Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Finanse publiczne. Planowanie finansowe

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Finanse publiczne. Planowanie finansowe"— Zapis prezentacji:

1 Finanse publiczne. Planowanie finansowe
Gospodarka przestrzenna Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

2 Model 1. Budżet zadaniowy
Zarządzanie środkami publicznymi: w perspektywie wieloletniej, z myślą o realizacji konkretnych zadań publicznych mierzonych za pomocą wymiernych kryteriów z sankcjami za nieosiągnięcie w/w celów START 1. Identyfikacja problemów i potrzeb 2. Określenie celów i mierników ich wykonania 3. Ustalenie optymalnej strategii działania 4. Określenie kosztów i czasu działania 5. Sporządzenie budżetu zadaniowego 6. Realizacja wyznaczonych zadań 7. Rozliczenie i ocena realizacji zadań Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

3 Klasyfikacja budżetowa
Tradycyjna (budżet obecny) Zadaniowa ROZDZIAŁY DZIAŁY CZĘŚCI Minister Zdrowia Ochrona zdrowia Szpitale ogólne Ratownictwo medyczne Oświata Szkoły medyczne FUNKCJE PAŃSTWA Jakie są sfery działalności państwa? ZADANIA PAŃSTWA Jakie są cele poszczególnych wydatków w danej sferze? PODZADANIA Jakie konkretne działania w celu realizacji w/w celów należy podjąć? Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

4 Funkcje państwa w budżecie zadaniowym
Zarządzanie państwem 1 Bezpieczeństwo wewnętrzne 2 Działalność edukacyjna, opiekuńcza i wychowawcza państwa 3 Zarządzanie finansami 4 Ochrona praw i interesów Skarbu Państwa 5 Nauka polska 10 Sprawy obywatelskie 16 Sprawiedliwość 18 Planowanie strategiczne 22 Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

5 Przykład klasyfikacji zadaniowej (1)
Wydatki 14 Wydatki 15 Wydatki 16 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / mierniki Wartość bazowa 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 F 6: Polityka gospodarcza kraju Z: Stabilny i zrównoważony rozwój gospodarki polskiej PKB PL per capita w relacji do PKB EU – 27 per capita 66% 67% Wzrost 71% Z: bezpieczeństwo energetyczne kraju Udział produkcji energii elektrycznej z paliw pochodzenia krajowego w krajowej produkcji energetycznej 94% 85% Stabilny Nadwyżka mocy dyspozycyjnych elektrowni krajowych w stosunku do maksymalnego krajowego zapotrzebowania mocy 16% >10% stabilna F3: Edukacja, wychowanie, opieka X zł X + 0,01 mln zł X + 0,02 mln zł Z: Upowszechnienie przedszkolne Odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym 72,7% 76 86% Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

6 Przykład klasyfikacji zadaniowej (2)
Wydatki 14 Wydatki 15 Wydatki 16 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / mierniki Wartość bazowa 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 F18: SPRAWIEDLIWOŚĆ Z: Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości Odsetek obywateli pozytywnie oceniających pracę sądów 20% 38% Wzrost 41% Wskaźnik „opanowania” spraw Liczba uwzględnionych skarg na przewlekłość postępowania 0,023 Spadek 0,021 X X + 0,01 mln zł X + 0,02 mln zł Z: Wykonywanie kar izolacyjnych Metraż celi na 1 osadzonego 3m^2 3.5 m^2 4 m^2 4,5 m^2 Powrotność wychowanków zakładów poprawczych na drogę przestępstwa 58% 57% 55% Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

