Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse publiczne. Planowanie finansowe Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE1.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse publiczne. Planowanie finansowe Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE1."— Zapis prezentacji:

1 Finanse publiczne. Planowanie finansowe Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE1

2 Model 1. Budżet zadaniowy Zarządzanie środkami publicznymi: w perspektywie wieloletniej, z myślą o realizacji konkretnych zadań publicznych mierzonych za pomocą wymiernych kryteriów z sankcjami za nieosiągnięcie w/w celów START 1. Identyfikacja problemów i potrzeb 2. Określenie celów i mierników ich wykonania 3. Ustalenie optymalnej strategii działania 4. Określenie kosztów i czasu działania 5. Sporządzenie budżetu zadaniowego 6. Realizacja wyznaczonych zadań 7. Rozliczenie i ocena realizacji zadań Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE2

3 Klasyfikacja budżetowa Tradycyjna (budżet obecny) ROZDZIAŁY DZIAŁY CZĘŚCI Minister Zdrowia Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne Oświata Szkoły medyczne Zadaniowa FUNKCJE PAŃSTWAJakie są sfery działalności państwa? ZADANIA PAŃSTWA Jakie są cele poszczególnych wydatków w danej sferze? PODZADANIAJakie konkretne działania w celu realizacji w/w celów należy podjąć? Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE3

4 Funkcje państwa w budżecie zadaniowym Zarządzanie państwem 1 Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 Działalność edukacyjna, opiekuńcza i wychowawcza państwa 3 Zarządzanie finansami 4 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa 5 Nauka polska 10 Sprawy obywatelskie 16 Sprawiedliwość 18 Planowanie strategiczne 22 Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE4

5 Przykład klasyfikacji zadaniowej (1) Wydatki 14 Wydatki 15 Wydatki 16 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / miernikiWartość bazowa 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 F 6: Polityka gospodarcza kraju Z: Stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej PKB PL per capita w relacji do PKB EU – 27 per capita 66%67%Wzrost71% Z: bezpieczeństwo energetyczne kraju Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energetycznej 94%85%Stabilny85% Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy 16%>10%stabilna>10% F3: Edukacja, wychowanie, opieka X złX + 0,01 mln zł X + 0,02 mln zł Z: Upowszechnienie przedszkolne Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 72,7%76Wzrost86% Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE5

6 Przykład klasyfikacji zadaniowej (2) Wydatki 14 Wydatki 15 Wydatki 16 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / miernikiWartość bazowa 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 F18: SPRAWIEDLIWOŚĆ Z: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów 20%38%Wzrost41% Wskaźnik opanowania spraw Liczba uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania 0,023 Spadek0,021 XX + 0,01 mln zł X + 0,02 mln zł Z: Wykonywanie kar izolacyjnych Metraż celi na 1 osadzonego 3m^23.5 m^2 4 m^24,5 m^2 Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa 58%57%Spadek55% Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE6

7 Przykład klasyfikacji zadaniowej (3) Wydatki 14 Wydatki 15 Wydatki 16 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / miernikiWartość bazowa 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 F 2 : Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Z: Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa i służb porządkowych Wskaźnik wykrywalności przestępstw 68%69%70%71% XX + 0.01 mln zł X + 0,02 mln zł Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczego i Gaśniczego 9 min 3 sek 9 min8 min 55 sek 8 min 51 sek F 8: Kultura fizycznaMiejsce w klasyfikacji medalowej sportów olimpijskich 30 14- 20 14-1812- 16 Z: Wzrost pozycji Polski w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Z: Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim 100104%Wzrost103 Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE7

8 Porównanie cech budżetów BUDŻET TRADYCYJNYBUDŻET ZADANIOWY Jednostkowe ujęcie wydatków przy nieokreślonych ogólnych celach finansowych PLANOWANIE Globalne podejście do wydatków publicznych, podporządkowanych celom (parametryzacja) Rok budżetowyOBOWIĄZYWANIEPlan wieloletni – aż do momentu realizacji celów Resortowe, ograniczone do wydawania zaplanowanych w budżecie kwot WYKONANIE Międzyresortowe, z naciskiem na zarządzanie środkami publicznymi dla realizacji celów Brak wiedzy o efektywności polityki budżetowej ZNACZENIE PRAKTYCZNE Czytelna informacja o skuteczności polityki budżetowej Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE8

