Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013"— Zapis prezentacji:

1 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013

2 Warunki lokalowe Modernizacje i remonty
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Warunki lokalowe Modernizacje i remonty Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

3 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Warunki lokalowe  WYKAZ BUDYNKÓW Chodkiewicza 30 Budynek Gł. Mińska 15 Staffa 1/ Grzymały Siedleckiego 19 Gałczyńskiego 23 Weyssenhoffa 11 Powstańców Wlkp. 2 Powstańców Wlkp. 2 A Ossolińskich 12 Kopernika 1 Plac Kościeleckich 8 Ogińskiego 16 Berwińskiego 4 Chodkiewicza 51 Grabowa 2 Jagiellońska 11 Przemysłowa 34 Pestalozziego 18A Sportowa 2 Szymanowskiego 3 – przejęliśmy budynek CEKFIS przy ul. Sportowej 2 – otrzymaliśmy w formie darowizny budynek przy ul. Pestalozziego 18 – nastąpi przejęcie budynku Biblioteki przy ul. Szymanowskiego 3 W okresie od września 2012 do czerwca 2013 roku nie kupiliśmy z własnych środków i nie otrzymaliśmy od Miasta Bydgoszcz mieszkań dla kadry dydaktycznej UKW. WPŁYWY ZA WYNAJEM I DZIERŻAWY Łącznie w okresie od września 2012 do czerwca 2013 roku pozyskaliśmy z tytułu zawartych umów zł. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

4 Modernizacje i remonty
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Modernizacje i remonty W roku akademickim 2012/2013 przeprowadzono remonty różnego typu w następujących obiektach: Chodkiewicza 30 Al. Ossolińskich 12   Łużycka 24 Ogińskiego 16 Plac Weyssenhoffa 11 Kopernika 1 Powstańców Wielkopolskich 2 Staffa 1 Grabowa 2   Roboty inwestycyjne Zmiana sposobu użytkowania budynku bursy Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy przy ul. Gagarina 18a na Niepubliczny Zespół Szkół – Podstawowej, Gimnazjalnej i Liceum Ogólnokształcącego NATO jest na etapie przygotowania planu funkcjonalno-użytkowego. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

5 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Pełnomocnik Rektora ds. INFRASTRUKTURY UNIWERSYTETU Elżbieta Krzyżanowska udział w pracach zespołu powołanego przez Prezydenta Bydgoszczy, który opracował Strategię Rozwoju Edukacji dla Bydgoszczy uczestnictwo w opracowaniu propozycji inwestycyjnych uczelni do Kontraktu Terytorialnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata udział w opracowaniu propozycji inwestycyjnych Uniwersytetu do Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku oraz Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 INWESTYCJE REALIZOWANE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013: I etap Programu termomodernizacji obiektów UKW termomodernizacja 3 budynków dydaktycznych UKW przy ul. Chodkiewicza 30, pl. Kościeleckich 8, al. Ossolińskich 12 wkład własny UKW w wysokości ,13 zł renowacja elewacji w/w obiektów zostanie przeprowadzona w drugiej połowie 2013 r. oraz w 2014 r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

6 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Modernizacja obiektu dydaktycznego zlokalizowanego przy ul. Poniatowskiego prawdopodobny termin zakończenia – styczeń 2014r. do zakończenia prac modernizacyjnych w budynku niezbędna jest jeszcze kwota ok zł obiekt przeznaczony zostanie na siedzibę Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych, Instytutu Nauk Politycznych (przeniesionych z budynku ul. Przemysłowej) oraz Zakładu Biotechnologii (przeniesionego z budynku przy ul. Chodkiewicza 51) Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu – II etap W III kwartale 2013 roku rozpocznie się realizacja inwestycji pn. Centrum Kultury Fizycznej i Sportu – II etap; zadanie w 100% finansowane jest ze środków zewnętrznych. II etap realizacji Programu termomodernizacji obiektów UKW W listopadzie 2012 r. po podjęciu Uchwały przez Senat UKW został złożony wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków UKW przy ul. Jagiellońskiej 11 oraz Powstańców Wielkopolskich 2. Do zrealizowania całości przedsięwzięcia był jak zwykle niezbędny wkład własny. W przypadku tego projektu wynosił ok zł (w ciągu dwóch lat). Zrezygnowano z przyznanej dotacji oraz pożyczki otrzymanej na realizację obydwu omawianych zadań, tj. termomodernizacji obiektu przy ul. Jagiellońskiej oraz Powstańców Wielkopolskich. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

