 pkt. Średni wynik testu – 38pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

30 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV ilość uczniówśredni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 58 pkt67%

31 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Jeden uczeń nie przystąpił do testu z powodu choroby. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 86pkt Średni wynik testu – 58pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

32 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V ilość uczniówśredni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 45 pkt73%

33 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 61pkt Średni wynik testu – 45pkt (co stanowi ocenę dobrą)

34 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI ilość uczniówśredni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 14 46 pkt71%

35 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI Test kompetencji z języka angielskiego pisało 14 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65pkt Średni wynik testu – 46pkt (co stanowi ocenę dobrą)

36 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowe 714,0 pkt.58%

37 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V Uczniowie zdobyli dwie oceny dobre, trzy dostateczne i dwie dopuszczające. Nie było ocen niedostatecznych, bardzo dobrych i celujących. Średnia ocen klasy – 3,0.

38 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 ucz.) 16,3 pkt54,3 %

39 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV Ani jedna osoba nie otrzymała oceny celującej i bardzo dobrej. 3 uczniów uzyskało oceny dobre(42,9%), 2 uczniów oceny dostateczne (28,6%) i po 1 ocenie dopuszczającej i niedostatecznej ( po 14,3%). Średnia oceny klasy – 3,0

40 Obserwacje zajęć Obserwacje zajęć w szkole - 7 Obserwacje zajęć w Klubach Przedszkolaka- 2 Kontrole wewnętrzne (stołówka, dyżury nauczycieli, dzienniki) - 7

41 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania - wprowadza się możliwości poprawiania tylko ocen negatywnych i niskich (ndst, dop. i dst) ze sprawdzianów; - wprowadza się konieczności ponownego przystąpienia ucznia do poprawy w ciągu 1 tygodnia lub terminie uzgodnionym z nauczycielem w sytuacji, gdy podczas pierwszej próby otrzymał on ocenę niższą niż dostateczna; - wprowadza się listy gratulacyjne na I semestr i zakończenie roku szkolnego dla rodziców uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 i wzorowe zachowanie; - wprowadza się tytułu i odznaki WZOROWEGO UCZNIA dla osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie;

42 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania - wprowadza się dyplomy i statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT dla uczniów klasy VI, którzy ze sprawdzianu zewnętrznego uzyskali wysokie wyniki (staniny 9., 8. i 7.); - w poszczególnych PSO wprowadza się zmiany zawierające informacje o motywowaniu uczniów do nauki, np. przyznawanie tytułów najlepszym uczniom w określonej dziedzinie MISTRZA, ZNAWCY, EKSPERTA itp.

43 Frekwencja rodziców na zebraniach

44 Klasa I

45 Klasa II

46 Klasa III

47 Klasa IV

48 Klasa V

49 Klasa VI

50 Średnia frekwencja rodziców na zebraniach w klasach IV-VI

51 Rodzice ze 100% frekwencją na zebraniach Klasa I p. R. Poduch, p. J. Suszko, p. E. Tyborowska, p. D. Zawalich Klasa II p. W. Bekisz, p. B. Feltowicz, p. A. Giza Klasa III p. K. Żukowska Klasa IV p. A. Borys Klasa V – brak rodziców ze 100% frekwencją Klasa VI p. M. Bajko, p. K. Jankowska, p. B. Rogało, p. T. Skutnik

52 Inne informacje o szkole

53 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt 2 Lp.Nazwa zajęćImię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia dyd- wyrównawczeAlicja Grzegorczyk 2 Koło polonistyczneAlicja Witkowska 3 Praca z uczniem słabym - Ortograffiti Alicja Witkowska 4 Praca z uczniem zdolnym Teresa Mróz 5 Opieka świetlicowaTeresa Mróz 6 Koło muzyczneBogusława Bochenko

54 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt 2 7 Praca z uczniem słabymElżbieta Tyborowska 8 Praca z uczniem zdolnymJózef Chitruk 9 Koło komputerowe kl. IIAlicja Grzegorczyk 10 Opieka świetlicowaAlicja Grzegorczyk 11 Opieka świetlicowaKrystyna Huniewicz 12 Zajęcia dyd.- wyrównawczeKrystyna Huniewicz 13 Koło komputerowe kl. IIIKrystyna Huniewicz 14 Zajęcia z logopediiJustyna Jaromińska

55 Zajęcia edukacyjne wynikające z projektu organizacyjnego (płatne) Lp.Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia plastyczneB. Bochenko 2 SKST. Mróz

56 Zajęcia specjalistyczne Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 8 uczniów klas I – IV, 5 uczniów kl.0 i 7 przedszkolaków. W Klubach Przedszkolaka poza zajęciami logopedycznymi prowadzone są zajęcia taneczne i zajęcia z rytmiki.

57 Zajęcia specjalistyczne Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza - 10 uczniów Na gimnastykę korekcyjną uczęszczają – 4 uczniowie Na zajęcia rewalidacyjne uczęszcza – 1 uczennica Na zajęcia wczesnego wspomagania uczęszcza – 1 uczeń

58 Programy i przedsięwzięcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Klub Bezpiecznego Puchatka – kl. I Śniadanie Daje Moc – kl. 0 – III Owoce w Szkole kl. I – III Ortograffiti kl. IV - VI WF z klasą kl. IV – VI Szklanka mleka kl. O – VI Wspólne drugie śniadanie w szkole kl. I - VI Szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

59 Wycieczki w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 WYCIECZKI W SP W DOLISTOWIE W R.SZK. 2013/2014 -zestawienie za I semestr Klasa PrzedmiotoweKrajoznawczo - turystyczne Imprezy rekreacyjno- sportowe RAZEM KL.I4 -- 15 KL.II 3 -- KL.III 2 -- KL.IV 2 -- KL.V 2 -- KL.VI 2 --

