Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ISOK jako element Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ISOK jako element Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej"— Zapis prezentacji:

1 ISOK jako element Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej
Kraków, 17 maja 2013 r.

2 usługi przekształcania:
Podstawowe cechy systemu ISOK w odniesieniu do Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Udostępnianie usług sieciowych w architekturze SOA Udostępnianie usług sieciowych INSPIRE: Catalogue Service for the Web (CSW), usługa wyszukiwania: Web Map Service (WMS), Web Map Tile Service (WMTS), usługi przeglądania: Web Feature Service (WFS), ATOM, Web Coverage Service (WCS), Web Feature Service Gazetteer (WFSG), usługi pobierania: Web Processing Service (WPS), Web Coordinate Transformation Service (WCTS). usługi przekształcania:

3 Mapy zagrożeń meteorologicznych:
Produkty publikacyjne ISOK silny wiatr, zagrożenia termiczne, burze z gradem, intensywne opady atmosferyczne stanowiące ryzyko powodzi, gołoledź, mgła, sadź, opad śniegu. Mapy zagrożeń meteorologicznych: opracowane na podstawie: analizy danych historycznych (mapy w skali miesiąca oraz roku), analizy bieżącej sytuacji - aktualizowane co 12 godz. (prognozy na najbliższe 6, 12 i 24 godz.).

4 Produkty publikacyjne ISOK
mapa zagrożenia dla zdrowia i życia ludności z uwagi na warunki meteorologiczne i społeczną wrażliwość na zagrożenia, mapa ujęć wód powierzchniowych i podziemnych na obszarach narażonych na niebezpieczeństwo powodzi, mapa zanieczyszczeń powietrza z uwagi na zagrożenia meteorologiczne, mapa ryzyka poważnej awarii przemysłowej z uwagi na zagrożenia meteorologiczne, mapa ryzyka zakłóceń w sieci elektroenergetycznej z uwagi na zagrożenia meteorologiczne. Mapy innych zagrożeń: Mapa Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP w skalach 1: i 1:50 000)

5 Produkty publikacyjne ISOK
Wstępna ocena ryzyka powodziowego (WORP) Mapy zagrożenia powodziowego (MZP) mapy zagrożenia powodziowego wraz z głębokością wody mapy zagrożenia powodziowego wraz z prędkościami przepływu wody i kierunkami przepływu wody Mapy ryzyka powodziowego (MRP) mapy ryzyka powodziowego przedstawiające zagrożenie dla ludności oraz potencjalne straty powodziowe mapy ryzyka powodziowego przedstawiające użytkowanie terenu oraz obszary i obiekty o szczególnym znaczeniu kulturowym, przyrodniczym i gospodarczym

6 Produkty publikacyjne ISOK
rozdział 1 pkt. 8 hydrografia, rozdział 2 pkt. 4 geologia, rozdział 3 pkt. 7 urządzenia do monitorowania środowiska, rozdział 3 pkt. 11 gospodarowanie obszarem, strefy ograniczone i regulacyjne oraz jednostki sprawozdawcze, rozdział 3 pkt. 12 strefy zagrożenia naturalnego, rozdział 3 pkt. 13 warunki atmosferyczne, rozdział 3 pkt. 14 warunki meteorologiczno-geograficzne, rozdział 3 pkt. 15 warunki oceanograficzno-geograficzne. Mapy obejmujące dane INSPIRE objęte zamówieniem na system ISOK - tematy z ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej:

7 System Informatyczny Gospodarki Wodnej
Węzły systemu ISOK udostępniające usługi w ramach KIIP Centralny węzeł obsługujący obywateli i odbiorców danych oraz usług na różnych szczeblach administracji System Informatyczny Gospodarki Wodnej Centrum zapasowe

8 Odbiorcy usług systemu ISOK
Użytkownicy wewnętrzni systemu ISOK: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej / Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej Rządowe Centrum Bezpieczeństwa Główny Urząd Geodezji i Kartografii

9 Odbiorcy usług systemu ISOK Użytkownicy zewnętrzni systemu ISOK:
użytkownicy na poziomie administracji centralnej, użytkownicy resortowi (np. Państwowa Straż Pożarna, Policja), użytkownicy na poziomie administracji wojewódzkiej (np. WCZK, Urzędy wojewódzkie), użytkownicy na poziomie administracji powiatowej (np. PCZK, Urzędy powiatowe), użytkownicy na poziomie administracji gminnej (np. GCZK, Urzędy gminne), użytkownicy ustawowi, użytkownicy podmioty gospodarcze, właściciele i operatorzy sieci elektroenergetycznych przesyłowych i dystrybucyjnych, przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, ludność.