7 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
STAN BEZPIECZEŃSTWA i HIGIENY PRACY oraz BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO za rok 2012 Zgłoszono 6 wypadków przy pracy (lekkie). Absencja chorobowa spowodowana wypadkami wyniosła 246 dni. W 2012 r. zgłoszono 3 wypadki w drodze z pracy do domu. Zgłoszono 4 wypadki studentów studiów stacjonarnych. Łącznie szkolenie okresowe i wstępne w 2012 r. odbyło 207 pracowników. UKW finansuje badania profilaktyczne wstępne i okresowe, zakup odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej i zbiorowej oraz środków czystości; wypłaty ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej, zaopatrzenie pracowników w posiłki profilaktyczne oraz napoje utrzymanie punktów pierwszej pomocy przedlekarskiej, szkolenia okresowe oraz refunduje częściowo koszty zakupu okularów korygujących wzrok. Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2012 roku przeprowadzili 6 kontroli w zakresie przestrzegania przepisów higieniczno-sanitarnych. Czynności kontrolno-rozpoznawcze przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Straż Pożarną w minionym roku nie były prowadzone. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

8 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
W 2012 r. na świadczenia związane z bezpieczeństwem i higieną pracy na rzecz pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego wydatkowano kwotę ok zł, co – w przeliczeniu na jednego zatrudnionego pracownika – daje kwotę ok. 140 zł, która jest wyższa w stosunku do roku 2011 o ok. 4 zł. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Warunki konstrukcyjno-budowlane, które nie spełniały wymagań określonych w obowiązujących przepisach, opisane w analizie stanu bhp/ppoż. za rok 2011 i innych dokumentach pokontrolnych w roku 2012 nie uległy znaczącej poprawie. Do budynków i ich części w których stan ochrony przeciwpożarowej wymaga poprawy ze względu na sposób ich użytkowania należy zaliczyć: obiekt przy ul. Ogińskiego 16 – dotyczy całego obiektu obiekt przy ul. Powstańców Wielkopolskich 2 – dotyczy poddasza w całości, obiekt przy ul. Chodkiewicza 51, poddasza budynków A, B i C przy ul Chodkiewicza. Gaśnice oraz hydranty wewnętrzne poddawane są przeglądom i konserwacji w obowiązujących terminach. Zadanie to realizuje Dział Inwestycji Remontów i Eksploatacji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

9 sprawy obronne i OCHRONA INFORMACJI
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 sprawy obronne i OCHRONA INFORMACJI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

10 Funkcjonowanie Uczelni w obszarze spraw obronnych
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Funkcjonowanie Uczelni w obszarze spraw obronnych Pełnomocnik Rektora ds. Obronnych mgr inż. Tadeusz Błażejewski Najważniejszymi zadaniami realizowanymi w roku akademickim 2012/2013 było: Opracowanie i przedstawienie do zatwierdzenia Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Planu operacyjnego funkcjonowania UKW w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny” (dokument uzyskał akceptację Ministra – dnia 11 grudnia 2012 r.), a także podjęcie prac nad wykonaniem załączników obligatoryjnych i fakultatywnym do tego „Planu” (zgodnie z „Podręcznikiem normalizacji obronnej PDNO-02-A075”); Udział w prowadzonych przez Ministra w październiku 2012 r. „Grze decyzyjnej i treningu, w ramach szkolenia obronnego, z jednostkami organizacyjnymi podległymi Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub przez niego nadzorowanymi”; Koordynowanie czynności o charakterze porządkowo-ochronnym, wynikających z wprowadzonego zarządzeniem Nr 56 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. na obszarze całego kraju, pierwszego stopnia alarmowego; Dokonanie aktualizacji „Planów ochrony obiektów UKW, wpisanych do rejestru zabytków, na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych” (Uczelnia dysponuje siedmioma obiektami wpisanymi do rejestru zabytków); Przygotowanie protokołów zdawczo-odbiorczych obiektów i pojazdów, na które Prezydent Bydgoszczy nałożył świadczenia rzeczowe na rzecz obronności (Uczelnia w czasie osiągania wyższych stanów gotowości obronnej przekazuje trzy obiekty: Grabowa 2, Łużycka 21 i stołówkę w obiekcie Chodkiewicza 30, a także dwa pojazdy); Podjęcie prac nad opracowaniem nowej edycji „Planu obrony cywilnej UKW”, według zasad określonych przez Prezydenta Bydgoszczy – Szefa Obrony Cywilnej Miasta (termin zakończenia zadania: 30 września 2013 r.). Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

