Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE"— Zapis prezentacji:

1 PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
podstawy prawne schemat postępowania zadania oświaty

2 * PRAWO A PRZEMOC Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr 162/2006 Rady Ministrów Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 2

3 * Definicja przemocy: PRZEMOC W RODZINIE definiowana jest jako jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych oraz wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą.

4 Najczęstsze formy przemocy w rodzinie:
1) przemoc fizyczna: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, parzenie, policzkowanie... 2) przemoc psychiczna: wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie i ograniczanie kontaktu z bliskimi... 3) przemoc seksualna: wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi... 4) inne zachowania: zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspokajanie podstawowych potrzeb materialnych, niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania, wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie, pozostawianie bez opieki osoby, która z powodu choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków odurzających, substancji psychotropowych lub leków... W KAŻDYM PRZYPADKU UZASADNIONEGO PODJERZENIA STOSOWANIA PRZEMOCY NALEŻY WSZCZĄĆ PROCEDURĘ PRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA „NIEBIESKA KARTA-A”

5 rola oświaty Wszczynanie procedury poprzez wypełnienie formularza „Niebieska Karta –A” w przypadku uzasadnionego podejrzenia występowania przemocy w rodzinie jest kompetencją reprezentowanych przez Państwa instytucji. Placówki oświatowe są jednymi z 5, poza policją, gminną komisją rozwiązywania problemów alkoholowych, pomocą społeczną i ochroną zdrowia, upoważnionymi do wszczynania procedury. Proszę korzystać z tego przywileju. Zadaniem obligatoryjnym jest dla Państwa udział w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych. Zadania oświaty określone w planie pomocy osobie doświadczającej przemocy j jej rodzinie w formularzu „Niebieska Karta-C” wynikają wprost z rozporządzeń Ministra Edukacji Narodowej, a tym samym mieszczą się w Państwa kompetencjach. Proszę pamiętać, że wszystkie czynności wobec dziecka powinny być dokonywane w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Należy zachować szczególną ostrożność, kiedy osobą krzywdzącą jest jedno z rodziców.

6 Procedury „Niebieskie Karty” statystycznie
instytucja rok ogółem policja pomoc społeczna GKRP A oświata ochrona zdrowia Liczba zakończonych procedur 2012 2347 1402 718 63 150 14 847 2013 I-VI  1436  915  413  22  76  10 547

7 Procedury postępowania interwencyjnego dla oświaty
Osoba doświadczająca przemocy w rodzinie uzasadnione podejrzenie stosowania przemocy NIEBIESKA KARTA formularz A przewodniczący gminnego ZI Policja/ prokuratura ZESPÓL INTERDYSCYPLINARNY GRUPA ROBOCZA

8 Postępowanie w przypadku stwierdzenia krzywdzenia dziecka
Przeprowadzenie rozmowy z dzieckiem – wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” W przypadku stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia dziecka, umieszczenie dziecka u osoby najbliższej (pełnoletnie rodzeństwo, babcia, dziadek). Jeżeli nie ma osób najbliższych umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Powiadomienie sądu, powiadomienie policji/prokuratury. Jak najszybsze przekazanie formularza „Niebieskie Karty-A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Realizacja zadań, które zostaną określone dla oświaty w planie pomocy osobie doświadczającej przemocy. Dokumentowanie realizacji tych zadań i przekazywanie notatek i informacji przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. W przypadku, kiedy nie ma bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o zaistniałej sytuacji. Jak najszybsze przekazanie formularza „Niebieskie Karty-A” przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. Realizacja zadań, które zostaną określone dla oświaty w planie pomocy osobie doświadczającej przemocy. Dokumentowanie realizacji tych zadań i przekazywanie notatek i informacji przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego

9 Zadania przedstawiciela oświaty:
1)  udziela informacji o: a) możliwościach uzyskania pomocy, szczególnie prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, wsparcia oraz instytucjach i podmiotach, gdzie można uzyskać pomoc, b)  możliwości dalszych działaniach, jakie można podjąć, aby poprawić sytuację osoby, 2) organizuje dostęp do pomocy medycznej, jeżeli jest taka potrzeba, 3) może prowadzić rozmowy z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie na temat konsekwencji stosowania przemocy oraz informują o możliwości podjęcia leczenia, terapii, udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych, 4) diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci, 5) udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, a także informuje o formach pomocy świadczonych w tym zakresie przez instytucje i podmioty.

10 Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r
Zgodnie z art. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, osoby, które w związku z wykonywaniem swoich obowiązków służbowych lub zawodowych powzięły podejrzenie o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora. Osoby będące świadkami przemocy w rodzinie powinny zawiadomić o tym Policję, prokuratora lub inny podmiot działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

11 GODNE ŻYCIE INNYCH CZĘSTO ZALEŻY OD NAS
Renata Karwowska wojewódzki koordynator realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie tel. 91/ mail:


Pobierz ppt "PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google