Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Uwarunkowania prawne prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb lek. wet. Izabela Handwerker 24.01.2013.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Uwarunkowania prawne prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb lek. wet. Izabela Handwerker 24.01.2013."— Zapis prezentacji:

1 Uwarunkowania prawne prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb lek. wet. Izabela Handwerker

2 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej (Dz.U ) Rozporządzeniu (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego Rozporządzenie (We) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności

3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz z późn. zm.) rozporządzenia MRiRW z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102)

4 Sprzedaż bezpośrednia produktów pochodzenia zwierzęcego może być prowadzona na obszarze województwa, na obszarze którego jest prowadzona produkcja, lub na obszarze sąsiadujących z nim województw. po uprzednim powiadomieniu właściwych powiatowych lekarzy weterynarii (z wyprzedzeniem 7 dni).

5 W ramach sprzedaży bezpośredniej dopuszcza się sprzedaż: przez uprawnionego do rybactwa, w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym, przez wykonującego rybołówstwo morskie, w rozumieniu przepisów o rybołówstwie,

6 Dla produktów rybołówstwa sprzedaż: konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, lub konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego,

7 konsumentowi końcowemu ze statków, z wyłączeniem statków zamrażalni i statków przetwórni, lub konsumentowi końcowemu w miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej, w tym znajdujących się na terenie gospodarstw rybackich, lub konsumentowi końcowemu na targowiskach, lub do zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego;

8 dostarczanie przez producenta wytworzonych w jego gospodarstwie nie przetworzonych żywych lub schłodzonych produktów rybołówstwa niepoddanych czynnościom naruszającym ich pierwotną budowę anatomiczną i bez udziału pośredników,

9 Sprzedaży bezpośredniej produktów pochodzenia zwierzęcego można dokonywać ze specjalistycznych środków transportu, przy czym, w przypadku sprzedaży jednocześnie więcej niż jednego rodzaju produktów, zapewnia się rozdzielenie tych produktów w sposób uniemożliwiający zanieczyszczenie

10 Podmioty zamierzające prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej powiadamiają powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce planowanej produkcji o zakresie i wielkości produkcji oraz rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które mają być produkowane w zakładzie, co najmniej na 30 dni przed dniem rozpoczęcia prowadzenia tej działalności.

11 Imię i nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy Określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona z uwzględnieniem rodzaju produktów Określenie lokalizacji zakładu, w którym ma być prowadzona działalność

12 Potwierdzenie prowadzenia działalności: numer z rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym numer z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej numer identyfikacyjny z ewidencji gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów

13 W formie opisowej uwzględniając: określenie rodzaju działalności, z uwzględnieniem rodzaju surowców oraz przeznaczenia produktów pochodzenia zwierzęcego, określenie rodzaju produktów pochodzenia zwierzęcego, które będą produkowane w zakładzie, wykaz pomieszczeń zakładu, ze wskazaniem ich przeznaczenia; wykaz urządzeń i narzędzi przeznaczonych do produkcji; określenie sposobu zaopatrzenia w wodę; opis stosowanych zabiegów czyszczenia i odkażania opis sposobów zabezpieczenia przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni.

14 powinny: 1)być skonstruowane w sposób zapewniający przestrzeganie zasad higieny; 2)być wyposażone w: a)sprzęt i urządzenia zapewniające ochronę przed gromadzeniem się zanieczyszczeń i przestrzeganie zasad higieny, b)wentylację wykluczającą powstawanie skroplin na ścianach i sufitach oraz na powierzchni urządzeń, c)naturalne lub sztuczne oświetlenie niepowodujące zmiany barw produktów, d)bieżącą ciepłą i zimną wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, w ilości wystarczającej do celów produkcyjnych i sanitarnych; lód używany do produkcji lub przechowywania produktów powinien być pozyskany wyłącznie z takiej wody;

15 3)być zabezpieczone przed dostępem zwierząt, w szczególności owadów, ptaków i gryzoni; 4)mieć ściany, posadzki, sufity, drzwi i okna w dobrym stanie technicznym oraz łatwe do czyszczenia i dezynfekcji; okna i drzwi powinny być szczelne. 2. W pomieszczeniach, zapewnia się możliwość zmiany odzieży własnej na odzież roboczą lub ochronną, zmiany obuwia oraz oddzielnego przechowywania odzieży własnej.