7 Przykład klasyfikacji zadaniowej (3)
Wydatki 14 Wydatki 15 Wydatki 16 F: Funkcja Z: Zadanie P: Podzadania / mierniki Wartość bazowa 13 Efekt 14 Efekt 15 Efekt 16 F 2 : Bezpieczeństwo wewnętrzne i porządek publiczny Z: Poprawa funkcjonowania służb bezpieczeństwa i służb porządkowych Wskaźnik wykrywalności przestępstw 68% 69% 70% 71% X X mln zł X + 0,02 mln zł Średni czas oczekiwania na podjęcie interwencji przez jednostki Krajowego Systemu Ratowniczego i Gaśniczego 9 min 3 sek 9 min 8 min 55 sek 8 min 51 sek F 8: Kultura fizyczna Miejsce w klasyfikacji medalowej sportów olimpijskich 30  14-20 14-18 12- 16 Z: Wzrost pozycji Polski w międzynarodowym współzawodnictwie sportowym Z: Zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa Liczba osób deklarujących aktywność fizyczną w danym roku w stosunku do liczby takich osób w roku poprzednim 100 104% Wzrost 103 Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

8 Porównanie cech budżetów
BUDŻET TRADYCYJNY BUDŻET ZADANIOWY Jednostkowe ujęcie wydatków przy nieokreślonych ogólnych celach finansowych PLANOWANIE Globalne podejście do wydatków publicznych, podporządkowanych celom (parametryzacja) Rok budżetowy OBOWIĄZYWANIE Plan wieloletni – aż do momentu realizacji celów Resortowe, ograniczone do wydawania zaplanowanych w budżecie kwot WYKONANIE Międzyresortowe, z naciskiem na zarządzanie środkami publicznymi dla realizacji celów Brak wiedzy o efektywności polityki budżetowej ZNACZENIE PRAKTYCZNE Czytelna informacja o skuteczności polityki budżetowej Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

9 Model 2. Planowanie wieloletnie
BUDŻET PAŃSTWA WIELOLETNI PLAN FINANSOWY PAŃSTWA Ustawa sejmowa Forma prawna Uchwała Rady Ministrów, podejmowana co roku, do 30 IV Rok budżetowy Okres obowiązywania Rok budżetowy + 3 kolejne lata Tradycyjna klasyfikacja budżetowa Struktura/ Treść 1/ Program Konwergencji – zgodny z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1466/97/WE z dnia 7 lipca 1997 r. w sprawie wzmocnienia nadzoru pozycji budżetowych oraz nadzoru i koordynacji polityk gospodarczych 2/ Opis celów i mierników ich realizacji w układzie głównych funkcji państwa (m.in. priorytety polityki społecznej i gospodarczej, planowany limit wydatków JSFP zgodny z regułą stabilizacyjną) W stanie prawnym obowiązującym do r. przepisy ustawy budżetowej wpływały na zmianę ( aktualizację) WPF Wzajemna relacja WPF jest podstawą przygotowania projektu ustawy budżetowej na przyszły rok W stanie prawnym obowiązującym do roku WPF wyznaczał maksymalny limit deficytu na każdy rok ( z czterech kolejnych) Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

10 Prognozy Wieloletniego Planu Finansowego Państwa 2013 - 2016
2014 2015 2016 PKB ( dynamika wzrostu) 102,9 103,2 103,8 104,6 PKB ( ceny realne) 1 694 mld zł 1 787 mld zł 1 829 mld zł 1 956 mld zł Dochody BP 305 mld zł 313 mld zł 297 mld zł 316 mld zł Wydatki BP 337 mld zł 340 mld zł 353 mld zł 358 mld zł Deficyt / PKB ( ESA 95) 2,2% 1,6% 3,0 % 2,1 % Państwowy dług publiczny 833 mld zł 851 mld zł 959 mld zł 997 mld zł Główne reformy (POLSKA CYFROWA): zapewnienie dostępu cyfrowego przez modernizację infrastruktury, wzrost kompetencji urzędników oraz otwarcie zasobów (DYFUZJA): równomierny rozwój regionów poprzez wspomaganie wzrostu ich konkurencyjności i zwiększenie dostępności obsługi transportowej Podtrzymanie dodatniego tempa wzrostu gospodarczego dla ochrony miejsc pracy (m.in. linia gwarancyjna de minimis BGK dla MSP) Bezpieczeństwo rodziny i dzieci + wzrost dzietności (wydłużenie płatnego urlopu macierzyńskiego do 52 tygodni, większe dotacje dla gmin w celu obniżenia kosztów pobytu dzieci w przedszkolach) Reforma systemu emerytalnego – równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn do 2040 roku ( = 67 lat) Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

