Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcje kontroli podatkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcje kontroli podatkowej"— Zapis prezentacji:

1 Funkcje kontroli podatkowej

2 Kontrola prawidłowości wywiązania się z obowiązków podatkowych
Zgodnie z art. 281 § 2 Op: „celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego”. Zadeklarowany przez ustawodawcę cel kontroli podatkowej ogranicza ją wyłącznie do weryfikacji prawidłowości deklaracji podatkowej. Protokół kontroli nie jest formą wymiaru i wskazuje jedynie ustalenia wynikające z czynności kontrolnych (formą zakończenia jest zatem realizowany deklarowany cel kontroli)

3 Zgromadzenie materiału dowodowego dla przyszłego postępowania podatkowego
„inne dokumenty” (tj. protokół z kontroli, a też protokoły zeznań i przesłuchań) stanowią dowód w postępowaniu podatkowym (art. 181 Op) - można je wykorzystać w postępowaniu podatkowym nie ma zatem potrzeby ponawiania dowodów już zgromadzonych w toku kontroli podatkowej po kontroli organ podatkowy (ten sam organ) „jest gotowy” - w zakresie ustaleń faktycznych (i jeśli materiał dowodowy nie zostanie uzupełniony w postępowaniu podatkowym) - do wydania decyzji

4 Zabezpieczenie materiału dowodowego
zabezpieczenie materiału dowodowego na potrzeby przyszłego wymiaru ochrona przed możliwością jego zniszczenia/usunięcia, itp..

5 Wymiar podatku stwierdzenie nieprawidłowości nie wystarczy - konieczne jest przywrócenie stanu zgodnego z prawem nie można zatem poprzestać na dokonaniu ustaleń faktycznych i ich ocenie, ale należy dokonać wymiaru podatku po zakończeniu kontroli podatkowej dopuszczalna jest zarówno autokorekta (art. 81a Op), jaki wymiar decyzyjny (art. 21 § 3 Op)

6 Przygotowanie materiału stanowiącego podstawę przygotowania deklaracji korygującej - wspomaganie samowymiaru ustalenia zawarte w protokole umożliwiają kontrolowanemu przygotowanie deklaracji - deklaracji korygującej uwzględnienie wszystkich nieprawidłowości stwierdzonych w protokole kontroli powoduje realny brak przesłanek do wszczęcia postępowania podatkowego; formalnie jednak wszczęcie postępowania nie jest niedopuszczalne (art. 165b Op)

7 Przygotowanie podstawy faktycznej przyszłej decyzji wymiarowej
protokół z kontroli podatkowej stanowi dowód w postępowaniu podatkowym - art. 181 Op protokół jest dokumentem urzędowym - art. 194 § 1 i 3 Op treść protokołu niemalże tożsama z elementami uzasadnienia decyzji uprawnienia dowodowe w toku kontroli, i w toku postępowania podatkowego są dla podatnika (kontrolowanego lub strony postępowania) takie same - aktywność dowodową podatnik może realizować w toku obu procedur, w tym samym zakresie protokół nie ogranicza jednak możliwości „wzbogacenia” materiału dowodowego w toku postępowania podatkowego - podstawa faktyczna decyzji wymiarowej nie musi zatem być tożsama z ustaleniami kontroli


Pobierz ppt "Funkcje kontroli podatkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google