16

17

18 W miejscach prowadzenia sprzedaży bezpośredniej zapewnia się: 1)wyodrębnione miejsce na sprzęt i środki do czyszczenia i dezynfekcji; 2)co najmniej jedną umywalkę przeznaczoną do mycia rąk, z ciepłą i zimną wodą, zaopatrzoną w środki do mycia rąk i ich higienicznego suszenia; 3)toaletę spłukiwaną wodą, której drzwi wejściowe nie otwierają się bezpośrednio do pomieszczenia, w którym znajdują się produkty pochodzenia zwierzęcego, wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację, lub 4)toaletę spłukiwaną wodą, zlokalizowaną w pobliżu miejsca produkcji lub miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej oraz wyposażoną w naturalną lub mechaniczną wentylację

19 Miejsca prowadzenia sprzedaży bezpośredniej utrzymuje się w czystości poprzez właściwe czyszczenie i dezynfekcję. 2. Stanowiska do mycia i przygotowania produktów do sprzedaży powinny się znajdować w miejscu wydzielonym i oddalonym od umywalek do mycia rąk. 3. Instalacje, urządzenia i sprzęt: 1)powinny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem; 2)mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego powinny być: a)wykonane z materiałów wykluczających możliwość zanieczyszczenia tych produktów, b)utrzymywane w dobrym stanie technicznym

20 Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku, mających kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego, przeprowadza się z użyciem środków niewpływających negatywnie na produkt w wyniku kontaktu z wyczyszczoną lub zdezynfekowaną powierzchnią. 2. Dezynfekcję drobnego sprzętu, w tym noży, przeprowadza się w wodzie, w temperaturze nie niższej niż 82 °C lub przy użyciu innej metody zapewniającej równoważny skutek. 3. Czyszczenie i dezynfekcję instalacji, urządzeń oraz sprzętu, w tym opakowań wielokrotnego użytku oraz pojemników lub kontenerów, przeprowadza się po zakończeniu cyklu produkcyjnego lub po każdym zakończeniu pracy, lub częściej - jeżeli jest to konieczne.

21 Osoby mające kontakt z produktami pochodzenia zwierzęcego przy wykonywaniu czynności związanych ze sprzedażą bezpośrednią powinny: 1)przestrzegać zasad higieny w procesie produkcji i sprzedaży; 2)posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy wymagającej kontaktu z żywnością, wydane na podstawie przepisów o chorobach zakaźnych i zakażeniach; 3)używać czystej, w jasnym kolorze, odzieży roboczej, nakrycia głowy zasłaniającego włosy oraz obuwia roboczego; 4)myć ręce przed każdym przystąpieniem do pracy lub po ich zabrudzeniu.

22 Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej: 1)powinny być świeże, o cechach organoleptycznych charakterystycznych dla danego produktu; 2)przechowuje się w sposób uniemożliwiający ich psucie się, namnażanie się chorobotwórczych mikroorganizmów lub tworzenie się toksyn.

23 Temperatura przechowywanych lub transportowanych produktów akwakultury przeznaczonych do sprzedaży nie może być wyższa niż:2 °C - dla produktów rybołówstwa, z wyłączeniem żywych produktów rybołówstwa. Produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej schładza się niezwłocznie, jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia ich bezpieczeństwa. Temperatura może być wyższa o 2 °C podczas transportu do miejsc prowadzenia sprzedaży bezpośredniej lub zakładu prowadzącego handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta końcowego, jeżeli transport ten nie trwa dłużej niż 2 godziny, a po jego zakończeniu produkty zostaną schłodzone

24 Produkty akwakultury przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej sprzedaje się w warunkach uniemożliwiających ich zanieczyszczenie. Podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej przeprowadza kontrole dotyczące: 1)spełniania wymagań higienicznych w miejscu sprzedaży, 2)czystości urządzeń, 3)przestrzegania zasad higieny przez pracowników - a ich wyniki udostępnia na żądanie właściwego powiatowego lekarza weterynarii.

25 Pakowanie produktów akwakultury przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej w miejscu sprzedaży odbywa się w obecności konsumenta końcowego Materiały opakowaniowe przechowuje się w oddzielnych pomieszczeniach lub w wydzielonych miejscach, w zamknięciu, albo w zamykanych pojemnikach.

26 Na opakowaniach zbiorczych lub transportowych produktów przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej poza terenem gospodarstwa rolnego lub miejscem przyległym do miejsca produkcji umieszcza się imię i nazwisko albo nazwę producenta oraz adres miejsca prowadzenia działalności. Powyższe informacje, dodatkowo umieszcza się w miejscu sprzedaży w sposób czytelny i widoczny dla konsumenta końcowego

27 Substancje niejadalne, odpady poprodukcyjne pochodzenia zwierzęcego oraz produkty o niewłaściwej jakości przechowuje się w oddzielnych oraz odpowiednio oznakowanych i zamykanych pojemnikach lub kontenerach, w sposób wykluczający możliwość zanieczyszczenia żywności.

