Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014?"— Zapis prezentacji:

1 Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014?
I semestr

2 Wstęp Naukę pobiera 66 uczniów , w tym 7 uczniów klas III- VI posiada opinie PPP w Mońkach i 1 uczeń posiada orzeczenie. Klub Przedszkolaka w Dolistowie – 20 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Mikicinie – 16 przedszkolaków Klub Przedszkolaka w Jaświłach – 23 przedszkolaków 1 uczeń posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1 uczeń posiada opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju

3 Wstęp Pracownicy W szkole zatrudnionych jest 14 pracowników
( pedagogicznych -12, niepedagogicznych – 2) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni – 6 Niepełnozatrudnieni - 6 W Klubach Przedszkolaka zatrudnionych jest 6 pracowników (pedagogicznych – 3, niepedagogicznych – 3) posiadających kwalifikacje zgodne z wykonywanym stanowiskiem. Pełnozatrudnieni- 4 Niepełnozatrudnieni- 2

4 Statystyka Zachowanie, wyniki nauczania, frekwencja, czytelnictwo

5 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Średnia klasy Celują cy Bardzo dobry Dobry Dostatecz- ny Dopuszcza jący Niedostate czny I - III 24 Ocena opisowa IV 8 9 34 22 7 --- 4,15 V 33 20 15 4,26 VI 14 16 51 25 19 4,14 Razem 29 11,07% 118 38,43% 58 18,89% 64 20,84% 10,75% Średnia szkoły 4,18

6 Zestawienie wyników nauczania w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014
Porównanie 2012/2013 – średnia szkoły : 4,13 2013/2014 – średnia szkoły : 4,18 w bieżącym roku średnia wzrosła 0,05

7 Przedmioty objęte sprawdzianem
Średnie klas z przedmiotów objętych sprawdzianem po klasie VI Klasa Przedmioty objęte sprawdzianem Średnia klasy Matematyka Język polski Język angielski IV 2,86 3,5 3,36 3,24 V 3,01 3,43 3,86 VI 3,07 3,64 3,45 Średnia szkoły: ,37

8 Liczba uczniów w klasie
Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2013/2014 Klasa Liczba uczniów w klasie O C E N Y Wzoro- we Bardzo dobre Dobre Poprawne Nieodpo- wiednie Nagan- ne I - III 24 Ocena opisowa IV 8 3 2 -- V 7 5 1 VI 14 4 razem 29 16 55,1% 27,56% 13,79% 3,45%

9 Zachowanie uczniów

10 Zestawienie ocen z zachowania za I semestr roku szkolnego 2012/2013 i 2013/2014
Porównanie r.szk 2012/ r.szk 2013/2014 16 – wzorowych – wzorowych 6 – bardzo dobrych – bardzo dobrych 7 – dobrych – dobrych 3 – poprawne – poprawna

11 Zestawienie frekwencji za I semestr roku szkolnego 2013/2014
KLASA „0” I II III IV V VI LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 13 8 7 14 % OBECNO-ŚCI 86,1% 90% 91,8% 89,7% 89,4% 96,2% 95,6% UCZNIO-WIE ZE Z100% FREK-WENCJĄ Justyna Głowicka Weronika Bekisz, Karol Głowicki Damian Puciaty Mateusz Borys Mateusz Koszczuk, Szymon Purwin, Andrzej Wojtach Sylwia Sokołowska RAZEM 61 UCZNIÓW UZYSKAŁO ,26%

12 LICZBA UCZNIÓW W KLASIE LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK
Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/2014 KLASA I II III IV V VI RAZEM LICZBA UCZNIÓW W KLASIE 8 7 14 53 LICZBA PRZECZYTANYCH KSIĄŻEK ------ 131 68 92 67 162 520 ŚREDNIA NA 1 UCZNIA 16,4 9,7 11,5 9,6 11,6 10,61

