Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie Logistyczne - wykład 6. Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie Logistyczne - wykład 6. Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych)"— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie Logistyczne - wykład 6

2 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych) w kosztach całkowitych jest duży i wykazuje tendencje rosnące Kierownictwo potrzebuje informacji dotyczących podejmowanych decyzji (ocena rentowności, gospodarności) i umożliwiających motywowanie oraz kontrolę

3 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Właściwe rozliczanie kosztów wydziałowych na produkty jest konieczne z punktu widzenia wymagań sprawozdawczości finansowej, W tradycyjnych systemach rachunku kosztów koszty wydziałowe są wstępnie gromadzone w przekroju miejsc powstawania kosztów (MPK), wyodrębnionych w ramach produkcji podstawowej i pomocniczej, aby po dokonaniu rozliczenia kosztów produkcji podstawowej obciążyć zlecenia produkcyjne przechodzące przez dane miejsce powstawania kosztów

4 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Koszty pośrednie nieprodukcyjne są zwykle rozliczane dla celów analiz Koszty bezpośrednie obciążają produkty bezpośrednio na podstawie pomiaru i dokumentacji źródłowej

5 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Podstawowe czynniki wpływające na procedury ujmowania, kontroli i rozliczania kosztów pośrednich są następujące: Poziom i zmiany w poziomie kosztów pośrednich przedsiębiorstwa, Różnorodność produktów oraz złożoność procesów zachodzących w przedsiębiorstwie, Liczba i zróżnicowanie stanowisk pracy, stopień mechanizacji, technologie

6 Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Obowiązujące metody rozliczania kosztów pośrednich były odpowiednie w czasach, gdy przedsiębiorstwo wytwarzało ograniczoną liczbę wyrobów, a koszty materiałów i płac bezpośrednich miały znacznie większy udział w kosztach wytworzenia niż koszty pośrednie Metody tradycyjne są obecnie uznawane za stronnicze i niedostosowane do potrzeb współczesnego zarządzania

7 Wymagania współczesnego przedsiębiorstwa Rozwój konkurencji prowadzi do zmian w zakresie technologii, automatyzacji procesów wytwarzania, poszerzenia oferty produktów, skrócenia cyklu ich życia Zmiany w technologii prowadzą do zmian w strukturze kosztów (spadek udziału płac bezpośrednich w kosztach wytworzenia, spadek udziału kosztów materiałów bezpośrednich) Wniosek: zmienia się otoczenie przedsiębiorstwa i jego wnętrze

8 Wnioski Tradycyjny system rachunku kosztów może prowadzić do znaczących zniekształceń w kalkulacji kosztów, poszukiwano zatem metody, która zapewni: Poprawę informacji o kosztach do podejmowania decyzji cenowych, Poprawę analizy rentowności w przekroju produktów, klientów, działań oraz wydziałów, Poprawę miar działalności ośrodków odpowiedzialności, Poprawę znajomości przyczyn powstawania kosztów.

9 Rachunek kosztów działań Rachunek kosztów działań poprzez powiązanie kosztów z przyczynami ich powstawania może skutecznie rozwiązać przedstawione wcześniej problemy W rachunku kosztów działań koszty pośrednie rozlicza się na produkty odpowiednio do działań wywołujących te koszty

10 Rachunek kosztów działań Koszty pośrednie Pula kosztowa działania 1..n Stawka kosztów na jednostkę miary działania 1..n Produkty

11 Rachunek kosztów działań Obszary zastosowań: Marketing: kalkulacja kosztów oparta na działaniach może oddziaływać na podejmowanie lepszych decyzji cenowych na podstawie precyzyjnie określonych kosztów produktu Produkcja: informacja o kosztach poszczególnych działań jest bardzo istotna, zdefiniowane przyczyny powstawania kosztów można eliminować lub ograniczać

12 Rachunek kosztów działań Księgowość: przeorganizowanie i uszczegółowienie informacji o kosztach, podstawa do podjęcia decyzji o implementacji rachunku kosztów działań (czy korzyści związane z uzyskaniem dodatkowych informacji uzasadniają prace i koszty związane z wdrożeniem systemu)

13 Etapy rachunku kosztów działań Etap I: identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Etap II: ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Etap III: określenie nośników kosztów działań Etap IV: rozliczenie kosztów pośrednich poszczególnych działań na produkty

14 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie W systemie ABC koszty zebrane wg podmiotów muszą zostać ujęte w przekroju działań, a następnie w przekroju obiektów kosztowych (wyrobów, usług, klientów itd.) Konieczne jest wyodrębnienie działań, można wykorzystać analizę procesów gospodarczych (BPA – Business Process Analysis), warto jednak szczegółowo wyodrębnione działania pogrupować, o ile nie pogorszy to jakości wyceny kosztów