28 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenia przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego Sankcje przy naruszeniach od 200 zł do zł - za prowadzenie produkcji w zakładzie: w którym jest prowadzona działalność: - w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów;

29 od 200 zł do zł - za wprowadzenie na rynek produktów pochodzenia zwierzęcego pochodzących z zakładu, bez uzyskania wpisu do rejestru zakładów; od 200 zł do zł - za niespełnienie wymagań weterynaryjnych przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub przez produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczone do sprzedaży bezpośredniej

30 handel detaliczny oznacza obsługę i/lub przetwarzanie żywności i jej przechowywanie w punkcie sprzedaży lub w punkcie dostaw dla konsumenta finalnego; określenie to obejmuje terminale dystrybucyjne, działalność cateringową, stołówki zakładowe, catering instytucjonalny, restauracje i podobne działania związane z usługami żywnościowymi, sklepy, centra dystrybucji w supermarketach i hurtownie wprowadzenie na rynek oznacza posiadanie żywności lub pasz w celu sprzedaży, z uwzględnieniem oferowania do sprzedaży lub innej formy dysponowania, bezpłatnego lub nie oraz sprzedaż, dystrybucję i inne formy dysponowania;

31 Metoda – Uderzenie w głowę powodujące utratę przytomności w połączeniu ze skrwawieniem, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego lub przerwaniem rdzenia kręgowego albo dekapitacją. Uśmiercanie ryb powinno odbywać się w sposób humanitarny polegający na zadawaniu minimum cierpienia.

32 miejsce uśmiercania ryb było wydzielone, np. za parawanem, przenośną ścianką lub innym elementem konstrukcji sklepu, tak, aby uśmiercanie nie odbywało się w obecności osób postronnych, w tym w szczególności dzieci.

33 W przypadku, gdy przeprowadzane jest odgławianie lub patroszenie ryb, w miejscu wykonywania tych czynności powinien znajdować się pojemnik na produkty uboczne oznaczony w sposób, nie do spożycia przez ludzi.

34 ukończone 18 lat, wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe lub 3–letnie doświadczenie przy hodowli lub uboju ryb

35 baseny - szczelne, o gładkich ścianach i gładko zakończonych krawędziach; woda – czysta, natlenowana lub napowietrzana; wymiana wody nie rzadziej niż co 48 h zagęszczenie - maksymalne zagęszczenie przy stosowaniu natleniania wody 1kg masy/l wody; optymalna temp. wody poniżej 10oC ryby bez widocznych uszkodzeń – ryby, które posiadają rany i inne uszkodzenia ciała powinny być uśmiercane niezwłocznie po przybyciu do sklepu.

36

37 polecana jest sprzedaż ryb po uprzednim ich uśmierceniu W razie sprzedaży żywych ryb, sposób ich pakowania musi uwzględniać dobrostan zwierząt oraz wykluczać narażanie ich na niepotrzebne cierpienie.

38 pozwalające na wykorzystanie naturalnej wymiany gazowej przez powierzchnię skóry – zasadą takiego transportu jest to, aby ryba nie stykała się całą powierzchnią skóry z opakowaniem, jak to np. ma miejsce, gdy ryba zostanie owinięta torbą foliową. W celu zapewnienia właściwej wymiany gazowej opakowanie powinno posiadać elementy odsuwające ciało ryby od powierzchni opakowana np. pojemniki z ożebrowaniem lub odpowiednio perforowany wkład z tworzywa umieszczony wokół ciała ryby. Dodatkowo torba, w której umieszczona jest ryba, musi pozostawać niezawiązana.

39 znaczenie ma zapewnienie rybie możliwości przyjęcia naturalnej pozycji, w przypadku pojemnika o sztywnych ścianach, lecz także w przypadku foliowego worka, kluczowe znaczenie ma rozmiar, tak aby ryba nie znajdowała się w nienaturalnej pozycji lub nie była wygięta bez możliwości zmiany pozycji; z uwagi na brak możliwości stałego napowietrzania ilość wody w opakowaniu powinna być co najmniej w stosunku 1:2 masy karpia do masy wody.

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Uwarunkowania prawne prowadzenia sprzedaży bezpośredniej ryb lek. wet. Izabela Handwerker 24.01.2013."

Podobne prezentacje


Reklamy Google