10 Architektura systemu ISOK
SWD Aplikacja dyspozytora Aplikacja analityka Aplikacja użytkownika UMM Aplikacja użytkownika urządzenia mobilnego UMM ISOK Beneficjenci Usługi

11 Komponenty systemu ISOK
Warstwa usług: warstwa usług biznesowych udostępnianych mechanizmami architektury SOA, udostępnianie i zarządzanie danymi ISOK znajdującymi się w węźle, powiadomienia o potencjalnych sytuacjach o charakterze nadzwyczajnym, integracja danych i usług z wykorzystaniem ESB i BPMS, publikacja usług sieciowych. Hydroportal - udostępnianie danych publikacyjnych z zakresu gospodarowania wodami, zagregowanych dla całego kraju oraz ich metadanych Portale regionalne RZGW - uszczegółowienie Hydroportalu dla poszczególnych RZGW Krajowy Portal ISOK: prezentowanie informacji publicznych, prezentowanie informacji dedykowanych dla uprawnionych użytkowników zewnętrznych, zaawansowane analizy danych systemu z wykorzystaniem „cienkiego klienta”. Repozytorium danych: zestaw komponentów odpowiedzialnych za składowanie danych produkcyjnych i publikacyjnych. Zasoby: repozytorium metadanych, repozytorium RDBMS, repozytorium plikowe. Warstwa integracyjna: zestaw komponentów odpowiadających za integrację usług i danych zgodnie z architekturą SOA, integracja z systemami zewnętrznymi za pomocą udostępnianych przez nie interfejsów. Przetwarzanie danych: przetwarzanie danych przestrzennych i metadanych, raportowanie - tworzeniem zestawień z danych dostępnych w systemie. Administracja i zarządzanie infrastrukturą: zestaw komponentów odpowiedzialnych za monitorowanie infrastruktury wraz z mechanizmami pozwalającymi na sprawne zarządzanie konfiguracją i zabezpieczanie danych systemu.

12 Systemy powiązane z ISOK
SOK – System Obsługi Klienta - udostępniający dane IMGW z Systemu Hydrologii i Telemetrii Geoportal - system zainstalowany w GUGiK, z którego będą czerpane do ISOK dane produkcyjne dla użytkowników wewnętrznych i dane publikacyjne UMM – Uniwersalny Moduł Mapowy – system zainstalowany w GUGiK, który będzie korzystał z usług ISOK (MZP, MRP, mapy zagrożeń meteorologicznych i innych) SEKOP - System Ewidencji i Kontroli Obiektów Piętrzących – udostępniający dane przestrzenne dotyczące budowli piętrzących w postaci usług INSPIRE IT-GIS OKI - system komputerowy wspomagający działania Ośrodków Koordynacyjno-Informacyjnych Ochrony Przeciwpowodziowej SIKPOŚK - System informatyczny dla potrzeb Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (SIKPOŚK)

13 Ostrzeżenia i powiadomienia nadawane przez sms i e-mail
Ostrzeżenia wydawane przez synoptyków (w biurach prognoz) IMGW na podstawie analiz i prognoz. Powiadomienia o prawdopodobieństwie wystąpienia zjawiska, generowane automatycznie na podstawie danych gromadzonych w systemie. Warunki generowania powiadomień będą definiowane przez użytkownika z odpowiednimi uprawnieniami i będą zawierać np. następujące dane: warstwa / rodzaj danych poddawanych analizie, obszar, warunki progowe określonego atrybutu (np. wartość czynnika meteorologicznego).

14 Metadane Metadane zostaną opracowane dla wszystkich usług sieciowych i zbiorów danych systemu ISOK. Dane znajdujące się w repozytorium metadanych będą produkowane i składowane w następujących węzłach Systemu: węzeł ISOK-IMGW: Węzeł Centralny, węzeł ISOK-KZGW (SIGW), węzeł ISOK-IMGW: Centrum Zapasowe, węzeł ISOK-KZGW: Centrum Zapasowe. Metadane będą udostępniane: przez węzeł ISOK-KZGW – dziedzinowo ograniczone do metadanych KZGW, przez węzeł ISOK-IMGW: Węzeł Centralny – zawierające dziedzinowo pełen zbiór metadanych (wytworzonych w węzłach ISOK-KZGW, ISOK-IMGW: Węzeł Centralny). Usługi CSW udostępniane w ramach systemu ISOK zostaną zintegrowane z usługą CSW Geoportalu w celu zapewnienia dostępu do metadanych z poziomu Krajowego portalu INSPIRE.

15 Interoperacyjność systemu ISOK będzie zapewniana na trzech poziomach
zbiorów danych przestrzennych usług danych przestrzennych systemów i wykorzystywanych technologii informatycznych

16 Dziękuję za uwagę Robert Węglarz Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej
Departament Planowania i Zasobów Wodnych ul. Grzybowska 80/ Warszawa tel.          +48 (22) 37 51 312 kom.         fax.         +48 (22) 37 20 290


Pobierz ppt "ISOK jako element Krajowej Infrastruktury Informacji Przestrzennej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google