11 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr Wojciech Staszewski
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych mgr  Wojciech Staszewski  Do zadań Biura ochrony informacji niejawnych należy w szczególności zapewnienie ochrony informacji niejawnych oraz zabezpieczenie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Na podstawie nowej ustawy o ochronie informacji niejawnych został opracowany Plan ochrony informacji niejawnych w UKW. Przeprowadzono kontrolę dokumentacji niejawnej. W wyniku przeglądu zakwalifikowano część materiałów do obniżenia oraz zniesienia klauzuli tajności. W ramach ustawowych obowiązków i uprawnień pełnomocnik ds. informacji niejawnych przeprowadził zwykłe postępowania sprawdzające wobec sześciu pracowników UKW zakończone wydaniem poświadczeń bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „POUFNE”. Ponadto wydano dwadzieścia dwa upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „ZASTRZEŻONE”. Przeprowadzono również szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych dla pracowników UKW zatrudnionych na stanowiskach. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

12 KOMPUTERYZACJA UCZELNI
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 KOMPUTERYZACJA UCZELNI Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

13 Zaawansowane systemy serwerowe i infrastruktura sieciowa w UKW
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Zaawansowane systemy serwerowe i infrastruktura sieciowa w UKW racjonalizacja wydatków w obszarze zaawansowanej infrastruktury IT Uniwersytetu W obszarze Centrum Przetwarzania Danych (CPD) dokonano reorganizacji środowiska sieciowo –serwerowego dotacja z NCBiR w wysokości 500 tys. zł na rozbudowę Naukowej Sieci Akademickiej UKW, z uwzględnieniem preferencji wydziałów technicznych (kwota ta, wraz z połączeniem wkładu własnego, umożliwiła wdrożenie Cisco Flexpod) W ramach zakupionej w 2012 roku zaawansowanej infrastruktury sieciowo-serwerowej wdrożono wydajne serwery Blade Cisco UCS, macierz dyskową firmy NetApp FAS oraz zaawansowany przełącznik Nexus 5594-UP. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego został przygotowany na kompleksowe wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu przetwarzania danych w chmurze (ang. Cloud Computing) w wariancie chmury prywatnej. Liczba systemów wspierających obsługę komponentów USOS (w tym systemu elektronicznej rejestracji kandydatów na studia - IRK) zwiększy się do około 20, bez ponoszenia dodatkowych nakładów na inwestycje związane z tym procesem (od strony systemowej, sieciowej oraz serwerowej). W roku 2012 zmodernizowano (zakupiono dodatkowe moduły pamięci operacyjnych) istniejące już środowisko serwerowe klasy Blade. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

14 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
W końcu roku 2012 rozpoczęto zakupy urządzeń na potrzeby modernizacji infrastruktury sieciowej i serwerowej UKW na kwotę ok. 1,7 mln zł brutto. Pod względem kosztowym jest to rekordowa tego typu inwestycja w historii UKW. Ponad połowa tej kwoty pochodziła z otrzymanej dotacji w ramach realizowanego w Uniwersytecie projektu pn. „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”. W ramach realizacji działań projektowych pracownicy Działu Informatyzacji przystąpili do wdrożenia Zintegrowanego Informatycznego Systemu Zarządzania (ZISZ) w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego, obejmującego swoim zasięgiem systemy klasy ERP, BI (Business Intelligence) oraz Elektroniczny System Obiegu Dokumentów – ESOD. schemat przedstawiający infrastrukturę Cisco FlexPod. Źródło: [Promedia, Data Center and Virtualization - FlexPod, on-line] Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

15 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
POL-on POL-on jest to zintegrowany system informacji o szkolnictwie wyższym, który wspiera pracę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także Głównego Urzędu Statystycznego czy Polskiej Akademii Nauk. Jego istotnym zadaniem jest  stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych, wyższych uczelniach i nauce polskiej. Gromadzone dzięki niemu informacje wspierają procesy decyzyjne Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego odnośnie polskich uczelni oraz jednostek naukowych. POL-on ułatwia podejmowanie decyzji o ukierunkowaniu wydatków na kształcenie i pomoc materialną dla uczelni wyższych. Pewien zakres informacji zebranych w systemie udostępniany jest publicznie. Najobszerniejszym zadaniem zrealizowanym przez dział w systemie POL-on było przygotowanie sprawozdania z działalności uczelni za rok akademicki 2011/2012. Prowadzone również były prace bieżące, takie jak aktualizacja danych dotyczących jednostek podstawowych UKW czy zgłaszanie nowych jednostek lub kierunków. Po raz pierwszy przeprowadzone zostały również z wykorzystaniem systemu POL-on wybory do Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

16 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
System SIMPLE SQL W związku z przystąpieniem do projektu „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy”, dokonana została analiza braków i błędów systemu SIMPLE SQL pod kątem wymagań do projektu systemu ERP. System SIMPLE SQ został rozbudowany o nowe funkcjonalności związane z obsługą kadrową, płacową i księgową. Portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego Pracownicy DI nadzorowali w roku 2012 przekazywanie Głównemu Urzędowi Statystycznemu 17 sprawozdań. Pozostałe obszary Zrezygnowano z Systemu Informacji Prawnej LEX Offline na rzecz wersji LEX Online. Przeniesiono dane studentów pierwszych roczników studiów niestacjonarnych z naboru w roku 2012 z systemu USOS do systemu Simple. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