9 Model 2. Planowanie wieloletnie BUDŻET PAŃSTWAWIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA Ustawa sejmowaForma prawnaUchwała Rady Ministrów, podejmowana co roku, do 30 IV Rok budżetowyOkres obowiązywania Rok budżetowy + 3 kolejne lata Tradycyjna klasyfikacja budżetowa Struktura/ Treść 1/ Program Konwergencji – zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 2/ Opis celów i mierników ich realizacji w układzie głównych funkcji państwa (m.in. priorytety polityki społecznej i gospodarczej, planowany limit wydatków JSFP zgodny z regułą stabilizacyjną) W stanie prawnym obowiązującym do 31.12.2013 r. przepisy ustawy budżetowej wpływały na zmianę ( aktualizację) WPF Wzajemna relacja WPF jest podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na przyszły rok W stanie prawnym obowiązującym do 31.12. 2013 roku WPF wyznaczał maksymalny limit deficytu na każdy rok ( z czterech kolejnych) Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE9

10 Prognozy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2013 - 2016 2013201420152016 PKB ( dynamika wzrostu) 102,9103,2103,8104,6 PKB ( ceny realne)1 694 mld zł1 787 mld zł1 829 mld zł1 956 mld zł Dochody BP305 mld zł313 mld zł297 mld zł316 mld zł Wydatki BP337 mld zł340 mld zł353 mld zł358 mld zł Deficyt / PKB ( ESA 95) 2,2%1,6%3,0 %2,1 % Państwowy dług publiczny 833 mld zł851 mld zł959 mld zł997 mld zł Główne reformy (POLSKA CYFROWA): zapewnienie dostępu cyfrowego przez modernizację infrastruktury, wzrost kompetencji urzędników oraz otwarcie zasobów (DYFUZJA): równomierny rozwój regionów poprzez wspomaganie wzrostu ich konkurencyjności i zwiększenie dostępności obsługi transportowej Podtrzymanie dodatniego tempa wzrostu gospodarczego dla ochrony miejsc pracy (m.in. linia gwarancyjna de minimis BGK dla MSP) Bezpieczeństwo rodziny i dzieci + wzrost dzietności (wydłużenie płatnego urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni, większe dotacje dla gmin w celu obniżenia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach) Reforma systemu emerytalnego – równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 2040 roku ( = 67 lat) Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE10

11 Programy wieloletnie (wybór) ProgramZadaniaCzas realizacjiŚrodki budżetowe w 2013 r. Programy wieloletnie finansowego wsparcia inwestycji M.in. dla Cadburry/Wedel – fabryka czekolady w Bielanach Wrocławskich, dla Indesit- fabryka pralek w Radomsku, dla Goodrich Aerospace – fabryka podwozi samolotowych w Jasionce 2011-202099 mln zł Program rozwoju infrastruktury na granicy POL –UKR Rozbudowa przejść granicznych – Zosin, Dołhobyczów, Korczowa 2010 - 201379 mln zł Program Oczyszczania Kraju z Azbestu Neutralizacja wyrobów zawierających azbest 2009 - 20324 mln zł Kultura Plus Biblioteka Plus Digitalizacja bibliotek Przekształcanie bibliotek wiejskich w ośrodki życia społecznego 2011 – 201536 mln zł Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku2011 - 2014161 mln zł Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Profilaktyka, wczesne wykrywanie, skuteczne leczenie 2006 - 2015250 mln zł Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE11

12 Wieloletnia Prognoza Finansowa JST 201220132014201520162017 201220132014201520162017 201220132014201520162017 Układ kroczący WPF: Prognoza musi być rokrocznie aktualizowana, tak by za każdym razem objąć okres 4 kolejnych lat budżetowych Organ stanowiący powinien uchwalić co roku nową prognozę w terminie nie późniejszym niż bieżącą uchwałę budżetową Prognoza musi być zgodna z uchwałą budżetową JST co do: Rocznego wyniku budżetu Sumy długu JST Kwoty przychodów i rozchodów JST Strategiczny dokument budżetowy zawierający postanowienia i zobowiązania finansowe JST o okresie > 1 rok budżetowy. Minimalna treść: Lista programów wieloletnich ( źródła ich finansowania) Prognoza długu JST Prognoza dochodów i wydatków JST Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE12