13 Zestawienie czytelnictwa za I semestr roku szkolnego 2013/2014

14 Stypendia za wyniki w nauce za I semestr roku szkolnego 2013/2014
Lp. Imię i nazwisko ucznia Klasa Średnia ocen Wysokość stypendium 1 Mateusz Borys IV 5,17 150,00 2 Joanna Feltowicz 4,75 100,00 3 Mateusz Koszczuk V 4,83 4 Szymon Purwin 5,0 5 Konrad Jankowski VI 5,01 6 Emilia Wiśniewska 7 Krystian Borys 8 Łukasz Wodnicki 4,8 9 Anna Rogało 4,9 RAZEM 1150,00

15 Diagnozy wstępne – wrzesień 2013

16     Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV
ilość szkół piszą- cych test ilość uczniów średni wynik wynik procentowy stanin SP w Dolistowie 1 8 8,25 41% bardzo niski woj. podlaskie 17 596 11,15 56% średni Polska 1184 29696 11,50 57%

17 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów po I etapie edukacyjnym - klasa IV
Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 4 osiągnęła średni wynik 8,25p., co stanowi 41% możliwych do zdobycia i jest wynikiem bardzo niskim. Jest to wynik o 2,9 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 3,25p. niższy od średniego wyniku w kraju.

18 Diagnoza wstępna z matematyki - klasa IV
ilość uczniów średni wynik wynik procento- wy SP w Dolistowie 8 16,4 63%

19 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie IV
Najwyższy wynik 25 pkt ( 96,2%)uzyskał 1 uczeń, również jeden uczeń uzyskał 20 pkt, czyli 76,9%. Czterech uczniów uzyskało wynik powyżej 50%, Tylko jeden uczeń uzyskał wynik poniżej 50%. Średni wynik klasy- 16,4 pkt, co daje 63%

20 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl
Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego ilość szkół piszących test ilość uczniów średni wynik wynik procentowy stanin SP w Dolistowie 1 7 10,14 51,00% niski woj. podlaskie 14 290 12,11 61,00% średni Polska 1037 24419 11,83 59,00%

21 Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl
Diagnoza umiejętności polonistycznych uczniów kl. V na początku roku szkolnego Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 20p. Klasa 5 osiągnęła średni wynik 10,14p., co stanowi 51% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niskim. Jest to wynik o 1,97 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,69p. niższy od średniego wyniku w kraju.

22 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V
ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 12,3 32,3%

23 Diagnoza wstępna z matematyki w klasie V
Tylko jeden uczeń uzyskał wynik powyżej połowy możliwych do zdobycia punktów - czyli 55,3%. Dwóch uczniów uzyskało wynik powyżej 40%, a pozostali uczniowie uzyskali wyniki poniżej 30%.

24 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r.
Poziom Ilość uczniów % Najwyższy 1 7,14 Bardzo wysoki Wyżej średni 2 14,29 Średni 3 21,43 Niżej średni Niski Bardzo niski Najniższy

25 Wyniki testu próbnego w klasie VI przeprowadzonego w grudniu 2013r.
Ilość uczniów piszących – 14 tj. 100% . 2 uczniów tj. 14,29% posiada opinie PPP. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 40 p. Klasa VI osiągnęła  wynik 19,64p, co stanowi 49% możliwych do zdobycia i jest wynikiem niżej średnim. Jest to wynik o 1,88 punktu niższy od średniego wyniku w województwie podlaskim i o 1,86 niższy od średniego wyniku w kraju.

26 Testy semestralne z języka angielskiego w klasach III-VI
Nadzór pedagogiczny sprawowany przez dyrektora w I semestrze roku szkolnego 2013/2014 Testy semestralne z języka angielskiego w klasach III-VI Test semestralny z języka polskiego – kl. V Test semestralny z matematyki - kl. IV

27 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III
. ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 38 pkt 59%

28 Średni wynik testu – 38pkt (co stanowi ocenę dostateczną)
Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie III Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65 pkt . Średni wynik testu – 38pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

29 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV
ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 uczniów) 58 pkt 67%

30 Średni wynik testu – 58pkt (co stanowi ocenę dostateczną)
Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie IV Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Jeden uczeń nie przystąpił do testu z powodu choroby. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 86pkt Średni wynik testu – 58pkt (co stanowi ocenę dostateczną)