11 Programy wieloletnie (wybór)
Zadania Czas realizacji Środki budżetowe w 2013 r. Programy wieloletnie finansowego wsparcia inwestycji M.in. dla Cadburry/Wedel – fabryka czekolady w Bielanach Wrocławskich, dla Indesit- fabryka pralek w Radomsku, dla Goodrich Aerospace – fabryka podwozi samolotowych w Jasionce 99 mln zł Program rozwoju infrastruktury na granicy POL –UKR Rozbudowa przejść granicznych – Zosin, Dołhobyczów, Korczowa 79 mln zł Program Oczyszczania Kraju z Azbestu Neutralizacja wyrobów zawierających azbest 4 mln zł Kultura Plus Biblioteka Plus Digitalizacja bibliotek Przekształcanie bibliotek wiejskich w ośrodki życia społecznego 2011 – 2015 36 mln zł Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku 161 mln zł Narodowy Program Zwalczania Chorób Nowotworowych Profilaktyka, wczesne wykrywanie, skuteczne leczenie 250 mln zł Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

12 Wieloletnia Prognoza Finansowa JST
2012 2013 2014 2015 2016 2017 Układ kroczący WPF: Prognoza musi być rokrocznie aktualizowana, tak by za każdym razem objąć okres 4 kolejnych lat budżetowych Organ stanowiący powinien uchwalić co roku nową prognozę w terminie nie późniejszym niż bieżącą uchwałę budżetową Prognoza musi być zgodna z uchwałą budżetową JST co do: Rocznego wyniku budżetu Sumy długu JST Kwoty przychodów i rozchodów JST Strategiczny dokument budżetowy zawierający postanowienia i zobowiązania finansowe JST o okresie > 1 rok budżetowy. Minimalna treść: Lista programów wieloletnich ( źródła ich finansowania) Prognoza długu JST Prognoza dochodów i wydatków JST Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

13 Założenia merytoryczne
Wieloletnia Perspektywa Finansowa (Wieloletnie Ramy Finansowe UE) Założenia merytoryczne Założenia techniczne Priorytety polityki UE: Programy: budżet UE powinien być skoncentrowany na wspieraniu (synergia) realizacji celów, które przyniosą więcej korzyści (efektywność) dzięki wydatkom z UE (wydajność) niż za sprawą wydatków z poszczególnych budżetów państw członkowskich Walka z bezrobociem młodzieży Rozwój badań naukowych ( odrębne fundusze na programy ITAR, GALLILEO, COPERNICUS) Limity środków na zobowiązania: 1,00% DNB UE; Limity środków na płatności: 0,95% DNB UE Obowiązkowa klauzula przeglądowa ( ponowna ocena i dostosowanie planów finansowych do potrzeb budżetowych) Nowe daniny (?): podatek paliwowy, podatek środowiskowy, nowy CIT, nowy VAT, podatek od zysków banku centralnego, Podatek bankowy ( PL: opłata ostrożnościowa) Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

14 Model 3. Partnerstwo publiczno - prywatne
Strony umowy Treść umowy Podmiot publiczny JSFP Partner prywatny Przedsiębiorca Ustawa o PPP art. 7. 1. Przez umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Typowe przedsięwzięcia: budowa lub remont obiektu budowlanego służącego celom publicznym ( autostrada, lotnisko, akwapark) świadczenie usług publicznych, wyposażenie istniejącego składnika majątkowego ( np. nieruchomości publicznej) w urządzenia podwyższające jego wartość lub użyteczność Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

