Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński."— Zapis prezentacji:

1 Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry
Opracowanie: Tomasz Cywiński

2 Uczestnicy ochrony przeciwpowodziowej:
Administracja rządowa (RZGW) Administracja samorządowa (ZMiUW) Zakłady przemysłowe Użytkownicy wód …….. Czynna Ochrona przeciwpowodziowa Bierna Ochrona przeciwpowodziowa

3 Tryb normalny (między powodziami) Tryb alarmowy (powódź)
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej w Gliwicach (OKI) Ustawa Prawo wodne: Art.. 92……„ 7) koordynowanie działań związanych z ochroną przed powodzią oraz suszą w regionie wodnym, w szczególności prowadzenie ośrodków koordynacyjno-informacyjnych ochrony przeciwpowodziowej” Rodzaj działań: Tryb normalny (między powodziami) Tryb alarmowy (powódź)

4

5 opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej,
Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny Osłony Przeciwpowodziowej w Gliwicach Główne działania gromadzenie danych pomiarowych ze zbiorników wodnych oraz meteorologiczno-hydrologicznych z IMGW w aplikacji IT-GIS OKI, uzgadnianie studiów i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie zagrożenia powodziowego, opracowywanie studiów ochrony przeciwpowodziowej, zbieranie, przetwarzanie i udostępnianie danych GIS uczestnictwo w Stałym Dyżurze podczas powodzi i koordynacja działań Analiza pracy zbiorników wodnych na obszarze RZGW

6 Czynna ochrona przed powodzią
Koordynacja działań w zakresie akcji powodziowej w RZGW Analiza sytuacji na zbiornikach zaporowych Przygotowanie propozycji decyzji Dyrektora RZGW w zakresie zmian piętrzenia wód na zbiornikach Współpraca z Wydziałami Zarządzania Kryzysowego

7 Akcja przeciwpowodziowa
Stały dyżur OKI gromadzi i analizuje informacje na temat bieżącej sytuacji zagrożenia powodziowego dotyczące: Gospodarki wodnej na zbiornikach wodnych Stanu technicznego obiektów hydrotechnicznych Stanów wód i prognoz meteorologiczno-hydrologicznych

8 Czym dysponujemy ?

9 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią
Stanowi podstawowy element Studium ochrony przeciwpowodziowej (art. 79 ustawy Prawo wodne), które zawiera: Granice zasięgu wód powodziowych o danym prawdopodobieństwie występowania Kierunki ochrony przed powodzią Obszary wymagające ochrony przed zalaniem (gospodarcze, społeczne, kulturowe) Obszary służące przepuszczaniu wód powodziowych Obszary potencjalnego zagrożenia powodzią

10 Studia ochrony przeciwpowodziowej

11 Studium określające granice obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią
Charakterystyka geograficzna zlewni; Hydrologiczne podstawy analizy; Analiza hydrauliczna; Załączniki mapowe Granice wód powodziowych o prawdopodobieństwie przewyższenia: p=0,3%; p=0,5%; p=1%; p=10%; p=20% Mapa zasięgu powodzi historycznych, Tereny o szczególnym znaczeniu społecznym, gospodarczym lub kulturowym narażone zalaniem wodą o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 200 lat

12 Wyznaczone obszary zalewowe zlewni Małej Wisły

13 Wyznaczone obszary zalewowe w zlewni Przemszy

14 Wyznaczone obszary zalewowe w zlewni Odry

15 Bierna ochrona przeciwpowodziowa
Odpowiednie kształtowanie zagospodarowania przestrzennego Ograniczanie skutków przejścia fali powodziowej Budowanie świadomości społecznej o istniejących zagrożeniach

16 Bierna ochrona przeciwpowodziowa
Uzgodnieniu podlegają zgodnie z art. 4a Ustawy Prawo wodne: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, strategia rozwoju województwa, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

17 Ok. 95 % na obszarze woj. śląskiego
Uzgodnienia 2006 Zagospodarowanie przestrzennego – 370 Decyzje wydawane na podstawie art. 82 ustawy Prawo wodne – 20 Pozostałe uzgodnienia branżowe - 810 Łącznie 1251 Ok. 95 % na obszarze woj. śląskiego

18 Cena biernej ochrony przeciwpowodziowej
1. Obniżenie wartości gruntów i działek budowlanych 2. Problem z pozyskaniem funduszy europejskich 3. Zahamowany rozwój miast

19 Dyrektywa „Powodziowa”
Wnioski: Odejście od filozofii „ochrony przed powodzią” na rzecz „ograniczania ryzyka powodzi przez odpowiednie zarządzanie nim”. Brak jest możliwości całkowitego wyeliminowania ryzyka powodzi. Powodzie były, są i będą. Zarządzanie ryzykiem powodziowym: Budowanie świadomości społecznej istnienia obszarów o danym poziomie ryzyka. Dążenie do optymalnego sposobu przygotowania się do zagrożenia. Maksymalnie skuteczny i uzasadniony ekonomicznie dobór metod technicznych i nietechnicznych w prewencji, reagowaniu i likwidacji skutków powodzi. Integracja działań wszystkich szczebli zarządzania zagrożeniami

20 Dziękuję za uwagę Opracowanie:


Pobierz ppt "Zadania ochrony przeciwpowodziowej w Regionach Wodnych Małej Wisły, Czadeczki i Górnej Odry Opracowanie: Tomasz Cywiński."

Podobne prezentacje


Reklamy Google