17 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
System USOS W roku 2012 wykonano następujące prace w zakresie nowych funkcjonalności systemu USOS: Wprowadzenie siatek studiów do USOS zostało przeniesione z dziekanatów do sekretariatów   Wykłady fakultatywne. Zainstalowano system UL (uniwersyteckie lektoraty). Aplikacja UL jest wydajnym systemem umożliwiającym przeprowadzenie szybkich rejestracji według zasady, „kto pierwszy te lepszy”. Moduł składania podań stypendialnych. Uruchomiono i przeprowadzono zbieranie podań o pomoc materialną dla wszystkich studentów UKW. W chwili obecnej cały proces obsługi stypendiów realizowany jest w systemie USOS.  Centralna autoryzacji użytkowników. CAS (ujednolicony system autoryzacji użytkowników w aplikacjach USOS) na UKW pierwotnie został wdrożony na potrzeby uruchomienia systemu SRS, docelowo ma wyprzeć wewnętrzne mechanizmy autoryzacji we wszystkich aplikacjach internetowych USOS. Wdrożenie mechanizmu raportów BIRT. Silnik raportów BIRT umożliwia wykorzystanie tego samego raportu we wszystkich aplikacjach, raporty pobierane są z jednego na bieżąco aktualizowanego repozytorium i generowane w wybranym przez użytkownika formacie (domyślnie PDF). Wydruk raportu jest całkowicie zgodny z podglądem oraz możliwe jest zaawansowane formatowanie tekstu. Trwają prace nad przepisaniem większości raportów na technologię BIRT. Serwer automatycznej aktualizacji USOS – RSYNC. Uruchomiony został mechanizm umożliwiający automatyczną aktualizację plików raportów i formularzy systemu USOS na stacjach klienckich użytkowników. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

18 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Elektroniczna Legitymacja Studencka i Doktorancka W związku z wprowadzeniem w 2011 roku rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego Elektronicznych Legitymacji Studenckich (ELS) oraz rozpoczęciem wspierania tego typu dokumentów na innych uczelniach, na UKW również zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie ELS. Od początku 2012 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego wydrukowano ponad 450 blankietów ELS oraz ponad 100 blankietów ELD. Legitymacje w formie papierowej nie są już wydawane. Ankieter2 - system do przeprowadzania ankiet na dowolne tematy dla wskazanej grupy respondentów, ankiety badawcze, śledzenie losów absolwentów, preferencje studentów odnoście zajęć oferowanych przez Studium Wychowania Fizycznego i Sportu. USOSapi - jest sieciowym interfejsem programowania aplikacji ułatwiającym pracę programistom integrującym USOS z innymi systemami. Wdrożenie USOSapi było wymagane do składania oświadczeń studenta o spełnianiu warunków do podjęcia i kontynuowania studiów stacjonarnych w uczelni publicznej bez wnoszenia opłat. Stan wdrożenia systemu USOS (2012 rok): elektroniczne składanie wniosków o stypendia Immatrykulacja przyznawanie i wypłaty stypendiów Elektroniczna Legitymacja Studencka / Doktorancka kompleksowa obsługa praktyk drukowanie decyzji administracyjnych, zaświadczeń pomocnicze dane do raportów GUS S-10,S-11,S-12 wprowadzanie siatek studiów i prowadzących zajęcia tworzenie list rankingowych studentów rozliczanie etapów rejestracja na wykłady fakultatywne wydruki dyplomów, suplementów i świadectw przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych zajęć i programów studiów Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

19 ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI DZIAŁ PROMOCJI ORAZ BIURO PRASOWE WYDARZENIA ROKU AKADEMICKIEGO 2012/2013 FUNDUSZE STRUKTURALNE BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI INICJATYWY REKTORA International School of Bydgoszcz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