15 PPP – procedura 1. Informacja o planowanym PPP (BIP v Dz. Urz. UE) 2. Składanie ofert przez partnerów prywatnych 3. Prawna i ekonomiczna analiza ofert 4. Wybór partnera prywatnego 5. Zawarcie umowy o PPP 6. Zgoda MF, jeśli dofinansowanie z budżetu państwa > zł NFP 43 Prawo realizacji zadań finansowanych ze środków publicznych przysługuje ogółowi podmiotów, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej. NFP 47 Podmiot wnioskujący o przyznanie środków publicznych na realizację wyodrębnionego zadania powinien przedstawić ofertę wykonania zadania zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

16 (urządzeń publicznych)
PPP – typy kontraktów Alokacja ryzyka Modele PPP PODMIOT PUBLICZNY PARTNER PRYWATNY WSPÓLNIE PRAWA WŁASNOŚCI ZEZWOLENIA PROBLEMY ARCHEOLOGICZNE + KOSZTY BUDOWY I ICH WZROST TERMINY WYKONANIA ZADANIA SIŁY WYŻSZE CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE PROTESTY SPOŁECZNE Kontraktacja usług Kontrakt menedżerski Dzierżawa lub leasing (urządzeń publicznych) Spółka kapitałowa Spółka komandytowa Build Own OperateTransfer Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

17 Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE
PPP – wady i zalety Zalety Przyspieszenie rozwoju infrastruktury publicznej Poprawa jakości usług publicznych Oszczędność wydatków publicznych Wady Niebezpieczeństwo nadużyć i korupcji Czasochłonność i biurokracja procesów decyzyjnych Problemy z rozliczeniami i roszczeniami stron kontraktu Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

18 Oddanie pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy
Model 4. Kredyt bankowy Bank: Oddanie pieniędzy do dyspozycji kredytobiorcy Kredytobiorca: 1. Przeznaczenie kredytu na określony cel 2. Zwrot kredytu wraz z odsetkami 3. Zapłata prowizji od udzielonego kredytu Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

19 Czym się różni kredyt od pożyczki?
Umowa kredytu Umowa pożyczki Ustawa - Prawo bankowe ŹRÓDŁO PRAWA Kodeks cywilny Bank WIERZYCIEL Każdy podmiot mający zdolność do czynności prawnych Tylko środki pieniężne PRZEDMIOT UMOWY Środki pieniężne lub rzeczy oznaczone co do gatunku Pisemna FORMA UMOWY Pisemna, gdy wartość umowy > 500 zł Pozostaje przy banku KWESTIA WŁASNOŚCI Przenoszona na pożyczkobiorcę Cel i odpłatność - obligatoryjne INNE ELEMENTY Cel i odpłatność – niekonieczne Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

20 Strony umowy kredytowej
WIERZYCIEL: Bank lub instytucja finansowa mająca ustawowe upoważnienie do udzielania kredytów Po stronie wierzycielskiej może być też konsorcjum bankowe = forma współpracy kilku banków dla udzielenia jednego, dużego i ryzykownego kredytu PR BANK Banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. 3. Banki, o których mowa w ust. 1, ponoszą ryzyko związane z udzielonym kredytem proporcjonalnie do wysokości wniesionych środków finansowych do wspólnie udzielonego kredytu. DŁUŻNIK: Osoba fizyczna, Osoba prawna, j.o.n.m.o.p posiadająca zdolność kredytową Wyjątek od respektowania zasady zdolności kredytowej: PR BANK. 70 / 2. Osobie fizycznej, prawnej lub jednostce organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, o ile posiada zdolność prawną, które nie mają zdolności kredytowej, bank może udzielić kredytu pod warunkiem: 1/ ustanowienia szczególnego sposobu zabezpieczenia spłaty kredytu, 2/ przedstawienia niezależnie od zabezpieczenia spłaty kredytu programu naprawy gospodarki podmiotu, którego realizacja zapewni – według oceny banku - uzyskanie zdolności kredytowej w określonym czasie. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