13 Wieloletnia Perspektywa Finansowa (Wieloletnie Ramy Finansowe UE) 2014-2020 Założenia merytoryczne Priorytety polityki UE: Programy: budżet UE powinien być skoncentrowany na wspieraniu (synergia) realizacji celów, które przyniosą więcej korzyści (efektywność) dzięki wydatkom z UE (wydajność) niż za sprawą wydatków z poszczególnych budżetów państw członkowskich Walka z bezrobociem młodzieży Rozwój badań naukowych ( odrębne fundusze na programy ITAR, GALLILEO, COPERNICUS) Założenia techniczne Limity środków na zobowiązania: 1,00% DNB UE; Limity środków na płatności: 0,95% DNB UE Obowiązkowa klauzula przeglądowa ( ponowna ocena i dostosowanie planów finansowych do potrzeb budżetowych) Nowe daniny (?): – podatek paliwowy, – podatek środowiskowy, – nowy CIT, – nowy VAT, – podatek od zysków banku centralnego, – Podatek bankowy ( PL: opłata ostrożnościowa) Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE13

14 Model 3. Partnerstwo publiczno - prywatne Podmiot publiczny JSFP Partner prywatny Przedsiębiorca Strony umowyTreść umowy Ustawa o PPP art. 7. 1. Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Typowe przedsięwzięcia: budowa lub remont obiektu budowlanego służącego celom publicznym ( autostrada, lotnisko, akwapark) świadczenie usług publicznych, wyposażenie istniejącego składnika majątkowego ( np. nieruchomości publicznej) w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE14

15 PPP – procedura 1. Informacja o planowanym PPP (BIP v Dz. Urz. UE) 2. Składanie ofert przez partnerów prywatnych 3. Prawna i ekonomiczna analiza ofert 4. Wybór partnera prywatnego 5. Zawarcie umowy o PPP 6. Zgoda MF, jeśli dofinansowanie z budżetu państwa > 100 000 zł NFP 43 Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. NFP 47 Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE15

16 PPP – typy kontraktów Alokacja ryzyka PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNYWSPÓLNIE PRAWA WŁASNOŚCI ZEZWOLENIA PROBLEMY ARCHEOLOGICZNE + KOSZTY BUDOWY I ICH WZROST TERMINY WYKONANIA ZADANIA + SIŁY WYŻSZE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE PROTESTY SPOŁECZNE + Modele PPP Kontraktacja usług Kontrakt menedżerski Dzierżawa lub leasing (urządzeń publicznych) Spółka kapitałowa Spółka komandytowa Build Own OperateTransfer Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE16

17 PPP – wady i zalety Zalety Przyspieszenie rozwoju infrastruktury publicznej Poprawa jakości usług publicznych Oszczędność wydatków publicznych Wady Niebezpieczeństwo nadużyć i korupcji Czasochłonność i biurokracja procesów decyzyjnych Problemy z rozliczeniami i roszczeniami stron kontraktu Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE17

18 Model 4. Kredyt bankowy Bank: Oddanie pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy Kredytobiorca: 1. Przeznaczenie kredytu na określony cel 2. Zwrot kredytu wraz z odsetkami 3. Zapłata prowizji od udzielonego kredytu Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE18

19 Czym się różni kredyt od pożyczki? Umowa kredytuUmowa pożyczki Ustawa - Prawo bankoweŹRÓDŁO PRAWAKodeks cywilny BankWIERZYCIELKażdy podmiot mający zdolność do czynności prawnych Tylko środki pieniężnePRZEDMIOT UMOWYŚrodki pieniężne lub rzeczy oznaczone co do gatunku PisemnaFORMA UMOWYPisemna, gdy wartość umowy > 500 zł Pozostaje przy bankuKWESTIA WŁASNOŚCIPrzenoszona na pożyczkobiorcę Cel i odpłatność - obligatoryjneINNE ELEMENTYCel i odpłatność – niekonieczne 19Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