20 DZIAŁ PROMOCJI ORAZ BIURO PRASOWE
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 DZIAŁ PROMOCJI ORAZ BIURO PRASOWE W grudniu 2011 roku, w związku z nowymi zadaniami postawionymi przez władze uczelni w obszarach promocyjnym i rekrutacyjnym, z jednostki wydzielono Dział Promocji oraz Dział Rekrutacji i Inicjatyw Edukacyjnych. Dział Promocji przekształcił się (kwiecień 2013) w Dział Promocji i Biuro Prasowe. Dział Promocji UKW przez cały rok podejmuje konsekwentne działania promujące kierunki bądź specjalizacje, jakie uczelnia posiada w swojej ofercie. Działania skupiły się na promowaniu wszystkich poziomów studiów, wsparciu wszystkich działań podejmowanych przez koła naukowe bądź naukowców (gadżety UKW, materiały reklamowe, dokumentacja zdjęciowa, dokumentacja audio-wizualna), zarówno wewnątrz Uniwersytetu, jak i w szkołach. dokumentacje zdjęciowe i audio-wizualne na portalach internetowych krótki filmiki – studenci promują kierunki, na których studiują aktualności na stronie aktywność na portalach społecznościowych typu Facebook, Youtube Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

21 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Sama skala bezpośredniego dotarcia do uczniów szkół w Bydgoszczy, regionie i Polsce była wyższa dziesięciokrotnie w porównaniu z rokiem ubiegłym (2011/2012: ok. 10 wyjazdów na targi lub do szkół; 2012/2013: ok. 103 wyjazdy, uczestnictwa w wydarzeniach szkolnych, zaproszenia szkół do UKW itp.). Zmodyfikowane zostało także strategiczne podejście do promocji. Obecnie DPiBP stara się prowadzić działania przez cały rok z największym natężeniem w okresie rekrutacyjnym. Reklamy na portalach tematycznych, reklama na Targach Edukacyjnych Reklama w wydaniach drukowanych gazet i rozgłośniach radiowych, reklama telewizyjna Reklama w wydawnictwach kolportowanych bezpośrednio wśród maturzystów Outdoor Bydgoszcz / Region / Bilboard, CityLight, reklama całoroczna na telewizorach w autobusach MZK, reklama w okresie czerwiec – wrzesień w ramkach reklamowych w autobusach i tramwajach współpraca z „Forum Akademickim” Jakość Roku 2012 – certyfikat w kategorii “Oferta edukacyjna” Uczelnia Liderów – certyfikat oraz nagroda Primus (wygrana w roku 2012 i 2013) Dobra uczelnia. Dobra Praca – certyfikat (wygrana w roku 2012 i 2013) Najbardziej innowacyjna i kreatywna uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych (certyfikat) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

22 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Akcje promocyjne UKW w szkołach średnich w Bydgoszczy i regionie: Tragi edukacyjne, w których uczestniczył Dział Promocji UKW: 14 listopada 2012 – Bydgoszcz, IX Liceum Ogólnokształcące 5 grudnia 2012, Świecie, II Targi Edukacji i Pracy 20 listopada 2012 – Bydgoszcz, Zespół Szkół Chemicznych i III Liceum Ogólnokształcące 6 grudnia 2012, Chełmno, Wojewódzkie Targi Edukacji i Pracy 14 lutego 2013, Bydgoszcz, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy, spotkanie akademickie w ramach projektu  "Kampania promocyjna na rzecz kierunków matematycznych, przyrodniczych i technicznych” 21 listopada 2012 – Bydgoszcz, IV Liceum Ogólnokształcące 22 listopada 2012 – Bydgoszcz, VII Liceum Ogólnokształcące 23 listopada 2012 – Bydgoszcz, V Liceum Ogólnokształcące i X Liceum Ogólnokształcące 5 marca 2013 Kartuzy, VIII Targi ,,Nauka - Praca – Kariera 26 listopada 2013 – Bydgoszcz, I Liceum Ogólnokształcące 6 marca 2013, Chojnice, IX Powiatowe targi Edukacyjne AKADEMUS 28 listopada 2013 – Bydgoszcz, VIII Liceum Ogólnokształcące 12-13 marca 2013, Toruń, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 10 grudnia 2012 – Bydgoszcz, XI Liceum Ogólnokształcące (wizyta na UKW, warsztaty i prezentacja oferty uczelni) 14 marca 2013, Świecie, Targi Edukacji i Pracy 14 grudnia 2012 Inowrocław, I Liceum Ogólnokształcące 19 marca 2013, Piła, Targi Absolwent, edycja wielkopolska 20 lutego 2013 Bydgoszcz, Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych 21 marca 2013, Brodnica, Targi Edukacji i Pracy, 22 marca 2013, Bytów, VII Targi Edukacyjne „Przyszłość 2013”, 27 lutego 2013 – Kruszwica, Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego 26 marca 2013 Grudziądz, VIII Targi Edukacyjne 28 lutego 2013 – Nakło nad Notecią, Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej im. kmdr. Bolesława Romanowskiego 27 marca 2013, Koło, IV Targi Edukacyjne Uczelni Wyższych i Szkół Policealnych, 8 kwietnia 2013, Golub-Dobrzyń, Zespół Szkół nr 1 im. Anny Wazówny 10 kwietnia 2013, Włocławek, Włocławskie Targi Szkół Pracy i rzemiosła – Targi Szkół Policealnych, Wyższych oraz Targi Rzemiosła i Pracy Wspólnie z Akdemia Kultury i Rozwoju Osobistego DPiBP organizuje warsztaty i wykłady związane z konkretnymi kierunkami realizowanymi na UKW. 11 kwietnia 2013 roku, II Człuchowskie Powiatowe Targi Pracy i Edukacji 17 kwietnia 2013 roku, Wąbrzeźno, Targi Edukacji i Pracy 17 kwietnia 2013 roku, Inowrocław, Młodzieżowe Targi Edukacji i Pracy