21 Jak wygląda typowa procedura kredytowa?
Etap Wykonawca Cechy Przygotowanie dokumentacji kredytowej (wniosek kredytowy) Kredytobiorca Biura doradztwa kredytowego Zebranie podstawowych informacji o kredytobiorcy Określenie wysokości i celu kredytu Prognoza co do możliwości i formy spłaty kredytu Wstępna ocena zdolności kredytowej oraz zabezpieczeń Weryfikacja dokumentacji kredytowej Inspektor kredytowy Biura Informacji Kredytowej Sprawdzenie przedstawionych przez kredytobiorcę dokumentów pod kątem merytorycznym i formalnym Zbadanie historii kredytowej klienta Skoring kredytowy Przeliczenie danych kredytowych według przyjętego przez bank systemu punktów Przykładowe kryteria: jakie są zarobki klienta? czy klient uprzednio korzystał z usług tego banku? Jaka jest jakość zabezpieczeń kredytu? Decyzja kredytowa Komitet Kredytowy Banku Formalna i merytoryczna analiza dokumentacji Opracowanie umowy kredytowej Bank Określenie celów i kosztów kredytu oraz innych elementów umowy Monitoring kredytu Na podstawie art. 74 prawa bankowego Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

22 Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE
Kwota kredytu Zasada: Kwota kredytu jest ustalona w umowie przez strony, z tym, że ograniczeniem swobody ustalania tej kwoty są: Limit koncentracji zaangażowań kredytowych Zakaz praktyk protekcjonistycznych Zakaz lichwy Powyższe zakazy i limity mają charakter publicznoprawny – skierowane są do banków, a nie do ich klientów. Dlatego naruszenie przez bank któregoś z zakazów / limitów nie skutkuje nieważnością umowy kredytowej. LICHWA W KODEKSIE KARNYM Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. LICHWA W KODEKSIE CYWILNYM /2’1 Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać 4 – krotności stopy kredytu lombardowego NBP ( odsetki maksymalne) /2’2 Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnych przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne /2’3 Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

23 Limity i zakazy odnoszące się do kwoty kredytu
Limit koncentracji zobowiązań Suma wierzytelności banku, udzielonych przez bank zobowiązań pozabilansowych oraz posiadanych przez bank bezpośrednio lub pośrednio akcji lub udziałów w innym podmiocie, (….) obciążonych ryzykiem jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie nie może przekroczyć limitu koncentracji zaangażowań, który wynosi 25% funduszy własnych banku. Zakaz praktyk protekcjonistycznych Suma wierzytelności kredytowych ( także z tytułu pożyczek, gwarancji i poręczeń bankowych) wobec: członków zarządu banku, rady nadzorczej, osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku nie może przekroczyć 10% funduszy własnych w banku komercyjnym i państwowym oraz 25% funduszy własnych w banku spółdzielczym Zakaz uprzywilejowania osób pracujących w banku, z którymi bank może zawrzeć tzw. „wewnętrzne umowy kredytowe”. Umowy te: (1) nie mogą być oparte na korzystniejszych warunkach niż te dla innych klientów (2) w przypadku gdy wartość umowy przekracza euro, to na umowę zgodę musi wyrazić zarząd banku i rada nadzorcza (3) w przypadku, gdy wartość umowy przekracza euro, oprócz zgody trzeba jeszcze zawiadomić KNF Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

24 Koszty kredytu Karencja? Technika spłat 1. Zwrot kapitału kredytowego
Harmonogram spłat Technika spłat Karencja? Czy można spłacić kredyt przed terminem? 2. Spłata odsetek Odsetki = wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału Wzór: KAPITAŁ NIESPŁACONY x STAWKA ( stała lub zmienna) 3. Zapłata prowizji Prowizja = wynagrodzenie za pośrednictwo w transakcji WZÓR: CAŁY KAPITAŁ KREDYTOWY x STAWKA stała Najczęściej prowizja wypłacana jest przy pierwszej transzy kredytowej Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

25 Jak można zabezpieczyć kredyt?
ZABEZPIECZENIE OSOBISTE (odpowiedzialność całym swoim majątkiem) Poręczenie cywilnoprawne Poręczenie wekslowe (aval) Gwarancja bankowa Cesja wierzytelności ZABEZPIECZENIE RZECZOWE (odpowiedzialność ograniczona do konkretnego składnika majątku) Hipoteka Zastaw Przewłaszczenie powiernicze Kaucja Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