20 Strony umowy kredytowej WIERZYCIEL: Bank lub instytucja finansowa mająca ustawowe upoważnienie do udzielania kredytów Po stronie wierzycielskiej może być też konsorcjum bankowe = forma współpracy kilku banków dla udzielenia jednego, dużego i ryzykownego kredytu PR BANK. 73. 1. Banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. 3. Banki, o których mowa w ust. 1, ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu. DŁUŻNIK: Osoba fizyczna, Osoba prawna, j.o.n.m.o.p posiadająca zdolność kredytową Wyjątek od respektowania zasady zdolności kredytowej: PR BANK. 70 / 2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem: 1/ ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, 2/ przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. 20Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

21 Jak wygląda typowa procedura kredytowa? EtapWykonawcaCechy Przygotowanie dokumentacji kredytowej (wniosek kredytowy) Kredytobiorca Biura doradztwa kredytowego 1.Zebranie podstawowych informacji o kredytobiorcy 2.Określenie wysokości i celu kredytu 3.Prognoza co do możliwości i formy spłaty kredytu 4.Wstępna ocena zdolności kredytowej oraz zabezpieczeń Weryfikacja dokumentacji kredytowej Inspektor kredytowy Biura Informacji Kredytowej 1.Sprawdzenie przedstawionych przez kredytobiorcę dokumentów pod kątem merytorycznym i formalnym 2.Zbadanie historii kredytowej klienta Skoring kredytowy Inspektor kredytowy Przeliczenie danych kredytowych według przyjętego przez bank systemu punktów Przykładowe kryteria: jakie są zarobki klienta? czy klient uprzednio korzystał z usług tego banku? Jaka jest jakość zabezpieczeń kredytu? Decyzja kredytowaKomitet Kredytowy BankuFormalna i merytoryczna analiza dokumentacji Opracowanie umowy kredytowej BankOkreślenie celów i kosztów kredytu oraz innych elementów umowy Monitoring kredytuInspektor kredytowyNa podstawie art. 74 prawa bankowego 21Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

22 Kwota kredytu Zasada: Kwota kredytu jest ustalona w umowie przez strony, z tym, że ograniczeniem swobody ustalania tej kwoty są: Limit koncentracji zaangażowań kredytowych Zakaz praktyk protekcjonistycznych Zakaz lichwy Powyższe zakazy i limity mają charakter publicznoprawny – skierowane są do banków, a nie do ich klientów. Dlatego naruszenie przez bank któregoś z zakazów / limitów nie skutkuje nieważnością umowy kredytowej. LICHWA W KODEKSIE KARNYM Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. LICHWA W KODEKSIE CYWILNY M / 21 Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 4 – krotności stopy kredytu lombardowego NBP ( odsetki maksymalne) /22 Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnych przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne /23 Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE22

23 Limity i zakazy odnoszące się do kwoty kredytu Limit koncentracji zobowiązań Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym podmiocie, (….) obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć limitu koncentracji zaangażowań, który wynosi 25% funduszy własnych banku. Zakaz praktyk protekcjonistycznych Suma wierzytelności kredytowych ( także z tytułu pożyczek, gwarancji i poręczeń bankowych) wobec: członków zarządu banku, rady nadzorczej, osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku nie może przekroczyć 10% funduszy własnych w banku komercyjnym i państwowym oraz 25% funduszy własnych w banku spółdzielczym Zakaz uprzywilejowania osób pracujących w banku, z którymi bank może zawrzeć tzw. wewnętrzne umowy kredytowe. Umowy te: (1) nie mogą być oparte na korzystniejszych warunkach niż te dla innych klientów (2) w przypadku gdy wartość umowy przekracza 10 000 euro, to na umowę zgodę musi wyrazić zarząd banku i rada nadzorcza (3) w przypadku, gdy wartość umowy przekracza 30 000 euro, oprócz zgody trzeba jeszcze zawiadomić KNF Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE23