23 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Gazeta Uniwersytecka Nowe wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Powstało z inicjatywy Rektora UKW. Pierwszy numer został wydany na inugurację roku akademickiego 2012/2013. Drugi numer gazety został wydany w grudniu 2012 roku. Trzecie wydanie GU poświęcone było wręczeniu Doktoratu Honoris Causa Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Panu Bronisławowi Komorowskiemu. Autorami artukułów i zdjęć są studenci UKW. Gazeta składa się z 8 stron i matypowy charakter prasowy. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

24 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Przykładowe działania, w których DPiBP brał udział na zasadach patronatu, oorganizacji lub współorganizacji: Wielka Orkiestry Świątecznej Pomocy Drzwi Otwarte na UKW Międzynarodowe Dni Tańca Bydgoskie Dni Humanistyki Akademia Kultury (klasy szkół średnich na wykładach w auli Copernicanum) Regionalny turniej piłkarski Miejskie Rajdy Rowerowe Urodziny Miasta Bydgoszcz Koncerty na zakończenie roku szkolnego w Muszli Koncertowej im. W.Witosa Game Festiwal – Festiwal Gier Komputerowych Kujawsko – Pomorski Pakt dla Sportu Mecze Zawiszy Bydgoszcz – baner na stałe na stadionie (w kontekście promocji kierunków sportowych) Doktorat Honoris Causa Majówka Integracyjna w Lubostroniu Jubileusz VII LO Festyny osiedlowe Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

25 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Patronat nad UTW i UDziecięcym w Inowrocławiu Baner reklamowy na budynku siedziby organizatora TW i UD w Inowrocławiu Maraton Rowerowy i akcja Bydgoszcz na rowery Bajkowa Bydgoszcz na Wyspie Młyńskiej Uniwersytecki Festiwal Kameralny Patronat i współorganizacja warsztatów dla przedstawicieli szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych w Bydgoszczy pn.: “Laboratorium Demokracji” – 50 osób (szkolenia i warsztaty trzydniowe) Warsztaty i przynanen po nich certfikaty “Klasa dobrych manier” dla II, X, XI LO, LO im. T.Kościsuzki w Gostyninie, Zespół Szkół Samochodowych. Bajkowa Bydgoszcz, Cała Bydgoszcz na rowery, Jelinek po polsku. Tłumaczenia i inscenizacje, Dyskusja o metropolii bydgsokiej, Konferencja „Młodzież i Media“, Spotkanie z twórcą filmu „Jego oczami“ – Szymonem J. Wróblem, Spotkanie z medioznawcą Maciejem Iłowieckim, Dzień Przyjaźni Polsko – Węgierskiej, Konferencje: „Nauka i BIznes. Relacje – Innowacje – Przyszłość“, „Nauka i Biznes. Promocja osiągnięć naukowych szansą na współpracę z biznesem“, Pestka „Przegląd Eksperymentalnych Studenckich Tworów Karkołomnie Artystycznych“ Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

26 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Spotkanie z profesorem Miodkiem na UKW, Spotkanie z Leonardem Pietraszakiem UKW, Spotkanie z Markiem Rafaelem Nowakowskim UKW, Spotkanie z ks. Adamem Bonieckim w Auli Mikotoksyn, Konferencja doktorantów, Finałowa gala „Konkursu o Kazimierzu Wielkim i jego czasach“, Studio przedmeczowe (Polska – Ukraina), „Muszla Fest“ 2012 – Udział w Jury, Gale inauguracyjne Akademii Przyszłości. UKW TV UKW TV jest projektem, który w sposób nowoczesny ma relacjonować najważniejsze wydarzenia na Uczelni oraz promować studentów i naukowców.  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

27 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

28

29 Fundusze strukturalne
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Fundusze strukturalne Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

