Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Logistyczne - wykład 6. Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Logistyczne - wykład 6. Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych)"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Logistyczne - wykład 6

2 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych) w kosztach całkowitych jest duży i wykazuje tendencje rosnące Kierownictwo potrzebuje informacji dotyczących podejmowanych decyzji (ocena rentowności, gospodarności) i umożliwiających motywowanie oraz kontrolę

3 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Właściwe rozliczanie kosztów wydziałowych na produkty jest konieczne z punktu widzenia wymagań sprawozdawczości finansowej, W tradycyjnych systemach rachunku kosztów koszty wydziałowe są wstępnie gromadzone w przekroju miejsc powstawania kosztów (MPK), wyodrębnionych w ramach produkcji podstawowej i pomocniczej, aby po dokonaniu rozliczenia kosztów produkcji podstawowej obciążyć zlecenia produkcyjne przechodzące przez dane miejsce powstawania kosztów

4 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Koszty pośrednie nieprodukcyjne są zwykle rozliczane dla celów analiz Koszty bezpośrednie obciążają produkty bezpośrednio na podstawie pomiaru i dokumentacji źródłowej

5 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Podstawowe czynniki wpływające na procedury ujmowania, kontroli i rozliczania kosztów pośrednich są następujące: Poziom i zmiany w poziomie kosztów pośrednich przedsiębiorstwa, Różnorodność produktów oraz złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, Liczba i zróżnicowanie stanowisk pracy, stopień mechanizacji, technologie

6 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Obowiązujące metody rozliczania kosztów pośrednich były odpowiednie w czasach, gdy przedsiębiorstwo wytwarzało ograniczoną liczbę wyrobów, a koszty materiałów i płac bezpośrednich miały znacznie większy udział w kosztach wytworzenia niż koszty pośrednie Metody tradycyjne są obecnie uznawane za stronnicze i niedostosowane do potrzeb współczesnego zarządzania

7 Wymagania współczesnego przedsiębiorstwa Rozwój konkurencji prowadzi do zmian w zakresie technologii, automatyzacji procesów wytwarzania, poszerzenia oferty produktów, skrócenia cyklu ich życia Zmiany w technologii prowadzą do zmian w strukturze kosztów (spadek udziału płac bezpośrednich w kosztach wytworzenia, spadek udziału kosztów materiałów bezpośrednich) Wniosek: zmienia się otoczenie przedsiębiorstwa i jego wnętrze

8 Wnioski Tradycyjny system rachunku kosztów może prowadzić do znaczących zniekształceń w kalkulacji kosztów, poszukiwano zatem metody, która zapewni: Poprawę informacji o kosztach do podejmowania decyzji cenowych, Poprawę analizy rentowności w przekroju produktów, klientów, działań oraz wydziałów, Poprawę miar działalności ośrodków odpowiedzialności, Poprawę znajomości przyczyn powstawania kosztów.

9 Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań poprzez powiązanie kosztów z przyczynami ich powstawania może skutecznie rozwiązać przedstawione wcześniej problemy W rachunku kosztów działań koszty pośrednie rozlicza się na produkty odpowiednio do działań wywołujących te koszty

10 Rachunek kosztów działań Koszty pośrednie Pula kosztowa działania 1..n Stawka kosztów na jednostkę miary działania 1..n Produkty

11 Rachunek kosztów działań Obszary zastosowań: Marketing: kalkulacja kosztów oparta na działaniach może oddziaływać na podejmowanie lepszych decyzji cenowych na podstawie precyzyjnie określonych kosztów produktu Produkcja: informacja o kosztach poszczególnych działań jest bardzo istotna, zdefiniowane przyczyny powstawania kosztów można eliminować lub ograniczać

12 Rachunek kosztów działań Księgowość: przeorganizowanie i uszczegółowienie informacji o kosztach, podstawa do podjęcia decyzji o implementacji rachunku kosztów działań (czy korzyści związane z uzyskaniem dodatkowych informacji uzasadniają prace i koszty związane z wdrożeniem systemu)

13 Etapy rachunku kosztów działań Etap I: identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Etap II: ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Etap III: określenie nośników kosztów działań Etap IV: rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na produkty

14 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie W systemie ABC koszty zebrane wg podmiotów muszą zostać ujęte w przekroju działań, a następnie w przekroju obiektów kosztowych (wyrobów, usług, klientów itd.) Konieczne jest wyodrębnienie działań, można wykorzystać analizę procesów gospodarczych (BPA – Business Process Analysis), warto jednak szczegółowo wyodrębnione działania pogrupować, o ile nie pogorszy to jakości wyceny kosztów

15 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Podmiot X Podmiot Y zasoby Proces 1 Proces 3 Proces 2 działanie 1działanie 3działanie 4działanie 5działanie 6działanie 2