31 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V
ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 7 45 pkt 73%

32 Średni wynik testu – 45pkt (co stanowi ocenę dobrą)
Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie V Test kompetencji z języka angielskiego pisało 7 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 61pkt Średni wynik testu – 45pkt (co stanowi ocenę dobrą)

33 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI
ilość uczniów średni wynik wynik procentowy SP w Dolistowie 14 46 pkt 71%

34 Średni wynik testu – 46pkt (co stanowi ocenę dobrą)
Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka angielskiego w klasie VI Test kompetencji z języka angielskiego pisało 14 uczniów. Uczniowie mogli zdobyć maksymalnie 65pkt Średni wynik testu – 46pkt (co stanowi ocenę dobrą)

35 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V
Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowe 7 14,0 pkt. 58%

36 Badanie wyników nauczania - test semestralny z języka polskiego w klasie V
Uczniowie zdobyli dwie oceny dobre, trzy dostateczne i dwie dopuszczające. Nie było ocen niedostatecznych, bardzo dobrych i celujących. Średnia ocen klasy – 3,0.

37 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV
Ilość uczniów Średni wynik Wynik procentowy SP w Dolistowie 8 (pisało 7 ucz.) 16,3 pkt 54,3 %

38 Badanie wyników nauczania - test semestralny z matematyki w klasie IV
Ani jedna osoba nie otrzymała oceny celującej i bardzo dobrej. 3 uczniów uzyskało oceny dobre(42,9%), 2 uczniów oceny dostateczne (28,6%) i po 1 ocenie dopuszczającej i niedostatecznej ( po 14,3%). Średnia oceny klasy – 3,0

39 Obserwacje zajęć Obserwacje zajęć w szkole - 7
Obserwacje zajęć w Klubach Przedszkolaka- 2 Kontrole wewnętrzne (stołówka, dyżury nauczycieli, dzienniki) - 7

40 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania
- wprowadza się możliwości poprawiania tylko ocen negatywnych i niskich (ndst, dop. i dst) ze sprawdzianów; - wprowadza się konieczności ponownego przystąpienia ucznia do poprawy w ciągu 1 tygodnia lub terminie uzgodnionym z nauczycielem w sytuacji, gdy podczas pierwszej próby otrzymał on ocenę niższą niż dostateczna; - wprowadza się listy gratulacyjne na I semestr i zakończenie roku szkolnego dla rodziców uczniów, którzy uzyskali średnią ocen 4,5 i wzorowe zachowanie; - wprowadza się tytułu i odznaki WZOROWEGO UCZNIA dla osób, które uzyskały średnią ocen 4,75 i wzorowe zachowanie;

41 Zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania
- wprowadza się dyplomy i statuetki NAJLEPSZY ABSOLWENT dla uczniów klasy VI, którzy ze sprawdzianu zewnętrznego uzyskali wysokie wyniki (staniny 9., 8. i 7.); - w poszczególnych PSO wprowadza się zmiany zawierające informacje o motywowaniu uczniów do nauki, np. przyznawanie tytułów najlepszym uczniom w określonej dziedzinie MISTRZA, ZNAWCY, EKSPERTA itp.

42 Frekwencja rodziców na zebraniach

43 Klasa I

44 Klasa II

45 Klasa III

46 Klasa IV

47 Klasa V

48 Klasa VI

49 Średnia frekwencja rodziców na zebraniach w klasach IV-VI

50 Rodzice ze 100% frekwencją na zebraniach
Klasa I p. R. Poduch, p. J. Suszko, p. E. Tyborowska, p. D. Zawalich Klasa II p. W. Bekisz, p. B. Feltowicz, p. A. Giza Klasa III p. K. Żukowska Klasa IV p. A. Borys Klasa V – brak rodziców ze 100% frekwencją Klasa VI p. M. Bajko, p. K. Jankowska, p. B. Rogało, p. T. Skutnik