15 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Podmiot X Podmiot Y zasoby Proces 1 Proces 3 Proces 2 działanie 1działanie 3działanie 4działanie 5działanie 6działanie 2

16 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Działania dot jednostki produktu Działania dot całej firmy Działania dot rodzajów produktów Działania dot partii produktów Poziom działań Zużywane zasoby Wykonywane działania Czas pracy bezp., materiały, utrzymanie ruchu, energia techn. Przygotowanie produkcji, przemieszczanie mat., zlecenia zakupu, nadzór Obsługa techniczna pp, opis techniczny, zmiany w technice, udoskonalania produktów Zarządzanie, budynki i grunty, oświetlenia i ogrzewanie

17 Identyfikacja istotnych działań występujących w przedsiębiorstwie Istotna jest klasyfikacja działań: Działania dotycząca jednostki produktu: są funkcją wielkości produkcji danego wyrobu; Działania dotyczące partii produktów: nie są bezpośrednio uzależnione od wielkości produkcji, ale raczej od liczby partii, w których wytwarzany jest produkt; Działania dotyczące rodzajów produktów: nie są bezpośrednio uzależnione ani od wielkości produkcji ani od liczby partii, ale są raczej zależne od liczby rodzajów wytwarzanych produktów; Działania dotyczące całego przedsiębiorstwa: są wspólne dla wytwarzanych w przedsiębiorstwie produktów

18 Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Każdemu z wyodrębnionych działań przypisuje się koszty w postaci pul kosztowych. Aby otrzymać precyzyjny podział kosztów między wyróżnione działania należy wykonać następujące kroki: Analiza na poziomie globalnym Analiza na poziomie wyróżnionych podmiotów Przyporządkowanie kosztów poszczególnym działaniom

19 Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Analiza na poziomie globalnym polega na: rozpoznaniu możliwości łączenia pewnych danych z księgi głównej w bardziej ogólne kategorie Rozpoznaniu możliwości dzielenia pewnych danych z księgi głównej na bardziej szczegółowe kategorie Rozpoznaniu prawidłowości rozliczania świadczeń wydziałów pomocniczych i kosztów wspólnych

20 Ustalenie kosztów wyodrębnionych działań Przegląd kosztów ewidencjonalnych w każdym podmiocie wewnętrznym pod kątem ich przyporządkowania do wyróżnionych działań: Przyporządkowanie kosztów bezpośrednich działań poszczególnym działaniom Przyporządkowanie poszczególnym działaniom pozostałych kategorii kosztów

21 Określanie nośników kosztów działań Niektórym działaniom można przyporządkować kilka różnych nośników kosztów. Ważne jest jednak by do kalkulacji produktów wybrać najodpowiedniejszą jednostkę miary, która: Odzwierciedla zapotrzebowanie danego produktu w stosunku do innych produktów na dane działanie Odzwierciedla przyczynę powstawania kosztów Jest zrozumiała i łatwa do zmierzenia

22 Określanie nośników kosztów działań Przykłady: Zaopatrzenie materiałowe: liczba zamówień, liczba dostaw, liczba otrzymanych faktur; TPP: liczba uruchomień maszyn, liczba serii produkcyjnych Obsługa ogólnotechniczna: liczba konserwacji i napraw, liczba napraw Opakowanie i przygotowanie do wysyłki: liczba partii do wysłania, liczba wydanych pozycji

23 Rozliczanie kosztów pośrednich Ustalenie kosztów jednostkowych wymaga obliczenia stawki kosztów określonych działań i kosztów działań obciążających poszczególne rodzaje produktów – trzeba podzielić koszty każdego działania przez liczbę jednostek nośnika kosztów działania

24 Przykład Przedsiębiorstwo wytwarza w podobnych warunkach technologicznych oraz przy zastosowaniu tych samych maszyn i urządzeń trzy rodzaje produktów: A, B, C.

25 Dane podstawowe Produkt AProdukt BProdukt C Wielkość produkcji (szt) Cena (zł/szt)1220 Materiały bezpośrednie (zł/szt)333 Płace bezpośrednie (zł/szt)222 Roboczogodziny na sztukę232 Maszynogodziny na sztukę122 Przezbrajanie pras20 10 Transport wewnętrzny (kontenery) Przygotowanie konstrukcji i technologii (godz) Testowanie prototypów226

26 Nośniki kosztów zasobów ZasobyNośnikKoszt zasobu (zł) AmortyzacjaBezpośrednio1500 EnergiaKilowatogodziny250 Konserwacje i remontyGodziny2000 Wynagrodzenia pracowników nadzoru Godziny4000 Wynagrodzenia pozostałe Godziny500 Wynagrodzenia technologów Godziny2000 Usługi obceBezpośrednio2950 Pozostałe%1000