16 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Działania dot jednostki produktu Działania dot całej firmy Działania dot rodzajów produktów Działania dot partii produktów Poziom działań Zużywane zasoby Wykonywane działania Czas pracy bezp., materiały, utrzymanie ruchu, energia techn. Przygotowanie produkcji, przemieszczanie mat., zlecenia zakupu, nadzór Obsługa techniczna pp, opis techniczny, zmiany w technice, udoskonalania produktów Zarządzanie, budynki i grunty, oświetlenia i ogrzewanie

17 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Istotna jest klasyfikacja działań: Działania dotycząca jednostki produktu: są funkcją wielkości produkcji danego wyrobu; Działania dotyczące partii produktów: nie są bezpośrednio uzależnione od wielkości produkcji, ale raczej od liczby partii, w których wytwarzany jest produkt; Działania dotyczące rodzajów produktów: nie są bezpośrednio uzależnione ani od wielkości produkcji ani od liczby partii, ale są raczej zależne od liczby rodzajów wytwarzanych produktów; Działania dotyczące całego przedsiębiorstwa: są wspólne dla wytwarzanych w przedsiębiorstwie produktów

18 Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Każdemu z wyodrębnionych działań przypisuje się koszty w postaci pul kosztowych. Aby otrzymać precyzyjny podział kosztów między wyróżnione działania należy wykonać następujące kroki: Analiza na poziomie globalnym Analiza na poziomie wyróżnionych podmiotów Przyporządkowanie kosztów poszczególnym działaniom

19 Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Analiza na poziomie globalnym polega na: rozpoznaniu możliwości łączenia pewnych danych z księgi głównej w bardziej ogólne kategorie Rozpoznaniu możliwości dzielenia pewnych danych z księgi głównej na bardziej szczegółowe kategorie Rozpoznaniu prawidłowości rozliczania świadczeń wydziałów pomocniczych i kosztów wspólnych

20 Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Przegląd kosztów ewidencjonalnych w każdym podmiocie wewnętrznym pod kątem ich przyporządkowania do wyróżnionych działań: Przyporządkowanie kosztów bezpośrednich działań poszczególnym działaniom Przyporządkowanie poszczególnym działaniom pozostałych kategorii kosztów

21 Określanie nośników kosztów działań Niektórym działaniom można przyporządkować kilka różnych nośników kosztów. Ważne jest jednak by do kalkulacji produktów wybrać najodpowiedniejszą jednostkę miary, która: Odzwierciedla zapotrzebowanie danego produktu w stosunku do innych produktów na dane działanie Odzwierciedla przyczynę powstawania kosztów Jest zrozumiała i łatwa do zmierzenia

22 Określanie nośników kosztów działań Przykłady: Zaopatrzenie materiałowe: liczba zamówień, liczba dostaw, liczba otrzymanych faktur; TPP: liczba uruchomień maszyn, liczba serii produkcyjnych Obsługa ogólnotechniczna: liczba konserwacji i napraw, liczba napraw Opakowanie i przygotowanie do wysyłki: liczba partii do wysłania, liczba wydanych pozycji

23 Rozliczanie kosztów pośrednich Ustalenie kosztów jednostkowych wymaga obliczenia stawki kosztów określonych działań i kosztów działań obciążających poszczególne rodzaje produktów – trzeba podzielić koszty każdego działania przez liczbę jednostek nośnika kosztów działania

24 Przykład Przedsiębiorstwo wytwarza w podobnych warunkach technologicznych oraz przy zastosowaniu tych samych maszyn i urządzeń trzy rodzaje produktów: A, B, C.

25 Dane podstawowe Produkt AProdukt BProdukt C Wielkość produkcji (szt)1000600100 Cena (zł/szt)1220 Materiały bezpośrednie (zł/szt)333 Płace bezpośrednie (zł/szt)222 Roboczogodziny na sztukę232 Maszynogodziny na sztukę122 Przezbrajanie pras20 10 Transport wewnętrzny (kontenery)603010 Przygotowanie konstrukcji i technologii (godz) 4080180 Testowanie prototypów226

26 Nośniki kosztów zasobów ZasobyNośnikKoszt zasobu (zł) AmortyzacjaBezpośrednio1500 EnergiaKilowatogodziny250 Konserwacje i remontyGodziny2000 Wynagrodzenia pracowników nadzoru Godziny4000 Wynagrodzenia pozostałe Godziny500 Wynagrodzenia technologów Godziny2000 Usługi obceBezpośrednio2950 Pozostałe%1000

27 Macierz zasobów zasoby Amortyzacja Energia Konserwacje i remonty Wynagrodzenie pracowników nadzoru Wynagrodzenia pozostałe Wynagrodzenia technologów Usługi obce Pozostałe NośnikbezpkWhhhhhbezp% produkcja60030070060005045010 Montaż200015020005010010 Przezbrajanie5010050300010030020 Transport40020501003001002900 Pkt15020 30010050070040 Testowanie1006030500100200111020 Razem:15005001000200050010002950100