51 Inne informacje o szkole

52   Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt 2
Lp. Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia dyd- wyrównawcze Alicja Grzegorczyk 2 Koło polonistyczne Alicja Witkowska 3 Praca z uczniem słabym - Ortograffiti 4 Praca z uczniem zdolnym Teresa Mróz 5 Opieka świetlicowa 6 Koło muzyczne Bogusława Bochenko

53 Oferta zajęć pozalekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014 w ramach godzin KN art. 42 ust.2pkt 2
7 Praca z uczniem słabym Elżbieta Tyborowska 8 Praca z uczniem zdolnym Józef Chitruk 9 Koło komputerowe kl. II Alicja Grzegorczyk 10 Opieka świetlicowa Alicja Grzegorczyk   11 Krystyna Huniewicz 12 Zajęcia dyd.- wyrównawcze 13 Koło komputerowe kl. III 14 Zajęcia z logopedii Justyna Jaromińska 

54 Zajęcia edukacyjne wynikające z projektu organizacyjnego (płatne)
Lp. Nazwa zajęć Imię i nazwisko nauczyciela 1 Zajęcia plastyczne B. Bochenko 2 SKS T. Mróz

55 Zajęcia specjalistyczne
Na zajęcia logopedyczne uczęszcza 8 uczniów klas I – IV, 5 uczniów kl.0 i 7 przedszkolaków. W Klubach Przedszkolaka poza zajęciami logopedycznymi prowadzone są zajęcia taneczne i zajęcia z rytmiki.

56 Zajęcia specjalistyczne
Na zajęcia korekcyjno – kompensacyjne uczęszcza uczniów Na gimnastykę korekcyjną uczęszczają – 4 uczniowie Na zajęcia rewalidacyjne uczęszcza – 1 uczennica Na zajęcia wczesnego wspomagania uczęszcza – 1 uczeń

57 Programy i przedsięwzięcia w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
Klub Bezpiecznego Puchatka – kl. I Śniadanie Daje Moc – kl. 0 – III Owoce w Szkole kl. I – III Ortograffiti kl. IV - VI WF z klasą kl. IV – VI Szklanka mleka kl. O – VI Wspólne drugie śniadanie w szkole kl. I - VI Szkoła uzyskała Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

58 Wycieczki w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
WYCIECZKI W SP W DOLISTOWIE W R.SZK. 2013/2014 -zestawienie za I semestr Klasa Przedmiotowe Krajoznawczo -turystyczne Imprezy rekreacyjno- sportowe RAZEM KL.I 4 - 15 KL.II 3 KL.III 2 KL.IV KL.V KL.VI

59 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
Lp. Konkursy w SP w Dolistowie w roku szkol. 2013/14 I semestr Szczebel Osiągnięcia, miejsca N-l odpowiedzialny Szkol ny Gminny Powiato-wy Rejono wy Woje-wódzki Ogólno-polski 1 Szkolny Konkurs Ortograficzny ,,O pióro Dyrektora szkoły”( I etap) 10 ucz Do II etapu zakwalifikowało się 7ucz. A.Witkowska 2 Rodzinna Wigilia bez alkoholu- literacki 3 ucz. M. Puciata – I miejsce A.Rogało- II miejsce E. Wiśniewska- III miejsce 3 Rodzinna Wigilia bez alkoholu- plastyczny 23 ucz. Iza Rećko kl. 0– nagroda Mateusz Giza kl. II- nagroda Natalia Feltowicz kl. II- nagroda E. Chilmon kl. VI- wyróżnienie B. Bochenko K. Huniewicz A. Grzegorczyk T. Mróz

60 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
Ozdoby choinkowe 7 Michał Wiśniewski kl. 0 - nagroda B. Bochenko 5 Szopki i gwiazdy kolędnicze 6 ucz. Mateusz Koszczuk- nagroda Elżbieta Chilmon- wyróżnienie Krystian Borys, Konrad Jankowski, Sebastian Domurat, Łukasz Wodnicki -nagroda B. Bochenko, ks. J.Chitruk 6 Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego 4 ucz 2 ucz. 2 ucz. Krystian Borys Emilia Wiśniewska – uczniowie uzyskali tytuł Finalisty A. Witkowska Wojewódzki Konkurs Matematyczny udział E. Tyborowska 8 Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy 6 ucz Udział T. Mróz