60 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Lp. Konkursy w SP w Dolistowie w roku szkol. 2013/14 I semestr Szczebel Osiągnięcia, miejsca N-l odpowiedzial ny Szkol ny Gminny Powiato- wy Rejono wy Woje- wódzki Ogól no- polsk i 1 Szkolny Konkurs Ortograficzny,,O pióro Dyrektora szkoły( I etap) 10 ucz Do II etapu zakwalifikowało się 7ucz. A.Witkowska 2 Rodzinna Wigilia bez alkoholu- literacki 3 ucz. M. Puciata – I miejsce A.Rogało- II miejsce E. Wiśniewska- III miejsce A.Witkowska 3 Rodzinna Wigilia bez alkoholu- plastyczny 23 ucz. Iza Rećko kl. 0– nagroda Mateusz Giza kl. II- nagroda Natalia Feltowicz kl. II- nagroda E. Chilmon kl. VI- wyróżnienie B. Bochenko K. Huniewicz A. Grzegorczyk T. Mróz

61 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 4 Ozdoby choinkowe 7 Michał Wiśniewski kl. 0 - nagroda B. Bochenko 5 Szopki i gwiazdy kolędnicze 6 ucz. Mateusz Koszczuk- nagroda Elżbieta Chilmon- wyróżnienie Krystian Borys, Konrad Jankowski, Sebastian Domurat, Łukasz Wodnicki - nagroda B. Bochenko, ks. J.Chitruk 6 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 4 ucz 2 ucz. 2 ucz. Krystian Borys Emilia Wiśniewska – uczniowie uzyskali tytuł Finalisty A. Witkowska 7 Wojewódzki Konkurs Matematyczny 4 ucz udział E. Tyborowska 8Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy 6 ucz Udział T. Mróz

62 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 9 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego 6 ucz udziałA. Gudel 10 Konkurs plastyczny,,Najpiękniejsz e miejsce w mojej gminie 10 ucz udziałB. Bochenko 11,,Przyroda wokół mnie - plastyczny 11 ucz udziałT. Mróz

63 Akcje dobroczynne Szlachetna Paczka (wpłaty indywidualne) - 370zł Kiermasz Bożonarodzeniowy – 320zł (Pieniądze przeznaczono na zakup produktów do Szlachetnej Paczki.) Akcja Góra Grosza - 89,77zł Gwiazdka dla Afryki (na rzecz szczepionki dla dzieci z Sierra Leone) – 200zł – pieniądze zebrane zostały w dn. 21 I 2014r.

64 Teatrzyki, warsztaty i spotkania ze specjalistami w szkole: Kopciuszek – opowieść o kształtowaniu się postaw moralnych Co jest najpiękniejsze? – teatrzyk o tematyce profilaktycznej Spotkanie z leśniczym z BPN ph. Cztery pory roku w BPN Spotkanie z treserką psów nt. Jak zachowywać się podczas spotkania z psem Dwa spotkania z przedstawicielami Policji w Mońkach nt. Bezpieczna droga do szkoły i Bezpieczne ferie zimowe Warsztaty dla kl. IV – VI z Przedstawicielami Stowarzyszenia Sakwa – W poszukiwaniu śladów przeszłości Warsztaty dla kl. IV – VI z Ekomobilem Jeżowóz – pt. Odkrywcy przyrody - organizmy żyjące w Biebrzy

65 Koszty poniesione na modernizację placówki Klub Przedszkolaka w Dolistowie –3524,97 zł Klub Przedszkolaka w Jaświłach - 3079,75 zł Klub Przedszkolaka w Mikicinie - 2198,97 zł Szkoła Podstawowa w Dolistowie - 31480,77zł

66 Dożywianie Ogółem z obiadów korzysta 50 ucz. - 73% Z obiadów bezpłatnych korzysta -35 osób kl.0-VI - 51 % herbata - 59 ucz. kl.0-VI – 86% mleko - 66 ucz. - 100% warzywa i owoce w szkole kl. I-III 24 ucz. -100%

67 Dowozy Do szkoły dowożonych jest 37 uczniów ( w tym 3 osoby z Klubu Przedszkolaka) co stanowi – 51,5% wszystkich uczniów.

68 Działalność SKO Szkolna Kasa Oszczędności działa w SP w Dolistowie od listopada 2013r. Opiekunem jest Pani Bogusława Bochenko. Uczniowie uczą się oszczędzania, wpłacając na swoje konto w książeczce oszczędnościowej. Dodatkową zaletą jest też możliwość śledzenia swoich oszczędności na koncie internetowym, do którego mają dostęp. Poza tym oprocentowanie dla dzieci do lat 12 wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie za regularne oszczędzanie otrzymują drobne gadżety: długopisy, ołówki, smycze, notesy, magnesy. W naszej szkole regularnie oszczędza tylko 8 osób, co stanowi 15,3%. Konta internetowe posiada 28 osób, co stanowi 53,8 % wszystkich uczniów szkoły.

69 Bal charytatywny - zestawienie r. szk. 2009/2010 – plac zabaw r. szk. 2010/2011 – klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej nr 1 i 3 (zakup mebli) r. szk. 2011/2012 – klasopracownie: edukacji wczesnoszkolnej nr 2 i języka angielskiego (zakup mebli) r. szk. 2012/2013 – szatnie kl. I – III i IV – VI r. szk. 2013/2014 – (15 osób) zebrano 1000zł i 150 dolarów z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej


Pobierz ppt "Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014? I semestr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google