Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

egzaminu gimnazjalnego 2009/2010 w Miejskim Gimnazjum nr 4

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "egzaminu gimnazjalnego 2009/2010 w Miejskim Gimnazjum nr 4"— Zapis prezentacji:

1 egzaminu gimnazjalnego 2009/2010 w Miejskim Gimnazjum nr 4
Podsumowanie wyników egzaminu gimnazjalnego 2009/2010 w Miejskim Gimnazjum nr 4

2 Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania
EDUKACYJNA WARTOŚĆ DODANA Pojęcie EWD wywodzi się z ekonomii, gdzie - w pewnym uproszczeniu - wartość dodana to tyle co, przyrost wartości dóbr w wyniku danego procesu produkcyjnego. Analogicznie edukacyjną wartość dodaną można zdefiniować jako przyrost wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego. Czynniki wpływające na wyniki egzaminu a ocena efektywności nauczania

3 TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA      Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 177.

4 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
     Wskaźniki obliczone na podstawie wyników egzaminacyjnych z lat Liczba wyników egzaminacyjnych uwzględniona w analizie: 177.

5 TRZYLETNI WSKAŹNIK EWD W ROZBICIU NA POSZCZEGÓLNE OKRESY
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 177. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 183. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 201.

6 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 177.      Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 183. Wskaźniki z lat Liczba wyników egzaminacyjnych: 201.

7 PRZEDZIAŁY UFNOŚCI Przedział ufności to przedział liczbowy, który z określonym z góry prawdopodobieństwem (najczęściej bliskim jedności), będzie zawierał nieznaną, prawdziwą wartość szacowanego parametru z populacji generalnej. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

8 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

9 ROZKŁAD RESZT W metodzie EWD reszta to różnica między realnym wynikiem ucznia na egzaminie gimnazjalnym a wartością oczekiwaną obliczoną na podstawie wyniku na sprawdzianie i wartości zmiennych kontrolnych - płci i dysleksji. CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

10 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

11 ROZKŁAD STANINOWY Staniny to umowne przedziały na jakie dzielimy dużą populację. Staniny służą do porównywania wyników w ramach konkretnego badania.

12 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

13 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

14 PORÓWNANIE EWD WSZYSTKICH KNUROWSKICH GIMNAZJÓW
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA MG3 MG4 MG2 MG1

15 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
MG4 MG1 MG2 MG3

16 WSKAŹNIK ŁATWOŚCI Z POSZCZEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 W MIEJSKIM GIMNAZJUM NR 4 Łatwość zestawu zadań wyrażana jest za pomocą wskaźnika łatwości (p). Jest on stosunkiem sumy punktów uzyskanych za rozwiązanie zadań do liczby punktów możliwych do uzyskania. Wskaźnik łatwości przyjmuje wartości z przedziału 0-1.

17 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA SZKOŁY, GMINY, POWIATU ORAZ WOJEWÓDZTWA

18 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA WSZYSTKICH KLAS III

19 PORÓWNANIE WSKAŹNIKA ŁATWOŚCI DLA WSZYSTKICH KLAS III WEDŁUG OBOWIĄZUJĄCYCH STANDARDÓW EGZAMINACYJNYCH CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA

20 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA

21 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI

22 ŚREDNIA PUNKTÓW Z POSZCEGÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

23  MOCNE STRONY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA
podawanie okoliczności postępowania bohatera odczytania przenośnego sensu wyrażenia salomonowy wyrok wskazywanie cechy osobowości bohatera rozpoznawanie zasad postępowania postaci określanie zasadniczej myśli tekstu podawanie motywu postępowania bohatera wyjaśnianie trafności podjętej przez bohatera decyzji określanie reakcji uczestników zdarzenia określanie zasad funkcjonowania zakonu krzyżackiego wskazywanie motywu postępowania bohatera określanie środka wyrazu służącego wskazaniu postaci

24 uporządkowywanie graficznego rozprawki
podawanie wyznawców religii dla których Stary Testament jest świętą księgą poprawność składniowa, leksykalna, fleksyjna i frazeologiczna formułowanie tezy adekwatnej do tematu uwzględnianie czynników podmiotowych uzasadniających tezę

25 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
odczytywanie informacji z wykresu słupkowego interpretowanie informacji przedstawionych w formie tekstu przetwarzanie i porównywanie informacji z diagramów kołowych określanie jaką skałą jest węgiel rozróżnianie odnawialnych i nieodnawialnych źródeł energii szacowanie współrzędnych geograficznych na podstawie mapy przetwarzanie informacji z mapy porównywanie i wnioskowanie na podstawie wykresu słupkowego odczytywanie informacji z układu okresowego wybór prawidłowego zapisu równania reakcji chemicznej podawanie wartości argumentu odczytanego z wykresu funkcji