61 Konkursy w I semestrze roku szkolnego 2013/2014
9 Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego  6 ucz udział A. Gudel 10 Konkurs plastyczny ,,Najpiękniejsze miejsce w mojej gminie” 10 ucz B. Bochenko 11 ,,Przyroda wokół mnie” -plastyczny 11 ucz T. Mróz

62 Akcje dobroczynne Szlachetna Paczka (wpłaty indywidualne) - 370zł
Kiermasz Bożonarodzeniowy – 320zł (Pieniądze przeznaczono na zakup produktów do Szlachetnej Paczki.) Akcja „Góra Grosza” - 89,77zł Gwiazdka dla Afryki (na rzecz szczepionki dla dzieci z Sierra Leone) – 200zł – pieniądze zebrane zostały w dn. 21 I 2014r.

63 Teatrzyki, warsztaty i spotkania ze specjalistami w szkole:
„Kopciuszek” – opowieść o kształtowaniu się postaw moralnych „Co jest najpiękniejsze?” – teatrzyk o tematyce profilaktycznej Spotkanie z leśniczym z BPN ph. „Cztery pory roku w BPN” Spotkanie z treserką psów nt. „Jak zachowywać się podczas spotkania z psem” Dwa spotkania z przedstawicielami Policji w Mońkach nt. „Bezpieczna droga do szkoły” i „Bezpieczne ferie zimowe” Warsztaty dla kl. IV – VI z Przedstawicielami Stowarzyszenia Sakwa – „ W poszukiwaniu śladów przeszłości” Warsztaty dla kl. IV – VI z Ekomobilem Jeżowóz – pt. „ Odkrywcy przyrody - organizmy żyjące w Biebrzy”

64 Koszty poniesione na modernizację placówki
Klub Przedszkolaka w Dolistowie –3524,97 zł Klub Przedszkolaka w Jaświłach ,75 zł Klub Przedszkolaka w Mikicinie ,97 zł Szkoła Podstawowa w Dolistowie ,77zł

65 Dożywianie Ogółem z obiadów korzysta 50 ucz. - 73%
Z obiadów bezpłatnych korzysta -35 osób kl.0-VI % herbata ucz. kl.0-VI – 86% mleko ucz % warzywa i owoce w szkole kl. I-III 24 ucz %

66 Dowozy Do szkoły dowożonych jest 37 uczniów ( w tym 3 osoby z Klubu Przedszkolaka) co stanowi – 51,5% wszystkich uczniów.

67 Działalność SKO Szkolna Kasa Oszczędności działa w SP w Dolistowie od listopada 2013r. Opiekunem jest Pani Bogusława Bochenko. Uczniowie uczą się oszczędzania, wpłacając na swoje konto w książeczce oszczędnościowej. Dodatkową zaletą jest też możliwość śledzenia swoich oszczędności na koncie internetowym, do którego mają dostęp. Poza tym oprocentowanie dla dzieci do lat 12 wynosi 4% w stosunku rocznym. Uczniowie za regularne oszczędzanie otrzymują drobne gadżety: długopisy, ołówki, smycze, notesy, magnesy. W naszej szkole regularnie oszczędza tylko 8 osób, co stanowi 15,3%. Konta internetowe posiada 28 osób, co stanowi 53,8 % wszystkich uczniów szkoły.

68 Bal charytatywny - zestawienie
r. szk. 2009/2010 – plac zabaw r. szk. 2010/2011 – klasopracownie edukacji wczesnoszkolnej nr 1 i 3 (zakup mebli) r. szk. 2011/2012 – klasopracownie: edukacji wczesnoszkolnej nr 2 i języka angielskiego (zakup mebli) r. szk. 2012/2013 – szatnie kl. I – III i IV – VI r. szk. 2013/2014 – (15 osób) zebrano 1000zł i 150 dolarów z przeznaczeniem na remont pracowni komputerowej


Pobierz ppt "Jak pracowaliśmy w roku szkolnym 2013/2014?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google