30 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
2 projekty inwestycyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Rozwój infrastruktury społecznej): „Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” przewidywany termin zakończenia projektu: wrzesień 2013 wartość projektu: ,97 zł „Centrum Edukacji Kultury Fizycznej i Sportu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego” przewidywany termin ostatecznego rozliczenia: wrzesień 2013 wartość projektu: ,00 zł  Projekty w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w priorytecie IV. „Szkolnictwo wyższe i nauka”, Działanie 4.1. „Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy” pt.: „Mechatronika kierunkiem przyszłości-dostosowanie oferty edukacyjnej UKW do potrzeb rynku pracy” W roku akademickim 2012/2013 dyplomy uzyskają studenci pierwszej edycji studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ok. 43 osób. „Lepszy start absolwentów kierunków technicznych, matematycznych i przyrodniczych” „Program Rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy” Termin realizacji: od r. do r. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

31 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
„Innowacyjne przyrządy diagnostyki biomechanicznej człowieka dla sportu i białego sektora” Projekt złożony w lutym 2013 r. r. w odpowiedzi na konkurs nr 10/POKL8.2.1/2012 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Projekt oceniony pozytywnie, skierowany do negocjacji w czerwcu 2013 r.. Projekt zakłada wzrost innowacyjności Zakładu Techniki Medycznej Tech-Med. Sp. z o.o. poprzez opracowanie koncepcji urządzenia pomiaru siły oraz kinetyki ruchu przy współpracy UKW. Grupa docelowa: łącznie 39 pracowników sektora B+R i pracownicy przedsiębiorstwa. Planowany termin realizacji: Wartość projektu: , 50 zł. Realizowane projekty: „Lepsza przyszłość z biotechnologią” Program ”Lepsza przyszłość z Biotechnologią” dotyczy studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku akademickim 2012/2013. Realizowany w Instytucie Biologii Eksperymentalnej „Kwalifikacje kadry dydaktycznej kluczem do rozwoju Uczelni” Zakładane rezultaty twarde: rozpoczęcie studiów na nowej specjalności kierunku Informatyka przez os. stud. stacjonarne i 185 os. stud. niestacjonarne, Realizowany w IMSiS „Przedsiębiorczość akademicka dźwignią innowacyjnej gospodarki WKP”  Odbiorcami produktu z są studenci, doktoranci, oraz pracownicy naukowi uczelni wyższych prowadzących głównie kierunki techniczne i przyrodniczo-techniczne. Realizowany w IMSiS Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

32 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

33 Bydgoski Festiwal Nauki 22-25 maja 2013
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 Bydgoski Festiwal Nauki maja 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego wraz z Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym i Wyższą Szkołą Gospodarki od 2010 roku podejmują się organizacji Bydgoskiego Festiwalu Nauki, imprezy, która w latach znana była jako Dni Nauki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Celem Festiwalu jest popularyzacja nauki, kultury i sztuki, promocja wśród mieszkańców Bydgoszczy i regionu najważniejszych osiągnięć naukowych, technicznych, a także rozbudzenie zainteresowań szeroko rozumianą kulturą i sztuką. Nad tegorocznym IV już Festiwalem honorowy patronat objęli: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Barbara Kudrycka, Minister Edukacji Narodowej, Krystyna Szumilas, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Ewa Mes, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Piotr Całbecki, Prezydent Miasta Bydgoszczy, Rafał Bruski. Patronaty medialne sprawowali: Gazeta Pomorska (Program Festiwalu, jako dodatek do wydania – nakład 62 000), Polskie Radio Pomorza i Kujaw (Radio PiK), Telewizja Polska S.A. Oddział Bydgoszcz, Art Marketing Syndicate S.A. (AMS).       Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

34 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Dni festiwalowe (23-25 maja) to 663 imprez: zajęcia dla studentów, nauczycieli, dzieci w wieku szkolnym, seniorów i najmłodszych. Łącznie w programie UKW znalazło się 386 imprez. Do współpracy przy tworzeniu oferty programowej UKW zgłosiły się 62 jednostki zewnętrzne. Zainteresowani mogli skorzystać z różnorodnych form prezentacji. Na terenie campusu UKW odbyło się: 118 wykładów (w tym wykłady z pokazem); 199 warsztatów; 69 pokazów, konkursów, przedstawień, koncertów, wycieczek, stoisk, wystaw. Podczas całego Bydgoskiego Festiwalu Nauki frekwencja wyniosła blisko bezpośrednich uczestników, oraz ponad widzów, którzy obejrzeli inaugurację za pośrednictwem telewizji. Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

