Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński."— Zapis prezentacji:

1 Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński

2 Uczestnicy ochrony przeciwpowodziowej: Administracja rządowa (RZGW) Administracja samorządowa (ZMiUW) Zakłady przemysłowe Użytkownicy wód …….. Czynna Ochrona przeciwpowodziowa Bierna Ochrona przeciwpowodziowa

3 Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej w Gliwicach (OKI) Ustawa Prawo wodne: Art.. 92…… 7) koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej Rodzaj działań: Tryb normalny (między powodziami) Tryb alarmowy (powódź)

4 Dyrektor Naczelny Zastępca Dyrektora ds. Technicznych Pion Utrzymania Wód i Urządzeń Wodnych Pion Gospodarowania Majątkiem Skarbu Państwa Pion Inwestycji i Funduszy Europejskich Zastępca Dyrektora ds. Zasobów Wodnych Pion Zasobów Wodnych Pion Ochrony Przeciwpowodziowej O K I Główna Księgowa Pion Ekonomiczny Pion Administracyjno- Prawny Zarządy Zlewni Kłodnicy i Kanału Gliwickiego Przemszy Górnej OdryMałej Wisły

5 Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej w Gliwicach Główne działania gromadzenie danych pomiarowych ze zbiorników wodnych oraz meteorologiczno-hydrologicznych z IMGW w aplikacji IT-GIS OKI, gromadzenie danych pomiarowych ze zbiorników wodnych oraz meteorologiczno-hydrologicznych z IMGW w aplikacji IT-GIS OKI, uzgadnianie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagrożenia powodziowego, uzgadnianie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagrożenia powodziowego, opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej, opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej, zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych GIS zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych GIS uczestnictwo w Stałym Dyżurze podczas powodzi i koordynacja działań uczestnictwo w Stałym Dyżurze podczas powodzi i koordynacja działań Analiza pracy zbiorników wodnych na obszarze RZGW Analiza pracy zbiorników wodnych na obszarze RZGW

6 Czynna ochrona przed powodzią Koordynacja działań w zakresie akcji powodziowej w RZGW Analiza sytuacji na zbiornikach zaporowych Przygotowanie propozycji decyzji Dyrektora RZGW w zakresie zmian piętrzenia wód na zbiornikach Współpraca z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego

7 Akcja przeciwpowodziowa Stały dyżur OKI gromadzi i analizuje informacje na temat bieżącej sytuacji zagrożenia powodziowego dotyczące: 1.Gospodarki wodnej na zbiornikach wodnych 2.Stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych 3.Stanów wód i prognoz meteorologiczno-hydrologicznych

8 Czym dysponujemy ?

9 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią 1.Stanowi podstawowy element Studium ochrony przeciwpowodziowej (art. 79 ustawy Prawo wodne), które zawiera: 1.Granice zasięgu wód powodziowych o danym prawdopodobieństwie występowania 2.Kierunki ochrony przed powodzią 3.Obszary wymagające ochrony przed zalaniem (gospodarcze, społeczne, kulturowe) 4.Obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych 5.Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią

10 Studia ochrony przeciwpowodziowej

11 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią Charakterystyka geograficzna zlewni;Charakterystyka geograficzna zlewni; Hydrologiczne podstawy analizy;Hydrologiczne podstawy analizy; Analiza hydrauliczna;Analiza hydrauliczna; Załączniki mapoweZałączniki mapowe Granice wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia: p=0,3%; p=0,5%; p=1%; p=10%; p=20%Granice wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia: p=0,3%; p=0,5%; p=1%; p=10%; p=20% Mapa zasięgu powodzi historycznych,Mapa zasięgu powodzi historycznych, Tereny o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym narażone zalaniem wodą o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 200 latTereny o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym narażone zalaniem wodą o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 200 lat

12 Wyznaczone obszary zalewowe zlewni Małej Wisły

13 Wyznaczone obszary zalewowe w zlewni Przemszy

14 Wyznaczone obszary zalewowe w zlewni Odry

15 Bierna ochrona przeciwpowodziowa Odpowiednie kształtowanie zagospodarowania przestrzennego Ograniczanie skutków przejścia fali powodziowej Budowanie świadomości społecznej o istniejących zagrożeniach

16 Uzgodnieniu podlegają zgodnie z art. 4a Ustawy Prawo wodne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, strategia rozwoju województwa, strategia rozwoju województwa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Bierna ochrona przeciwpowodziowa

17 Uzgodnienia 2006 1. Zagospodarowanie przestrzennego – 370 2. Decyzje wydawane na podstawie art. 82 ustawy Prawo wodne – 20 3. Pozostałe uzgodnienia branżowe - 810 Łącznie 1251 Ok. 95 % na obszarze woj. śląskiego

18 Cena biernej ochrony przeciwpowodziowej 1. Obniżenie wartości gruntów i działek budowlanych 2. Problem z pozyskaniem funduszy europejskich 3. Zahamowany rozwój miast

19 Dyrektywa Powodziowa Wnioski: Odejście od filozofii ochrony przed powodzią na rzecz ograniczania ryzyka powodzi przez odpowiednie zarządzanie nim. Brak jest możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka powodzi. Powodzie były, są i będą. Zarządzanie ryzykiem powodziowym: Budowanie świadomości społecznej istnienia obszarów o danym poziomie ryzyka. Dążenie do optymalnego sposobu przygotowania się do zagrożenia. Maksymalnie skuteczny i uzasadniony ekonomicznie dobór metod technicznych i nietechnicznych w prewencji, reagowaniu i likwidacji skutków powodzi. Integracja działań wszystkich szczebli zarządzania zagrożeniami

20 Dziękuję za uwagę Opracowanie:


Pobierz ppt "Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google