26 Poręczenie cywilnoprawne
umowa kredytu ( umowa główna) Wierzyciel Dłużnik [bank] [ np.przedsiębiorca] umowa poręczenia ( umowa akcesoryjna) = wypłata sumy gwarantowanej opłata za poręczenie [ relatywizowanej do świadczenia głównego] Poręczyciel Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

27 Poręczenie wekslowe ( aval)
umowa kredytu ( umowa główna) Wierzyciel Dłużnik [bank] [ np.przedsiębiorca] jednostronna czynność prawna: wystawienie i podpisanie weksla in blanco, który bank może wypełnić, gdy główny dłużnik nie wykona umowy Poręczyciel Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

28 Gwarancja bankowa - schemat
4. Żądanie wypłaty sumy gwarantowanej i jego realizacja 3. Umowa gwarancji bankowej BANK GWARANT BENEFICJENT GWARANCJI 5. Regres 2. List gwarancyjny 1. Umowa zlecenia udzielenia gwarancji 0. Umowa kredytu ZLECENIODAWCA GWARANCJI Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

29 Hipoteka i zastaw Podobieństwa Różnice Hipoteka Zastaw
Hipoteka i zastaw „podążają za rzeczą”, którą obciążają – każdy nowy właściciel rzeczy będzie dłużnikiem wobec pierwotnego wierzyciela Hipoteka i zastaw dają prawo pierwszeństwa wierzycielom w zaspokajaniu swych roszczeń od dłużnika; w razie zbiegu decyduje data ustanowienia hipoteki lub zastawu („prior tempore potior iure”) Hipoteka Zastaw Dotyczy nieruchomości Dotyczy ruchomości Powstaje z dniem wpisu do księgi wieczystej Powstaje z dniem wpisu do rejestru zastawów Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

30 Jak bank windykuje kredyt?
Wypowiedzenie umowy kredytowej. Wystawienie bankowego tytułu egzekucyjnego na podstawie ksiąg rachunkowych i innych dokumentów banku. Nadanie BTE klauzuli wykonalności przez sąd. Egzekucja (przejęcie) zabezpieczeń kredytu może być prowadzona tylko p-ko bezpośredniemu dłużnikowi banku dłużnik musi wcześniej złożyć pisemne oświadczenie o poddaniu się egzekucji. Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE

31 Kredyt studencki Bank Student Pożyczka studencka – tylko w BGK
Czas umowy Max. 6 lat ( studia magisterskie) Max. 4 lata ( studia doktoranckie) 1 student = 1 umowa na całe studia Kwota kredytu 6000 zł rocznie Transze Co miesiąc, z wyjątkiem wakacji Odsetki 50% stopy redyskontowej NBP Istnieją odsetki podwyższone (sankcyjne) Raty Liczba rat = 2 x liczba transz Początek spłaty = 2 lata po skończeniu studiów Wysokość raty = max. 20% m-c dochodu Preferencje 1. Przez studia i 2 lata po dyplomie odsetki spłaca Fundusz 2. Kredyt umarza się w 20%, jeżeli student był w gronie 5% najlepszych absolwentów na swoim roku ( ale w ramach całej uczelni) 3. Uznaniowo można umorzyć kredyt np. w trudnej sytuacji materialnej studenta Bank Student Pożyczka studencka – tylko w BGK Studiów: (1) mgr / dr (2) stacj. / niestacj. (3) uczelni publicznej / niepublicznej Kredyt studencki – w banku związanym porozumieniem z BGK Środki na obsługę kredytów studenckich pochodzą z Funduszu Kredytów i Pożyczek Studenckich Gospodarka przestrzenna (3): PLANOWANIE


Pobierz ppt "Finanse publiczne. Planowanie finansowe"

Podobne prezentacje


Reklamy Google