26 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI
stwierdzenie, czy tekst zawiera określone informacje oraz określenie głównej myśli tekstu określanie kontekstu sytuacyjnego przetwarzanie treści przedstawionych w materiale ikonograficznym i wyrażania ich w języku obcym

27 SŁABE STRONY MIEJSKIEGO GIMNAZJUM NR 4
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA rozpoznanie cechy charakteru postaci wskazywanie opisu służącego potęgowaniu napięcia w tekście określanie czasu wydania dokumentu odczytanie przenośnego sensu wskazanie okoliczności mających znaczenie dla rozwoju państwa krzyżackiego wskazywanie okoliczności mających wpływ na decyzję postaci wyjaśnienie użycia w tekście trybu rozkazującego rozpoznawanie informacji o stanie duchowym bohatera wskazywanie przyczyny decyzji podjętej przez bohatera uzasadnianie własnego stanowiska oceniającego sposoby wpływania na władzę (WOS)

28 dobieranie struktur składniowych odpowiednich do stylu rozprawki
stosowanie poprawnej ortografii stosowanie zasad interpunkcji odczytywanie przenośnego sensu wyrażenia podanie przykładów legalnego wpływania na władzę (WOS) pogrupowanie czynników sytuacyjnych przy wyborze szkoły (rozprawka) zredagowanie bezbłędnego streszczenia odczytywanie symbolu zgodnie z wymową wiersza

29 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
wyjaśnienie przyczyn zahamowania wzrostu roślin wyjaśnienie opisanego zjawiska interpretowanie wyników obserwacji porównywanie obwodów figur ustalanie sposobu obliczania masy brylantów i diamentu oraz wykonanie obliczeń układanie układu równań odpowiadającego opisanej sytuacji nazywanie procesów warunkujących obieg węgla w biosferze ustalanie nazwy pierwiastka na podstawie budowy jądra atomowego przewidywanie wyniku doświadczenia ustalanie sposobu obliczenia, wykonanie obliczeń i podawanie wyniku w zaokrągleniu do całości ustalanie i wykonanie obliczenia i podawanie wyniku z właściwą jednostką

30 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI
selekcjonowanie konkretnych informacji rozpoznawanie związków pomiędzy poszczególnymi fragmentami tekstu właściwe reagowanie językowe w określonych kontekstach sytuacyjnych w celu uzyskania lub udzielenia informacji.

31  WNIOSKI DO DALSZEJ PRACY – CZYLI NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ !!!
CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA ćwiczyć interpretację tekstu literackiego analizować i interpretować dzieła plastyczne pod kątem symboliki postaci oraz przedmiotów wskazywać funkcję środków stylistycznych w wierszu precyzować argumenty z uwzględnieniem własnego stanowiska pracować nad poprawnością języka i stylu ćwiczyć ortografię i interpunkcję ćwiczyć odczytywanie przenośnych sensów wyrażeń określać funkcję symboli wskazywać przyczyny i skutki w wydarzeniach historycznych akcentować zjawiska społeczne i adekwatne słownictwo (WOS)

32 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA
nieustannie ćwiczyć umiejętności określone we wszystkich standardach konsekwentnie ćwiczyć zadania wieloczynnościowe utrzymać listopadowy termin egzaminu próbnego w klasach III jak najczęstsze wykorzystywanie na zajęciach, autentycznych tekstów słuchanych i czytanych

33 CZĘŚĆ JĘZYKOWA – JĘZYK NIEMIECKI
kształtowanie umiejętności sprawdzanych na egzaminie od początku nauczania języka niemieckiego w gimnazjum kształcenie umiejętności rozwiązywania zadań egzaminacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zadań wymagających selekcjonowania informacji ćwiczenie umiejętności rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu czytanego oraz właściwego reagowania w odpowiednich kontekstach sytuacyjnych w języku obcym jak najczęstsze wykorzystywanie na zajęciach, autentycznych tekstów słuchanych i czytanych zapoznawanie uczniów z rozmaitymi technikami pracy z tekstem – nie zawsze wystarczy zrozumieć słowa klucze – dla prawidłowego rozwiązania zadania ważne jest również zrozumienie szerszego kontekstu wprowadzenie i automatyzowanie struktur leksykalno-gramatycznych potrzebnych do efektywnej komunikacji, z którą uczniowie mają najwięcej kłopotów


Pobierz ppt "egzaminu gimnazjalnego 2009/2010 w Miejskim Gimnazjum nr 4"

Podobne prezentacje


Reklamy Google