27 Macierz zasobów zasoby Amortyzacja Energia Konserwacje i remonty Wynagrodzenie pracowników nadzoru Wynagrodzenia pozostałe Wynagrodzenia technologów Usługi obce Pozostałe NośnikbezpkWhhhhhbezp% produkcja Montaż Przezbrajanie Transport Pkt Testowanie Razem:

28 Rentowność w podejściu tradycyjnym Produkt AProdukt BProdukt CRazem Przychody ze sprzedaży Materiały bezpośrednie Płace bezpośrednie Marża brutto Marża brutto58,33%75% 67,31% Koszty wydziałowe Marża brutto Marża brutto-11,27%33,24% 12,69%

29 Macierz zasobów (przypomnienie) zasoby Amortyzacja Energia Konserwacje i remonty Wynagrodzenie pracowników nadzoru Wynagrodzenia pozostałe Wynagrodzenia technologów Usługi obce Pozostałe NośnikbezpkWhhhhhbezp% produkcja Montaż Przezbrajanie Transport Pkt Testowanie Razem:

30 Rozliczone koszty (zł) zasoby Amortyzacja Energia Konserwacje i remonty Wynagrodzenie pracowników nadzoru Wynagrodzenia pozostałe Wynagrodzenia technologów Usługi obce Pozostałe Produkcja Montaż Przezbrajanie Transport Pkt Testowanie Razem:

31 Stawki na jednostkę działania zasoby Poziom działania Nośnik kosztów działania Koszt działania w zł Liczba jednostek nośnika Stawka na jednostkę nośnika (zł) produkcjaJednostkaMh MontażJednostkaRbh ,5 PrzezbrajanieSeriaSerie TransportSeriaKontenery PktRodzajGodziny TestowanierodzajLiczba testów

32 Macierz działań zasobyProdukt AProdukt BProdukt CRazem produkcja Montaż Przezbrajanie Transport Pkt Testowanie22610

33 Rozliczone koszty działań (zł) zasobyProdukt AProdukt BProdukt CRazem produkcja Montaż Przezbrajanie Transport Pkt Testowanie Razem

34 Jednostkowe koszty pośrednie (zł) zasobyProdukt AProdukt BProdukt C produkcja2,003,002,00 Montaż0,501,00 Przezbrajanie0,601,003,00 Transport0,900,751,50 Pkt0,401,3318,00 Testowanie0,601,0018,00 Razem5,008,0843,50

35 Produkt AProdukt BProdukt CRazem Przychody ze sprzedaży Materiały bezp Płace bezp Marża brutto Marża brutto58,33%75% 67,31% Produkcja na prasach Montaż Marża brutto Marża brutto37,5%55%60%47,31% Przezbrajanie Transport w Marża brutto Marża brutto25%46,25%37,%35,77% PKiT Testowanie Marża brutto Marża brutto16,67%34,58%-142,5%12,96%

36 Zadania Rozpisz na działania proces: Magazynowanie Transport Obsługa klienta Dla każdego działania przypisz nośnik kosztów Dla każdego działania przypisz zasoby z których korzysta Dla każdego z zasobów przypisz nośnik zasobów

37 Różnice pomiędzy tradycyjnym podejściem a ABC Podejście tradycyjnePodejście ABC Jedna lub dwie pule kosztów pośrednich dla każdego wydziału lub zakładu (zazwyczaj niejednorodne) Podstawy rozliczania kosztów pośrednich często nie są nośnikami kosztów Podstawy rozliczania kosztów pośrednich to zwykle wielkości finansowe Wiele jednorodnych pul kosztów pośrednich związanych z wieloma wyodrębnionymi działaniami Podstawy rozliczania kosztów pośrednich to zwykle wielkości niefinansowe

38 Pytania Scharakteryzuj tradycyjny sposób rozliczania kosztów pośrednich Przedstaw podstawowe problemy związane z wykorzystaniem tradycyjnych metod rozliczania kosztów pośrednich Wymień zmiany w otoczeniu przedsiębiorstw, które przyczyniły się do wzrostu udziału kosztów pośrednich w całości kosztów przedsiębiorstwa

39 Wymień etapy rachunku kosztów działań Omów hierarchię kosztów działań

40 Sobańska, red Koszty w ujęciu strategicznym i operacyjnym, rozdział Tomasz Wnuk-Pel + Zieliński


Pobierz ppt "Zarządzanie Logistyczne - wykład 6. Problemy z rozliczaniem kosztów pośrednich Udział kosztów pośrednich (zarówno wydziałowych, jak i ogólnozakładowych)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google