28 Rentowność w podejściu tradycyjnym Produkt AProdukt BProdukt CRazem Przychody ze sprzedaży 12000 200026000 Materiały bezpośrednie 300018003005100 Płace bezpośrednie 200012002003400 Marża brutto70009000150017500 Marża brutto58,33%75% 67,31% Koszty wydziałowe 8353501283514200 Marża brutto-135339886653300 Marża brutto-11,27%33,24% 12,69%

29 Macierz zasobów (przypomnienie) zasoby Amortyzacja Energia Konserwacje i remonty Wynagrodzenie pracowników nadzoru Wynagrodzenia pozostałe Wynagrodzenia technologów Usługi obce Pozostałe NośnikbezpkWhhhhhbezp% produkcja60030070060005045010 Montaż200015020005010010 Przezbrajanie5010050300010030020 Transport40020501003001002900 Pkt15020 30010050070040 Testowanie1006030500100200111020 Razem:15005001000200050010002950100

30 Rozliczone koszty (zł) zasoby Amortyzacja Energia Konserwacje i remonty Wynagrodzenie pracowników nadzoru Wynagrodzenia pozostałe Wynagrodzenia technologów Usługi obce Pozostałe Produkcja600150140012000100450100 Montaż20003004000100 Przezbrajanie50 1006000200300200 Transport4001010020030020029000 Pkt15010406001001000700400 Testowanie1003060010001004001110200 Razem:150025020004000500200029501000

31 Stawki na jednostkę działania zasoby Poziom działania Nośnik kosztów działania Koszt działania w zł Liczba jednostek nośnika Stawka na jednostkę nośnika (zł) produkcjaJednostkaMh4000 1 MontażJednostkaRbh120024000,5 PrzezbrajanieSeriaSerie15005030 TransportSeriaKontenery150010015 PktRodzajGodziny300030010 TestowanierodzajLiczba testów 300010300

32 Macierz działań zasobyProdukt AProdukt BProdukt CRazem produkcja200018002004000 Montaż100012002002400 Przezbrajanie20 1050 Transport603010100 Pkt4080180300 Testowanie22610

33 Rozliczone koszty działań (zł) zasobyProdukt AProdukt BProdukt CRazem produkcja200018002004000 Montaż5006001001200 Przezbrajanie600 3001500 Transport9004501501500 Pkt40080018003000 Testowanie600 18003000 Razem50004850435014200

34 Jednostkowe koszty pośrednie (zł) zasobyProdukt AProdukt BProdukt C produkcja2,003,002,00 Montaż0,501,00 Przezbrajanie0,601,003,00 Transport0,900,751,50 Pkt0,401,3318,00 Testowanie0,601,0018,00 Razem5,008,0843,50

35 Produkt AProdukt BProdukt CRazem Przychody ze sprzedaży12000 200026000 Materiały bezp300018003005100 Płace bezp200012002003400 Marża brutto70009000150017500 Marża brutto58,33%75% 67,31% Produkcja na prasach200018002004000 Montaż5006001001200 Marża brutto45006600120012300 Marża brutto37,5%55%60%47,31% Przezbrajanie600 3001500 Transport w9004501501500 Marża brutto300055507509300 Marża brutto25%46,25%37,%35,77% PKiT40080018003000 Testowanie600 18003000 Marża brutto20004150-28503300 Marża brutto16,67%34,58%-142,5%12,96%

36 Zadania Rozpisz na działania proces: Magazynowanie Transport Obsługa klienta Dla każdego działania przypisz nośnik kosztów Dla każdego działania przypisz zasoby z których korzysta Dla każdego z zasobów przypisz nośnik zasobów

37 Różnice pomiędzy tradycyjnym podejściem a ABC Podejście tradycyjnePodejście ABC Jedna lub dwie pule kosztów pośrednich dla każdego wydziału lub zakładu (zazwyczaj niejednorodne) Podstawy rozliczania kosztów pośrednich często nie są nośnikami kosztów Podstawy rozliczania kosztów pośrednich to zwykle wielkości finansowe Wiele jednorodnych pul kosztów pośrednich związanych z wieloma wyodrębnionymi działaniami Podstawy rozliczania kosztów pośrednich to zwykle wielkości niefinansowe

38 Pytania Scharakteryzuj tradycyjny sposób rozliczania kosztów pośrednich Przedstaw podstawowe problemy związane z wykorzystaniem tradycyjnych metod rozliczania kosztów pośrednich Wymień zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, które przyczyniły się do wzrostu udziału kosztów pośrednich w całości kosztów przedsiębiorstwa

39 Wymień etapy rachunku kosztów działań Omów hierarchię kosztów działań

40 Sobańska, red Koszty w ujęciu strategicznym i operacyjnym, rozdział Tomasz Wnuk-Pel + Zieliński


Pobierz ppt "Zarządzanie Logistyczne - wykład 6. Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google