35 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
22 maja, w pierwszy dzień Bydgoskiego Festiwalu Nauki, z inicjatywy Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr. hab. Sławomira Kaczmarka zorganizowana została debata pod tytułem Czy symbole religijne są jeszcze społecznie potrzebne. Oficjalna inauguracja Festiwalu odbyła się 22 maja na terenie Telewizji Polskiej oddział w Bydgoszczy i stanowiła zapowiedź wydarzeń, które odbywać się miały w kolejnych dniach. Część inauguracji była transmitowana na żywo na antenie TV Bydgoszcz. Podczas inauguracji przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami świata nauki, władzami samorządowymi. Gościem specjalnym był Prezydent Miasta Bydgoszczy - Rafał Bruski oraz Edward Hartwich Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie inauguracji nastąpiło podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego a Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy. Jak co roku, w ramach Bydgoskiego Festiwalu Nauki, zorganizowany został dzień tematyczny, który tym razem dedykowany był ekologii. Podczas Dnia EKO-aktywnych uczestnicy festiwalu mogli nabyć i pogłębić świadomość ekologiczną, zrozumieć wagę podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji (będących proekologicznymi), a przy okazji spędzić wyjątkowo czas. badania mammograficzne (blisko 70 kobiet) akcja „Zamień elektroOdpady na Kulturalne Wypady” – sumie udało się zebrać ponad dwie tony elektroodpadów , rozdano blisko 1500 biletów do miejsc kulturalnych Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

36 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

37 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Sponsorzy i mecenasi BFN 2013 Przyznana lub deklarowana kwota dofinansowania Status wykonania zobowiązań MNiSW 120 000,00 zł Ogłoszono decyzję Urząd Marszałkowski 24 000,00 zł Potwierdzenie od Dyrektora D. Promocji Urząd Miasta Bydgoszczy 15 000,00 zł 10 000,00 zł wydział promocji (FV) oraz 5 000,00 zł dołączone w dotacji dla UKW SPONSORZY PGNiG 12 300,00 zł Wysłano raport z realizacji umowy i wystawiono FV Bank PKO 6 000,00 zł ZETO 2 430,00 zł ŁĄCZNIE Uczelnie: UKW – budżet ogólny 50 000 zł Środki wydatkowane na działania wspólne (promocja, program w TVP itp.) z WSG i UTP oraz na propozycje partnerów i własne UKW (w tym: dofinansowanie w wysokości 1 200,00 zł do Pikniku Fizycznego i ok. 1 400,00 zł do propozycji WPiP) UKW Wydziały łącznie 8 500 zł Deklarowany koszt przeprowadzonych zajęć w ramach BFN (w tym 1 500,00 zł na Piknik Fizyczny) UTP 25 000 zł Deklarowana maksymalna kwota udziału w działaniach wspólnych w ramach BFN WSG Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

38 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

39 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
Inicjatywy Rektora: Bydgoskie Zaduszki Jazzowe (listopad 2013) Majówka Integracyjna w Lubostroniu (maj 2013) Różany Bal Uniwersytecki (styczeń 2013) Uniwersytet Kazimierza Wielkiego / 200

40 International School of Bydgoszcz
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 International School of Bydgoszcz  Organem prowadzącym i nadzorującym działalność Zespołu Szkół Ogólnokształcących jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. Programy – International Baccalaureate: Primary Yerars Programme (w trakcie procesu autoryzacji, oczekiwana autoryzacja listopad 2013) Middle Years Programme Diploma Programme (status kandydacki od września 2013, planowana autoryzacja wrzesień 2015 r. Ewaluacja dokonana przez Director Superintendent of DND Schools, Europe/ Principal of AFNORTH Canadian High School, Dr. Constance McLeese ISoB 12 oddziałów szkolnych + zerówka 105 uczniów w wieku od 4 do 18 lat 38 nauczycieli, w tym 5 obcokrajowców 18 narodowości 56 obcokrajowców 49 Polaków Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

41 International School of Bydgoszcz
Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013 International School of Bydgoszcz  Zmiana lokalizacji szkoły z ul. Gałczyńskiego na ul. Pestalozziego: Finansowanie zadania: Ministerstwo Edukacji Narodowej 7 000 000 PLN Realizacja zadania  Doposażenie Szkoły – 12 tablic interaktywnych, programy edukacyjne Projektu pn. „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” Interaktywne formy edukacji mające na celu poprawienie jakości procesu kształcenia: brytyjski system wsparcia nauczania języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, matematyki i przyrody międzynarodowy komponent interaktywnego nauczania matematyki komponent edukacyjny wspierający naukę języka angielskiego w nauczaniu początkowym: brytyjski komponent edukacyjny wspierający naukę czytania w języku angielskim Dziennik Elektroniczny – ManageBac Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

42 Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013
na podstawie sprawozdań złożonych przez jednostki UKW opracowała Anna Cieślak Uniwersytet Kazimierza Wielkiego


Pobierz ppt "Sprawozdanie z działalności uczelni w roku akademickim 2012/2013"

Podobne prezentacje


Reklamy Google