24 Koszty kredytu 1. Zwrot kapitału kredytowego Harmonogram spłat Technika spłat Karencja? Czy można spłacić kredyt przed terminem? 2. Spłata odsetek Odsetki = wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału Wzór: KAPITAŁ NIESPŁACONY x STAWKA ( stała lub zmienna) 3. Zapłata prowizji Prowizja = wynagrodzenie za pośrednictwo w transakcji WZÓR: CAŁY KAPITAŁ KREDYTOWY x STAWKA stała Najczęściej prowizja wypłacana jest przy pierwszej transzy kredytowej Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE24

25 Jak można zabezpieczyć kredyt? ZABEZPIECZENIE OSOBISTE (odpowiedzialność całym swoim majątkiem) Poręczenie cywilnoprawne Poręczenie wekslowe (aval) Gwarancja bankowa Cesja wierzytelności ZABEZPIECZENIE RZECZOWE (odpowiedzialność ograniczona do konkretnego składnika majątku) Hipoteka Zastaw Przewłaszczenie powiernicze Kaucja 25Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

26 Poręczenie cywilnoprawne umowa kredytu ( umowa główna) Wierzyciel Dłużnik [bank] [ np.przedsiębiorca] umowa poręczenia ( umowa akcesoryjna) = wypłata sumy gwarantowanej opłata za poręczenie [ relatywizowanej do świadczenia głównego] Poręczyciel 26Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

27 Poręczenie wekslowe ( aval) umowa kredytu ( umowa główna) Wierzyciel Dłużnik [bank] [ np.przedsiębiorca] jednostronna czynność prawna: wystawienie i podpisanie weksla in blanco, który bank może wypełnić, gdy główny dłużnik nie wykona umowy Poręczyciel 27Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

28 Gwarancja bankowa - schemat 4. Żądanie wypłaty sumy gwarantowanej i jego realizacja 3. Umowa gwarancji bankowej BANK GWARANT BENEFICJENT GWARANCJI 5. Regres 2. List gwarancyjny 1. Umowa zlecenia udzielenia gwarancji 0. Umowa kredytu ZLECENIODAWCA GWARANCJI 28Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

29 Hipoteka i zastaw Podobieństwa 1.Hipoteka i zastaw podążają za rzeczą, którą obciążają – każdy nowy właściciel rzeczy będzie dłużnikiem wobec pierwotnego wierzyciela 2.Hipoteka i zastaw dają prawo pierwszeństwa wierzycielom w zaspokajaniu swych roszczeń od dłużnika; w razie zbiegu decyduje data ustanowienia hipoteki lub zastawu (prior tempore potior iure) Różnice HipotekaZastaw Dotyczy nieruchomości Dotyczy ruchomości Powstaje z dniem wpisu do księgi wieczystej Powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów 29Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

30 Jak bank windykuje kredyt? 1.Wypowiedzenie umowy kredytowej. 2.Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów banku. 3.Nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd. 4.Egzekucja (przejęcie) zabezpieczeń kredytu może być prowadzona tylko p-ko bezpośredniemu dłużnikowi banku dłużnik musi wcześniej złożyć pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE30

31 Kredyt studencki BankStudent Pożyczka studencka – tylko w BGK Studiów: (1) mgr / dr (2) stacj. / niestacj. (3) uczelni publicznej / niepublicznej Kredyt studencki – w banku związanym porozumieniem z BGK Środki na obsługę kredytów studenckich pochodzą z Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE31 Czas umowy Max. 6 lat ( studia magisterskie) Max. 4 lata ( studia doktoranckie) 1 student = 1 umowa na całe studia Kwota kredytu 6000 zł rocznie Transze Co miesiąc, z wyjątkiem wakacji Odsetki 50% stopy redyskontowej NBP Istnieją odsetki podwyższone (sankcyjne) Raty Liczba rat = 2 x liczba transz Początek spłaty = 2 lata po skończeniu studiów Wysokość raty = max. 20% m-c dochodu Preferencje 1. Przez studia i 2 lata po dyplomie odsetki spłaca Fundusz 2. Kredyt umarza się w 20%, jeżeli student był w gronie 5% najlepszych absolwentów na swoim roku ( ale w ramach całej uczelni) 3. Uznaniowo można umorzyć kredyt np. w trudnej sytuacji materialnej studenta


Pobierz ppt "Finanse publiczne. Planowanie finansowe Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE1."

Podobne prezentacje


Reklamy Google